Obamas kamp mot varslerne

Før pre­si­dent­val­get i 2007 erklær­te davæ­ren­de sena­tor Barack Oba­ma støt­te til vars­ler­ne og et fort­satt sterkt vars­ler­vern i USA. Siden pre­si­dent­val­get har pre­si­dent Barack Oba­ma etter­fors­ket lek­ka­sjer og for­fulgt vars­le­re i et omfang ingen and­re ame­ri­kans­ke pre­si­den­ter før ham har vært i nær­he­ten av.

 

Sykepleiere hedres etter varsling

Syke­plei­er­ne Gjer­trud Hann­asvik og Oli­ne Lothe Hess­el­berg mot­tok ytrings- og vars­lings­pri­sen Stock­manns ham­mer for åre­ne 2010 og 2011. De fikk pri­sen for avslø­rin­ge­ne av vente­lis­te-juks ved Syke­hu­set Asker og Bærum og de kri­tikk­ver­di­ge arbeids­for­hol­de­ne ved Amme­rud­lun­den Sykehjem.