Biblioteket må være en motmakt

«Debattbiblioteket» er bare begynnelsen. Anders Ericson mener at bibliotekene bør opplyse befolkningen og kritisere politiske og økonomiske makthavere.

– «Debat­tbib­lioteket» er en helt naturlig for­len­gelse av det som bør være hov­e­dideen for bib­liotekene: De han­dler om sam­taler og kom­mu­nikasjon. Sam­ta­l­ene kan gå for seg gjen­nom bøk­er, tidsskrifter, elek­tro­n­iske tek­ster eller fak­tiske debat­ter, sier Anders Ericson.

Fra og med 2014 ble folke­bib­liotekene pålagt av Stortinget å være «en uavhengig møteplass og are­na for offentlig sam­tale og debatt». Nasjon­al­bib­lioteket har fått ans­var for en nasjon­al tilskud­dsor­d­ning til slike arrange­menter. Hvor­for er satsin­gen vik­tig, og kan den bli en suksess?

Eric­son har vært bib­liotek­sjef i Vest­by kom­mune, job­bet ved Statens bib­liotek­til­syn og var mangeårig jour­nal­ist for papirut­gaven og redak­tør for net­tut­gaven av Bib­liotek­fo­rum. I dag blog­ger han på «Se også» og «Bib­lioteket tar saka».

Bibliotekene må få en mer uavhengig og kritisk rolle, mener Anders Ericson (foto: Anita Bødtger).

Bib­liotekene må få en mer uavhengig og kri­tisk rolle, men­er Anders Eric­son (foto: Ani­ta Bødtger).

Debattsatsin­gen har vært et løft, men­er Eric­son. Det skjer mest i de store byene, men også andre sted­er. Ett eksem­pel: Et bib­liotek på Hade­land fikk poli­tikere i tale om kom­mune­sam­menslåing, noe medi­ene der ikke hadde mak­tet, forteller han.

– Flere bib­liotek­er satser imi­dler­tid feil. Det er bedre å finne vik­tige lokale sak­er enn å bruke mange tusen kro­ner på en kjendis. Et sted startet man sesongen med et inter­vju med Geir Lippes­tad. Han sa ingent­ing vi ikke hadde hørt før. I stedet bør man prøve å sup­plere det demokratiske og kri­tiske arbei­det som lokal­pressen gjør. Særlig når lokal­pressen ikke gjør en helt patent jobb, men­er Ericson.

Vil biblioteksjefene være uavhengige?

Eric­sons syn­spunk­ter er på lin­je med uttalelser fra kul­tur­min­is­ter Thorhild Wid­vey og nasjon­al­bib­liotekar Aslak Sira Myhre. Alle ønsker at bib­liotekene skal være uavhengige debattare­naer. Eric­son trekker frem et ide­alek­sem­pel fra noen år tilbake.

– Trond Minken var bib­liotek­sjef i Lille­ham­mer da det gikk en lokal debatt om hov­ed­veiene rundt byen. Poli­tik­erne tok ikke diskusjo­nen utad. Kan­skje øns­ket de å holde den i kom­munestyre­salen. Men Minken tillyste rett og slett folkemøter. Det kom mange folk og sak­en ble belyst. Minken opplevde at enkelte poli­tikere og byråkrater ble sure, mens folk flest sat­te stor pris på møtene, forteller Ericson.

God debattare­na?
Klar­er bib­liotekene å fylle sin nye lovfest­ede rolle som uavhengig debattare­na? Her er eksem­pler på debat­ter arrangert i år:

  • Bypakke Gren­land: Debatt om veiut­byg­ging i Gren­land, Skien bib­liotek, 22. september.
  • Val­gde­batt: Folkemøte før kom­muneval­get på Skedsmo bib­liotek, 26. august.
  • Kom­munede­batt: Sam­menslåing i Troms, Lenvik bib­liotek, 19. januar.

Når folke­bib­liotekene skal ta en kri­tisk rolle, opp­står det noen prob­lem­still­inger. Før lanserin­gen av «debat­tbib­lioteket» var mange bib­liotek­sje­fer ikke klare til å ta noen kri­tisk og kon­tro­ver­siell rolle. I en spør­re­un­der­søkelse fra 2013 svarte 33 pros­ent av dem at de vil forhånd­sklarere debat­temaer med overordnede. Kun 9 pros­ent svarte at de ville gjen­nom­ført arrange­menter uavhengig av reak­sjo­nen fra overordnede.

– Det er ikke oppløf­tende tall, men jeg tror at samme under­søkelse i dag ville gi andre resul­tater. Temaet har vært mye diskutert, sier Ericson.

– Den gan­gen svarte 44 pros­ent av råd­mennene at de vil be bib­lioteket om å endre arrange­menter som «vil være skadelig for kom­munens inter­ess­er». Da er det ikke mye arm­lengdes avstand?

– De tal­lene tror jeg også ville sett annerledes ut nå, svar­er Ericson.

– Er det noen ferske eksem­pler på arrange­menter som er gjen­nom­ført på tross av råd­menns eller poli­tik­eres mening?

– Det har jeg ikke hørt om. De aller fleste arrange­menter er nok ikke kontroversielle.

Hvor åpne er kom­munene for kon­tro­ver­sielle diskusjon­er? I spør­re­un­der­søkelsen mente under 40 pros­ent av bib­liotek­sje­fene at kom­munen hadde «regle­ments­bestem­melser som fast­slår ansattes ytrings­fri­het, også til å ytre seg om kom­mu­nale spørsmål». De fleste svarte vet ikke. Av råd­mennene svarte bare 54 pros­ent ja. Hersker det en for­vent­ning om harmoni?

– Gjøres det et arbeid for å spre infor­masjon og bevis­s­thet om behovet for ytringsfrihet?

– Temaet har vært tatt opp i artik­ler og kon­fer­anser. Men det er ikke utar­bei­det noe mer sys­tem­a­tisk infor­masjon fra sen­tralt bib­liotekhold, sier Ericson.

Ukritiske bibliotekarer

For Eric­son han­dler debat­tbib­lioteket om store spørsmål. Blant annet i boken Videst mulig infor­masjon fra 2001 og en artikkel i tidsskriftet Bis (pdf) men­er han at når bib­liotekene formi­dler infor­masjon om myn­dighetene, gjør de det nesten utelukkende på myn­dighetenes premisser.

– Folke­bib­liotekene vis­er en «for ukri­tisk» og «under­danig hold­ning», og de videre­formi­dler myn­dighetenes «pro­pa­gan­da», skriv­er du?

– Ja. Siden 60-tal­let har mange bib­liotek­er hatt en hylle som het­er «offentlig infor­masjon». Her er det stort sett bare infor­masjon fra myn­dighetene. Det har ikke endret seg. Jeg fores­lo at man skulle kalle hyllen for «sam­funnsin­for­masjon», og få med infor­masjon fra gras­rot­beveg­elser og andre. Den infor­masjo­nen ville være mot­in­for­masjon til det som kom­mer fra myndighetene.

– Er bib­liotekarene bevis­ste på hva de gjør når de videre­formi­dler «pro­pa­gan­daen»?

– Nei, det tror jeg i liten grad at de er. Men mange bib­liotekar­er har ikke kap­a­sitet til å gjøre mer enn det som defineres som kjer­neopp­gavene. Det vik­tig­ste i dag er gjerne å få gode utslag i KOS­TRA-tal­lene, alt­så høyt utlån og stort besøk. Å slå poli­tikere i hodet med vik­tige diskusjon­er, gir ikke utslag i statistikkene.

– I et fer­skt blog­ginn­legg skriv­er du: «Det uavhengige bib­lioteket, der folk kan låne og gjøre hva de vil og slippe å føle myn­digheters press og klamme hen­der, er dermed i fare.» Det er en krass kritikk?

– Jeg har fak­tisk snakket med innvan­drere som kom­mer fra land hvor sys­temet betyr alt, og som rea­ger­er når de ser ufil­tr­ert infor­masjon fra myn­dighetene på biblioteket.

Tjener myndighetene og kapitalismen

– I en annen blog­gar­tikkel teg­n­er du opp en større him­mel. Du skriv­er at bib­liotekene er blitt «vehi­cles for secur­ing a sta­ble social and eco­nom­ic order in accor­dance with the needs of cap­i­tal­ism». Tjen­er bib­liotekene ikke bare myn­dighetene, men også kapitalismen?

– Myn­dighetene går hånd i hånd med kap­i­tal­is­men. Når bib­liotekene tjen­er myn­dighetene, så tjen­er de også kap­i­tal­is­men. I dag tjen­er man dessuten kom­muner og en stat som går langt i å pri­va­tis­ere offentlige tjenester.

– Bør bib­liotekene være motmakt?

– Ja, de må det når myn­dighetene og lokalavisene informer­er for lite eller for ensidig.

– Du skriv­er pes­simistisk om avisenes utvikling og anty­der at den kri­tiske, oppl­y­sende jour­nal­is­tikken vil bli for­drevet fra de store mediene?

– Mange peker på at det bær­er i den ret­nin­gen. Sven Egil Omdal, Paul Bjerke og et par andre skrev i 2013 en rap­port for Fritt Ord (pdf) om utviklin­gen i pressen. De vis­er at det finnes blind­son­er i norsk presse, som EU og oljelet­ing i nor­dom­rå­dene, og de fores­lår blant annet at lokalavis­er og bib­liotek­er samar­bei­der. Bib­liotekene kan lage bak­grunnsstoff til jour­nal­is­tene. I dag er det mange avis­er som kut­ter. Min lokalavis, Moss Avis, har vel halvert staben på ti år.

– I artik­lene beskriv­er du en kri­tisk situ­asjon: I dag har vi enorme mengder infor­masjon, men den er sjelden upar­tisk og ofte kao­tisk, og avs­tanden mel­lom vel­gere og poli­tikere øker. Er det gode, gam­le sam­funnspros­jek­tet om folkeop­plysning rett og slett dødt?

– Det er nok det. Men det begrepet luk­ter av 70-tal­let. I dag arbei­der jeg for en ny mod­ell: «Bib­lioteket tar saka». I disse dager lanser­er fylkes­bib­lioteket i Nord-Trøn­de­lag en por­tal med infor­masjon om kom­mune­sam­menslåing, som jeg har vært med på å lage.

«Biblioteket tar saka»

Eric­son tenker seg «Bib­lioteket tar saka» som en oppføl­ger til debat­tbib­lioteket: Bib­liotekene bør opprette inter­nettpor­taler hvor de sam­ler rel­e­vant kunnskap om aktuelle poli­tiske spørsmål. De kan han­dle om alt fra kom­mune­sam­menslåing til veipoli­tikk. I stedet for bare å videre­formi­dle poli­tik­ernes infor­masjon, må bib­liotekene mane til diskusjon om poli­tikken, men­er han. Og for at pub­likum skal ha tillit til infor­masjo­nen, er det vik­tig at de som redi­ger­er sidene er nøytrale.

– Er det tro­verdig at de som job­ber i bib­liotekene i dag er helt nøytrale?

– De vil følge de samme prin­sip­pene som bib­liotekene har vært drevet etter i 160 år, og her er bal­ansert utvalg av net­tres­surs­er like naturlig som av bøk­er. I 1850 ble det dan­net et folke­bib­liotek i Boston. Til forskjell fra uni­ver­sitets­bib­lioteket skulle det bringe infor­masjon ut til van­lige men­nesker. «The self­made man» og «The library man» hang sam­men. Her dukket også de marx­is­tiske klas­sik­erne opp så raskt de var over­satt. I et kom­munalt bib­liotek i Øst-Lon­don støpte man inn veg­gre­li­ef­fer av Dar­win og Marx på 1890-tal­let. Meg bek­jent var ikke dette noen sosial­is­tisk republikk.

Biblioteket som kritisk aktør — er det realistisk?

Spør­re­un­der­søkelsen fra 2013 viste at bib­liotekene ikke nød­vendigvis opplever at de står fritt til å lage arrange­menter eller por­taler som kri­tis­er­er myn­dighetene eller andre makthavere.

– Er det real­is­tisk at bib­liotekene kan bli de kri­tiske aktørene du ønsker deg?

– Det har vært ytterst få til­feller av kon­flikt mel­lom bib­liotek­er og myn­digheter. Når det skjer, vil kunnskapen spre seg, og bib­liotekarene vil bli mer bevis­ste, men­er Ericson.

– Det er ikke noen nye, konkrete eksem­pler på slike kon­flik­ter. Kan det rett og slett hende at bib­liotekene ikke inntar noen utfordrerrolle?

– Det kan det, og de bør være mer offen­sive. For eksem­pel når det dukker opp folk som varsler om prob­le­mer i kom­munen, bør bib­liotekene ta sak­en. Og det finnes eksem­pler. I 1968 var det en stor streik i gru­vene i Kiruna i Sverige. Sara Lid­man skrev en bok om streiken, og bib­lioteket på Malm­ber­get ved Kiruna stilte ut bildene fra boken. En dag fikk bib­liotek­sje­fen stukket til seg et ark. Han innlem­met det i utstill­in­gen, og det viste seg å inneholde hem­me­ligholdte plan­er om rasjon­alis­er­ing ved gru­ven. Dagen etter lekket han planene til avisene, og det ble debatt.

– Hva skal man gjøre hvis en ord­før­er eller råd­mann ønsker et arrange­ment avlyst?

– Lage bråk. Vi må håpe at bib­liotek­sje­fene tør å være uavhengige.

Stiftelser med crowdfunding?

– Er det let­tere for pri­vate aktør­er eller stif­telser hvor ikke all finan­sierin­gen kom­mer fra det offentlige, som for eksem­pel avisene, å være kritiske?

– Avisene har større fri­het, men de er utsat­te når de blant annet taper så mye inntek­ter til Face­book og Google. Dessuten fores­lår poli­tikere ofte å skjære ned i press­es­tøt­ten, noe som kan bety døden for avis­er som Klassekam­p­en, Vårt Land og Dagsavisen. Poli­tik­erne har makt over rammene for bib­liotekene, men bib­liotek­sje­fen må få bestemme hvilke bøk­er som kjøpes inn, hvilke debat­ter som arran­geres og hvilke infor­masjon­sportaler som lages.

– I Bis-artikke­len gjen­gir du forskeren Ole Berrefjord, som men­er at bib­liotekene bør «sam­men­likne seg med kri­tisk jour­nal­is­tikk og kri­tisk forskn­ing». Er det realistisk?

– Det er ikke real­is­tisk i dag. Det må skje en kompetanseheving.

– Men bib­liotekarene bør fort­satt være kom­munalt ansat­te og måtte svare for politikerne?

– Det er noen som har fores­lått at bib­liotekene burde skilles ut fra det offentlige. For flere år siden holdt Jan Myrdal et fore­drag der han fores­lo at bib­liotekene skulle løs­rive seg fra byråkrati­et og bli stif­telser. Bib­liotekene kunne ha noe finan­sier­ing fra kom­munen, noe fra stat­en og en god del fra crowd­fund­ing. Myrdals ideer høres ikke veldig real­is­tiske ut, men de bør luftes fra tid til annen, avs­lut­ter Ericson.

TEMA

B

ibliote
k

11 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen