Nyhetsbrev fra Vox Publica: Undertrykking på norsk

Les om Kautokeino-opprøret og fornorskingspolitikken. Andre saker: Biblioteket som motmakt; hvordan vinne valg.

Nye artik­ler
Bib­lioteket må være en motmakt
«Debat­tbib­lioteket» er bare beg­yn­nelsen. Anders Eric­son men­er at bib­liotekene bør oppl­yse befolknin­gen og kri­tis­ere poli­tiske og økonomiske mak­tha­vere. Av Kris­t­ian Meisingset

Offent­lighetens historie
Kau­tokeino-opprøret og fornorsk­ing i nord
Kau­tokeino-opprøret i 1852 mark­erte starten på ein lang­varig fornorsk­ingspoli­tikk av Nord-Noreg, og ei sys­tem­a­tisk poli­tisk under­trykking av den samiske befolkninga. Av Knut Dørum

Poli­tisk PR
Pod­kast: First House, soft­is og strate­gisk kommunikasjon
Uti­dig fak­tu­re­ring av soft­is kan peke mot et større demo­kra­tisk prob­lem. Mag­nus Hoem Iversen i sam­tale med Øyvind Ihlen.

Pod­kast: Hvor­dan vinne valg?
Dagens valg vin­nes over tid, med tall og ana­lyse — ikke mage­fø­lelse og intu­isjon. Mag­nus Hoem Iversen i sam­tale med Tar­jei Skirbekk.

Med­borg­er­pan­elet
28. novem­ber: Debatt om høyreekstremisme
Hvem blir høyreek­strem­is­ter? Av Svei­n­ung Arnesen

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­book.

Hilsen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen