Ukens medienyheter: Medietillit, produktplassering og kryptovaluta

Facebook utvikler egen kryptovaluta, Storbritannia godkjenner utlevering av Julian Assange til USA, Stortinget tillater produktplassering i radio og Resett er på tillitstoppen blant høyresidens velgere. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Høyresidens velgere har mer tillit til Resett enn VG

I den nors­ke delen av Reu­ters digi­ta­le nyhets­rap­port måles nord­menns til­lit til nors­ke nyhets­me­di­er. I rap­por­ten kom­mer det frem at vel­ge­re på høyre­si­den har mer til­lit til Resett enn VG. På til­lits­ska­la­en (1 til 10) får Resett 6,09 og Document.no 5,83 fra folk på høyre­si­den, mens VG hav­ner på 5,93 poeng. Ande­le­ne er reg­net av de som har lest nyhe­ter på nett sis­te måned og som har hørt om de aktu­el­le nyhets­kil­de­ne.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (20/06/2019)

Facebook vil skape egen valuta

Face­bo­ok er i ferd med å utvik­le sin egen digi­ta­le valu­ta – krypto­va­lu­ta – som gjør det mulig for bru­ker­ne å sen­de pen­ger til hver­and­re via Face­bo­ok. Valu­ta­en skal ha en fast ver­di knyt­tet til ame­ri­kans­ke dol­lar. Pla­ne­ne åpner for at kjøp av varer og tje­nes­ter vil fore­gå internt på Face­bo­ok, slik at bru­ker­ne både leg­ger igjen per­son­data og pen­ger på platt­for­men. En rek­ke kjen­te sel­ska­per skal ha inves­tert i pro­sjek­tet.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES MER HOS GUARDIAN (17/06/2019)

Assange kan utleveres

Den bri­tis­ke innen­riks­mi­nis­te­ren har god­kjent utle­ve­ring av Juli­an Assan­ge til USA. Der­med er det opp til bri­tis­ke dom­sto­ler om Assan­ge fak­tisk blir utle­vert. I USA er han til­talt for spio­na­sje, og risi­ke­rer en svært lang feng­sels­straff. En retts­lig høring i saken er nå fast­satt til febru­ar nes­te år. I mel­lom­ti­den soner Assan­ge en straff på 50 uker i bri­tisk feng­sel for å ha brutt kau­sjons­reg­le­ne da han søk­te til­flukt i Ecua­dors ambas­sa­de for syv år siden. 

LES MER HOS GUARDIAN
LES MER HOS JOURNALISTEN (17/06/2019)

Distribusjonstilskudd til ny samisk avis

Nyhets­ma­ga­si­net SÁMI maga­si­id­na, som ble etab­lert i 2017, opp­fyl­ler kra­ve­ne til å få dis­tri­bu­sjons­til­skudd fra Medie­til­sy­net. SÁMI maga­si­id­na har 52 utga­ver i året. 12 and­re aviser i Finn­mark får dis­tri­bu­sjons­til­skudd fra Medie­til­sy­net, på grunn av topo­gra­fi­en og den spred­te boset­nin­gen i lan­dets nord­ligs­te fyl­ke.

LES MER HOS JOURNALISTEN (17/06/2019)

Tillater produktplassering i radio

Stor­tin­get har gjort end­rin­ger i kring­kas­tings­lo­ven for å til­la­te pro­dukt­plas­se­ring i radio. Både Stor­tin­get og Medie­til­sy­net mener at radio, TV og audio­vi­su­el­le bestil­lings­tje­nes­ter ikke skal for­skjell­be­hand­les. Det har vært til­latt med pro­dukt­plas­se­ring på TV og video­tje­nes­ter siden 2013.

LES MER HOS MEDIER24 (17/06/2019) 

Google med 270 oppkjøp på 20 år

Helt Digi­tal mel­der at Goog­le i løpet av to tiår har gjort 270 opp­kjøp av uli­ke sel­ska­per og tje­nes­ter. 171 av dis­se har vært kon­kur­ren­ter, inklu­dert Doubleclick og AdMob som var Goog­les størs­te kon­kur­ren­ter innen annonse­salg på nett og mobil. Det ame­ri­kans­ke kon­kur­ranse­lov­ver­ket kre­ver rik­tig­nok at myn­dig­he­te­ne stop­per opp­kjøp som hind­rer kon­kur­ran­se eller ska­per mono­pol, men alle Goog­les opp­kjøp er god­kjen­te. Kun ett av opp­kjø­pe­ne – reise­søk­fir­ma­et ITA – ble utford­ret av myn­dig­he­te­ne, men ble til slutt god­kjent.

LES MER HOS NY TIMES (14/06/2019)

Netflix satser på spillversjoner av egne serier

I som­mer lan­se­res et nytt data­spill basert på den popu­læ­re Net­flix-seri­en Stran­ger Things. Det blir til­gjen­ge­lig via en rek­ke kon­soll­spill som Nin­ten­do og Play­sta­tion. Også den kom­men­de seri­en The Dark Crys­tal: Age of Resi­stan­ce, basert på en film fra 1982, skal lan­se­res som spill. Der­med åpner Net­flix opp for nye inn­tekts­strøm­mer, og spill­sat­sin­gen vil tro­lig gi mye pen­ger i kas­sen.

LES MER HOS THE HOLLYWOOD REPORTER (14/06/2019)

Spotify kombinerer nyheter og musikk i ny spilleliste

Your Dai­ly Dri­ve er nav­net på Spo­ti­fys nye spille­lis­te, som kom­bi­ne­rer musikk med nyhe­ter fra podkas­ter. Fore­lø­pig leve­res nyhe­te­ne av Wall Stre­et Jour­nal, NPR og Pub­lic Radio Inter­na­tio­nal. Spo­ti­fy har i lang tid job­bet for å til­by mer enn kun musikk, og begyn­ner å lig­ne mer på en tra­di­sjo­nell radio­sta­sjon. Spille­lis­ten er for øye­blik­ket til­gjen­ge­lig i USA.

LES MER HOS JOURNALISTEN (14/06/2019)

Syv av verdens ti største selskaper er techselskaper

Den årli­ge rap­por­ten «Inter­net Trends Report» tar for seg tren­de­ne innen medi­er og tek­no­lo­gi. Blant de ti størs­te sel­ska­pe­ne mål i mar­keds­ver­di er hele syv tek­no­logi­sel­ska­per. Micro­soft, Ama­zon og Apple utgjør topp tre. Ama­zon og Twit­ter spås å ta mer av det digi­ta­le reklame­mar­ke­det, som frem­de­les domi­ne­res av Face­bo­ok og Goog­le. 

LES MER HOS KAMPANJE (14/06/2019)

TEMA

F

acebook

72 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen