Ukens medienyheter: Koronadekningen, ny mediedatabase og krisepakke

Hvilke nyhetskilder har nordmenn mest tillit til i forbindelse med dekningen av covid-19? Det ønskes tiltak for å redde mediebransjen under korona-krisen og Medietilsynet har kommet opp med en ny mediedatabase. Dette er noen av ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Hver fre­dag vil utvalg­te nyhets­sa­ker pub­li­se­res her på Vox Pub­li­ca.


Nordiske Mediedager blir avlyst

Nor­dis­ke Medie­da­ger bekref­ter nå at kon­fe­ran­sen blir avlyst. Som for and­re avlys­te arran­ge­men­ter den­ne vår­en, er årsa­ken koro­na-epi­de­mi­en. Kon­fe­ran­sen i Ber­gen plei­er å sam­le sto­re deler av medie­bran­sjen hvert år. Også kon­fe­ran­sen Medie­le­der 2020, som skul­le arran­ge­res i for­kant av medie­da­ge­ne, blir avlyst. MBLs års­møte blir sam­ti­dig utsatt til høs­ten.

LES MER HOS NORDISKE MEDIEDAGER (26/03/2020)


Ønsker én milliard i krisepakke til mediene

Medie­be­drif­te­nes Lands­for­ening (MBL) har bedt kul­tur­mi­nis­te­ren om en til­taks­pak­ke på én mil­li­ard kro­ner for å sik­re at nors­ke medi­er kom­mer seg gjen­nom korona­kri­sen. Meste­par­ten skal dek­ke bort­fal­let av reklame­inn­tek­ter, men 300 mil­lio­ner skal gå til et mid­ler­ti­dig fri­tak fra arbeids­gi­ver­av­gift i nes­te fire måne­de­ne. Den­ne uken har det vært stor møte­virk­som­het mel­lom medie­bran­sjen og poli­ti­ke­re i Fami­lie- og kul­tur­ko­mi­te­en for å kom­me frem til gode til­tak.

LES MER HOS KAMPANJE (25/03/2020)


Frykter varige mén for bokbransjen

For­leg­ger­for­enin­gen fryk­ter at det dår­li­ge bok­sal­get under korona­kri­sen kan gi vari­ge mén for bok­bran­sjen. Nor­li mel­der om 50 pro­sent ned­gang i kunde­tra­fik­ken, og Tanum — som har bok­hand­ler på fly­plas­se­ne i Ber­gen, Trond­heim og Oslo — har stengt sine filia­ler. Også for­la­ge­ne påvir­kes. Tre av fire for­lag sier at virk­som­he­ten vil begren­ses betrak­te­lig på grunn av korona­kri­sen. Direk­tør i For­leg­ger­for­enin­gen, Kris­tenn Einar­s­son, er i dia­log med Kul­tur­de­par­te­men­tet og Kul­tur­rå­det for å få på plass even­tu­el­le til­tak.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (25/03/2020)


NRK og TV 2 har høyest tillit, men NRK får kritikk

Medie­til­sy­net har gjen­nom­ført en ny run­de av under­sø­kel­sen om befolk­nin­gens til­lit til et utvalg nyhets­kil­der. Midt i koro­na-kri­sen er det NRK1 og TV 2 som kom­mer best ut, mens svært få har til­lit til Face­bo­ok. Loka­le og regio­na­le aviser skå­rer dår­li­ge­re enn i fjor, men det kan skyl­des beho­vet for nasjo­na­le og inter­na­sjo­na­le nyhe­ter om koro­na-pan­de­mi­en. Både NRK og TV 2 opp­le­ver økte seer­tall for nyhets­sen­din­ge­ne sine. NRK får sam­ti­dig kraf­tig kri­tikk for sin sat­sing på Face­bo­ok, i en tid hvor nors­ke medi­er opp­le­ver en kri­tisk svikt i annonse­inn­tek­te­ne. 

LES MER HOS MEDIER24 (24/03/2020)


Medietilsynet med ny mediedatabase

Medie­til­sy­net har lan­sert et nytt til­bud som gir over­sikt over nors­ke aviser og TV- og radio­ka­na­ler: Medie­data­ba­sen. Data­ba­sen er delt opp i fle­re deler som gir ulik infor­ma­sjon. En del gir opp­lys­nin­ger om hvor nors­ke aviser kom­mer ut, hvil­ke utga­ver avi­sen har, samt avi­sens redak­tør, opp­lag og til­delt presse­støt­te. Opp­lags­tal­le­ne er opp­gitt som gjen­nom­snitt av halv­års­tal­le­ne MBL pub­li­se­rer. En annen del gir infor­ma­sjon om hvem som eier de uli­ke avi­se­ne. En tred­je del av basen gir over­sikt over hvil­ke lokal­ra­dio­er som fin­nes rundt omkring i lan­det. Infor­ma­sjo­nen om lokal-TV er mer begren­set.

LES MER HOS MEDIETILSYNET (23/03/2020)


Besøk Medie­nor­ge for å lese enda fle­re medie­ny­he­ter.

TEMA

N

RK

93 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

KOMMENTÉR

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

Abonner på kommentarer
til toppen