Virkelighetens eventyr

Her kan du lese første kapittel i biografien om Chr A.R. Christensen (1906-67) – mannen som formulerte den moderne pressens ideologi, var saklighetens lidenskapelige forkjemper og grunnla VG.

Med for­fat­teren og for­lagets tilla­telse gjen­gir vi her første kapit­tel i Mar­tin Eides bok “Sak­lighetens liden­skap. En biografi om Chr. A.R. Chris­tensen”. Se også inter­vju med Eide.

”Hva men­er De er det største prob­lem for ver­den i dag, og på hvilken måte tror De det kan løs­es?” Det er uke­bladet Hjem­met som har bedt ham om svar på disse to spørsmål. Han er for­lags­mann, for­fat­ter og jour­nal­ist. Året er 1937. Han er for tiden opp­tatt som redak­tør for Ver­ket om virke­lighetens even­tyr, Fam­i­liebo­ken. Han har skrevet Det hendte igår i ett bind og Ver­den igår og idag i tre bind. Han har alt gjort mye annet i sitt 31 år lange liv, og han har begiven­het­srike år foran seg.

Chris­t­ian A. R. Chris­tensen føler seg kallet til å svare på uke­bladets enquete om prob­lemene ver­den står over­for. Han set­ter et lite stivt kort i Bar-Lock skrive­mask­i­nen, et kort av det slaget han ellers bruk­er når svar utbe­des på en mid­dagsin­vi­tasjon. Han tenker seg om og skriv­er så preg­nant han for­mår, tar kor­tet ut av mask­i­nen, leser og gjør små jus­teringer med fyllepen­nen. Det største prob­lem for ver­den i dag?

Han svar­er: ”Å bringe vår sociale viden og teknikk på höide med vår naturv­i­den­skapelige og indus­trielle, slik at den ikke öde­leg­ger oss med all den effek­tivitet men­neske­hjern­er har kun­net utpönske. Det er naturligvis vanske­lig, men burde ikke være helt umulig å behan­dle sam­fun­det (og men­neskene!) tilnærmelsesvis så rasjonelt som vi behan­dler bak­terier og katode­stråler, motor­er og alu­mini­umsovn­er. Dette prob­lem innbe­fat­ter fred­sprob­lemet, det økonomiske og sociale prob­lem og noen tusen andre vitale spörsmål.”

Den uhyre pro­duk­tive Chr. A.R. Chris­tensen ved skrive­mask­i­nen. Bildet er hen­tet fra bokens omslag.

Og hvor­dan kan prob­lemet løs­es? Chr. A. R. Chris­tensen leser hva han selv har skrevet:
”Ad forsknin­gens og oplysnin­gens vei, eller bedre: gjen­nem utvidet og san­nere erk­jen­nelse av virke­ligheten. De fleste men­neskers opfat­ning av livet og ver­den er emballert i ull og inhyl­let av tåke: fras­er og kon­ven­sjon­er, alder­ste­gen svin­del og uklarhet, vrövl og vrang­forestill­inger. Tror f.eks. noen at krig vilde være mulig hvis men­neskene hadde virke­lighetssans nok til å innse hva den egentlig er?” Han strek­er under det siste. Hva den egentlig er?

Det er en opplysnings­mann som her for­mulerer seg. Det er en mann som tror på frem­skrit­tet. En rød tråd i hans virke er tanken om å få vrang­forestill­in­gene bort, å røske opp i uklar tenkn­ing, få fak­ta- og saks­grunnlaget i orden for en reell diskusjon. Uenigheter ville ikke for­dampe, men de skulle i hvert fall ha et sak­lig grunnlag. Og de burde håndteres på sivilis­ert vis.

Han var i vik­tige fas­er av sitt liv nærmest en virk­som offent­lighet helt alene

Hit­til kjente han kri­gen og den ikke-sivilis­erte for­men for kon­flik­thånd­ter­ing gjen­nom his­toriske studi­er som alt hadde munnet ut i samtid­shis­toriske verk som ble lagt merke til. Under den første ver­den­skrig var han for ung og kri­gen for fjern til at han fikk noen skjellset­tende erfar­ing med gru­somhetene. Han skulle få oppleve på krop­pen det sivil­isas­jon­ssam­men­brudd den annen ver­den­skrig rep­re­sen­terte. Han skulle komme ut av denne erfarin­gen med hva krig virke­lig er styr­ket i troen på opplysning og sivilis­ert samar­beid på tvers av par­ti­grenser og andre skillelinjer.

Virke­lighetssug­et skulle ikke avta. Fasci­nasjo­nen ved ”virke­lighetens even­tyr” skulle ikke for­ta seg hos denne presse­man­nen som så det som noe av en liv­sopp­gave å legge grunnlaget for en sak­lig offentlig sam­tale. Gjen­nom sitt mang­foldige pub­li­sis­tiske og organ­isatoriske virke var Chr. A. R. Chris­tensen en sak­lighetens strateg i inter­es­sante peri­oder av vår offent­lighets his­to­rie. Denne rollen fylte han ikke minst i kraft av sin for­mu­ler­ing­sevne. Han kunne uttrykke seg i parole- og plakat­form, så vel som i sober sakprosa. Han skulle komme til å bidra til utformin­gen av tek­ster med bærekraft og insti­tusjonell betydning.

Han førte i pen­nen sen­trale Hjem­me­front­parol­er. Han var med og skrev Felle­spro­gram­met (1944–45). Han var med på å utmeisle Redak­tør­plakat­en (1951–53). Han skrev den vik­tige Vær Var­som-plakat­en som kom i 1956, den første revisjon etter at den første plakat­en ble ved­tatt i 1936. ”Det tryk­te ord er et mek­tig våpen. Mis­bruk det ikke!” Han var en mann for de store anled­ninger. Han ble kalt på når det skulle holdes taler med prin­sip­iell sus over — om pressens sam­funnsrolle, om ytrings­fri­het og demokrati. Han var man­nen da pressens uavhengighet skulle mark­eres. Han var taleren da det var behov for selvransak­ende overveielser om kvalitet­sjour­nal­is­tikkens utfor­dringer. Hans tillitsverv var tall­rike og krevende. Også på den inter­nasjonale are­na rep­re­sen­terte han norsk presse, bl.a. i FNs arbeid med informasjonsfrihet.

Fra før kri­gen hadde han bak­grunn fra Dag­bladet og NRK. Han ble den selvskrevne redak­sjonelle led­er for frigjøringsavisen Oslo-Pressen i maid­a­gene 1945, og like etter for det nys­tart­ede hjem­me­fron­tor­ganet Ver­dens Gang. Hans virke var led­saget av manende appeller om en sak­lig­gjøring av poli­tikk og sam­funns­de­batt. I Ver­dens Gang var han sje­fredak­tør fra 1945 til sin død i 1967, og ble føl­gelig en vik­tig aktør – både med og mot sin vil­je – i en av norsk press­es vik­tig­ste trans­for­masjon­er, Ver­dens Gangs for­van­dling fra et folkeop­plysning­spros­jekt i en europeisk tradis­jon til en mod­erne pop­ulæravis, i en sære­gen skan­di­navisk og norsk tradisjon.

Han var i vik­tige fas­er av sitt liv nærmest en virk­som offent­lighet helt alene. Ikke i den for­stand at han alltid var en tydelig og pro­fil­ert røst, det var ikke som sam­funns­de­bat­tant han mark­erte seg med de kon­tro­ver­sielle eller slående stand­punk­ter. Han sto for et vesentlig grun­nar­beid i sam­funns­de­bat­ten, og han var med på å utvikle en ytrings­fri­hetens infra­struk­tur i kongeriket.

Chr. A. R. Chris­tensen var samtid­skro­nikør og han var han­dlingside­olog og dan­nelsesagent, slik Rune Slagstad har gitt disse begrepene form og innhold i sitt pros­jekt med å forstå mod­erniserin­gen av Norge gjen­nom dens han­dlende strate­ger. I Slagstads defin­isjon er en ’han­dlingside­olog’ en bær­er av poli­tisk virk­som ide­olo­gi, en bær­er av insti­tusjonelt virk­somme verdier. Chris­tensen bidrog til å oppret­tholde og ”bære” virk­som ide­olo­gi, men særlig vesentlig var alt­så hans bidrag til for­mu­lerin­gen av de insti­tusjonelt virk­somme verdier. Han for­mulerte sen­trale bærende ide­al­er og prin­sip­per på slagkraftig vis.

Chr. A. R. Chris­tensen var en sen­tral aktør i formin­gen av den mod­erne medie­in­sti­tusjo­nen i Norge. Ikke så å forstå at hans ideer fikk gjen­nom­slag i ett og alt, men de bety­dde noe fra eller til. Hvilken makt de uttryk­te eller knyt­tet an til vari­erte nok, men at de har krav på inter­esse i en forsvarlig forståelse av norsk medie- og offent­lighet­shis­to­rie står for meg som uomtvis­telig. Denne his­to­rien blir i denne for­men også en his­to­rie om et kunnskap­sregime, defin­ert som en foren­ing av makt, kunnskap og ver­di. Det blir kort og godt et spørsmål om hvilke sam­men­henger vår manns virk­somhet inngikk i, hvilke strate­giske miljøer han forholdt seg til.

Hvilken type aktør var han? Hvilken intellek­tuell karak­ter var han? Hvilke verdier var han bær­er og for­tolk­er av? Hvilke verdifel­lesskap inngikk han i og var med på å forme? Hvor­dan for­tolket han selv sin samtid og dens his­to­rie? Hva besto hans opplysning­spros­jekt i?

Under rubrikken livssyn set­ter han: Kjem­pende humanisme

Det er av inter­esse å kretse rundt spørsmål som dette når vi her står over­for en aktør som på sitt vis har stått sen­tralt plassert i forhold til vik­tige pre­miss­givende insti­tusjon­er i norsk sam­funnshis­to­rie, i norsk pub­li­sis­tisk virk­somhet. Hans biografi kan gi et inntak til en forståelse av hvor­dan pres­se­virk­somhet og jour­nal­is­tikk samvirk­er med poli­tikk og spiller en offentlig rolle av betydning.

Beretnin­gen vil bygges opp omkring føl­gende pilar­er i Chr. A. R. Chris­tensens offentlige virke: For­fat­ter­skapet, jour­nal­is­tikken, redak­tørvir­ket, mot­stand­sar­bei­det, gjen­reis­ningsinnsat­sen og det pres­sei­de­ol­o­giske arbei­det. Det vil dreie seg om hans rolle som samtid­skro­nikør og han­dlingside­olog, noe som bringer oss inn i et spen­nings­felt mel­lom idéhis­to­rie og real­his­to­rie – og det i en særde­les begiven­het­srik his­torisk epoke.

Han var en av denne epo­kens mest sen­trale formi­dlere og for­tolkere. Han var en sen­tralt plassert obser­vatør med for­mu­ler­ingskraft. I 1960 var han igjen i gang med arbei­det på et større samtid­shis­torisk bidrag, hans to bind i Vårt folks his­to­rie. I et brev til sin gam­le venn Johan Falk­ber­get skrev han da at vel hadde det vært ”slit­somt arbeid i noen år ved siden av alt det daglige i avisen, …” Men sam­tidig hadde det vært ualmin­nelig inter­es­sant å ”pröve å skape over­sikt, per­spek­tiv og sam­men­heng i en peri­ode en stort sett har opplevd.” Han kom til å tenke på at han selv hadde truf­fet og til dels kjent så å si alle de mer fram­skutte per­son­ligheter han skrev om, ”fra Gun­nar Knud­sen (som jeg i min grönne ung­dom har ref­er­ert) til Einar Ger­hard­sen, fra Ham­bro til Scheflo, ja fra Paal Berg til Qusling!” Hans sen­trale plasser­ing i forhold til poli­tikkens aktør­er gikk sam­men med en ori­en­ter­ing mot kul­turlivet. ”Du er for­resten også med der,” skriv­er han til Falk­ber­get om et avs­nitt om lit­ter­a­turen i det samtid­shis­toriske ver­ket, ”og jeg tror ikke du vil bli særlig fortvilet over det som står…”

Samtid­shis­torik­eren brak­te kul­turen inn i sine beretninger i flere betyd­ninger av ordet. En ting var at han både behan­dlet den høye og den lave kul­turen, — både scenekun­sten og fil­men, både skjønnlit­ter­a­turen og pop­ulær­lit­ter­a­turen. Men kul­turen kom også inn i hans samtid­sportret­ter som hverdagsliv og lev­emåter, både som livs­form og men­tal­itet. I hans mang­foldige portrett av 1920-årene i Det hendte igår skriv­er han like selvføl­gelig om design og arkitek­tur, om ”den nye stil”, som om økonomisk poli­tikk og par­la­men­tariske forviklinger. Her kan vi lese om hvilke foran­dringer som skjer i drikkeskikker og smak: ”Et av de mest karak­ter­is­tiske trekk i billedet er cock­tailens seiers­gang. Denne besnærende, lune­fullt lumske og iltre drikk er efterkrigsti­dens drikk par excel­lence, kao­tisk, sterk og farlig som tiden selv, en farverik og hissende stim­u­lans.” Vi kan lese om tidens mod­erniser­ing slik den kom­mer til uttrykk gjen­nom en hjemmenes indus­trielle rev­o­lusjon. Her er stoff om ”et folk i idrett”, om fenomenet ”pås­ke­tur” som griper om seg, om sek­su­al­livet som er blitt ”en slags almin­nelig borg­er­rett”. Kro­nikøren vis­er til fil­men ”Kvin­nens hygiene”, som gikk i beg­yn­nelsen av 1920-tal­let. Det var en opplysnings­film for kvin­ner om ”slek­t­slivet”: ”Da den ble fore­vist på en av Oslos kino­er, besvimte ifølge sam­tidi­ge avismed­delelser ikke min­dre enn 30 damer pr. aften, og der blev stasjon­ert syke­pleierske i lokalet…. Kjørte man en slik film idag, er det vel tvil­somt om man vilde opnå så meget som et anfall av svim­mel­het blandt tilskuerne.”

Det var plass for både det nære og det fjerne i den nye samtid­shis­to­rien. Som jour­nal­ist, samtid­skro­nikør og his­torik­er brak­te Chr. A. R. Chris­tensen også ver­den der ute hjem til alt folket. Og det i en tid da denne infor­masjo­nen hadde en prekær ver­di. Han formi­dlet og for­tolket begiven­heter og beveg­elser som formet det 20. århundre.

Om sin egen gen­erasjon, om stu­den­tene fra 1925, om de som var født i årene 1904–1907, skrev Chris­tensen i 1950 at de hadde ”gjen­nom­levd størsteparten av det mest begiven­het­srike, storm­fulle og fascinerende halvsekel i nyere his­to­rie …”. Da de var barn var krig ”noe som hendte i koloniene eller til nød i et såpass ekso­tisk miljø som Balkan, …” Men mye har skjedd, og Chris­tensen gir sitt forslag til en epoke­beteg­nelse: Det er forskernes og dik­ta­torenes århun­dre, skriv­er han med en karak­ter­is­tisk sam­men­still­ing. Forsknin­gen og kunnskapen rep­re­sen­ter­er håp og frem­skritt, sivil­isas­jon, men den kan også mis­brukes om den ikke inngår i en demokratisk poli­tisk kul­tur. ”Vi er vare over­for ide­olo­gi­er og uni­ver­sal­løs­ninger. Vi har sett hvor lett forkyn­neren har for å ende bak en mask­in­pis­tol,” skriv­er Chris­tensen i 1950.

Fasci­nasjo­nen ved virke­lighetens even­tyr drev ver­ket og mannen

Hans gen­erasjon har vært vitne til en ver­den­shis­to­rie som ikke kunne unnlate å sette spor. ”… ved alle korsveier i vårt liv hit­til har vi møtt krig og krise, rev­o­lusjon og dik­tatur: da vi beg­y­nte på skolen og da vi gikk ut av den, da vi gikk inn i arbei­d­slivet og da vi ’ved midten av vår bane gjen­nom livet’ skulle legge ryggen til for alvor og øve vårt man­ndoms verk. Vi kunne i sannhet ha grunn til å være bitre og bebrei­de skjeb­nen at den hadde latt oss fødes i et mer enerverende århun­dre enn vi set­ter pris på.” Men Chris­tensen finner ikke bit­ter­het og kynisme i sin jakt på sin gen­erasjons men­tal­itet. Der­i­mot er de blitt ”nok­så skep­tiske, iall­fall noe for­be­holdne, vâre over­for blåøyd entu­si­asme, mis­tenk­somme over­for ide­al­er uten gulldekn­ing,” skriv­er han. ”… vi ble ikke kyniske for­di vi holdt oss nær jor­den. Vi kan føle sterkt nok, og våre årsklass­er viste seg neppe skrøpeligere enn andre i prøvelsens år 1940–45, men vi bruk­er ikke gjerne store ord, iall­fall ikke løse ord. De fleste har vel visse uttal­e­vansker når det gjelder ord som ide­al­er, fedreland, human­itet; de vil fore­trekke begreper som plikt, bered­skap, ans­tendighet – og kan­skje vil en senere gen­erasjons ana­lytiske psykologer avs­løre oss som bare en smule mere raf­fin­erte selvbedragere. Vi er iall­fall så lite naive at vi er for­beredt på det.”

Han beskriv­er en gen­erasjon som har lært så det svir at visse ele­men­tære ting er faste og vesentlige. Han sirkler seg inn mot en beteg­nelse av denne kjerne av noe abso­lutt som for så vidt kan gis mange navn, men som han vel­ger å kalle men­neske­lig ans­tendighet, for ikke å bruke høy­tra­vende ord. ”Men det betyr ganske meget. Det betyr bl.a. at folk skal være redelige, at de ikke skal indus­tri­alis­ere løg­nen og bruke den som våpen, at de ikke skal lynche negr­er eller gasse i hjel jøder, bruke tor­tur og gis­sel­sys­te­mer, kon­sen­trasjon­sleir­er og straf­felover med tilbake­virk­ende kraft – for bare å nevne noen av de idret­ter det siste halve århun­dre har drevet opp til en så høy grad av fullkommenhet.”

Til sist i de biografiske opplysninger i stu­dent­bo­ken opp­gir Chr. A. R. Chris­tensen føl­gende inter­ess­er: Lit­ter­atur, musikk, mod­erne poli­tikk og his­to­rie. Under rubrikken livssyn set­ter han: Kjem­pende humanisme.

Chris­t­ian A. R. Chris­tensen var alt­så man­nen bak parolen ”Det tryk­te ord er et mek­tig våpen. Mis­bruk det ikke!” Sen­tensen fikk sitt insti­tusjonelle feste i 1956. En desem­berdag samme året kom­mer samme mann van­drende opp Lil­le­grensen fra Stort­ings plass, rolig og rank, med høyre hånd dypt nede i frakkelom­men. I ven­stre hånd bær­er han hanskene. Under frakken i jakkens bryst­lomme strut­ter et nys­trøket lom­metørkle. Han er på vei til Ver­dens Gang i Akers­ga­ta – til avisen han hadde vært med å starte som ”en avis av en annen art” og som nå var i ferd med å bli en avis av en litt annen art enn han hadde tenkt seg. Han fyller snart 50, og reflek­ter­er i avis­in­ter­vjuer med pressekol­leger over hvor eksplo­sivt urolig ver­den har vært og er.

Før i tiden kunne folk leve hele sitt liv uten at det skjed­de større foran­dringer, fork­larte Chris­tensen Natio­nen i anled­ning hans 50-års dag. ”Et men­neske i dag på 50–60 år har gjen­nom­levd det kolos­sale. Vi har bl.a. hatt to ver­den­skriger, gjen­nom­levd en veldig økonomisk krise, fas­cisme, nazisme og kom­mu­nisme – og så den kalde kri­gen etter­på alt. Legg så der­til den veldige tekniske utvikling.”

Skrive­mask­i­nen kna­tr­er jevnt og trutt i Hagan Ter­rasse på Sør­by­hau­gen i hov­ed­staden. Inntyl­let i sigarett- og tid­vis piperøyk, sit­ter han der kveld etter kveld. Sakprosaen fly­ter i strie strøm­mer. Ver­den kaller. Akku­rat nå skal han bare først skrive et nytt bind til Ver­den igår og idag, som skal komme i sven­sk utgave. Han skal avs­lutte Grim­bergs ver­den­shis­to­rie for Cap­pe­len, han beg­yn­ner i 1914 og før­er his­to­rien frem til og med siste ver­den­skrig. Det er alt tre år siden ver­ket om virke­lighetens even­tyr kom i ny utgave, nå var Fam­i­liebo­ken blitt til Fam­i­liebo­ka.

Fasci­nasjo­nen ved virke­lighetens even­tyr drev ver­ket og mannen

.

Fot­not­er er av tekniske årsak­er ikke inklud­ert i utdraget.

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen