Ukens medienyheter: Digital vekst, mediestatus og debattdeltakelse

Nye tall fra Medie­be­drif­te­nes Lands­for­ening viser at opp­lags­tal­le­ne for nors­ke aviser sti­ger som føl­ge av digi­tal vekst. Regje­rin­gen inklu­de­rer nå medie­ne som en del av sam­funns­kri­tis­ke virk­som­he­ter. Unge viser seg å del­ta lite i debat­ter på sosia­le medi­er og kul­tur-Nor­ge får utdelt øko­no­misk kom­pen­sa­sjon. Det­te er noen av ukens medienyheter.