Ukens medienyheter: Falske koronanyheter, pressestøtte og kommentarfelt

Det viser seg å florere av falske nyheter om koronaviruset på sosiale medier. Dagbladet Pluss har fått avslag på søknaden om pressestøtte på bakgrunn av for lite samfunnsrelatert og dagsaktuelt innhold. Samtidig tar VG grep for å håndtere kommentarfeltene sine. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Hver fredag vil utval­gte nyhetssak­er pub­lis­eres her på Vox Publica. 


Falske nyheter om koronaviruset spres på sosiale medier

Ved ver­den­som­fat­tende nyhet­shen­delser tar det som regel ikke land tid før net­tet fylles av ryk­ter, speku­lasjon­er og mis­in­for­masjon. Slik er det også nå. På sosiale medi­er som bl. a. Tik­Tok og Twit­ter flo­r­erer det av falske nyheter knyt­tet til koron­aviruset. Enkelte av disse falske nyhetene er plukket opp av avis­er. De store tek­nol­o­gisel­skapene tar nå grep for å stanse spred­nin­gen av feil­in­for­masjon. Både Google og Face­book vis­er nå til infor­masjon fra Ver­dens helse­or­gan­isas­jon (WHO) på top­pen av sine sider for å sikre bruk­erne til­gang til opp­datert og kor­rekt informasjon.

LES MER PÅ NRKBETA (13/03/2020)


Avslaget om pressestøtte til Dagbladet Pluss holdes ved like

I fjor avs­lo Medi­etil­synet Dag­bladet Pluss’ søk­nad om pro­duk­sjon­stil­skudd, og begrun­net avgjørelsen med at Dag­bladet Pluss ikke opp­fyller kravene til for­mål og innhold for å mot­ta press­es­tøtte. Medi­etil­synet baserte seg blant annet på en innhold­s­analyse fra Høgskulen i Vol­da. Den kon­klud­erte med at Dag­bladet ikke har stor nok andel sam­funnsrel­e­vante og dagsak­tuelle nyheter i Pluss-tilbudet sitt. I desem­ber sendte Dag­bladet inn en klage på avgjørelsen, og det er nå klart at kla­gen er avvist. Medi­etil­synet hold­er fast ved avs­laget om press­es­tøtte. Sak­en går nå videre til Mediekla­gen­em­n­da. Dag­bladet uttaler at de vil søke om press­es­tøtte også i år. 

LES MER HOS MEDIETILSYNET (12/03/2020)


VG tar grep for å hanskes med kommentarfelt

På VG og VGs Face­book-side skrives det rundt 4500 kom­mentar­er hver dag, og arbei­det med å mod­erere ytrin­gene krev­er mye ressurs­er. VGs kom­men­tar­felt er per i dag etter­håndsmod­er­ert, og stengt om nat­ten. Kom­mentar­er fra nye brukere forhåndsmod­er­eres for å utelukke robot­er. En del VG-sak­er pub­lis­eres i dag med stengt kom­men­tar­felt, for å unngå at debat­tre­g­lene brytes. Det gjelder særlig krim­sak­er. Fre­mover vil flere sak­er ha lukkede kom­men­tar­felt, slik at man kan beholde debat­ten i de sak­ene som egn­er seg best til kom­mentar­er. Ifølge utviklings­di­rek­tør Øyvind Brenne vil det forhåpentligvis føre til bedre kvalitet i kommentarfeltet. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (11/03/2020)


Saksøker også CNN

Trumps val­gkam­por­gan­isas­jon sak­søk­er nå også CNN for omtale av Rus­s­lands bidrag til å få Trump val­gt i 2016. Fra før er både New York Times og Wash­ing­ton Post sak­søkt for lig­nende innhold. De tre nyhetsme­di­ene har ofte vært i fokus for Trumps beskyld­ninger om at «main­stream media» sprer falske nyheter. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (09.03.2020)

TEMA

S

osiale
medier

67 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen