Mediestøttedager i Bergen

Syn på dagens mediestøtteordning og internasjonal utvikling var blant det som sto på programmet da Mediestøtteutvalget kom sammen i Bergen.

Det to dager lan­ge møtet 8–9. april ble arran­gert i sam­ar­beid med Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap ved UiB, og besto av åpne hørin­ger, inn­legg fra uli­ke aktø­rer og utval­gets egne luk­ke­de møter.

Dagens mediestøtte

Dagens medie­støt­te ble belyst fra uli­ke vink­ler. Pro­fes­sor ved UiB Hel­ge Øst­bye tok i sitt inn­legg for seg betyd­nin­gen dagens presse­støtte­ord­ning har hatt for den nåvæ­ren­de presse­struk­tu­ren i Nor­ge: «I å ska­pe et lokalt geo­gra­fisk mang­fold mener jeg at presse­støt­ten har lyk­tes svært godt», sa han. Øst­bye pek­te imid­ler­tid også på at støt­ten ikke har vært like effek­tiv for å frem­me et lokalt poli­tisk mang­fold, men han mener like­vel at støt­ten er verdt å ta vare på slik den ser ut i dag.

Medie­støtte­ut­val­get had­de også invi­tert Kul­tur­rå­det og NRK til å kom­me med syns­punk­ter på dagens medie­støt­te. Kul­tur­rå­det for­val­ter en til­skudds­ord­ning som gir støt­te til tids­skrif­ter og peri­odis­ke pub­li­ka­sjo­ner, men frem­met i sitt inn­legg et for­slag om å la Medie­til­sy­net over­ta deler av den­ne til­de­lin­gen. Bak­grun­nen for det­te for­sla­get var at pub­li­ka­sjo­ne­ne som søker om støt­te, og belø­pe­ne det søkes om, er svært varie­ren­de. Kul­tur­rå­dets repre­sen­tant hev­det at «for­skjel­len er så stor på belø­pe­ne det søkes om at det­te gjør det vans­ke­lig å sam­men­lig­ne dem». Kul­tur­rå­det men­te at en måte å få bukt med det­te pro­ble­met på var å la Medie­til­sy­net over­ta for­de­ling av støt­te til for eksem­pel menings­bæ­ren­de aviser med mer enn tolv utga­ver i året.

NRK pek­te på sin side på et behov for å ha mulig­het til å ha and­re inn­tekts­kil­der enn kun lisen­sen. Stør­rel­sen på lisen­sen og utgif­te­ne NRK har øker ikke i sam­me takt, og det­te gjør det vans­ke­lig for NRK å hol­de tritt med de kom­mer­si­el­le kring­kas­ter­ne. NRKs bruk av rekla­me på nett­si­de­ne (som NRK nå har bestemt seg for å avvik­le) og spon­sor­pla­ka­ter i for­bin­del­se med fjern­syns­sen­din­ger har i for­bin­del­se med utval­gets arbeid blitt kraf­tig debat­tert, selv om det i utgangs­punk­tet ikke lig­ger i utval­gets man­dat å vur­de­re NRKs rol­le.

Rekonstruksjon av journalistikken

Utgangs­punk­tet for medie­støtte­ut­val­gets arbeid er å se på om den stat­li­ge medie­støt­ten i frem­ti­den kan for­de­les mer hen­sikts­mes­sig enn den gjør i dag, og hvor­dan det even­tu­elt kan gjø­res.

Sven Egil Omdal har, som tid­li­ge­re omtalt her, kom­met med for­slag om å la deler av den offent­li­ge støt­ten gå til enkelt­jour­na­lis­ter, og han frem­met det­te for­sla­get også for medie­støtte­ut­val­get. I til­legg tok han også for seg nye tan­ker fra USA, og vis­te blant annet til Leo­nard Dow­nie jr. og Michael Schud­sons sekstrinnsplan for en «rekon­stru­e­ring» av jour­na­lis­tik­ken. Dow­nie jr. og Schud­son har blant annet fore­lått å øke sam­ar­bei­det mel­lom pub­li­kum og jour­na­lis­ter, og å la uni­ver­si­te­ter og stu­den­ter over­ta deler av den jour­na­lis­tis­ke pro­duk­sjo­nen (se egen omta­le av deres rap­port).

TEMA

J

ournali
stikk

135 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen