Ukens medienyheter: Assanges rettshøring, mediestøtte og russiske trollkontoer

Julian Assanges rettshøring settes på pause til mai, norske nyhetsmedier har latt seg lure av russiske kontoer, New York Times vokser blant konkurrentene og det deles ut fire millioner kroner til medieforskning. Dette er ukens nyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste syv dagene. 


Assanges rettshøring på pause til mai

Julian Assange utlev­er­ingssak er satt på pause, og den fulle hørin­gen vil gjenopp­tas i mai. Advokatene til aus­tralieneren argu­menter­er nå for at ankla­gene er poli­tiske, for da vil en eventuell utlev­er­ing til USA være et brudd på en rekke inter­nasjonale lover og trak­tater. Assange, som sit­ter bak glass på tiltalebenken, har under flere rettsmøter uttalt at han ikke kan høre hva advokatene hans sier, ei heller ha fortrolige sam­taler med dem. Dom­meren vil der­i­mot ikke la ham sitte ved siden av forsvarerne. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (02/03/2020)


Skroter mediestøtten

Reg­jerin­gens forslag om å opprette et eget medi­estøt­teråd med ans­var for støt­te­ord­nin­gene på mediefel­tet, har møtt mye mot­stand. Nå varsler kul­tur­min­is­ter Abid Raja at forslaget ikke ikke blir noe av. Årsak­en er neg­a­tive tilbakemeldinger fra både mediebran­sje, forskere og Medi­etil­synet. De andre forsla­gene om endringer i medi­estøt­ten blir opprettholdt. 

LES MER HOS KAMPANJE (02/03/2020)


Norske medier lurt av russiske trollkontoer

Ifølge under­søkelser gjort av NRK­be­ta har store norske mediehus som Aften­posten, NRK og VG vist til Twit­ter-innhold fra den rus­siske troll­fab­rikken Inter­net Research Agency i artik­ler, uten å vite at innhold­et var fal­sk. Dette gjelder i sak­er som blant annet omhan­dler amerikan­sk og fran­sk poli­tikk, og en del kjendis­stoff. I et av til­fel­lene hos Dag­bladet var det desken, og ikke jour­nal­is­ten, som la til Twit­ter-meldin­gen som i etterkant viste seg å være fra troll­fab­rikken. Ifølge Elin Flobergha­gen i Norsk Presse­for­bund vis­er dette at medi­ene må være enda mer kildekri­tiske enn tidligere. 

LES MER HOS NRKBETA (03/03/2020)


Er New York Times en trussel mot andre mediehus?

Er New York Times blitt så store at det ikke er plass til andre større mediehus? Det spørsmålet stiller tidligere led­er for Buz­zFeed News, Ben Smith, som har fått sin egen medies­palte i net­topp New York Times. Han vis­er til at avisa nå har flere dig­i­tale abon­nen­ter enn Wall Street Jour­nal, Wash­ing­ton Post og USAs største aviskjede Gan­nett har til sam­men. I likhet med Face­book og Google vokser New York Times stadig, sam­tidig som mange andre mediehus har store prob­le­mer, og faren er at de eneste som over­lever utenom er nisjemedier. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (03/03/2020)


Fire millioner kroner til medieforskning

Medi­etil­synet del­er årlig ut rundt fire mil­lion­er kro­ner til pros­jek­ter innen medieforskn­ing. I år ble sum­men fordelt på 12 forskn­ing­spros­jek­ter og seks mas­teropp­gaver. Blant årets forskn­ing­stema finner vi dataspill og maskulin­itet, per­son­alis­erte nyheter og sår­bare bilder på sosiale medi­er. Det er rådet for anvendt medieforskn­ing (RAM) som vur­der­er søk­nadene. Medi­etil­synet mot­tok totalt 42 søknader.

LES MER HOS MEDIETILSYNET (06/03/2020)

TEMA

M

ediestø
tte

56 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen