Ukens medienyheter: Koronadekningen, ny mediedatabase og krisepakke

Hvilke nyhetskilder har nordmenn mest tillit til i forbindelse med dekningen av covid-19? Det ønskes tiltak for å redde mediebransjen under korona-krisen og Medietilsynet har kommet opp med en ny mediedatabase. Dette er noen av ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Hver fredag vil utval­gte nyhetssak­er pub­lis­eres her på Vox Publica.


Nordiske Mediedager blir avlyst

Nordiske Mediedager bekrefter nå at kon­fer­ansen blir avlyst. Som for andre avlyste arrange­menter denne våren, er årsak­en korona-epi­demien. Kon­fer­ansen i Bergen pleier å sam­le store del­er av mediebran­sjen hvert år. Også kon­fer­ansen Medieled­er 2020, som skulle arran­geres i forkant av medieda­gene, blir avlyst. MBLs årsmøte blir sam­tidig utsatt til høsten. 

LES MER HOS NORDISKE MEDIEDAGER (26/03/2020)


Ønsker én milliard i krisepakke til mediene

Mediebedriftenes Lands­foren­ing (MBL) har bedt kul­tur­min­is­teren om en tiltakspakke på én mil­liard kro­ner for å sikre at norske medi­er kom­mer seg gjen­nom koron­akrisen. Mesteparten skal dekke bort­fal­l­et av reklamein­ntek­ter, men 300 mil­lion­er skal gå til et midler­tidig fritak fra arbei­ds­giver­avgift i neste fire måne­dene. Denne uken har det vært stor møte­virk­somhet mel­lom mediebran­sjen og poli­tikere i Fam­i­lie- og kul­turkomi­teen for å komme frem til gode tiltak. 

LES MER HOS KAMPANJE (25/03/2020)


Frykter varige mén for bokbransjen

For­leg­ger­forenin­gen fryk­ter at det dårlige bok­sal­get under koron­akrisen kan gi varige mén for bok­bran­sjen. Nor­li melder om 50 pros­ent nedgang i kun­de­trafikken, og Tanum — som har bokhan­dler på fly­plassene i Bergen, Trond­heim og Oslo — har stengt sine fil­ialer. Også for­la­gene påvirkes. Tre av fire for­lag sier at virk­somheten vil begrens­es betrak­telig på grunn av koron­akrisen. Direk­tør i For­leg­ger­forenin­gen, Kris­tenn Einars­son, er i dia­log med Kul­tur­de­parte­mentet og Kul­tur­rådet for å få på plass eventuelle tiltak. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (25/03/2020)


NRK og TV 2 har høyest tillit, men NRK får kritikk

Medi­etil­synet har gjen­nom­ført en ny runde av under­søkelsen om befolknin­gens tillit til et utvalg nyhet­skilder. Midt i korona-krisen er det NRK1 og TV 2 som kom­mer best ut, mens svært få har tillit til Face­book. Lokale og regionale avis­er skår­er dårligere enn i fjor, men det kan skyldes behovet for nasjonale og inter­nasjonale nyheter om korona-pan­demien. Både NRK og TV 2 opplever økte seer­tall for nyhetssendin­gene sine. NRK får sam­tidig kraftig kri­tikk for sin sats­ing på Face­book, i en tid hvor norske medi­er opplever en kri­tisk svikt i annonseinntektene. 

LES MER HOS MEDIER24 (24/03/2020)


Medietilsynet med ny mediedatabase

Medi­etil­synet har lansert et nytt tilbud som gir over­sikt over norske avis­er og TV- og radiokanaler: Mediedata­basen. Data­basen er delt opp i flere del­er som gir ulik infor­masjon. En del gir opplysninger om hvor norske avis­er kom­mer ut, hvilke utgaver avisen har, samt avisens redak­tør, opplag og tildelt press­es­tøtte. Opplagstal­lene er oppgitt som gjen­nom­snitt av halvårstal­lene MBL pub­lis­er­er. En annen del gir infor­masjon om hvem som eier de ulike avisene. En tred­je del av basen gir over­sikt over hvilke lokalra­dio­er som finnes rundt omkring i lan­det. Infor­masjo­nen om lokal-TV er mer begrenset. 

LES MER HOS MEDIETILSYNET (23/03/2020)


Besøk Medienorge for å lese enda flere medienyheter. 

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen