Ukens medienyheter: EU, valg og falske nyheter

SVT får refs for å ta avstand til Jimmie Åkessons uttalelser, ny allmennkringkasteravtale med TV 2 er snart klar, EUs nye opphavsrettsregler er nå vedtatt og CBS-toppsjef går av etter anklager om seksuelle overgrep. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Artister jubler – nye opphavsrettsregler vedtatt

Etter avstem­ning i EU-par­la­men­tet i dag er de omstrid­te opp­havs­retts­reg­le­ne for EU ved­tatt. Reg­le­ne vil­le gjø­re det langt vans­ke­li­ge­re for aktø­rer som YouT­ube, Goog­le News og Face­bo­ok å pub­li­se­re mate­ria­le som and­re har ret­tig­he­ter til. Spe­si­elt YouT­ube har fått mye kri­tikk for at bru­ker­ne kan las­te opp inn­hold uten å beta­le de som eier ret­tig­he­te­ne, mens inn­tek­ter fra vis­nin­ge­ne går til YouT­ube. Mot­stan­der­ne av de nye reg­le­ne mener det­te betyr slut­ten på ytrings­fri­het på Inter­nett. Reg­le­ne vil i hoved­sak også gjel­de i Nor­ge.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES MER HOS NRK (12/09/2018)

Schibsteds tre sørlandsaviser får felles redaktør

De tre lokal­avi­se­ne Lin­des­nes, Lis­ter og Søgne og Song­da­len Bud­stik­ke får én fel­les redak­tør. Hver avis behol­der en lokal redak­tør, til tross for fel­les topp­le­der. Som føl­ge av den nye stra­te­gi­en, går redak­tør i Lis­ter, Svein­ung W. Jen­sen, av med umid­del­bar virk­ning. Schib­sted har tid­li­ge­re inn­ført en lig­nen­de modell for lokal­avi­ser på Vest­lan­det.

LES MER HOS MEDIER24 (12/09/2018)

Cappelen Damm og Gyldendal anker kartelldom

For­lags­grup­pe­ne Cap­pe­len Damm, Gyl­den­dal og Asche­houg fikk alle bot for ulov­lig sam­ar­beid om boi­kott av dis­tri­bu­tø­ren Inter­press. Sene­re ble bøte­ne sen­ket betrak­te­lig da for­la­ge­ne gikk til sak mot Kon­kur­ranse­til­sy­net. Nå har Cap­pe­len Damm og Gyl­den­dal bestemt seg for å anke vide­re for å få opp­he­vet Kon­kur­ranse­til­sy­nets ved­tak helt og fullt. Asche­houg anker ikke.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (11/09/2018)

Googles norske taleassistent er lansert

Goog­les nors­ke tale­as­sis­tent er nå lan­sert, og fle­re nors­ke medie­hus er med fra start. VG og NRK er blant sel­ska­pe­ne som har egne robo­ter inn­bakt i Goog­les tale­as­sis­tent. Der­med kan man vel­ge å spil­le av NRKs podkas­ter eller å få VGs nyhe­ter opp­lest via smart­høyt­ta­le­ren, noe som inne­bæ­rer et steg over i radio­fel­tet. Finn Myr­stad i For­bru­ker­rå­det er bekym­ret for per­son­ver­net (DN+), og peker på at folk kan måt­te gi fra seg mer intim infor­ma­sjon enn de skul­le øns­ke.

LES MER HOS KAMPANJE (11/09/2018)

EU straks i mål med krav til strømmetjenestene

De euro­pe­is­ke utga­ve­ne av strøm­me­tje­nes­ter som Net­flix og Ama­zon må ha minst 30 pro­sent lokalt inn­hold, og med­lems­lan­de­ne kan vel­ge å øke kra­ve­ne til 40 pro­sent. Det­te blir gjel­den­de når EU ved­tar det nye direk­ti­vet i desem­ber. Med­lems­lan­de­ne får også inn­føre loka­le skat­ter på strøm­me­tje­nes­te­ne som går til finan­sie­ring av nye pro­duk­sjo­ner. Kun for­ma­li­te­ter gjen­står før de nye reg­le­ne er på plass. Iføl­ge pro­gno­ser fra Digi­tal TV Rese­arch kom­mer inn­tek­te­ne fra strøm­me­tje­nes­ter i Vest-Euro­pa til å nær­me seg 23 mil­li­ar­der dol­lar, mer enn en dob­ling fra 2017.

LES MER HOS VARIETY (10/09/2018)

SVT får massiv kritikk etter valgdebatt

SVT har fått mas­siv kri­tikk etter at kring­kas­te­ren tok avstand fra utta­lel­ser lede­ren for Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na (SD) kom med i en parti­le­der­de­batt på SVT. Utta­lel­sen hand­let om at inn­vand­re­re ikke er svens­ke og ikke pas­ser inn i Sve­ri­ge. Bak­grun­nen for SVTs handle­måte er at sel­ska­pet ble felt av Gransk­nings­näm­den for radio og TV i en lig­nen­de situa­sjon i 2017, for­di det ikke tok avstand fra en utta­lel­se fra en annen SD-poli­ti­ker. NRK-sjef Tor Gjermund Erik­sen er sik­ker på at noe lig­nen­de ikke kun­ne skjedd i Nor­ge.

LES MER HOS NRK
LES OM SVENSK MEDIEREGULERING HOS JOURNALISTEN
LES NRK-SJEFEN UTTALELSE HOS KAMPANJE (10/09/2018)

SVT får kri­tikk for å ta avstand til Jim­mie Åke­s­sons utta­lel­ser under en parti­le­der­de­batt.

Toppsjefen i CBS går av etter anklager om seksuelle overgrep

Les­lie Moon­ves, øvers­te sjef i det ame­ri­kans­ke kring­kas­tings­sel­ska­pet CBS, går av etter ankla­ger om sek­su­el­le over­grep mot fle­re kvin­ner. Moon­ves etter­fors­kes nå av CBS. Det er Ronan Far­row, jour­na­lis­ten som skrev artik­le­ne om Har­vey Wein­stein, som står bak avslø­rin­ge­ne om Moon­ves.

LES MER HOS KAMPANJE (10/09/2018)

TV 2‑avtale rett rundt hjørnet

Kul­tur­de­par­te­men­tet tar sik­te på å inn­gå all­menn­kring­kas­ter­av­ta­le med TV 2 innen okto­ber, mel­der depar­te­men­tet. Avta­len ble utlyst i juni 2017, og TV 2 var enes­te søker. Gjen­nom avta­len skal TV 2 få kom­pen­sa­sjon for eks­tra­ut­gif­ter til nyhets­pro­duk­sjon og loka­li­se­ring uten­for Oslo, men det har vært uenig­het om hva som kan tas med på utgifts- og inn­tekts­si­den i regne­styk­ket. Uenig­he­ten går blant annet på hvil­ke TV-seere som skal reg­nes inn, siden enkel­te alders­grup­per er mer attrak­ti­ve for annon­sø­re­ne enn and­re.

LES OM AVTALEN I DN HER
LES MER OM REGNESTYKKET HER (07/09/2018)

Lokal lytterbonanza etter FM-slukking

Lokal­ra­dio­en Radio Tromsø har opp­levd stor lyt­ter­vekst etter sluk­kin­gen av det riks­dek­ken­de FM-net­tet. Radio­en sen­der både på FM og DAB, men har nett­opp for­ster­ket FM-sen­der­ne sine slik at de når enda fle­re på «gam­le­må­ten». I en under­sø­kel­se avi­sa Nod­lys har fått gjen­nom­ført, sva­rer 40 pro­sent at de lyt­ter mer enn før på Radio Tromsø etter sluk­kin­gen av FM-net­tet. Radio Tromsø eies av John­sen Grup­pen, som har stått bak fle­re lokal­ra­dio­er i Nord-Nor­ge i en årrek­ke.

LES MER HOS JOURNALISTEN (07/09/2018)

Falske nyheter florerer i Sverige før valget

Den svens­ke valg­da­gen nær­mer seg, og sta­dig fle­re fals­ke nyhe­ter flo­re­rer på net­tet. Iføl­ge fors­ke­re fra Oxford Inter­net Insti­tute er én av tre nyhets­ar­tik­ler som deles bevisst des­in­for­ma­sjon, og fleste­par­ten av artik­le­ne kom­mer fra høyre­ori­en­ter­te nett­ste­der. Det stat­li­ge forsk­nings­in­sti­tut­tet FOI har ana­ly­sert Twit­ter-mel­din­ger om det svens­ke val­get, og fryk­ter for rus­sisk inn­blan­ding i valg­kam­pen. Fors­ker­ne fant 2600 auto­ma­ti­ser­te Twit­ter-kon­to­er, som står bak 60 000 twe­ets om val­get. Enkel­te av kon­to­ene ble kon­trol­lert av rus­sis­ke «troll­fab­rik­ken» Inter­net Rese­arch Ageny.

LES MER HOS JOURNALISTEN (07/09/2018)

TEMA

G

oogle

41 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen