Ukens medienyheter: Konkurransetilsynet, nyhetskilder og Assanges rettsak

Kon­kur­ranse­til­sy­net har fått kri­tikk av fors­ke­re for å gå etter bok­bran­sjen basert på ideo­lo­gis­ke grun­ner. En ny del­rap­port fra Medie­til­sy­net viser at TV og sosia­le medi­er er de vik­tigs­te nyhets­kil­de­ne for barn og unge. Nye vitne­mål i rett­sa­ken mot Assan­ge peker på opp­sikts­vek­ken­de infor­ma­sjon. Det­te er noen av ukens medienyheter.