Nyhetsbrev uke 20

Blant temaene: Fritt Ords ungdomskonkurranse, EU og amerikansk mediestøtte.

Blant temaene på Vox Pub­li­ca denne gang:  Fritt Ord har kåret vin­nerne av sin ung­dom­skonkur­ranse 2011, Geert Mak men­er EU må skifte spor, og Sven Egil Omdal men­er at økt offentlig medi­estøtte i USA har små sjanser.

Les også nye inn­legg på flere av våre blogger:

Olav Anders Øvre­bø pre­sen­ter­er en ny video om åpne data, Jens Kjeld­sen tar for seg spørsmålet “hva er design?”, Pål Hivand skriv­er om syke­pleiere som hedres etter varsling og Svei­n­ung Arne­sen ser på gallup­tall og regjeringsmakt.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. Blant annet inviter­er Uni­ver­sitetet i Oslo til EU-sem­i­nar mandag 30.mai. Du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling “Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: Amnestys årsrap­port for 2011 finnes på amnesty.no, og economist.com rap­porter­er fra Oslo Free­dom Forum.

For å lese artiklene: 

Fritt Ord-pris til arbei­der om ond­skap, Det Nye og retorikk
Prisene utdelt i Ung­dom­skonkur­ransen Fritt Ord for 2011. Av redak­sjo­nen Vox Publica.

The Line Between Good and Evil
Hva får men­nesker til å begå onde han­dlinger? Dette er tema for vin­neren av Ung­dom­skonkur­ransen Fritt Ord 2011. Av Anna Røm­cke Høiseth.

Mote­bladet Det Nye
Det tradis­jon­srike mote­bladet for unge er tema for vin­ner av andrepremien i Ung­dom­skonkur­ransen Fritt Ord 2011. Av Han­na Katin­ka Halvors­en, Pallavi Puri, Oda Børeng, Var­ti­ka Sar­na og Bel­ma Focak.

How do the speech­es of Shoghi Effen­di, Barack Oba­ma, and Oprah Win­frey inspire hope through the cre­ative use of rhetoric?
Retorikk og håp er tema for vin­ner av tred­jepremien i Ung­dom­skonkur­ransen Fritt Ord 2011. Av Tala Kata­ri­na Ram.

Geert Mak: EU må skifte spor før det er for sent
Uten en dyp demokra­tis­er­ing står hele EU-pros­jek­tet på spill, men­er den ned­er­landske for­fat­teren og jour­nal­is­ten Geert Mak. Av Olav Anders Øvrebø.

Annerledes­lan­det: Norge i utakt med Europas energifremtid
Norge er et annerledes­land i ener­gisam­men­heng. Gjør det noe med poli­tikken — og jour­nal­is­tikken? Av Anders Bjartnes.

Mediere­for­ma­tor­er taler for døve ører
Forslag om mer offentlig støtte til medi­er i USA har små sjanser — mot­standerne vil heller fjerne den begrensede støt­ten som finnes i dag. Av Sven Egil Omdal.

Fak­ta først
Hvor­for åpne data?

Ny video begrun­ner hvor­for offentlig sek­tors datak­ilder bør åpnes. Av Olav Anders Øvrebø.

Retorikkbloggen
Mer enn form, uttrykk og overflate

Kun­sthøgskolen i Bergen tøy­er grensene for hva kun­st og design er – og bør være. Av Jens Kjeldsen.

Ad:varsel
Syke­pleiere hedres etter varsling

Syke­pleierne Gjertrud Han­nasvik og Oline Lothe Hes­sel­berg mot­tok ytrings- og varsling­sprisen Stock­manns ham­mer for årene 2010 og 2011. De fikk prisen for avs­lørin­gene av ven­teliste-juks ved Syke­huset Asker og Bærum og de kri­tikkverdi­ge arbei­ds­forhold­ene ved Ammerud­lun­den Syke­hjem. Av Pål Hivand.

Val­gbloggen
Reg­jer­ingssli­tas­jens hjerterytme

Fem tiår med Gallup-tall vis­er at reg­jer­ings­makt kon­sekvent svekker par­tienes opp­slut­ning i meningsmålinger. Av Svei­n­ung Arnesen.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hilsen Vox Publica-redaksjonen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen