Lag din egen utviklingsindeks

Norge topper FNs utviklingsindeks, men dataene forteller mye mer -- og du kan legge til dine egne.

FNs Human Devel­op­ment Report for 2010 er ute. Norske medi­ers dek­ning er pre­get av en viss fan­tasi­løs­het: Norge er «ver­dens beste land å bo i»igjen.

Men utvik­lings­rap­por­ten er atskil­lig mer spen­nende enn dek­nin­gen skulle tilsi. FNs utvik­lings­pro­gram (UNDP) har gjort en ypper­lig jobb med pre­sen­ta­sjon og for­mid­ling av indi­ka­to­rer og data (synd at de norske mediene med få unn­tak ikke len­ker til nett­ste­det). Ikke bare fin­ner bru­ke­ren alle lis­ter og indi­ka­to­rer grun­dig beskre­vet. Du kan også sette sam­men din egen utvik­lings­in­deks og gi de ulike indi­ka­to­rene en annen vekt enn det som lig­ger til grunn i UNDPs ver­sjon. Dette er et suve­rent peda­go­gisk verk­tøy. Det gir en helt annen, umid­del­bar for­stå­else av hvor­dan indek­sen er skrudd sam­men når man selv kan endre de under­lig­gende indi­ka­to­rene.

UNDP sam­ler data fra svært mange områ­der til sin rap­port, men det er et begren­set utvalg indi­ka­to­rer for helse, utdan­ning og inn­tekt som lig­ger til grunn for indek­sen der Norge top­per. Jeg valgte å legge til indi­ka­to­ren for bære­kraf­tig utvik­ling, og krys­set av for to av data­set­tene — CO2-utslipp per inn­byg­ger og øko­lo­giske føl­ger av for­bruks­møns­ter. Jeg ga CO2-utslip­pene størst vekt:

Velg og vrak i data­set­tene.

Dette skjøv ikke Norge ned fra topp-plas­sen, men inklu­de­rin­gen av miljø­data flyt­tet Tysk­land opp fra 10. til 2. plass. USA falt fra 4. til 30. plass! (En svak­het er at det ikke fin­nes data for alle land i alle data­set­tene. Ved valg av enkelte indi­ka­to­rer blir der­med lis­ten for kort til at det gir sær­lig mening. På min liste var det igjen 117 land).

Men det stop­per ikke der. UNDP gir deg også mulig­he­ten til å laste opp dine egne data­sett, slik at du kan legge til disse, vekte dem mot UNDP-data­ene og lage en enda mer til­pas­set indeks. Her er det store mulig­he­ter for både medier, orga­ni­sa­sjo­ner og akti­vis­ter til å lage indek­ser og ran­ge­rin­ger på områ­der de er spe­si­elt inter­es­sert i.

UNDP gjør mer som var­mer data­jour­na­lis­tens hjerte: Data­ene kan las­tes ned i regne­ark­for­mat. De har også et verk­tøy for å sette sam­men data­sett som du så kan eks­por­tere (denne tje­nes­ten er nede i skri­vende stund).

PS: Guar­di­ans Data­b­log har en god sak om rap­por­ten, der de peker på at UNDP i år har inklu­dert en alter­na­tiv indeks jus­tert for ulik­het.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

KOMMENTÉR
  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Vox Pub­lica, Offent­lige data. Offent­lige data said: Lag din egen utvik­lings­in­deks: Norge top­per FNs utvik­lings­in­deks, men data­ene for­tel­ler mye mer — og du kan leg… http://bit.ly/c0IP7y […]

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

Abonner på kommentarer
til toppen