Nyhetsbrev uke 47

Blant temaene: Bekjennelser fra en illustratør og frigivelse av kart

Siden sist på Vox Pub­li­ca har Håvard Legreid skre­vet om sin jobb som illust­ra­tør for Vox Pub­li­ca, og hvor­dan man kan gå frem for å fin­ne et visu­elt uttrykk som egner seg for et maga­sin på nett. Georg Ape­nes har også gitt et nytt bidrag til Ape­nes´ anneks med en artik­kel om angi­ver­sta­ten.

Abon­ne­rer du ikke på nyhets­bre­vet? Meld deg på her.

Fak­ta først har også blitt opp­da­tert med fle­re nye artik­ler. Olav Anders Øvre­bø har blant annet tatt for seg den bri­tis­ke regje­rin­gens til­nær­ming til fri­gi­vel­se av offent­li­ge data i for­bin­del­se med det bri­tis­ke kart­ver­kets fri­gi­vel­se av sine kart. Han skri­ver også om at Sta­tens kart­verk nå gjør til­gan­gen til sine kart let­te­re, og han opp­sum­me­rer de nyes­te obser­va­sjo­ne­ne av ini­tia­ti­ver for fri­gi­vel­se av offent­li­ge data.

Vi vil også min­ne om at Vox Pub­li­ca tid­li­ge­re har skre­vet fle­re artik­ler med uli­ke inn­falls­vink­ler til debat­ten rundt data­lag­rings­di­rek­ti­vet som nylig har blus­set opp igjen. Artik­le­ne lig­ger sam­let under seri­en Data­lag­rings­di­rek­ti­vet, og du kan blant annet lese om hvor­dan debat­ten rundt direk­ti­vet har ført til økt inter­es­se for per­son­vern og hvil­ke hold­nin­ger Arbei­der­par­ti­et har til imple­men­te­rin­gen av direk­ti­vet.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. Tirs­dag 24. novem­ber går for eksem­pel Hol­berg­pri­sens sym­po­si­um 2009 av sta­be­len, og dagen etter invi­te­rer Uni­ver­si­te­tet i Tromsø til en kon­fe­ran­se om kjønn og rett. Du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling «Aktu­el­le len­ker». Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: «Trans­pa­rency Inter­na­tio­nal» er et glo­balt nett­verk som job­ber for å mot­vir­ke kor­rup­sjon, og de har nylig pre­sen­tert årets kor­rup­sjons­in­deks hvor Nor­ge end­te på en 11. plass. Expres­sen kan også mel­de om at Tuchol­skyp­ri­sen til­de­les jour­na­lis­ten og for­fat­te­ren Dawit Isaak, som sit­ter fengs­let i Eri­trea på grunn av sitt arbeid.

For å lese artiklene:

En illust­ra­tørs bekjen­nel­se
Det star­tet med et til­fel­dig eks­pe­ri­ment. Nå har jeg run­det 100 for­side­il­lust­ra­sjo­ner i Vox Pub­li­ca — på tide med en sta­tus­rap­port fra tegne­stu­en. Av Håvard Legreid

Ape­nes´ anneks

Har du hørt om Jen­sen…?
20 år etter Ber­lin­mu­rens fall bør angi­ver­sta­ten være his­to­rie. Av Georg Ape­nes

Fak­ta Først

Bri­tisk gjen­nom­brudd for åpne data
Det bri­tis­ke kart­ver­ket skal fri­gi data — Gor­don BRown leg­ger pre­sti­sje i data­åpen­het. Av Olav Anders Øvre­bø

Kart­ver­ket åpner for fri bruk
Sta­tens kart­verk over­ras­ker: Fra 1. desem­ber åpnes til­gan­gen til de etter­trak­te­de digi­ta­le kar­te­ne — men ikke til data­ene bak. Av Olav Anders Øvre­bø

Altut.no, og hva brem­ser det
To nye inn­legg og to fers­ke ini­tia­ti­ver i debat­ten om fri­gi­vel­se av offent­li­ge data. Av Olav Anders Øvre­bø.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen