Ukens medienyheter: IT-giganter, persondata og reklame

Nye metoder rundt Facebooks misbruk av persondata avsløres, mediekonferansen Nordiske Mediedager får hard kritikk for å invitere tidligere Trump-rådgiver og Breitbart-redaktør Steve Bannon og Frankrike intensiverer skattekrigen mot Facebook og Google. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Frankrike trapper opp skattekrigen mot IT-gigantene

Den frans­ke regje­rin­gen inten­si­ve­rer skatte­kri­gen mot Face­bo­ok og Goog­le, og leg­ger i dag frem et for­slag om en sær­fransk digi­tal­skatt for par­la­men­tet. Der­som for­sla­get får fler­tall må sel­ska­per som til­byr mål­ret­tet nett­re­kla­me beta­le tre pro­sent av omset­nin­gen sin til den frans­ke stat. Regje­rin­gen anslår at rundt 30 sel­ska­per blir omfat­tet av digi­tal­skat­ten, som får til­bake­vir­ken­de kraft fra 1. janu­ar i år. Også Stor­bri­tan­nia, Ita­lia, Øster­rike, New Zea­land og India for­be­re­der egne digi­tal­skat­ter for tek­no­logi­sel­ska­pe­ne. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (06/03/2019)

Facebook misbruker telefonnumre

For å for­hind­re usik­re inn­log­gin­ger, har Face­bo­ok siden 2011 til­budt et totrinns sik­ker­hets­sys­tem som kre­ver bru­ker­nes tele­fon­num­mer. Nå viser det seg at Face­bo­ok har brukt tele­fon­num­re­ne til and­re ting enn tryg­ge inn­log­gin­ger; blant annet til mål­ret­tet rekla­me. Bru­ker­ne har hel­ler ikke mulig­het til å skju­le tele­fon­num­me­ret sitt for sine Face­bo­ok-ven­ner. 

LES MER HOS THE GUARDIAN (05/03/2019)

Facebooks lobbymetoder avslørt

Rett­sa­ken som det lil­le appsel­ska­pet Six4Three har anlagt mot Face­bo­ok har resul­tert i en rek­ke avslø­rin­ger av Face­bo­oks hel­ler lys­sky meto­der og adferd. Sis­te nytt er doku­men­ter som viser hvor­dan Face­bo­ok har hatt en glo­bal ope­ra­sjon for å stan­se stren­ge­re per­son­vern­lo­ver og gi sel­ska­pet for­de­ler i uli­ke land. Blant avslø­rin­ge­ne er infor­ma­sjon om hvor­dan Irlands tid­li­ge­re stats­mi­nis­ter nær­mest har opp­trådt som lob­by­ist for Face­bo­ok, etter at sel­ska­pet la sitt euro­pe­is­ke hoved­kon­tor til Irland.

LES MER HOS GUARDIAN (04/03/2019)

Mediemeldingen legges fram i mars

Regje­rin­gens etter­leng­te­de medie­mel­ding skal leg­ges fram i mars. Mel­din­gen skal spe­si­elt ta for seg støtte­ord­nin­ge­ne på medie­om­rå­det, slik som presse­støt­ten og NRK-lisen­sen. Det er vars­let at regje­rin­gen øns­ker å sam­le all støt­te i én pott, noe medie­bran­sjen ikke er udelt begeist­ret for. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (04/03/2019)

TV 2 i krangler med distributørene

Stem­nin­gen mel­lom TV 2 og TV-dis­tri­bu­tø­re­ne er sjel­den helt god. Nå krang­les det rundt den nye sports­ka­na­len TV 2 Sport 1, som TV 2 øns­ker å få inn i dis­tri­bu­tø­re­nes grunn­pak­ker. Ver­ken Tele­nor eller Alti­box har sagt ja til det­te. TV 2 har også en kon­flikt med Get rundt sports­ka­na­len og beta­ling for Champions League-kam­per. I til­legg mener TV 2 at Get har ven­tet for len­ge med å end­re plas­se­rin­gen av TV 2s kana­ler på fjern­kon­trol­len, et spørs­mål som fak­tisk er svært vik­tig for TV-kana­le­ne. TV 2 har nå gått til sak mot Get. 

LES MER HOS KAMPANJE
LES MER HOS DAGENS NÆRINGLIV (04/03/2019)

Nå skal radioreklamen bruke persondata

Face­bo­ok og Goog­les inn­sam­ling av per­son­data har ført til at reklame­bran­sjen har gjen­nom­gått sto­re end­rin­ger de sis­te åre­ne, og nå er det radio­re­kla­mens tur til å moder­ni­se­res. I løpet av 2019 skal P4 begyn­ne å sel­ge rekla­me basert på inn­sam­le­de data fra lyt­te­re på nett. P4 vet blant annet hvil­ke san­ger som får den enkel­te lyt­ter til å skif­te kanal, når han/hun skrur opp lyden, og når radio­re­kla­men slås av. Den­ne infor­ma­sjo­nen skal bru­kes til å per­son­ret­te rekla­men på nett­ra­dio og i podkast.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (DN+) (04/03/2019)

HBO-sjef sier opp

I 2018 kjøp­te telekom­sel­ska­pet AT&T medie­sel­ska­pet Time War­ner, som igjen eier TV-sel­ska­pet og strøm­me­tje­nes­ten HBO. Bare dager etter at kjø­pet ble god­kjent av ame­ri­kans­ke kon­kur­ranse­myn­dig­he­ter, trek­ker sje­fen for HBO seg. Richard Plep­ler har ledet HBO siden 2013, og har vært ansatt i Time War­ner i 27 år. Det ryk­tes at årsa­ken er omor­ga­ni­se­rin­ger i sel­ska­pet etter sal­get til AT&T.

LES MER HOS THE VERGE
LES MER HOS VARIETY (01/03/2019)

YouTube stenger kommentarfelt under barnevideoer

YouT­ube skal sten­ge ned kom­men­tar­fel­te­ne under video­er med mind­re barn. Bak­grun­nen er avslø­rin­ger av at pedo­fi­le nett­verk har brukt YouT­ube til å utveks­le infor­ma­sjon og len­ker til barne­por­no­gra­fi. Det var ikke YouT­ube selv som opp­da­get mis­bru­ket. Sto­re annon­sø­rer har tru­et med å trek­ke seg på grunn av avslø­rin­gen.

LES MER HOS GUARDIAN (01/03/2019)

NRK Super opplever stort engasjement på TikTok

Tik­Tok er en app spe­sial­la­get for kor­te video­er med fen­gen­de musikk, og er ver­dens mest ned­las­te­de app. NRK Super er blant aktø­re­ne som er til ste­de på appen, med sen­din­ger fra Super­nytt. NRKs pro­fil har i under­kant av 60 000 føl­ge­re, og kring­kas­te­ren opp­le­ver stort enga­sje­ment. Iføl­ge Frank Sivert­sen i NRK er Tik­Tok en are­na med en hyg­ge­lig tone i kom­men­tar­fel­tet, i mot­set­ning til Insta­gram som kan være røf­fe­re.

LES MER HOS NRKBETA
LES MER HOS MEDIER24+ (01/03/2019)

Institutt for Journalistikk flytter til Pressens Hus

En rek­ke bran­sje­or­ga­ni­sa­sjo­ner og fag­for­enin­ger på medie­fel­tet har etter mye debatt bestemt seg for å gå sam­men om å etab­le­re et Pres­sens Hus i Oslo. Nå er det ved­tatt at også Insti­tutt for Jour­na­lis­tikk skal flyt­te inn. Insti­tut­tet er et kom­pe­tanse­sen­ter for jour­na­lis­tikk som ble stif­tet av Medie­be­drif­te­nes Lands­for­ening, Norsk Jour­na­list­lag og Norsk Redak­tør­for­ening i 1975, og som nå hol­der til i Fred­rik­stad. 

LES MER HOS MEDIER24
LES MER OM PRESSENS HUS (01/03/2019)

Nordic Screens lanserer ny familiekanal

Medie­hu­set og yout­u­be­nett­ver­ket Nor­dic Scre­ens er aktu­el­le med en ny TV-kanal for barn og fami­li­er, Nor­dic Fami­ly. Kana­len skal sen­des hos RiksTV, på strøm­me­tje­nes­ten Strim og ha egen kanal på Yout­ube. Det er de tid­li­ge­re NRK Super-pro­fi­le­ne Sil­je Sir­nes Win­je og Sti­an Bars­nes-Simon­sen som skal lede den nye kana­len.

LES MER HOS MEDIER24 (01/03/2019)

Schibsted-avisene satser på netthandel

Aften­pos­ten, Stav­an­ger Aften­blad og Ber­gens Tiden­de har alle sin egen nett­bu­tikk hvor abon­nen­te­ne kan kjø­pe uli­ke pro­duk­ter. BT til­byr foto­gra­fi­er tatt av avi­sens foto­gra­fer, mens både Aften­pos­ten og Aften­bla­det til­byr pro­duk­ter som vin­glass, ter­mo­ser mm. Iføl­ge direk­tør for bru­ker­be­ta­ling i Schib­sted, Tor Jacob­sen, er avis­kon­ser­net inspi­rert av blant and­re New York Times, som har opp­levd vekst i sin nett­bu­tikk.

LES MER HOS KAMPANJE (01/03/2019)

Facebook prøver å ta en bit av TV-reklamen

Face­bo­ok prø­ver nå å kom­me seg inn i mar­ke­det for TV-rekla­me. Annon­sø­re­ne har egne bud­sjet­ter for kjøp av TV-rekla­me, og dis­se vil Face­bo­ok gjer­ne ha en bit av. I mot­set­ning til van­li­ge annonse­kjøp i sosia­le medi­er, avta­les kjøp av reklame­plass i TV-kana­le­ne i god tid på for­hånd. Face­bo­ok gjør nå fram­støt for å kom­me seg inn i for­hand­lin­ge­ne mel­lom annon­sø­rer og TV-sel­skap, for å sel­ge inn rekla­me både på Face­bo­ok Watch og i and­re typer video­inn­hold. 

LES MER HOS DIGIDAY (28/02/2019)

Kraftige reaksjoner på Bannon-invitasjon

Medie­kon­fe­ran­sen Nor­dis­ke Medie­da­ger får hard kri­tikk for å ha invi­tert Ste­ve Ban­non, Donalds Trumps eks-råd­gi­ver og tid­li­ge­re Breit­bart-redak­tør, til Ber­gen i mai. Det er Aften­pos­tens USA-kor­re­spon­dent, Chris­ti­na Plet­ten, som skal inter­vjue Ban­non på sce­nen. Blant de som rea­ge­rer kraf­tig er blant and­re MDG-poli­ti­ker Eivind Træ­dal og sam­funns­de­bat­tant og skri­bent Sumaya Jir­de Ali. Fes­ti­val­sjef Guri Heftye var for­be­redt på reak­sjo­ner, og under­stre­ker at det er kon­fe­ran­sens ­opp­ga­ve å for­hol­de seg til vir­ke­lig­he­ten slik den er, ikke slik man skul­le øns­ke at den var. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES MER HOS KLASSEKAMPEN (28/02/2019)

TEMA

N

RK

95 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen