Varslere bør støtte kampanjen Digitalt Personvern

Varslere bør støtte kampanjen Digitalt Personvern. Anonymitet og fri kommunikasjon er avgjørende for å beskytte varslere mot represalier og hevnaksjoner. Derfor bør du donere en skjerv til kampanjen.

Imple­men­te­ring av data­lag­rings­di­rek­ti­vet ble ved­tatt av Stor­tin­get, til tross for vold­som mot­stand fra såvel gras­rota og en rek­ke fag­mil­jø­er innen jus og tek­no­lo­gi. Digi­talt Per­son­vern har som mål å frem­me ved­ta­ket for dom­sto­le­ne og prø­ve det i for­hold til grunn­lo­ven og den euro­pe­is­ke men­neske­retts­kon­ven­sjo­nen:

For­enin­gens mål er at de prin­si­pi­el­le spørs­må­le­ne som imple­men­te­rin­gen av data­lag­rings­di­rek­ti­vet rei­ser i en demo­kra­tisk retts­stat, får en ordent­lig og uav­hen­gig behand­ling i uav­hen­gi­ge dom­sto­ler. Om nød­ven­dig, med Den Euro­pe­is­ke Men­neske­retts­dom­sto­len (EMK) som sis­te instans.

Direk­ti­vet er prø­vet for dom­sto­le­ne i en rek­ke euro­pe­is­ke land og fun­net i strid enten med lan­dets grunn­lov og/eller med I alle de euro­pe­is­ke sta­ter hvor den nasjo­na­le imple­men­te­rin­gen har blitt prøvd for nasjo­na­le dom­sto­ler, har den blitt ansett som stri­den­de mot grunn­lov og Den euro­pe­is­ke men­neske­retts­kon­ven­sjo­nen.

Vik­tig for vars­le­re

Mulig­he­ten og ret­tig­he­ten til fritt å kom­mu­ni­se­re digi­talt uten over­vå­king og lag­ring er spe­si­elt vik­tig for vars­le­re og medi­er. Kilde­vern og ano­ny­mi­tet er avgjø­ren­de for at vars­le­re skal kun­ne avle­ve­re infor­ma­sjon og opp­lys­nin­ger om kri­tikk­ver­di­ge for­hold uten å fryk­te for egen sik­ker­het. Nett­opp der­for er den­ne kam­pen mot direk­ti­vet helt grunn­leg­gen­de sett fra en vars­lers stå­sted. Det er grunn til å fryk­te at når sli­ke data er lag­ret, vil mulig­he­ten for å utvi­de bru­ken av til­gjen­ge­li­ge opp­lys­nin­ger og infor­ma­sjon kun­ne utvi­des til å jak­te på vars­le­re, slik vi har sett det i for­hold til WikiLe­aks og Brad­ley Man­ning.

DP tren­ger pen­ger for å kjø­re saken for dom­sto­le­ne, og du kan bidra.

TEMA

V

arslerv
ern

13 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen