Ukens medienyheter: Medievaner, mediepolitikk og avisbransjen

Familie- og kulturkomiteen på Stortinget ønsker justering av mediemeldingen, Tono krever 105 millioner fra RiksTV, australsk politi foretar en razzia mot landets allmennkringkaster og TV 2 selger produksjonsselskapet Screen Media. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Snapchat og Youtube på topp blant norsk ungdom

Sna­pchat og Yout­ube er medie­ne med høy­est dag­lig dek­ning blant nors­ke barn og ung­dom­mer. Det viser Kan­tar Medias rap­por­ter Medie­barn og Medie­ung­dom. Line­ær TV fort­set­ter å fal­le, og seer­ti­den lig­ger nå på 40 minut­ter dag­lig. Strøm­ming fort­set­ter å øke, og 99 pro­sent av bar­na er inn­om minst én strøm­me­ka­nal per uke.

LES MER HOS MEDIER24 (06/06/2019)

Politirazzia hos australske medier

Aust­ralsk poli­ti har fore­tatt en politi­raz­zia mot lan­dets all­menn­kring­kas­ter, ABC. Poli­ti­et gjen­nom­sø­ker e‑poster og doku­men­ter i jak­ten på kil­der i for­bin­del­se med ABCs omta­le av aust­rals­ke spe­sial­styr­kers drap på uskyl­di­ge i Afgha­ni­stan. Poli­ti­et har også ran­sa­ket hjem­met til en jour­na­list i News Corp som har skre­vet om hem­me­lig­stemp­le­de pla­ner for utvi­det over­vå­king av van­li­ge aust­ra­liere. Presse­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne pro­te­ste­rer mot det de reg­ner som trus­ler for å begren­se presse­fri­he­ten. 

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MYE MER HOS GUARDIAN (05/06/2019)

Vil justere mediemeldingen

Medie­mel­din­gen har vært til behand­ling i fami­lie- og kul­tur­ko­mi­te­en på Stor­tin­get. Fler­tal­let i komi­te­en vil ha jus­te­rin­ger av fle­re punk­ter i mel­din­gen. Blant dis­se er: medie­po­li­tik­ken må dis­ku­te­res ofte­re enn hvert fjer­de år; opp­ret­tel­sen av medie­støtte­rå­det får fler­tall, men det bør vur­de­res hvil­ken myn­dig­het rådet skal ha og det øns­kes en verk­tøy­kas­se av krise­til­tak for medie­ne. I til­legg anbe­fa­ler komi­te­en at kri­te­ri­ene for moms­fri­tak for tids­skrif­ter på nett må mykes opp og at lokal­ra­dio­ene får mere tid på FM. 

LES MER HOS JOURNALISTEN
DU FINNER KOMITÉINNSTILLINGEN HER (04/06/2019)

TV 2 selger produksjonsselskapet Screen Media

TV 2‑selskapet Scre­en Media sel­ges til det inter­na­sjo­na­le pro­duk­sjons­sel­ska­pet Bani­jay, som er eier av bl. a. Mastiff og Nor­disk Film TV. Det er kun mor­sel­ska­pet Scre­en Media som sel­ges. TV 2 behol­der dat­ter­sel­ska­pe­ne Scre­en Story og Aven­tia.

LES MER HOS KAMPANJE (04/06/2019)

Tono med millionkrav til RiksTV

Etter en lang run­de i retts­ve­se­net fikk Tono med­hold i at RiksTV må beta­le for musikk­ret­tig­he­ter som bru­kes i uten­lands­ke TV-kana­ler som for­mid­les av RiksTV. TV-dis­tri­bu­tø­ren RiksTV hev­det at sel­ska­pet bare er en tek­nisk videre­sen­der for TV-kana­le­ne, men Høy­este­rett slo fast at sel­ska­pet dri­ver kom­mer­si­ell virk­som­het, og må beta­le for utnyt­tel­se av ret­tig­he­ter. Etter sei­e­ren i Høy­este­rett går nå Tono til ret­ten for å kre­ve inn 105 mil­lio­ner fra RiksTV, siden RiksTV er uenig i kra­vet. 

LES MER HOS MEDIER24
LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (DN+) (04/06/2019)

Apple skroter Itunes og lanserer nytt operativsystem

Etter 18 år i drift, skal Apples Itu­nes-tje­nes­te skro­tes. Den erstat­tes nå av tre nye apper: Apple Music, Apple Podcast og Apple TV. Sel­ska­pet skal også lan­se­re et nytt ope­ra­tiv­sys­tem for Iphone, Ipad og Mac. Sys­te­met blir til­gjen­ge­lig fra høs­ten av, og heter Cata­li­na. De kom­men­de end­rin­ge­ne ble offent­lig­gjort under sel­ska­pe­ts årli­ge lan­se­rings­kon­fe­ran­se på man­dag. 

LES MER HOS AFTENPOSTEN (04/06/2019)

Dropper norsk radiosjef i Bauer Media

Etter seks år i Bau­er Media Nor­ge slut­ter Las­se Kokvik i job­ben som admi­ni­stre­ren­de direk­tør og sjef­re­dak­tør. Jim Receveur, som har en til­sva­ren­de stil­ling i Dan­mark, blir ansvar­lig sjef også for Nor­ge. Der­med drop­per sel­ska­pet å ha en egen norsk topp­sjef. Bau­er Media, som eier bl. a. Radio 1 og Radio Nor­ge, har i lang tid slitt med det usik­re reklame­mar­ke­det, og har måt­te si opp en rek­ke ansat­te.

LES MER HOS KAMPANJE (04/06/2019)

Forfatter i kamp mot pocket-royalty

Iføl­ge dagens bil­lig­bok­av­ta­le får for­fat­te­re 10 pro­sent royal­ty på pock­et­bø­ker, mens hard­back­bø­ker gir det dob­belte. Det synes for­fat­ter Tore Ren­berg er urett­fer­dig. Han nek­ter der­for Cap­pe­len Damm å gi ut hans nes­te roman som pock­et. Tom Ege­land er en av de som kjem­pet mot bil­lig­bok­av­ta­len i 2008, og støt­ter Ren­berg i hans kamp. Også Anne B. Rag­de støt­ter Ren­berg, og sier sam­ti­dig at For­fat­ter­for­enin­gen bør være flin­ke­re til å set­te hardt mot hardt i møte med For­leg­ger­for­enin­gen.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (03/06/2019)

80 prosent inntekter fra abonnement

2018-regn­ska­pe­ne for Schib­steds medie­hus viser at 80 pro­sent av Aften­pos­tens inn­tek­ter nå kom­mer fra abon­ne­ment. I 2007 var ande­len på 30 pro­sent. Nors­ke aviser har måt­tet sat­se inten­sivt på bru­ker­inn­tek­ter etter at gigan­ter som Goog­le og Face­bo­ok kom inn i annonse­mar­ke­det. Totalt har Schib­steds medie­hus mis­tet 18 pro­sent av inn­tek­te­ne siden 2017. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (03/06/2019)

MBL og LLAs forslag til avisløsning får støtte

De to bran­sje­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne Medie­be­drif­te­nes Lands­for­ening og Lands­la­get for Lokal­avi­ser har lagt fram sitt eget for­slag om avis­le­ve­ring i dis­trik­te­ne for Trans­port- og sam­ferd­sels­ko­mi­te­en. Bak­grun­nen er kut­tet i post­le­ve­ring som vil redu­se­re leve­rin­gen av en rek­ke aviser. Regje­rin­gen har fore­slått til­tak som skal sik­re avis­le­ve­ring tre dager i uka, noe MBL og LLA mener ram­mer dags­avi­se­ne for hardt. De har i ste­det utar­bei­det et for­slag som vil gi aviser i post­kas­sa fle­re dager i uken, med sam­me kost­na­der. Nå får for­sla­get støt­te av regje­rings­par­ti­ene i stor­tings­ko­mi­te­en.

LES MER HOS JOURNALISTEN (31/05/2019)

Schibsted vil sette ut kundesenter

Schib­sted vil avvik­le kunde­sen­te­ret sitt på Fager­nes, noe som kan bety at 100 ansat­te mis­ter job­ben. Schib­sted vil i ste­det opp­ret­te en liten kunde­sen­ter­av­de­ling ved hoved­kon­to­ret i Oslo, og leie inn tje­nes­ter til hoved­de­len av kunde­sen­te­ret fra et eks­ternt sel­skap.

LES MER HOS MEDIER24
LES MER HOS NRK (31/05/2019)

Mastiff overtar God morgen Norge

TV 2 set­ter bort pro­duk­sjo­nen av God mor­gen Nor­ge, og har inn­gått en fem­årig avta­le med pro­duk­sjons­sel­ska­pet Mastiff. 31 ansat­te blir med på flytte­las­set. Iføl­ge nyhets­re­dak­tør Kari­an­ne Sol­bræk­ke har det vært natur­lig å dis­ku­te­re flyt­ting av pro­gram­mer som ikke fal­ler inn under kjerne­virk­som­he­ten nyhe­ter og sport. 

LES MER HOS KAMPANJE (31/05/2019)

TEMA

T

V 2

21 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen