Ukens medienyheter: Gravejournalistikk, valgkamp og ytringsfrihet

Det internasjonale journalistnettverket ICIJ har gitt Aftenposten tilgang til lekkede dokumenter om storbankers mistenkelige transaksjoner. Nyhetsbildet på sosiale medier avgjøres av algoritmer og Facebooks ytringsfrihetspanel starter opp neste måned. Dette er noen av ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Hver fredag vil utval­gte nyhetssak­er pub­lis­eres her på Vox Publica.

ukens medienyheter

Aftenposten og ICIJ i nytt graveprosjekt

Det inter­nasjonale jour­nal­ist­nettver­ket ICIJ har fått til­gang til en rekke lekkede doku­menter om stor­banker, som bl. a. avs­lør­er over to bil­lion­er mis­tenke­lige transak­sjon­er i årene 1999 til 2017. Aften­posten har som eneste norske avis fått til­gang til doku­mentene. Jour­nal­ist­nettver­ket har som mål å få jour­nal­is­ter fra ulike land til å samar­bei­de, ofte om grenseover­skri­dende pros­jek­ter, og sto blant annet bak pros­jek­tet Pana­ma Papers i 2016 (21.09.2020).

Les mer hos Jour­nal­is­ten.

Den digitale valgkampen forsterker splittelsen i USA

Nyhets­bildet på sosiale medi­er, og spe­si­fikt Face­book, ser helt annerledes ut avhengig om du støt­ter Trump eller Biden, på grunn av algo­ritmene. NRK-jour­nal­ist Hei­di Taks­dal Skje­seth har inter­vjuet to damer fra hver sin fløy som begge er aktive på Faceook. Manerene er annerledes på Face­book enn i videochat­ten med jour­nal­is­ten. På Face­book lat­terlig­gjør de meningsmot­standere sine og kom­mer ellers med skarpe kom­mentar­er. 43 pros­ent av amerikanere bruk­er Face­book som nyhet­skilde, og den poli­tiske rekla­men er med på å splitte USA i to. Ifølge Gunn Enli ved UiO før­er neg­a­tive poli­tiske reklamer til at man får en foren­klet og forvridd fram­still­ing av mot­standeren (21.09.2020).

Les mer hos NRK.

Facebooks ytringsfrihetspanel klar for start

Face­books ytrings­fri­hetspan­el, som får i opp­gave å bestemme hva slags innhold som kan pub­lis­eres på det sosiale medi­et, starter arbei­det sitt neste måned. Grup­pen hold­er nå på å teste tekniske sys­te­mer, slik at de kan komme i gang før pres­i­dent­val­get i USA. Ekspert­grup­pen omtales som Face­books «høyesterett», og får myn­dighet til å over­styre avgjørelser tatt av Face­books ledelse. Den tidligere statsmin­is­teren i Dan­mark, Helle Thorn­ing-Schmidt, er blant medlemmene (25.09.2020).

Les mer hos Kam­pan­je.

Besøk Medienorge for å lese enda flere medienyheter.

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen