Ukens medienyheter: Medietillit, produktplassering og kryptovaluta

Facebook utvikler egen kryptovaluta, Storbritannia godkjenner utlevering av Julian Assange til USA, Stortinget tillater produktplassering i radio og Resett er på tillitstoppen blant høyresidens velgere. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Høyresidens velgere har mer tillit til Resett enn VG

I den norske delen av Reuters dig­i­tale nyhet­srap­port måles nord­menns tillit til norske nyhetsme­di­er. I rap­porten kom­mer det frem at vel­gere på høyres­i­den har mer tillit til Resett enn VG. På tillitsskalaen (1 til 10) får Resett 6,09 og Document.no 5,83 fra folk på høyres­i­den, mens VG havn­er på 5,93 poeng. Ande­lene er reg­net av de som har lest nyheter på nett siste måned og som har hørt om de aktuelle nyhetskildene.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (20/06/2019)

Facebook vil skape egen valuta

Face­book er i ferd med å utvikle sin egen dig­i­tale val­u­ta – kryp­to­va­l­u­ta – som gjør det mulig for bruk­erne å sende penger til hveran­dre via Face­book. Val­u­taen skal ha en fast ver­di knyt­tet til amerikanske dol­lar. Planene åpn­er for at kjøp av var­er og tjen­ester vil foregå internt på Face­book, slik at bruk­erne både leg­ger igjen per­son­da­ta og penger på plat­tfor­men. En rekke kjente sel­skaper skal ha investert i prosjektet.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES MER HOS GUARDIAN (17/06/2019)

Assange kan utleveres

Den britiske innen­riksmin­is­teren har god­kjent utlev­er­ing av Julian Assange til USA. Dermed er det opp til britiske dom­stol­er om Assange fak­tisk blir utlev­ert. I USA er han tiltalt for spi­onas­je, og risik­er­er en svært lang fengselsstraff. En rettslig høring i sak­en er nå fast­satt til feb­ru­ar neste år. I mel­lomti­den son­er Assange en straff på 50 uker i britisk fengsel for å ha brutt kausjon­sre­g­lene da han søk­te til­flukt i Ecuadors ambas­sade for syv år siden. 

LES MER HOS GUARDIAN
LES MER HOS JOURNALISTEN (17/06/2019)

Distribusjonstilskudd til ny samisk avis

Nyhets­ma­gasinet SÁMI mag­a­si­id­na, som ble etablert i 2017, opp­fyller kravene til å få dis­tribusjon­stil­skudd fra Medi­etil­synet. SÁMI mag­a­si­id­na har 52 utgaver i året. 12 andre avis­er i Finn­mark får dis­tribusjon­stil­skudd fra Medi­etil­synet, på grunn av topografien og den spredte boset­nin­gen i lan­dets nordlig­ste fylke.

LES MER HOS JOURNALISTEN (17/06/2019)

Tillater produktplassering i radio

Stortinget har gjort endringer i kringkast­ingsloven for å tillate pro­duk­t­plasser­ing i radio. Både Stortinget og Medi­etil­synet men­er at radio, TV og audio­vi­suelle bestill­ingst­jen­ester ikke skal forskjell­be­han­dles. Det har vært tillatt med pro­duk­t­plasser­ing på TV og videot­jen­ester siden 2013.

LES MER HOS MEDIER24 (17/06/2019) 

Google med 270 oppkjøp på 20 år

Helt Dig­i­tal melder at Google i løpet av to tiår har gjort 270 opp­kjøp av ulike sel­skaper og tjen­ester. 171 av disse har vært konkur­renter, inklud­ert Dou­bleclick og AdMob som var Googles største konkur­renter innen annons­esalg på nett og mobil. Det amerikanske konkur­ranselovver­ket krev­er rik­tig­nok at myn­dighetene stop­per opp­kjøp som hin­dr­er konkur­ranse eller skaper monopol, men alle Googles opp­kjøp er god­kjente. Kun ett av opp­kjøpene – reis­esøk­fir­maet ITA – ble utfor­dret av myn­dighetene, men ble til slutt godkjent.

LES MER HOS NY TIMES (14/06/2019)

Netflix satser på spillversjoner av egne serier

I som­mer lanseres et nytt dataspill basert på den pop­ulære Net­flix-serien Stranger Things. Det blir tilgjen­gelig via en rekke kon­soll­spill som Nin­ten­do og Playsta­tion. Også den kom­mende serien The Dark Crys­tal: Age of Resis­tance, basert på en film fra 1982, skal lanseres som spill. Dermed åpn­er Net­flix opp for nye inntek­tsstrøm­mer, og spill­satsin­gen vil trolig gi mye penger i kassen.

LES MER HOS THE HOLLYWOOD REPORTER (14/06/2019)

Spotify kombinerer nyheter og musikk i ny spilleliste

Your Dai­ly Dri­ve er navnet på Spo­ti­fys nye spilleliste, som kom­biner­er musikk med nyheter fra pod­kaster. Foreløpig leveres nyhetene av Wall Street Jour­nal, NPR og Pub­lic Radio Inter­na­tion­al. Spo­ti­fy har i lang tid job­bet for å til­by mer enn kun musikk, og beg­yn­ner å ligne mer på en tradis­jonell radiostasjon. Spillelis­ten er for øye­b­likket tilgjen­gelig i USA.

LES MER HOS JOURNALISTEN (14/06/2019)

Syv av verdens ti største selskaper er techselskaper

Den årlige rap­porten «Inter­net Trends Report» tar for seg tren­dene innen medi­er og teknolo­gi. Blant de ti største sel­skapene mål i markedsver­di er hele syv tek­nol­o­gisel­skaper. Microsoft, Ama­zon og Apple utgjør topp tre. Ama­zon og Twit­ter spås å ta mer av det dig­i­tale reklamemarkedet, som fremde­les domineres av Face­book og Google. 

LES MER HOS KAMPANJE (14/06/2019)

TEMA

F

acebook

76 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen