Ukens medienyheter: Assanges rettshøring, mediestøtte og russiske trollkontoer

Julian Assanges rettshøring settes på pause til mai, norske nyhetsmedier har latt seg lure av russiske kontoer, New York Times vokser blant konkurrentene og det deles ut fire millioner kroner til medieforskning. Dette er ukens nyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te syv dagene. 


Assanges rettshøring på pause til mai

Juli­an Assan­ge utle­ve­rings­sak er satt på pau­se, og den ful­le hørin­gen vil gjen­opp­tas i mai. Advo­ka­te­ne til aust­ra­li­ene­ren argu­men­te­rer nå for at ankla­ge­ne er poli­tis­ke, for da vil en even­tu­ell utle­ve­ring til USA være et brudd på en rek­ke inter­na­sjo­na­le lover og trak­ta­ter. Assan­ge, som sit­ter bak glass på til­tale­ben­ken, har under fle­re retts­mø­ter uttalt at han ikke kan høre hva advo­ka­te­ne hans sier, ei hel­ler ha for­tro­li­ge sam­ta­ler med dem. Dom­me­ren vil der­imot ikke la ham sit­te ved siden av forsvarerne. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (02/03/2020)


Skroter mediestøtten

Regje­rin­gens for­slag om å opp­ret­te et eget medie­støtte­råd med ansvar for støtte­ord­nin­ge­ne på medie­fel­tet, har møtt mye mot­stand. Nå vars­ler kul­tur­mi­nis­ter Abid Raja at for­sla­get ikke ikke blir noe av. Årsa­ken er neg­a­ti­ve til­bake­mel­din­ger fra både medie­bran­sje, fors­ke­re og Medie­til­sy­net. De and­re for­sla­ge­ne om end­rin­ger i medie­støt­ten blir opprettholdt. 

LES MER HOS KAMPANJE (02/03/2020)


Norske medier lurt av russiske trollkontoer

Iføl­ge under­sø­kel­ser gjort av NRK­be­ta har sto­re nors­ke medie­hus som Aften­pos­ten, NRK og VG vist til Twit­ter-inn­hold fra den rus­sis­ke troll­fab­rik­ken Inter­net Rese­arch Agency i artik­ler, uten å vite at inn­hol­det var falsk. Det­te gjel­der i saker som blant annet omhand­ler ame­ri­kansk og fransk poli­tikk, og en del kjen­dis­stoff. I et av til­fel­le­ne hos Dag­bla­det var det des­ken, og ikke jour­na­lis­ten, som la til Twit­ter-mel­din­gen som i etter­kant vis­te seg å være fra troll­fab­rik­ken. Iføl­ge Elin Flo­berg­ha­gen i Norsk Presse­for­bund viser det­te at medie­ne må være enda mer kilde­kri­tis­ke enn tidligere. 

LES MER HOS NRKBETA (03/03/2020)


Er New York Times en trussel mot andre mediehus?

Er New York Times blitt så sto­re at det ikke er plass til and­re stør­re medie­hus? Det spørs­må­let stil­ler tid­li­ge­re leder for Buzz­Fe­ed News, Ben Smith, som har fått sin egen medie­spal­te i nett­opp New York Times. Han viser til at avi­sa nå har fle­re digi­ta­le abon­nen­ter enn Wall Stre­et Jour­nal, Wash­ing­ton Post og USAs størs­te avis­kje­de Gan­nett har til sam­men. I lik­het med Face­bo­ok og Goog­le vokser New York Times sta­dig, sam­ti­dig som man­ge and­re medie­hus har sto­re pro­ble­mer, og faren er at de enes­te som over­le­ver uten­om er nisjemedier. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (03/03/2020)


Fire millioner kroner til medieforskning

Medie­til­sy­net deler årlig ut rundt fire mil­lio­ner kro­ner til pro­sjek­ter innen medie­forsk­ning. I år ble sum­men for­delt på 12 forsk­nings­pro­sjek­ter og seks mas­ter­opp­ga­ver. Blant årets forsk­nings­tema fin­ner vi data­spill og mas­ku­li­ni­tet, per­so­na­li­ser­te nyhe­ter og sår­ba­re bil­der på sosia­le medi­er. Det er rådet for anvendt medie­forsk­ning (RAM) som vur­de­rer søk­na­de­ne. Medie­til­sy­net mot­tok totalt 42 søknader.

LES MER HOS MEDIETILSYNET (06/03/2020)

TEMA

M

ediestø
tte

56 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen