Nyhetsbrev fra Vox Publica: Undertrykking på norsk

Les om Kautokeino-opprøret og fornorskingspolitikken. Andre saker: Biblioteket som motmakt; hvordan vinne valg.

Nye artik­ler
Biblio­te­ket må være en mot­makt
«Debatt­bi­blio­te­ket» er bare begyn­nel­sen. Anders Ericson mener at biblio­te­ke­ne bør opp­ly­se befolk­nin­gen og kri­ti­se­re poli­tis­ke og øko­no­mis­ke makt­ha­ve­re. Av Kris­ti­an Mei­sing­set

Offent­lig­he­tens his­to­rie
Kau­to­kei­no-opp­rø­ret og for­nors­king i nord
Kau­to­kei­no-opp­rø­ret i 1852 mar­ker­te star­ten på ein lang­va­rig for­nors­kings­po­li­tikk av Nord-Noreg, og ei sys­te­ma­tisk poli­tisk under­tryk­king av den samis­ke befolk­nin­ga. Av Knut Dørum

Poli­tisk PR
Podkast: First House, soft­is og stra­te­gisk kom­mu­ni­ka­sjon
Uti­dig fak­tu­re­ring av soft­is kan peke mot et stør­re demo­kra­tisk pro­blem. Mag­nus Hoem Iver­sen i sam­ta­le med Øyvind Ihlen.

Podkast: Hvor­dan vin­ne valg?
Dagens valg vin­nes over tid, med tall og ana­lyse — ikke mage­fø­lelse og intui­sjon. Mag­nus Hoem Iver­sen i sam­ta­le med Tar­jei Skir­bekk.

Med­bor­ger­pa­ne­let
28. novem­ber: Debatt om høyre­eks­tre­mis­me
Hvem blir høyre­eks­tre­mis­ter? Av Svein­ung Arne­sen

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­bo­ok.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen