Ukens medienyheter: IT-giganter, persondata og reklame

Nye meto­der rundt Face­bo­oks mis­bruk av per­son­data avslø­res, medie­kon­fe­ran­sen Nor­dis­ke Medie­da­ger får hard kri­tikk for å invi­te­re tid­li­ge­re Trump-råd­gi­ver og Breit­bart-redak­tør Ste­ve Ban­non og Frank­ri­ke inten­si­ve­rer skatte­kri­gen mot Face­bo­ok og Goog­le. Det­te er ukens medienyheter.