Ukens medienyheter: IT-giganter, persondata og reklame

Nye metoder rundt Facebooks misbruk av persondata avsløres, mediekonferansen Nordiske Mediedager får hard kritikk for å invitere tidligere Trump-rådgiver og Breitbart-redaktør Steve Bannon og Frankrike intensiverer skattekrigen mot Facebook og Google. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Frankrike trapper opp skattekrigen mot IT-gigantene

Den franske reg­jerin­gen inten­siver­er skat­tekri­gen mot Face­book og Google, og leg­ger i dag frem et forslag om en sær­fran­sk dig­i­tal­skatt for par­la­mentet. Der­som forslaget får fler­tall må sel­skaper som tilbyr mål­ret­tet net­treklame betale tre pros­ent av omset­nin­gen sin til den franske stat. Reg­jerin­gen anslår at rundt 30 sel­skaper blir omfat­tet av dig­i­tal­skat­ten, som får tilbake­virk­ende kraft fra 1. jan­u­ar i år. Også Storbri­tan­nia, Italia, Øster­rike, New Zealand og India for­bered­er egne dig­i­tal­skat­ter for teknologiselskapene. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (06/03/2019)

Facebook misbruker telefonnumre

For å forhin­dre usikre innlog­gin­ger, har Face­book siden 2011 tilbudt et totrinns sikker­hetssys­tem som krev­er bruk­ernes tele­fon­num­mer. Nå vis­er det seg at Face­book har brukt tele­fon­num­rene til andre ting enn trygge innlog­gin­ger; blant annet til mål­ret­tet reklame. Bruk­erne har heller ikke mulighet til å skjule tele­fon­num­meret sitt for sine Facebook-venner. 

LES MER HOS THE GUARDIAN (05/03/2019)

Facebooks lobbymetoder avslørt

Rettsak­en som det lille appsel­skapet Six4Three har anlagt mot Face­book har resul­tert i en rekke avs­løringer av Face­books heller lyssky metoder og adferd. Siste nytt er doku­menter som vis­er hvor­dan Face­book har hatt en glob­al operasjon for å stanse stren­gere per­son­vernlover og gi sel­skapet fordel­er i ulike land. Blant avs­lørin­gene er infor­masjon om hvor­dan Irlands tidligere statsmin­is­ter nærmest har opp­trådt som lob­by­ist for Face­book, etter at sel­skapet la sitt europeiske hov­ed­kon­tor til Irland.

LES MER HOS GUARDIAN (04/03/2019)

Mediemeldingen legges fram i mars

Reg­jerin­gens etter­lengt­ede mediemeld­ing skal legges fram i mars. Meldin­gen skal spe­sielt ta for seg støt­te­ord­nin­gene på medieom­rådet, slik som press­es­tøt­ten og NRK-lisensen. Det er varslet at reg­jerin­gen ønsker å sam­le all støtte i én pott, noe mediebran­sjen ikke er udelt begeistret for. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (04/03/2019)

TV 2 i krangler med distributørene

Stemnin­gen mel­lom TV 2 og TV-dis­trib­utørene er sjelden helt god. Nå kran­gles det rundt den nye sport­skanalen TV 2 Sport 1, som TV 2 ønsker å få inn i dis­trib­utørenes grun­npakker. Verken Telenor eller Alti­box har sagt ja til dette. TV 2 har også en kon­flikt med Get rundt sport­skanalen og betal­ing for Cham­pi­ons League-kam­per. I til­legg men­er TV 2 at Get har ven­tet for lenge med å endre plasserin­gen av TV 2s kanaler på fjernkon­trollen, et spørsmål som fak­tisk er svært vik­tig for TV-kana­lene. TV 2 har nå gått til sak mot Get. 

LES MER HOS KAMPANJE
LES MER HOS DAGENS NÆRINGLIV (04/03/2019)

Nå skal radioreklamen bruke persondata

Face­book og Googles innsam­ling av per­son­da­ta har ført til at reklame­bran­sjen har gjen­nomgått store endringer de siste årene, og nå er det radiorekla­mens tur til å mod­erniseres. I løpet av 2019 skal P4 beg­ynne å selge reklame basert på innsam­lede data fra lyt­tere på nett. P4 vet blant annet hvilke sanger som får den enkelte lyt­ter til å skifte kanal, når han/hun skrur opp lyden, og når radiorekla­men slås av. Denne infor­masjo­nen skal brukes til å per­son­rette rekla­men på net­tra­dio og i podkast.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (DN+) (04/03/2019)

HBO-sjef sier opp

I 2018 kjøpte telekom­sel­skapet AT&T mediesel­skapet Time Warn­er, som igjen eier TV-sel­skapet og strøm­met­jen­esten HBO. Bare dager etter at kjøpet ble god­kjent av amerikanske konkur­ranse­myn­digheter, trekker sje­fen for HBO seg. Richard Ple­pler har ledet HBO siden 2013, og har vært ansatt i Time Warn­er i 27 år. Det ryk­tes at årsak­en er omor­gan­is­eringer i sel­skapet etter sal­get til AT&T.

LES MER HOS THE VERGE
LES MER HOS VARIETY (01/03/2019)

YouTube stenger kommentarfelt under barnevideoer

YouTube skal stenge ned kom­men­tar­fel­tene under video­er med min­dre barn. Bak­grun­nen er avs­løringer av at ped­ofile nettverk har brukt YouTube til å utvek­sle infor­masjon og lenker til barnepornografi. Det var ikke YouTube selv som oppdaget mis­bruket. Store annon­sør­er har truet med å trekke seg på grunn av avsløringen.

LES MER HOS GUARDIAN (01/03/2019)

NRK Super opplever stort engasjement på TikTok

Tik­Tok er en app spe­sial­laget for korte video­er med fen­gende musikk, og er ver­dens mest ned­last­ede app. NRK Super er blant aktørene som er til stede på appen, med sendinger fra Supernytt. NRKs pro­fil har i under­kant av 60 000 føl­gere, og kringkasteren opplever stort engas­je­ment. Ifølge Frank Sivert­sen i NRK er Tik­Tok en are­na med en hyggelig tone i kom­men­tar­fel­tet, i mot­set­ning til Insta­gram som kan være røffere.

LES MER HOS NRKBETA
LES MER HOS MEDIER24+ (01/03/2019)

Institutt for Journalistikk flytter til Pressens Hus

En rekke bran­sje­or­gan­isas­jon­er og fag­foreninger på mediefel­tet har etter mye debatt bestemt seg for å gå sam­men om å etablere et Pressens Hus i Oslo. Nå er det ved­tatt at også Insti­tutt for Jour­nal­is­tikk skal fly­tte inn. Insti­tut­tet er et kom­petans­esen­ter for jour­nal­is­tikk som ble stiftet av Mediebedriftenes Lands­foren­ing, Norsk Jour­nal­ist­lag og Norsk Redak­tør­foren­ing i 1975, og som nå hold­er til i Fredrikstad. 

LES MER HOS MEDIER24
LES MER OM PRESSENS HUS (01/03/2019)

Nordic Screens lanserer ny familiekanal

Mediehuset og youtubenettver­ket Nordic Screens er aktuelle med en ny TV-kanal for barn og fam­i­li­er, Nordic Fam­i­ly. Kanalen skal sendes hos Rik­sTV, på strøm­met­jen­esten Strim og ha egen kanal på Youtube. Det er de tidligere NRK Super-pro­fi­lene Sil­je Sirnes Win­je og Stian Barsnes-Simon­sen som skal lede den nye kanalen.

LES MER HOS MEDIER24 (01/03/2019)

Schibsted-avisene satser på netthandel

Aften­posten, Sta­vanger Aften­blad og Bergens Tidende har alle sin egen net­tbu­tikk hvor abon­nen­tene kan kjøpe ulike pro­duk­ter. BT tilbyr fotografi­er tatt av avisens fotografer, mens både Aften­posten og Aften­bladet tilbyr pro­duk­ter som vin­glass, ter­moser mm. Ifølge direk­tør for bruker­be­tal­ing i Schib­st­ed, Tor Jacob­sen, er aviskon­ser­net inspir­ert av blant andre New York Times, som har opplevd vekst i sin nettbutikk.

LES MER HOS KAMPANJE (01/03/2019)

Facebook prøver å ta en bit av TV-reklamen

Face­book prøver nå å komme seg inn i markedet for TV-reklame. Annon­sørene har egne bud­sjet­ter for kjøp av TV-reklame, og disse vil Face­book gjerne ha en bit av. I mot­set­ning til van­lige annon­sekjøp i sosiale medi­er, avtales kjøp av reklame­plass i TV-kana­lene i god tid på forhånd. Face­book gjør nå fram­støt for å komme seg inn i forhan­dlin­gene mel­lom annon­sør­er og TV-sel­skap, for å selge inn reklame både på Face­book Watch og i andre typer videoinnhold. 

LES MER HOS DIGIDAY (28/02/2019)

Kraftige reaksjoner på Bannon-invitasjon

Mediekon­fer­ansen Nordiske Mediedager får hard kri­tikk for å ha invitert Steve Ban­non, Don­alds Trumps eks-råd­giv­er og tidligere Bre­it­bart-redak­tør, til Bergen i mai. Det er Aften­postens USA-kor­re­spon­dent, Christi­na Plet­ten, som skal inter­vjue Ban­non på sce­nen. Blant de som rea­ger­er kraftig er blant andre MDG-poli­tik­er Eivind Træ­dal og sam­funns­de­bat­tant og skribent Sumaya Jirde Ali. Fes­ti­val­sjef Guri Heftye var for­beredt på reak­sjon­er, og under­strek­er at det er kon­fer­ansens ­opp­gave å forholde seg til virke­ligheten slik den er, ikke slik man skulle ønske at den var. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES MER HOS KLASSEKAMPEN (28/02/2019)

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen