Ukens medienyheter: EU, valg og falske nyheter

SVT får refs for å ta avstand til Jimmie Åkessons uttalelser, ny allmennkringkasteravtale med TV 2 er snart klar, EUs nye opphavsrettsregler er nå vedtatt og CBS-toppsjef går av etter anklager om seksuelle overgrep. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Artister jubler – nye opphavsrettsregler vedtatt

Etter avstemn­ing i EU-par­la­mentet i dag er de omstridte opphavs­rettsre­g­lene for EU ved­tatt. Reg­lene ville gjøre det langt vanske­ligere for aktør­er som YouTube, Google News og Face­book å pub­lis­ere mate­ri­ale som andre har ret­tigheter til. Spe­sielt YouTube har fått mye kri­tikk for at bruk­erne kan laste opp innhold uten å betale de som eier ret­tighetene, mens inntek­ter fra vis­nin­gene går til YouTube. Mot­standerne av de nye reg­lene men­er dette betyr slut­ten på ytrings­fri­het på Inter­nett. Reg­lene vil i hov­ed­sak også gjelde i Norge.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES MER HOS NRK (12/09/2018)

Schibsteds tre sørlandsaviser får felles redaktør

De tre lokalavisene Lin­desnes, Lis­ter og Søgne og Song­dalen Bud­stikke får én felles redak­tør. Hver avis behold­er en lokal redak­tør, til tross for felles top­pled­er. Som følge av den nye strate­gien, går redak­tør i Lis­ter, Svei­n­ung W. Jensen, av med umid­del­bar virkn­ing. Schib­st­ed har tidligere inn­ført en lig­nende mod­ell for lokalavis­er på Vestlandet.

LES MER HOS MEDIER24 (12/09/2018)

Cappelen Damm og Gyldendal anker kartelldom

For­lags­grup­pene Cap­pe­len Damm, Gylden­dal og Aschehoug fikk alle bot for ulovlig samar­beid om boikott av dis­trib­utøren Inter­press. Senere ble bøtene sen­ket betrak­telig da for­la­gene gikk til sak mot Konkur­ransetil­synet. Nå har Cap­pe­len Damm og Gylden­dal bestemt seg for å anke videre for å få opphevet Konkur­ransetil­synets ved­tak helt og fullt. Aschehoug anker ikke.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (11/09/2018)

Googles norske taleassistent er lansert

Googles norske tale­as­sis­tent er nå lansert, og flere norske mediehus er med fra start. VG og NRK er blant sel­skapene som har egne robot­er innbakt i Googles tale­as­sis­tent. Dermed kan man velge å spille av NRKs pod­kaster eller å få VGs nyheter opplest via smarthøyt­taleren, noe som innebær­er et steg over i radiofel­tet. Finn Myrstad i For­bruk­er­rådet er bekym­ret for per­son­ver­net (DN+), og peker på at folk kan måtte gi fra seg mer intim infor­masjon enn de skulle ønske.

LES MER HOS KAMPANJE (11/09/2018)

EU straks i mål med krav til strømmetjenestene

De europeiske utgavene av strøm­met­jen­ester som Net­flix og Ama­zon må ha minst 30 pros­ent lokalt innhold, og medlem­s­lan­dene kan velge å øke kravene til 40 pros­ent. Dette blir gjeldende når EU ved­tar det nye direk­tivet i desem­ber. Medlem­s­lan­dene får også inn­føre lokale skat­ter på strøm­met­jen­estene som går til finan­sier­ing av nye pro­duk­sjon­er. Kun for­maliteter gjen­står før de nye reg­lene er på plass. Ifølge prog­noser fra Dig­i­tal TV Research kom­mer inntek­tene fra strøm­met­jen­ester i Vest-Europa til å nærme seg 23 mil­liarder dol­lar, mer enn en dobling fra 2017.

LES MER HOS VARIETY (10/09/2018)

SVT får massiv kritikk etter valgdebatt

SVT har fått mas­siv kri­tikk etter at kringkasteren tok avs­tand fra uttalelser led­eren for Sverigedemokra­ter­na (SD) kom med i en par­tiled­erde­batt på SVT. Uttalelsen han­dlet om at innvan­drere ikke er svenske og ikke pass­er inn i Sverige. Bak­grun­nen for SVTs han­dlemåte er at sel­skapet ble felt av Granskn­ingsnäm­den for radio og TV i en lig­nende situ­asjon i 2017, for­di det ikke tok avs­tand fra en uttalelse fra en annen SD-poli­tik­er. NRK-sjef Tor Gjer­mund Erik­sen er sikker på at noe lig­nende ikke kunne skjedd i Norge.

LES MER HOS NRK
LES OM SVENSK MEDIEREGULERING HOS JOURNALISTEN
LES NRK-SJEFEN UTTALELSE HOS KAMPANJE (10/09/2018)

SVT får kri­tikk for å ta avs­tand til Jim­mie Åkessons uttalelser under en partilederdebatt.

Toppsjefen i CBS går av etter anklager om seksuelle overgrep

Leslie Moonves, øver­ste sjef i det amerikanske kringkast­ings­sel­skapet CBS, går av etter anklager om sek­suelle over­grep mot flere kvin­ner. Moonves etter­forskes nå av CBS. Det er Ronan Far­row, jour­nal­is­ten som skrev artik­lene om Har­vey Wein­stein, som står bak avs­lørin­gene om Moonves.

LES MER HOS KAMPANJE (10/09/2018)

TV 2‑avtale rett rundt hjørnet

Kul­tur­de­parte­mentet tar sik­te på å inngå all­mennkringkaster­av­tale med TV 2 innen okto­ber, melder departe­mentet. Avtal­en ble utlyst i juni 2017, og TV 2 var eneste søk­er. Gjen­nom avtal­en skal TV 2 få kom­pen­sasjon for ekstraut­gifter til nyhet­spro­duk­sjon og lokalis­er­ing uten­for Oslo, men det har vært uenighet om hva som kan tas med på utgifts- og inntek­tssi­den i reg­nestykket. Uenigheten går blant annet på hvilke TV-seere som skal reg­nes inn, siden enkelte alder­s­grup­per er mer attrak­tive for annon­sørene enn andre.

LES OM AVTALEN I DN HER
LES MER OM REGNESTYKKET HER (07/09/2018)

Lokal lytterbonanza etter FM-slukking

Lokalra­dioen Radio Trom­sø har opplevd stor lyt­ter­vekst etter slukkin­gen av det riks­dekkende FM-net­tet. Radioen sender både på FM og DAB, men har net­topp forster­ket FM-senderne sine slik at de når enda flere på «gam­lemåten». I en under­søkelse avisa Nodlys har fått gjen­nom­ført, svar­er 40 pros­ent at de lyt­ter mer enn før på Radio Trom­sø etter slukkin­gen av FM-net­tet. Radio Trom­sø eies av Johnsen Grup­pen, som har stått bak flere lokalra­dio­er i Nord-Norge i en årrekke.

LES MER HOS JOURNALISTEN (07/09/2018)

Falske nyheter florerer i Sverige før valget

Den svenske val­gda­gen nærmer seg, og stadig flere falske nyheter flo­r­erer på net­tet. Ifølge forskere fra Oxford Inter­net Insti­tute er én av tre nyhet­sar­tik­ler som deles bevisst desin­for­masjon, og flesteparten av artik­lene kom­mer fra høyre­ori­en­terte nettst­ed­er. Det statlige forskn­ingsin­sti­tut­tet FOI har analy­sert Twit­ter-meldinger om det svenske val­get, og fryk­ter for rus­sisk innbland­ing i val­gkam­p­en. Forskerne fant 2600 automa­tis­erte Twit­ter-kon­to­er, som står bak 60 000 tweets om val­get. Enkelte av kon­toene ble kon­trollert av rus­siske «troll­fab­rikken» Inter­net Research Ageny.

LES MER HOS JOURNALISTEN (07/09/2018)

TEMA

G

oogle

41 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen