Ukens medienyheter: Falske koronanyheter, pressestøtte og kommentarfelt

Det viser seg å florere av falske nyheter om koronaviruset på sosiale medier. Dagbladet Pluss har fått avslag på søknaden om pressestøtte på bakgrunn av for lite samfunnsrelatert og dagsaktuelt innhold. Samtidig tar VG grep for å håndtere kommentarfeltene sine. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Hver fre­dag vil utvalg­te nyhets­sa­ker pub­li­se­res her på Vox Pub­li­ca.


Falske nyheter om koronaviruset spres på sosiale medier

Ved ver­dens­om­fat­ten­de nyhets­hen­del­ser tar det som regel ikke land tid før net­tet fyl­les av ryk­ter, spe­ku­la­sjo­ner og mis­in­for­ma­sjon. Slik er det også nå. På sosia­le medi­er som bl. a. Tik­Tok og Twit­ter flo­re­rer det av fals­ke nyhe­ter knyt­tet til korona­vi­ru­set. Enkel­te av dis­se fals­ke nyhe­te­ne er pluk­ket opp av aviser. De sto­re tek­no­logi­sel­ska­pe­ne tar nå grep for å stan­se spred­nin­gen av feil­in­for­ma­sjon. Både Goog­le og Face­bo­ok viser nå til infor­ma­sjon fra Ver­dens helse­or­ga­ni­sa­sjon (WHO) på top­pen av sine sider for å sik­re bru­ker­ne til­gang til opp­da­tert og kor­rekt infor­ma­sjon.

LES MER PÅ NRKBETA (13/03/2020)


Avslaget om pressestøtte til Dagbladet Pluss holdes ved like

I fjor avslo Medie­til­sy­net Dag­bla­det Pluss’ søk­nad om pro­duk­sjons­til­skudd, og begrun­net avgjø­rel­sen med at Dag­bla­det Pluss ikke opp­fyl­ler kra­ve­ne til for­mål og inn­hold for å mot­ta presse­støt­te. Medie­til­sy­net baser­te seg blant annet på en inn­holds­ana­ly­se fra Høg­sku­len i Vol­da. Den kon­klu­der­te med at Dag­bla­det ikke har stor nok andel sam­funns­re­le­van­te og dags­ak­tu­el­le nyhe­ter i Pluss-til­bu­det sitt. I desem­ber send­te Dag­bla­det inn en kla­ge på avgjø­rel­sen, og det er nå klart at kla­gen er avvist. Medie­til­sy­net hol­der fast ved avsla­get om presse­støt­te. Saken går nå vide­re til Medie­klage­nemn­da. Dag­bla­det utta­ler at de vil søke om presse­støt­te også i år. 

LES MER HOS MEDIETILSYNET (12/03/2020)


VG tar grep for å hanskes med kommentarfelt

På VG og VGs Face­bo­ok-side skri­ves det rundt 4500 kom­men­ta­rer hver dag, og arbei­det med å mode­re­re ytrin­ge­ne kre­ver mye res­sur­ser. VGs kom­men­tar­felt er per i dag etter­hånds­mo­de­rert, og stengt om nat­ten. Kom­men­ta­rer fra nye bru­ke­re for­hånds­mo­de­re­res for å ute­luk­ke robo­ter. En del VG-saker pub­li­se­res i dag med stengt kom­men­tar­felt, for å unn­gå at debatt­reg­le­ne bry­tes. Det gjel­der sær­lig krim­sa­ker. Frem­over vil fle­re saker ha luk­ke­de kom­men­tar­felt, slik at man kan behol­de debat­ten i de sake­ne som egner seg best til kom­men­ta­rer. Iføl­ge utvik­lings­di­rek­tør Øyvind Bren­ne vil det for­hå­pent­lig­vis føre til bed­re kva­li­tet i kom­men­tar­fel­tet.

LES MER HOS JOURNALISTEN (11/03/2020)


Saksøker også CNN

Trumps valg­kamp­or­ga­ni­sa­sjon sak­sø­ker nå også CNN for omta­le av Russ­lands bidrag til å få Trump valgt i 2016. Fra før er både New York Times og Wash­ing­ton Post sak­søkt for lig­nen­de inn­hold. De tre nyhets­me­die­ne har ofte vært i fokus for Trumps beskyld­nin­ger om at «main­stre­am media» sprer fals­ke nyhe­ter.

LES MER HOS JOURNALISTEN (09.03.2020)

TEMA

S

osiale
medier

60 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

KOMMENTÉR

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

Abonner på kommentarer
til toppen