Ukens medienyheter: Konkurransetilsynet, nyhetskilder og Assanges rettsak

Konkur­ransetil­synet har fått kri­tikk av forskere for å gå etter bok­bran­sjen basert på ide­ol­o­giske grun­ner. En ny del­rap­port fra Medi­etil­synet vis­er at TV og sosiale medi­er er de vik­tig­ste nyhet­skildene for barn og unge. Nye vit­nemål i rettsak­en mot Assange peker på opp­sik­tsvekkende infor­masjon. Dette er noen av ukens medienyheter.