“Kjærligheten er et sted å feste blikket, og Grunnloven er et sted å stå”

Det er nyttårstalesesong, og vi retorikere blir gjerne bedt om å kommentere talene. Derfor, noen lettbeinte ord om dem her på årets første arbeidsdag.

Men­neske­liv­et er kort, kao­tisk og fylt med usikker­het. Rit­ua­lene skaper sam­men­heng og kon­sis­tens. Slik kom­mer tal­en til sin rett. For noen opp­gaver kan man bare løse med en tale – det vil si at et men­neske står foran oss, ser mot oss og sier hva det har å si. Nyt­tårstal­en kom­mer nok aldri til å bli erstat­tet av f.eks. “statsmin­is­terens nyt­tårs­film” eller “kon­gens nyttårsapplikasjon”.

Tal­ene har flere opp­gaver. De skal gripe det spe­siell med situ­asjo­nen vi befinner oss på nyt­tår­saften eller 1. nyt­tårs­dag, og sam­tidig peke fre­mover. De som job­ber med nyt­tårsta­l­ene vil se til tidligere år for både inspi­rasjon og “uskrevne regler.” Du skal tale sam­lende, vise noen verdier lan­det er bygget på, og peke en ret­ning for året som kom­mer. Kan­skje like inter­es­sant som tal­en selv, er gen­ren. Som Lloyd. F. Bitzer skriv­er (i Jens Kjeld­sens over­set­telse fra kapit­tel 5 i Retorikk i vår tid):

 Dag etter dag, år etter år, opp­står sam­men­lign­bare situ­asjon­er, situ­asjon­er som foran­led­ninger sam­men­lign­bare responser; her­av fødes retoriske for­mer; og en særlig ter­mi­nolo­gi, språk­bruk og stil etableres.

Nyt­tårstal­en er en tale, av en viss lengde, på en spe­siell dato. Men vi har hørt den før. Den blir holdt hvert år, og foran­drin­gen skal kun skje grad­vis. Kan­skje noen endringer i for­men. Men ingen radikale nye ideer. Hvis noe drama­tisk har skjedd med lan­det eller ver­den i året som gikk bør det nevnes. Men tradis­jo­nen er like vik­tig som nyhetens ver­di. Det er også utfor­drin­gen for å lage en god tale – den må både føles frisk og trygg på samme tid.

Og hvor­dan gikk det i år? Min kjappe dom: Kon­gen var helt konge. Erna Sol­berg var stiv, men sol­id.

I tal­en gikk kon­gen ele­gant fra et folkekjært sitat av Anne Grete Preus om kjærligheten som et fun­da­ment i men­neske­liv­et, til å snakke om Grunnloven som et fun­da­ment for lan­det vårt. Han fremhevet ytrings­fri­heten vi har, også til å kri­tis­ere kon­gen selv. Det var en velformet over­gang. Det var også et rik­tig grep å la hele tal­en kretse rundt Grunnloven, og knytte konge­husets his­to­rie til denne. Det er jo en av de mest sen­trale sidene ved 1814: Stortinget vel­ger sin egen konge. Norge blir ikke bare lev­ert som et stykke kjøtt fra Dan­mark til Sverige. Rik­tig­nok må den første kon­gen vi vel­ger, Chris­t­ian Fredrik, gi fra seg tro­nen til svenske Karl 13, men da er allerede ideen om folke­su­v­eren­itet etablert.

Kon­gen viste videre til hvor­dan hans “beste­far Kong Haakon” hadde båret en lom­meut­gave av Grunnloven i bryst­lom­men under de fem krigsårene, og min­net oss på den måten hvor­dan konge­huset i Norge er knyt­tet til his­to­rien om demokrati­et. Han gjorde rett og slett meget godt opp for fjorårets bom­skudd, hvor tal­en startet med Aragorn i Rin­ge­nes Herre. Det norske konge­huset finner legit­imitet i vår egen his­to­rie, ikke i fantasy-litteratur.

Aller best like jeg nok måten han bruk­te Thomas Konow, den yng­ste eidsvolls­man­nen, som var bare 17 år da han del­tok på riks­for­sam­lin­gen. Kon­gen stilte spørsmålet:

 (…) jeg lur­er på hva 17 år gam­le Thomas Konow ville sagt hvis han vis­ste at ytrings­fri­heten – som han var med og kjem­pet fram for 200 år siden – også ble brukt til å mobbe med­men­nesker på inter­nett… En ung jente skrev til meg og for­t­alte at nettmob­bin­gen nesten hadde øde­lagt henne. Senere, gjen­nom møter ansikt til ansikt med mob­berne, hadde det heldigvis tatt slutt – og livet var omsider i ferd med å rette seg igjen. La oss bruke 2014 til å feire våre fri­heter med klokskap.

Han slo dermed an tonen for noe som bør være et hov­edtema gjen­nom grunnlovsju­bileet, nem­lig forhold­et mel­lom ytrings­fri­het og ytringsansvar.

I år var det også naturlig at Erna Sol­berg, i sin sven­neprøve, skulle nevne jubileet. Ellers slo første del av tal­en meg som en ganske typisk Erna Sol­berg-tale, hvor hun snakker om to av sig­natur­sak­ene sine, nem­lig skole og psykisk helse. Den delen av tal­en hvor hun utfor­dret folk til “Å ansat­te flere med hull i CV-en” ble plukket opp av de fleste avisene, og kan nok bli stående som et sitat vi husker. Det skaper også en for­vent­ning om poli­tisk handling.

Høyre har job­bet strate­gisk i flere år fra å være “kalku­la­tor­par­ti­et” til å snakke mer om verdier. Man kan lese den siste av Jan Petersens landsmøte­taler, og sam­men­ligne den med den siste til Erna Sol­berg, så ser man at par­ti­et har beveg­et seg med syvmilssteg mot en mer ver­dior­i­en­tert kom­mu­nikasjon. Det er ikke dumt. Det å kom­mu­nis­ere verdier er nok noe av det mest rasjonelle man kan gjøre for å få frem bud­skapet sitt.

Best men­er jeg tal­en var mot slut­ten, hvor hun koblet oppret­telsen av Det Kon­gelige Fred­eriks Uni­ver­sitet i Chris­tia­nia i 1813 til den drama­tiske våren, som­meren og høsten 1814. Slik laget hun en vik­tig bro mel­lom kunnskap­spoli­tikken og vår egen his­to­rie. Det som nå er Uni­ver­sitetet i Oslo, spilte som kjent en vik­tig rolle gjen­nom 1800-tal­let for norsk selvstendighet.

Ellers var det en mor­som detalj at Statsmin­is­teren kan­skje har stud­ert den tyske for­bund­skansleren Angela Merkels måte å holde hen­dene i dia­mant­form. Det er slikt vi ikke tenker på når vi ser på tal­en, men hvis hun hadde stått og rotet med fin­grene ville det fort blitt en snakkis.

Merkel

Erna Solberg nyttårstale

Nyt­tårsta­l­ene blir i mot­set­ning til de tomme raket­thylsene stående i his­to­rien vår. Små tek­ster som min­ner oss om nasjo­nens til­stand akku­rat det året. Det er vel verdt å ta en titt på taler fra våre naboland. I Sverige har man sog­ar par­tiled­ernes jule­tale. Helle Thorn­ing-Schmidts tale var også god. Man kan også ha glede av tidligere taler. De gir en følelse av tidens gang. Ellers sa kon­gen noe fint om det han kalte Grunnlovens kan­skje vik­tig­ste para­graf, nem­lig den siste:

Den sier at hvis noe av det som står i loven vis­er seg ikke å være til folkets beste og der­for bør foran­dres, så kan det behan­dles på nytt – og endres – av Stortinget. Det har blitt gjort mange ganger. En av de vik­tig­ste endrin­gene skjed­de da para­grafen som for­bød jøder adgang til riket, ble opphevet. En annen vik­tig endring, som vi har feiret dette året, ga kvin­ner stem­merett. Loven må speile vår egen tid og virke­lighet, ellers mis­ter den sin rel­e­vans – og sin verdi.

Kan­skje vi også kan si dette om nyt­tårsta­l­ene? De må speile vår egen tid og virke­lighet. Ellers mis­ter de sin rel­e­vans og ver­di. Alt i alt tror jeg kon­gens tale blir stående fra i år. Han har også et annet, kan­skje let­tere utgangspunkt enn den som er statsmin­is­ter. Han blir ikke ans­varlig­gjort på samme vis, og trenger ikke følge opp bud­skapet med konkrete poli­tiske ini­tia­tiv­er. Desto større er kravet om et slags sym­bol­sk ini­tia­tiv. Og den siste set­nin­gen før kon­gen øns­ket oss godt nytt år var: “Kjærligheten er et sted å feste blikket. Og Grunnloven er et sted å stå,” — Det var en verdig måte å intro­dusere grunnlovsåret 2014.

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. God kom­men­tar. Synes også kon­ge­si­tatet var net­topp konge. Ellers har jeg sansen for mikkel­gruner. No sin alter­na­tive ernatale ;)

til toppen