Obamas kamp mot varslerne

Før pres­i­dent­val­get i 2007 erk­lærte daværende sen­a­tor Barack Oba­ma støtte til varslerne og et fort­satt sterkt varslervern i USA. Siden pres­i­dent­val­get har pres­i­dent Barack Oba­ma etter­fors­ket lekkas­jer og for­ful­gt varslere i et omfang ingen andre amerikanske pres­i­den­ter før ham har vært i nærheten av.

 

Sykepleiere hedres etter varsling

Syke­pleierne Gjertrud Han­nasvik og Oline Lothe Hes­sel­berg mot­tok ytrings- og varsling­sprisen Stock­manns ham­mer for årene 2010 og 2011. De fikk prisen for avs­lørin­gene av ven­teliste-juks ved Syke­huset Asker og Bærum og de kri­tikkverdi­ge arbei­ds­forhold­ene ved Ammerud­lun­den Sykehjem.