Mediestøttedager i Bergen

Syn på dagens mediestøtteordning og internasjonal utvikling var blant det som sto på programmet da Mediestøtteutvalget kom sammen i Bergen.

Det to dager lange møtet 8–9. april ble arrangert i samar­beid med Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap ved UiB, og besto av åpne høringer, inn­legg fra ulike aktør­er og utval­gets egne lukkede møter.

Dagens mediestøtte

Dagens medi­estøtte ble belyst fra ulike vin­kler. Pro­fes­sor ved UiB Helge Øst­bye tok i sitt inn­legg for seg betyd­nin­gen dagens press­es­tøt­te­ord­ning har hatt for den nåværende presses­truk­turen i Norge: “I å skape et lokalt geografisk mang­fold men­er jeg at press­es­tøt­ten har lyk­tes svært godt”, sa han. Øst­bye pek­te imi­dler­tid også på at støt­ten ikke har vært like effek­tiv for å fremme et lokalt poli­tisk mang­fold, men han men­er likev­el at støt­ten er verdt å ta vare på slik den ser ut i dag.

Medi­estøt­teut­val­get hadde også invitert Kul­tur­rådet og NRK til å komme med syn­spunk­ter på dagens medi­estøtte. Kul­tur­rådet for­val­ter en tilskud­dsor­d­ning som gir støtte til tidsskrifter og peri­odiske pub­likasjon­er, men frem­met i sitt inn­legg et forslag om å la Medi­etil­synet over­ta del­er av denne tildelin­gen. Bak­grun­nen for dette forslaget var at pub­likasjonene som søk­er om støtte, og beløpene det søkes om, er svært vari­erende. Kul­tur­rådets rep­re­sen­tant hevdet at “forskjellen er så stor på beløpene det søkes om at dette gjør det vanske­lig å sam­men­ligne dem”. Kul­tur­rådet mente at en måte å få bukt med dette prob­lemet på var å la Medi­etil­synet over­ta fordel­ing av støtte til for eksem­pel menings­bærende avis­er med mer enn tolv utgaver i året.

NRK pek­te på sin side på et behov for å ha mulighet til å ha andre inntek­t­skilder enn kun lisensen. Stør­relsen på lisensen og utgiftene NRK har øker ikke i samme takt, og dette gjør det vanske­lig for NRK å holde tritt med de kom­mer­sielle kringkasterne. NRKs bruk av reklame på nettsi­dene (som NRK nå har bestemt seg for å avvikle) og spon­sor­plakater i forbindelse med fjern­synssendinger har i forbindelse med utval­gets arbeid blitt kraftig debat­tert, selv om det i utgangspunk­tet ikke lig­ger i utval­gets man­dat å vur­dere NRKs rolle.

Rekonstruksjon av journalistikken

Utgangspunk­tet for medi­estøt­teut­val­gets arbeid er å se på om den statlige medi­estøt­ten i fremti­den kan forde­les mer hen­sik­tsmes­sig enn den gjør i dag, og hvor­dan det eventuelt kan gjøres. 

Sven Egil Omdal har, som tidligere omtalt her, kom­met med forslag om å la del­er av den offentlige støt­ten gå til enkeltjour­nal­is­ter, og han frem­met dette forslaget også for medi­estøt­teut­val­get. I til­legg tok han også for seg nye tanker fra USA, og viste blant annet til Leonard Down­ie jr. og Michael Schud­sons sek­strinns­plan for en “rekon­struer­ing” av jour­nal­is­tikken. Down­ie jr. og Schud­son har blant annet forelått å øke samar­bei­det mel­lom pub­likum og jour­nal­is­ter, og å la uni­ver­siteter og stu­den­ter over­ta del­er av den jour­nal­is­tiske pro­duk­sjo­nen (se egen omtale av deres rapport).

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen