Ukens medienyheter: Medievaner, mediepolitikk og avisbransjen

Familie- og kulturkomiteen på Stortinget ønsker justering av mediemeldingen, Tono krever 105 millioner fra RiksTV, australsk politi foretar en razzia mot landets allmennkringkaster og TV 2 selger produksjonsselskapet Screen Media. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Snapchat og Youtube på topp blant norsk ungdom

Snapchat og Youtube er medi­ene med høyest daglig dekn­ing blant norske barn og ung­dom­mer. Det vis­er Kan­tar Medias rap­porter Mediebarn og Medie­ung­dom. Lineær TV fort­set­ter å falle, og seer­tiden lig­ger nå på 40 min­ut­ter daglig. Strøm­ming fort­set­ter å øke, og 99 pros­ent av bar­na er innom minst én strøm­mekanal per uke.

LES MER HOS MEDIER24 (06/06/2019)

Politirazzia hos australske medier

Aus­tral­sk poli­ti har fore­tatt en poli­ti­razz­ia mot lan­dets all­mennkringkaster, ABC. Poli­ti­et gjen­nom­søk­er e‑poster og doku­menter i jak­ten på kilder i forbindelse med ABCs omtale av aus­tralske spe­sial­styrk­ers drap på uskyldige i Afghanistan. Poli­ti­et har også ransaket hjem­met til en jour­nal­ist i News Corp som har skrevet om hem­melig­stem­plede plan­er for utvidet overvåk­ing av van­lige aus­traliere. Presse­or­gan­isas­jonene pro­test­er­er mot det de reg­n­er som trusler for å begrense pressefriheten. 

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MYE MER HOS GUARDIAN (05/06/2019)

Vil justere mediemeldingen

Mediemeldin­gen har vært til behan­dling i fam­i­lie- og kul­turkomi­teen på Stortinget. Fler­tal­let i komi­teen vil ha jus­teringer av flere punk­ter i meldin­gen. Blant disse er: mediepoli­tikken må diskuteres oftere enn hvert fjerde år; oppret­telsen av medi­estøt­terådet får fler­tall, men det bør vur­deres hvilken myn­dighet rådet skal ha og det ønskes en verk­tøykasse av krisetil­tak for medi­ene. I til­legg anbe­faler komi­teen at kri­te­riene for moms­fritak for tidsskrifter på nett må mykes opp og at lokalra­dioene får mere tid på FM. 

LES MER HOS JOURNALISTEN
DU FINNER KOMITÉINNSTILLINGEN HER (04/06/2019)

TV 2 selger produksjonsselskapet Screen Media

TV 2‑selskapet Screen Media selges til det inter­nasjonale pro­duk­sjon­s­sel­skapet Ban­i­jay, som er eier av bl. a. Mas­tiff og Nordisk Film TV. Det er kun morsel­skapet Screen Media som selges. TV 2 behold­er dat­tersel­skapene Screen Sto­ry og Aventia.

LES MER HOS KAMPANJE (04/06/2019)

Tono med millionkrav til RiksTV

Etter en lang runde i rettsvesenet fikk Tono med­hold i at Rik­sTV må betale for musikkret­tigheter som brukes i uten­landske TV-kanaler som formi­dles av Rik­sTV. TV-dis­trib­utøren Rik­sTV hevdet at sel­skapet bare er en teknisk videre­sender for TV-kana­lene, men Høyesterett slo fast at sel­skapet dri­ver kom­mer­siell virk­somhet, og må betale for utnyt­telse av ret­tigheter. Etter seieren i Høyesterett går nå Tono til ret­ten for å kreve inn 105 mil­lion­er fra Rik­sTV, siden Rik­sTV er uenig i kravet. 

LES MER HOS MEDIER24
LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (DN+) (04/06/2019)

Apple skroter Itunes og lanserer nytt operativsystem

Etter 18 år i drift, skal Apples Itunes-tjen­este skrotes. Den erstattes nå av tre nye apper: Apple Music, Apple Pod­cast og Apple TV. Sel­skapet skal også lansere et nytt oper­a­tivsys­tem for Iphone, Ipad og Mac. Sys­temet blir tilgjen­gelig fra høsten av, og het­er Catali­na. De kom­mende endrin­gene ble offentlig­gjort under sel­skapets årlige lanser­ingskon­fer­anse på mandag. 

LES MER HOS AFTENPOSTEN (04/06/2019)

Dropper norsk radiosjef i Bauer Media

Etter seks år i Bauer Media Norge slut­ter Lasse Kokvik i jobben som admin­istr­erende direk­tør og sje­fredak­tør. Jim Receveur, som har en tilsvarende still­ing i Dan­mark, blir ans­varlig sjef også for Norge. Dermed drop­per sel­skapet å ha en egen norsk topp­sjef. Bauer Media, som eier bl. a. Radio 1 og Radio Norge, har i lang tid slitt med det usikre reklamemarkedet, og har måtte si opp en rekke ansatte.

LES MER HOS KAMPANJE (04/06/2019)

Forfatter i kamp mot pocket-royalty

Ifølge dagens bil­lig­bokav­tale får for­fat­tere 10 pros­ent roy­al­ty på pock­et­bøk­er, mens hard­back­bøk­er gir det dobbelte. Det synes for­fat­ter Tore Ren­berg er uret­tfer­dig. Han nek­ter der­for Cap­pe­len Damm å gi ut hans neste roman som pock­et. Tom Ege­land er en av de som kjem­pet mot bil­lig­bokav­tal­en i 2008, og støt­ter Ren­berg i hans kamp. Også Anne B. Ragde støt­ter Ren­berg, og sier sam­tidig at For­fat­ter­forenin­gen bør være flink­ere til å sette hardt mot hardt i møte med Forleggerforeningen.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (03/06/2019)

80 prosent inntekter fra abonnement

2018-reg­n­skapene for Schib­st­eds mediehus vis­er at 80 pros­ent av Aften­postens inntek­ter nå kom­mer fra abon­nement. I 2007 var ande­len på 30 pros­ent. Norske avis­er har måt­tet satse inten­sivt på bruk­erin­ntek­ter etter at gigan­ter som Google og Face­book kom inn i annon­se­markedet. Totalt har Schib­st­eds mediehus mis­tet 18 pros­ent av inntek­tene siden 2017. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (03/06/2019)

MBL og LLAs forslag til avisløsning får støtte

De to bran­sje­or­gan­isas­jonene Mediebedriftenes Lands­foren­ing og Land­slaget for Lokalavis­er har lagt fram sitt eget forslag om avislev­er­ing i dis­trik­tene for Trans­port- og sam­ferd­sel­skomi­teen. Bak­grun­nen er kut­tet i postlev­er­ing som vil redusere lev­erin­gen av en rekke avis­er. Reg­jerin­gen har fores­lått tiltak som skal sikre avislev­er­ing tre dager i uka, noe MBL og LLA men­er ram­mer dagsavisene for hardt. De har i stedet utar­bei­det et forslag som vil gi avis­er i postkas­sa flere dager i uken, med samme kost­nad­er. Nå får forslaget støtte av reg­jer­ingspar­tiene i stortingskomiteen.

LES MER HOS JOURNALISTEN (31/05/2019)

Schibsted vil sette ut kundesenter

Schib­st­ed vil avvikle kun­de­sen­teret sitt på Fagernes, noe som kan bety at 100 ansat­te mis­ter jobben. Schib­st­ed vil i stedet opprette en liten kun­de­sen­ter­avdel­ing ved hov­ed­kon­toret i Oslo, og leie inn tjen­ester til hov­ed­de­len av kun­de­sen­teret fra et eksternt selskap.

LES MER HOS MEDIER24
LES MER HOS NRK (31/05/2019)

Mastiff overtar God morgen Norge

TV 2 set­ter bort pro­duk­sjo­nen av God mor­gen Norge, og har inngått en femårig avtale med pro­duk­sjon­s­sel­skapet Mas­tiff. 31 ansat­te blir med på fly­t­te­las­set. Ifølge nyhet­sredak­tør Kar­i­anne Sol­brække har det vært naturlig å diskutere fly­t­ting av pro­gram­mer som ikke fall­er inn under kjernevirk­somheten nyheter og sport. 

LES MER HOS KAMPANJE (31/05/2019)

TEMA

T

V 2

21 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen