Varslere bør støtte kampanjen Digitalt Personvern

Varslere bør støtte kampanjen Digitalt Personvern. Anonymitet og fri kommunikasjon er avgjørende for å beskytte varslere mot represalier og hevnaksjoner. Derfor bør du donere en skjerv til kampanjen.

Imple­menter­ing av data­la­grings­di­rek­tivet ble ved­tatt av Stortinget, til tross for vold­som mot­stand fra såv­el gras­ro­ta og en rekke fag­miljøer innen jus og teknolo­gi. Dig­i­talt Per­son­vern har som mål å fremme ved­taket for dom­sto­lene og prøve det i forhold til grunnloven og den europeiske menneskerettskonvensjonen:

Forenin­gens mål er at de prin­sip­ielle spørsmå­lene som imple­menterin­gen av data­la­grings­di­rek­tivet reis­er i en demokratisk retts­stat, får en ordentlig og uavhengig behan­dling i uavhengige dom­stol­er. Om nød­vendig, med Den Europeiske Men­neskeretts­dom­stolen (EMK) som siste instans.

Direk­tivet er prøvet for dom­sto­lene i en rekke europeiske land og fun­net i strid enten med lan­dets grunnlov og/eller med I alle de europeiske stater hvor den nasjonale imple­menterin­gen har blitt prøvd for nasjonale dom­stol­er, har den blitt ansett som stri­dende mot grunnlov og Den europeiske men­neskerettskon­ven­sjo­nen.

Vik­tig for varslere

Muligheten og ret­tigheten til fritt å kom­mu­nis­ere dig­i­talt uten overvåk­ing og lagring er spe­sielt vik­tig for varslere og medi­er. Kilde­v­ern og anonymitet er avgjørende for at varslere skal kunne avle­vere infor­masjon og opplysninger om kri­tikkverdi­ge forhold uten å fryk­te for egen sikker­het. Net­topp der­for er denne kam­p­en mot direk­tivet helt grunn­leggende sett fra en varslers ståst­ed. Det er grunn til å fryk­te at når slike data er lagret, vil muligheten for å utvide bruken av tilgjen­gelige opplysninger og infor­masjon kunne utvides til å jak­te på varslere, slik vi har sett det i forhold til Wik­iLeaks og Bradley Man­ning.

DP trenger penger for å kjøre sak­en for dom­sto­lene, og du kan bidra.

TEMA

V

arslerv
ern

13 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen