' 
 
 
 
 

Varslervern — en medlemsfordel for fagorganiserte?

LO framstiller seg som garantist for varslervern. Men det er langt unna sannheten.

Jeg har i en kro­nikk på Dags­avi­sens Nye menin­ger gått i rette med LO-sekretær Kris­tian Tan­gen. Han ga i kro­nik­ken «Vars­ling i arbeids­li­vet» (Dags­avi­sen 04.10.11) fag­be­ve­gel­sen æren for det norske vars­ler­ver­net. Han hev­det at 7 av 10 vars­ler­sa­ker ble løst i min­ne­lig­het som følge av at vars­lerne var fag­or­ga­ni­serte og lot seg bistå med tillitsvalgte:

At arbeids­gi­vere og arbeids­ta­kere er orga­ni­sert gir i seg selv et bedre vars­lings­vern. Syv av ti saker ble løst når til­lits­valgte ble kob­let inn. Det er inter­es­sant å se at de mest kjente vars­lerne i Norge har ikke vært fagorganisert.

Tan­gens les­ning og tolk­ning av Fafos under­sø­kelse «Med rett til å varsle» fra 2010 er svært beten­ke­lig og svært upre­sis. 7 av 10 vars­lere rap­por­te­rer rik­tig­nok at for­hol­det man vars­let om opp­hørte eller ble for­bed­ret med bistand. Men vars­lere som får bistand, får den bare del­vis fra nett­opp til­lits­valgte. Og en stor andel arbeids­ta­kere opp­le­ver at lov­be­stem­mel­sene om vars­ling fra 2007 har gjort det let­tere og tryg­gere å varsle. Inter­es­sant nok kon­klu­de­rer FAFO:

Sam­ti­dig synes ver­ken topp­le­dere eller de med til­lits­verv at det i prak­sis ikke har hatt sær­lig betydning.

Og med et slikt bak­teppe blir vars­ler­ver­net i beste fall redu­sert til en med­lems­for­del for fag­or­ga­ni­serte. Eller for å gjenta LO-sekretæren:

Det er inter­es­sant å se at de mest kjente vars­lerne i Norge har ikke vært fagorganisert.

Skjønt, det er jo ikke sik­kert at tid­li­gere LO-ansatt Ingunn Yssen og den opp­sagte Fellesforbund-varsleren Jarle Kirke­teig deler Tan­gens vir­ke­lig­hets­be­skri­velse av at fag­or­ga­ni­se­ring er en garanti for ansten­dig behandling.

INGEN KOMMENTARER

KOMMENTÉR

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

Abonner på kommentarer
til toppen