Nyhetsbrev uke 47

Blant temaene: Bekjennelser fra en illustratør og frigivelse av kart

Siden sist på Vox Pub­li­ca har Håvard Legreid skrevet om sin jobb som illus­tratør for Vox Pub­li­ca, og hvor­dan man kan gå frem for å finne et visuelt uttrykk som egn­er seg for et mag­a­sin på nett. Georg Apenes har også gitt et nytt bidrag til Apenes´ anneks med en artikkel om angiverstaten.

Abon­ner­er du ikke på nyhets­brevet? Meld deg på her.

Fak­ta først har også blitt opp­datert med flere nye artik­ler. Olav Anders Øvre­bø har blant annet tatt for seg den britiske reg­jerin­gens tilnærm­ing til fri­givelse av offentlige data i forbindelse med det britiske kartver­kets fri­givelse av sine kart. Han skriv­er også om at Statens kartverk nå gjør til­gan­gen til sine kart let­tere, og han opp­sum­mer­er de nyeste obser­vasjonene av ini­tia­tiv­er for fri­givelse av offentlige data.

Vi vil også minne om at Vox Pub­li­ca tidligere har skrevet flere artik­ler med ulike inn­fallsvin­kler til debat­ten rundt data­la­grings­di­rek­tivet som nylig har blus­set opp igjen. Artik­lene lig­ger sam­let under serien Data­la­grings­di­rek­tivet, og du kan blant annet lese om hvor­dan debat­ten rundt direk­tivet har ført til økt inter­esse for per­son­vern og hvilke hold­ninger Arbei­der­par­ti­et har til imple­menterin­gen av direktivet.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. Tirs­dag 24. novem­ber går for eksem­pel Hol­berg­prisens sym­po­sium 2009 av sta­be­len, og dagen etter inviter­er Uni­ver­sitetet i Trom­sø til en kon­fer­anse om kjønn og rett. Du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling “Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: “Trans­paren­cy Inter­na­tion­al” er et glob­alt nettverk som job­ber for å motvirke kor­rup­sjon, og de har nylig pre­sen­tert årets kor­rup­sjon­sin­deks hvor Norge endte på en 11. plass. Expressen kan også melde om at Tuchol­skyprisen tilde­les jour­nal­is­ten og for­fat­teren Daw­it Isaak, som sit­ter fengslet i Eritrea på grunn av sitt arbeid.

For å lese artiklene:

En illus­tratørs bekjennelse
Det startet med et til­feldig eksper­i­ment. Nå har jeg run­det 100 for­sideil­lus­trasjon­er i Vox Pub­li­ca — på tide med en sta­tus­rap­port fra teg­nestuen. Av Håvard Legreid

Apenes´ anneks

Har du hørt om Jensen…?
20 år etter Berlin­murens fall bør angiver­stat­en være his­to­rie. Av Georg Apenes

Fak­ta Først

Britisk gjen­nom­brudd for åpne data
Det britiske kartver­ket skal fri­gi data — Gor­don BRown leg­ger prestis­je i dataåpen­het. Av Olav Anders Øvrebø

Kartver­ket åpn­er for fri bruk
Statens kartverk over­rasker: Fra 1. desem­ber åpnes til­gan­gen til de etter­trak­t­ede dig­i­tale kartene — men ikke til dataene bak. Av Olav Anders Øvrebø

Altut.no, og hva bremser det
To nye inn­legg og to ferske ini­tia­tiv­er i debat­ten om fri­givelse av offentlige data. Av Olav Anders Øvrebø.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hilsen Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen