Nyhetsbrev uke 45

Retorikk i USA-valgkampen, Wikipedia som formidlingskanal, ungdom og politikk etter 22. juli, kinesisk kunst - og mye mer.

Etter en pro­duk­tiv høst i Vox Pub­li­ca vil vi gjerne gjøre opp­merk­som på mange nye spen­nende artik­ler og inn­legg pub­lis­ert siden sist (vi vender nå tilbake til van­lig utsend­ingstakt for nyhets­brevet — annen­hver uke — og beklager det lange opphold­et siden for­rige brev!). De nyeste artik­lene tar blant annet opp Wikipedia som nyt­tig formidlingskanal for Norsk folke­mu­se­um, analy­ser­er medi­enes nyhets­dekn­ing 22. juli, pre­sen­ter­er Rafto­prisen 2012 og drøfter Høyesteretts behan­dling av trusler frem­satt på en blogg.

Våre blog­ger er også opp­datert med flere nye innlegg:

I Retorikkbloggen har Jens Elmelund Kjeld­sen, som er på forskn­ing­sop­phold i USA, vært en aktiv skribent. Han gjør bl.a. rede for medi­enes inn­fly­telse på vår for­tolkn­ing og opp­fat­telse av val­gkam­p­en og poli­tiske kan­di­dater, hvor­dan man kan tiltrekke seere og vel­gere til landsmøtenes lange tale­mara­ton­er, og hvor­for intimme­di­et fjern­syn ikke er til fordel for amerikanske partikonventer.

Kjeld­sens kol­le­ga og med­blog­ger Trygve Svens­son har skrevet om hva som skapte Oba­mas come­back i val­gkam­p­en, betyd­nin­gen av den spe­sielle retoriske blandin­gen i poli­tisk debatt og hvor­dan den rette tal­en av Oba­ma kunne bidra til å overvinne Amerikas dypt forankrete religiøse og kul­turelle konflikter.

I Fak­ta først-bloggen skriv­er Tom­my Evensen om UiBs sats­ing på mer trans­parens i forskn­ingsar­bei­det gjen­nom pros­jek­tet “åpne data”. Olav Anders Øvre­bø forteller om Norges oppføl­ging av inter­nasjon­alt samar­beid om åpen­het i bis­tand og Eirik Stavelin gir et innblikk i hvilken dig­i­tal kom­petanse data­jour­nal­is­ter bør ha.

I Val­gbloggen forteller Svei­n­ung Arne­sen blant annet om predikasjon­s­marke­dene i USA-val­gkam­p­en og hvor­dan økonomien kunne tenkes å påvirke utfal­l­et av amerikan­sk pres­i­dent­val­get 4 år etter Lehman Brothers-kollapsen.

For å lese artiklene:

Rap­port fra en “Wikipedi­an in residence”
Etter hal­van­net år som wikipedi­an­er med arbei­d­splass hos Norsk Folke­mu­se­um har de fleste av mine mot­forestill­inger mot Wikipedia vist seg ube­grun­net. Av Jon Birg­er Østby.

Doku­menterte over­grep i Sri Lankas borgerkrig 
Ytrings­fri­het på dag­sor­den i Bergen: Jour­nal­is­ter i eksil forteller om mas­sakr­er og for­føl­gelse i den blodi­ge borg­erkri­gens siste fase. Av Tom­my Soltvedt.

Dig­i­tale spor og troverdighet 
Vågå-sak­en er ikke overdi­men­sjon­ert i medi­ene. Den er feildimen­sjon­ert. Av Astrid Gyn­nild og Marie Smith-Solbakken.

Nyhets­døgnet 22. juli — noen sider ved mediedekningen
Dekket NRK og TV 2 22. juli forskjel­lig? Hva karak­teris­erte medi­enes språk­bruk? Fungerte Twit­ter som nyhet­skilde? Fire stu­dent­bidrag analy­ser­er aspek­ter ved deknin­gen. Av Svein Brurås.

Der homofili kan få deg drept
Call Me Kuchu, om kam­p­en for homofiles ret­tigheter i Ugan­da, er en av doku­men­tarfilmene under årets film­fes­ti­val i Bergen.

Sys­temkri­tikk, men først og fremst god kunst
Med utstill­in­gen Real Life Sto­ries på kun­st­museene i Bergen skal ti ledende kine­siske samtid­skun­st­nere, inklud­ert ver­den­skjente Ai Wei­wei, gi pub­likum et sam­funnskri­tisk innblikk i dagens Kina. Av Vilde Stedal Kalvik.

Nige­ria: En stor­makt på leirføtter
Kor­rup­sjon, poli­tisk vold og mak­tkamp – men også et demokrati i utvikling. Dette er arbei­ds­forhold­ene for årets vin­ner av Rafto­prisen. Av Sofie Svanes Flem og Kristi­na Zimmer.

Rafto­prisen til miljø­fork­jem­per i Nigeria
Nnim­mo Bassey (54) fra Nige­ria er vin­neren av årets Rafto­pris. Av Sofie Svanes Flem og Kristi­na Zimmer.

Gen­erasjon Utøya?
Unge er blitt mer åpne for å delta i demokrati­et gjen­nom valg og parti­er, kon­klud­er­er rap­porten “Ett år etter 22. juli”. Hvor­dan opplever de unge sin poli­tiske delt­agelse etter Utøya? Av Julie Ane Ødegaard.

Blog­gtrusler – en ytringsfrihetssak?
Straf­feloven av 1902 er ikke det rette grunnlaget for å behan­dle trusler frem­satt i en blogg. Av Arne Jensen.

Retorikkbloggen

Hva skapte Oba­mas comeback? 
Oba­ma hus­ket det Demokratene tidligere ofte glemte i USA: At poli­tisk debatt er en helt spe­siell bland­ing av hygge­lighets-konkur­ranse og rå kamp. Og at det gjelder å ha noen gode his­to­ri­er på lager. Av Trygve Svensson.

Kan­di­datene snakker, medi­ene for­tolk­er, vel­gerne stemmer
Medi­ene har større betyd­ning i vår for­tolkn­ing av hvor­dan poli­tiske kan­di­dater klar­er seg i debat­ter enn vi tror. Av Jens Elmelund Kjeldsen.

Debate dis­as­ters og kvikke bemerkninger
Kan sjarm, mor­somme bemerkninger og offen­sive angrep i fjern­syns­de­bat­ter vinne val­gkam­p­en? Av Jens Elmelund Kjeldsen.

Myten om det visuelles betyd­ning i fjernsynsdebatter
Er det virke­lig rik­tig at vi ikke hør­er hva folk i fjern­synet sier, men bare påvirkes av hvor­dan de ser ut? Av Jens Elmelund Kjeldsen.

Det visuelle kon­vent (2)
Godt fjern­syn kom­mer ikke alltid på TV. Av Jens Elmelund Kjeldsen.

Det visuelle kon­vent (1)
Taler er kjedelige. Film og fjern­synsserier er under­hold­ende. Så hva gjør man, når man skal tiltrekke seere og vel­gere til en fire dagers lang tale­mara­ton? Av Jens Elmelund Kjeldsen.

Fra røyk­fylte rom til fjernsynsforestillinger
De amerikanske par­tikon­ven­tene er gått fra å være interne val­gsam­linger til bli fjern­synssendte tale­for­estill­inger. Men noe tyder på at tiden er løpt fra gen­ren. Av Jens Elmelund Kjeldsen.

The old lady and the prophet
Could Oba­ma quell the out­rage over the anti-Islam­ic film with an ele­gant and deci­sive speech, as he did with the rev­erend Wright con­tro­ver­sy four years ago? Av Trygve Svensson.

“Dere var forandringen”
Da er de store amerikanske par­tienes landsmøter fer­dig. Demokratene var bedre koordinert enn Repub­likan­erne, men Repub­likan­erne klarte likev­el å stille spørsmålet som fikk mot­parten på defen­siv­en: Hvor­for har folk ikke fått det bedre siden 2008? Av Trygve Svensson.

Fak­ta Først

UiB satser på åpne data
Uni­ver­sitetet vil forbedre kom­mu­nikasjon både utad og innad med åpne data. Av Tom­my Evensen.

Norge vil åpne bis­tands­da­ta (endelig)
Føl­ger opp inter­nasjon­alt samar­beid om åpen­het i bis­tand – etter lang­varig nøling. Av Olav Anders Øvrebø.

Dig­i­tal kom­petanse for journalister
Hva må jour­nal­is­ter lære seg for å lage data­jour­nal­is­tikk? Av Eirik Stavelin.

Svensker med pejl på data­jour­nal­is­tikk.
Det er virke­lig noe på gang hos naboene i øst. Av Eirik Stavelin.

Val­gbloggen

Haren og skilpadden
Rom­ney trykket inn tur­bok­nap­pen under den første debat­ten, og er oppe i ryggen på Oba­mamo­bilen. Val­get var ikke over likev­el. Av Svei­n­ung Arnesen.

Er det over?
Også predik­sjon­s­marke­dene forutser en klar seier for Oba­ma. Av Svei­n­ung Arnesen.

Økono­mi og vin­ner­s­janser: Et oversiktskart
Adam McCann har visu­alis­ert hvor­dan økonomien kan tenkes å påvirke valgut­fal­l­et i novem­ber. Av Svei­n­ung Arnesen.

Fire år siden Lehman Brothers
På denne tiden for fire år siden hadde McCain endelig klart å hente inn ledelsen til Oba­ma. Så kom Lehman Broth­ers-kol­lapsen. Hvilken rolle vil økonomien spille denne gan­gen? Av Svei­n­ung Arnesen.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hilsen Vox Publica-redaksjonen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen