Mediestøtte: Utvalgsmedlemmer strides

Forsiktig justering eller stor omfordeling? Tanja Storsul og Johann Roppen la fram argumentene i mediestøttedebatten.

I desem­ber la medi­estøt­teut­val­get frem sin rap­port Lett å komme til orde, vanske­lig å bli hørt. Utval­get lyk­tes ikke med å komme til enighet om en løs­ning, og frem­met ist­e­den to alter­na­tive forslag; fler­me­di­alitet­salter­na­tivet og omfordel­ingsalter­na­tivet. Stri­den sto først og fremst om spørsmålet om moms, og på et sem­i­nar i Bergen for­rige fredag la to av utval­gets medlem­mer frem sine syn­spunk­ter på de to forslagene.

Tan­ja Stor­sul, førstea­manu­en­sis ved Uni­ver­sitetet i Oslo, påpeker at en av de største utfor­drin­gene et endret medieland­skap før­er med seg, er hvor­dan mediepoli­tiske mål skal fremmes når mer skjer dig­i­talt. Mål som ytrings­fri­het, mang­fold og kvalitet skal sikres, og der­for trengs en ord­ning som støt­ter inno­vasjon og som ivare­tar bruk­ernes behov. Dette poenget er det heller ikke uenighet om i utval­get, under­strek­er Stor­sul, uenigheten han­dler snarere om hvor­dan man skal møte disse utfordringene.

— Dumt om staten forsøker å designe BigBang! 

Stor­sul var blant dem som sam­let seg om fler­me­di­alitet­salter­na­tivet, et alter­na­tiv som i korte trekk han­dler om å fort­sette moms­fritaket for papi­ravis­er, å inn­føre en ny lav momssats på 8 pros­ent for dig­i­tale redak­sjonelle tjen­ester, og å endre på tildel­ingskri­te­riene for den direk­te produksjonsstøtten.

Videre­førin­gen av moms­fritaket for papir var ett av de store strid­stemaene i utval­get. Stor­sul peker på at en endring i dette kan føre til høyere avis­pris­er som kan resul­tere i reduserte opplag, og som igjen kan føre til ned­lagte avis­er og føl­gelig et redusert mang­fold. Hun under­strek­er at til tross for at under­søkelser vis­er at folk flest benyt­ter seg av net­tet som nyhet­skilde, så pro­duseres de fleste orig­i­nal­ny­heter for papir. Stor­sul fork­lar­er at der­som man tar bort grunnlaget for at papi­ravisene kan ha denne rollen, kan det føre til at man får min­dre kvalitet­sjour­nal­is­tikk. Hun avs­lut­ter argu­men­tasjo­nen med at der­som null­sat­sen skal erstattes av andre virkemi­dler bør man være sikre på at disse virkemi­d­lene er bedre og billigere.

Når det gjelder den indi­rek­te støt­te­ord­nin­gen, moms­fritaket, så vil fler­me­di­alitet­salter­na­tivet inn­føre en lavsats på 8 pros­ent på dig­i­tale medi­er som er betal­ingst­jen­ester. Stor­sul under­strek­er at en null­sats er ure­al­is­tisk og argu­menter­er for at en lavsats kan bidra til å fremme inno­vasjon blant dig­i­tale pro­duk­ter. Hun påpeker imi­dler­tid at dette ikke er et uprob­lema­tisk forslag, og at det blir en utfor­drende jobb å avgrense hvem som skal falle innen­for lavsat­sen. Hva skal defineres som en dig­i­tal nyhet­sut­givelse? Her trekker hun par­al­leller til stri­den mel­lom uke­blad­er og tabloid­pressen. Hun sier videre at der­som man er real­is­tisk kan det hende at dette er et forslag som kan bli for­bigått i det stille.

I forhold til det direk­te pro­duk­sjon­stil­skud­det til papi­ravis­er går fler­me­di­alitet­salter­na­tivet inn for å videre­føre støt­ten til eksis­terende mot­takere, men å endre på hvor­dan mid­lene blir fordelt. Målet er at pro­duk­sjon­sstøt­ten ikke for­blir en ren papirord­ning, men at den også omfat­ter dig­i­tale utgivelser. Fordel­ingsnøkke­len for hvem som skal få støtte skal der­for endres:

  • Bruker­be­tal­ing skal ligge i bunn.
  • Alter­na­tivet ønsker å stim­ulere til et redak­sjonelt pro­dukt, der­for er redak­sjonell
    beman­ning
    et kriterium.
  • I til­legg skal det være en pre­mie for net­to dekn­ing, antall brukere som er ekspon­ert for innhold­et minst en gang.

Stor­sul under­strek­er at dette er en ny måte å tenke på og argu­menter­er for at pro­duk­sjon­stil­skud­det har bidratt til mang­fold og kvalitet i det norske papi­rav­is­markedet. Videre under­strek­er hun at null­sat­sen som avisene har nytt godt av har ført til at utsal­gsprisen har blitt bil­ligere for folk flest, i til­legg til at det har gitt en redak­sjon­s­mes­sig fri­het for avisene, og gitt avisene et økonomisk han­dlingsrom. Stor­sul men­er at disse tre fak­torene har bidratt til den høye avislesnin­gen vi har hatt i Norge. Fler­me­di­alitet­salter­na­tivet mod­erniser­er medi­estøt­te­ord­nin­gen slik at den støt­ter medie­mang­fold og kvalitet uavhengig av formidling­ste­knolo­gi, men­er Storsul.

Videre sier hun at hun sam­tidig håper stat­en er litt avven­tende i utred­ningsar­bei­det. Mye på nett lever godt uten statsstøtte, og det kan kan­skje være en idé å la aktørene selv lage for­ret­ningsmod­el­lene: — Det blir dumt om stat­en forsøk­er å designe Big­Bang, sier Storsul.

Momspenger til ”alle”

Johann Rop­pen, førstea­manu­en­sis ved Høgskulen i Vol­da, var blant dem som støt­tet omfordel­ingsalter­na­tivet. I korte trekk han­dler dette alter­na­tivet om at det inn­føres en lav momssats, åtte pros­ent, på alle utgaver, både tryk­te og dig­i­tale, og også her fores­lås det en ny måte å fordele pro­duk­sjon­stil­skud­det på.

Rop­pen kon­sen­tr­erer sin argu­men­tasjon hov­ed­sake­lig rundt momsspørsmålet, og nevn­er flere grun­ner til at han val­gte å stille seg bak dette alter­na­tivet. For det første stiller han spørsmål­stegn ved om støt­ten egentlig har noe å si for avislesing, og trekker frem at de nordiske lan­dene til tross for ulik avis­struk­tur har rel­a­tivt lik andel lesing av aviser.

For det andre peker han på at bal­ansen i støt­ten har endret seg. Den direk­te støt­ten har over de siste årene holdt seg rel­a­tivt sta­bil, mens den indi­rek­te støt­ten har økt mer og mer. Han argu­menter­er også med at man de siste årene har sett en sterk prisøkn­ing på papirut­gavene, og dette før­er til at det er de store avisene som tjen­er best på støt­ten. Ifølge Rop­pen har avis­prisene økt med 60 pros­ent, og ver­di­en av dette til­fall­er de største avisene. For eksem­pel er moms­fritaket estimert til å være verdt 296 mil­lion­er kro­ner for VG, 189 mil­lion­er for Aften­posten og 147 mil­lion­er for Dagbladet.

I til­legg peker Rop­pen på at Norge er et ”reklamemek­ka”, og at tilbakegan­gen vi har sett i markedet ikke har påvir­ket Norge i like stor grad som andre land. Rop­pen sier at ”selv om papirop­plaget går tilbake, har ikke dette utarmet de store kon­sernene”. Der­for er det mulig at net­topp nå er tid­spunk­tet for å endre på støtten.

Bereg­ninger vis­er at med en inn­føring av 8 pros­ent moms at stat­en vil få en inntek­t­søkn­ing på rundt 700 mil­lion­er kro­ner. Rop­pen peker på at dette er penger som skal ”spres til alle”, og på den måten bedre avisenes økono­mi. Mot dette argu­menter­er Stor­sul på sin side med at dette heller vil resul­tere i en usikker økonomisk situ­asjon, for­di man ikke kan reg­ne med at mediebran­sjen får beholde hele momsgevinsten.

Rettighetsbasert fordeling

Også omfordel­ingsalter­na­tivet fores­lår endringer i fordel­ingsnøkke­len for pro­duk­sjon­stil­skud­det. Bruker­be­tal­ing skal her, som i fler­me­di­alitet­salter­na­tivet, utgjøre 70 pros­ent, mens de resterende 30 pros­en­tene skal forde­les på bak­grunn av net­todekn­ing. Stor­sul er på sin side usikker på hvor tre­ff­sikkert omfordel­ingsalter­na­tivets støt­te­ord­ninger er. Hun kri­tis­er­er dette alter­na­tivet for å være en bedriftsstøtte, og ikke en bruk­er­støtte, og peker på at de ikke knyt­ter støt­ten til den jour­nal­is­tiske pro­duk­sjo­nen. Rop­pen hevder på sin side at de redak­sjonelle kost­nadene er ivare­tatt for­di mom­spen­gene gir rom for en ny ret­tighets­basert støt­te­ord­ning, basert på redak­sjonelle utgifter. Det fores­lås at 20 pros­ent av de redak­sjonelle kost­nadene kan støttes, med et tak på 30 mil­lion­er per virksomhet.

Tan­ja Stor­sul sam­men­fat­ter sine argu­menter for hvor­for fler­me­di­alitet­salter­na­tivet er mod­erne ved å fremheve det plat­tform­nøy­trale pro­duk­sjon­stil­skud­det, den nye dig­i­tale lavsat­sen og fort­satt null­sats på papir for å sikre orig­i­naljour­nal­is­tikk. Rop­pen opp­sum­mer­er med å si at med omfordel­ingsalter­na­tivet vil de som er i utsat­te posisjon­er i dag få mer, og at en ret­tighets­basert ord­ning vil ”gi bran­sjen et insen­tiv til å satse på journalistikk”.

TEMA

M

ediestø
tte

56 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen