Ukens medienyheter: Kroppsfokusert reklame, boikotting og TV-titting

Barn og unge møter på mye kroppsfokusert reklame, viser en ny studie gjort av Medietilsynet. I 24 timer boikottet ulike kjendiser Facebook og Instagram i en protest mot hatytringer og falsk informasjon. Når koronasituasjonen sto på i Norge i perioden mars-juni, så unge mye mer på direktesendt fjernsyn enn ellers, viser en studie gjort av Kantar. Dette er noen av ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Hver fre­dag vil utvalg­te nyhets­sa­ker pub­li­se­res her på Vox Publica.

ukens medienyheter

Barn og ungdom møter kroppsfokusert reklame

En fersk rap­port fra Medie­til­sy­net viser at nors­ke barn og ung­dom­mer møter sto­re meng­der kropps­fo­ku­sert rekla­me på nett. Halv­par­ten av de mel­lom 13 og 18 år har sett rekla­mer for pro­duk­ter som lover vekt­tap eller stør­re musk­ler. Rekla­me for penge­spill og gam­bling er også utbredt. Mari Vel­sand, direk­tør i Medie­til­sy­net, øns­ker at de sto­re platt­for­me­ne tar grep for å redu­se­re slik mar­keds­fø­ring ret­tet mot ung­dom­mer (15.09.2020).

Les mer hos Dagens Nærings­liv.

Kjendiser boikotter og Facebook og Instagram i 24 timer

I en pro­test mot hatyt­rin­ger og falsk infor­ma­sjon på sosia­le medi­er, boi­kot­ter en rek­ke ame­ri­kans­ke kjen­di­s­er Facbook og Insta­gram i 24 timer. Kim Kardashi­an West, med sine 188 mil­lio­ner føl­ge­re på Insta­gram, er blant dem som fron­ter aksjo­nen ons­dag. Boi­kot­ten er en del av kam­pan­jen «Stop Hate for Pro­fit» som ble lan­sert i juni (16.09.2020).

Les mer hos NRK.

Unge så langt mere på direktesendt TV i mars-juni

Under de stren­ge smitte­vern­til­ta­ke­ne i mars-juni så unge i alde­ren 18–25 år langt mere direkte­sendt TV enn de van­lig­vis gjør. Det viser en spørre­un­der­sø­kel­se som Kan­tar har gjen­nom­ført for NRK. TV-sein­gen inklu­de­rer seing på nett, på til­bud som VGTV og Dag­bla­det TV. De unges vik­tigs­te infor­ma­sjons­kil­der i peri­oden var aviser og nett­avi­ser (63 %), Inter­nett (54 %), offent­li­ge nett­si­der (49 %) og TV (38 %) (16.09.2020).

Les mer hos NRK.

Besøk Medie­nor­ge for å lese enda fle­re medienyheter.

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

KOMMENTÉR

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

til toppen