Bedre oversikt over norske datakilder

Nå kan du registrere norske datakilder med programvaren bak data.gov.uk. Prøv no.ckan.net!

Fra og med i dag er no.ckan.net åpen for regist­re­ring av nors­ke data­kil­der.

Gjen­nom et sam­ar­beid med bri­tis­ke Open Know­led­ge Foun­da­tion har vi fått opp­ret­tet en norsk ver­sjon av CKAN. Det­te er en pro­gram­vare spe­sial­la­get for å fin­ne, dele og gjen­bru­ke åpent inn­hold og data. Det er CKAN som bru­kes til å regist­re­re data­kil­de­ne i den bri­tis­ke regje­rin­gens data.gov.uk (de har kom­bi­nert den med pub­li­se­rings­verk­tøy­et Dru­pal).

Den som vil videre­bru­ke offent­li­ge data, kom­mer ikke langt uten kunn­skap om hvil­ke data som fak­tisk fin­nes. Det er grun­nen til at land som USA og Stor­bri­tan­nia har opp­ret­tet sine data­kilde­por­ta­ler. Man­ge stor­byer har gjort det sam­me.

Det er nep­pe noen dris­tig spå­dom at alle land etter hvert vil opp­ret­te sli­ke por­ta­ler. I Nor­ge har for­ny­ings­mi­nis­ter Rig­mor Aas­rud opp­lyst at arbei­det med en norsk data­kilde­over­sikt er i gang. Den kan ikke kom­me fort nok.

Som del av Info­me­dias pro­sjekt om offent­li­ge data, star­tet vi i høst på vei­en mot en data­kilde­over­sikt. Vi gjor­de det på enk­les­te måte, med å regist­re­re data­kil­der i et offent­lig Goog­le-regne­ark. Og vi fikk god hjelp fra det fram­vok­s­en­de fel­les­ska­pet av folk som vil fri­gi og gjen­bru­ke offent­li­ge data. Med CKAN tar vi et skritt vide­re — et stort skritt, synes vi.

I skri­ven­de stund er 137 nors­ke data­kil­der regist­rert. Vi har fått impor­tert alle data­set­te­ne fra Goog­le-regne­ar­ket. Det er alt­så bare å regist­re­re seg, log­ge inn og set­te i gang — med å leg­ge inn nye data­kil­der og for­bed­re infor­ma­sjo­nen om de alle­re­de eksis­te­ren­de. Det går for øvrig også an å gjø­re end­rin­ger ure­gist­rert. Da blir IP-adres­se log­get, som i Wiki­pe­dia.

Data­ene som leg­ges inn der kan selv­sagt videre­bru­kes av and­re igjen. Det skul­le bety at arbei­det som leg­ges ned her for eksem­pel kan inn­gå i regje­rin­gens kom­men­de, offi­si­el­le data­kilde­por­tal.

CKAN er basert på åpen kilde­kode og kom­bi­ne­rer funk­sjo­ne­ne i et regis­ter, en lis­te, en pakke­in­deks og en wiki. Les mer om pro­gram­va­ren og kon­sep­tet.

Vi er klar over at det hen­ger igjen noen engels­ke ter­mer her og der i den nors­ke ver­sjo­nen. Vi sam­ar­bei­der med CKAN-fol­ke­ne om å ryd­de opp i det­te. Gi gjer­ne til­bake­mel­ding her om and­re ting du ser som bur­de fik­ses.

CKAN inn­går i det bre­de arbei­det for såkalt åpen kunn­skap — fri til­gang til data­kil­der, inn­hold og and­re kunn­skaps­bæ­re­re. Det er vik­tig at regje­rin­gen i arbei­det med en data­kilde­over­sikt defi­ne­rer kla­re lisen­ser som gjør videre­bruk av data­ene enk­lest mulig. Her kan en alt­så støt­te seg på et inter­na­sjo­nalt ram­me­verk, der defi­ni­sjo­nen av åpen kunn­skap og Crea­ti­ve Com­mons-lisen­ser står sen­tralt.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Olav A. Øvre­bø, John Erling Blad. John Erling Blad said: RT @oovrebo: Et nytt skritt mot åpne data i Nor­ge: http://bit.ly/asILtr #open­data #altut […]

  2. […] av data opp­rett­hol­de pres­set ved å regist­re­re data­kil­der vi kjen­ner til. Por­ta­len no.ckan.net er alle­re­de opp­ret­tet, og alle inter­es­ser­te kan leg­ge inn infor­ma­sjon der. Pos­ted May 19, 2010 by nett­ho­der. Com­ments […]

til toppen