Ukens medienyheter: Avisene i krisetider og ny medieby

Nye tall viser at lokal­avi­ser ver­den over står over­for en stor kri­se på grunn av den sto­re koro­na-situa­sjo­nen. I Nor­ge har medie­fors­ker Erik Wil­berg under­søkt hvor­dan det­te også påvir­ker nors­ke aviser. I Stav­an­ger er det et øns­ke om å sam­le medie­be­drif­ter til en egen medie­by. Det­te er noen av ukens medienyheter.