Nyhetsbrev uke 20

Blant temaene: Fritt Ords ungdomskonkurranse, EU og amerikansk mediestøtte.

Blant tema­ene på Vox Pub­li­ca den­ne gang:  Fritt Ord har kåret vin­ner­ne av sin ung­doms­kon­kur­ran­se 2011, Geert Mak mener EU må skif­te spor, og Sven Egil Omdal mener at økt offent­lig medie­støt­te i USA har små sjan­ser.

Les også nye inn­legg på fle­re av våre blog­ger:

Olav Anders Øvre­bø pre­sen­te­rer en ny video om åpne data, Jens Kjeld­sen tar for seg spørs­må­let «hva er design?», Pål Hivand skri­ver om syke­plei­ere som hed­res etter vars­ling og Svein­ung Arne­sen ser på gal­lup­tall og regje­rings­makt.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. Blant annet invi­te­rer Uni­ver­si­te­tet i Oslo til EU-semi­nar man­dag 30.mai. Du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling “Aktu­el­le len­ker”. Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: Amne­stys års­rap­port for 2011 fin­nes på amnesty.no, og economist.com rap­por­te­rer fra Oslo Free­dom Forum.

For å lese artik­le­ne:

Fritt Ord-pris til arbei­der om ond­skap, Det Nye og reto­rikk
Pri­se­ne utdelt i Ung­doms­kon­kur­ran­sen Fritt Ord for 2011. Av redak­sjo­nen Vox Pub­li­ca.

The Line Betwe­en Good and Evil
Hva får men­nes­ker til å begå onde hand­lin­ger? Det­te er tema for vin­ne­ren av Ung­doms­kon­kur­ran­sen Fritt Ord 2011. Av Anna Rømcke Høi­seth.

Mote­bla­det Det Nye
Det tra­di­sjons­rike mote­bla­det for unge er tema for vin­ner av andre­pre­mi­en i Ung­doms­kon­kur­ran­sen Fritt Ord 2011. Av Hanna Katin­ka Hal­vor­sen, Pallavi Puri, Oda Bør­eng, Varti­ka Sar­na og Bel­ma Focak.

How do the speeches of Shog­hi Effen­di, Barack Oba­ma, and Oprah Win­frey inspi­re hope through the crea­ti­ve use of rhe­to­ric?
Reto­rikk og håp er tema for vin­ner av tredje­pre­mi­en i Ung­doms­kon­kur­ran­sen Fritt Ord 2011. Av Tala Kata­ri­na Ram.

Geert Mak: EU må skif­te spor før det er for sent
Uten en dyp demo­kra­ti­se­ring står hele EU-pro­sjek­tet på spill, mener den neder­lands­ke for­fat­te­ren og jour­na­lis­ten Geert Mak. Av Olav Anders Øvre­bø.

Anner­le­des­lan­det: Nor­ge i utakt med Euro­pas energi­frem­tid
Nor­ge er et anner­le­des­land i energi­sam­men­heng. Gjør det noe med poli­tik­ken — og jour­na­lis­tik­ken? Av Anders Bjart­nes.

Medi­e­re­for­ma­to­rer taler for døve ører
For­slag om mer offent­lig støt­te til medi­er i USA har små sjan­ser — mot­stan­der­ne vil hel­ler fjer­ne den begren­se­de støt­ten som fin­nes i dag. Av Sven Egil Omdal.

Fak­ta først
Hvor­for åpne data?

Ny video begrun­ner hvor­for offent­lig sek­tors data­kil­der bør åpnes. Av Olav Anders Øvre­bø.

Reto­rikk­blog­gen
Mer enn form, uttrykk og over­fla­te

Kunst­høg­sko­len i Ber­gen tøy­er gren­se­ne for hva kunst og design er – og bør være. Av Jens Kjeld­sen.

Ad:varsel
Syke­plei­ere hed­res etter vars­ling

Syke­plei­er­ne Gjer­trud Hann­asvik og Oli­ne Lothe Hess­el­berg mot­tok ytrings- og vars­lings­pri­sen Stock­manns ham­mer for åre­ne 2010 og 2011. De fikk pri­sen for avslø­rin­ge­ne av vente­lis­te-juks ved Syke­hu­set Asker og Bærum og de kri­tikk­ver­di­ge arbeids­for­hol­de­ne ved Amme­rud­lun­den Syke­hjem. Av Pål Hivand.

Valg­b­log­gen
Regje­rings­sli­ta­sjens hjer­te­ryt­me

Fem tiår med Gal­lup-tall viser at regje­rings­makt kon­se­kvent svek­ker par­ti­enes opp­slut­ning i menings­må­lin­ger. Av Svein­ung Arne­sen.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen