Nyhetsbrev uke 45

Retorikk i USA-valgkampen, Wikipedia som formidlingskanal, ungdom og politikk etter 22. juli, kinesisk kunst - og mye mer.

Etter en pro­duk­tiv høst i Vox Pub­li­ca vil vi gjer­ne gjø­re opp­merk­som på man­ge nye spen­nen­de artik­ler og inn­legg pub­li­sert siden sist (vi ven­der nå til­ba­ke til van­lig utsen­dings­takt for nyhets­bre­vet — annen­hver uke — og bekla­ger det lan­ge opp­hol­det siden for­ri­ge brev!). De nyes­te artik­le­ne tar blant annet opp Wiki­pe­dia som nyt­tig for­mid­lings­ka­nal for Norsk folke­mu­se­um, ana­ly­se­rer medie­nes nyhets­dek­ning 22. juli, pre­sen­te­rer Raft­opri­sen 2012 og drøf­ter Høy­este­retts behand­ling av trus­ler frem­satt på en blogg.

Våre blog­ger er også opp­da­tert med fle­re nye inn­legg:

I Reto­rikk­blog­gen har Jens Elme­lund Kjeld­sen, som er på forsk­ning­sopp­hold i USA, vært en aktiv skri­bent. Han gjør bl.a. rede for medie­nes inn­fly­tel­se på vår for­tolk­ning og opp­fat­tel­se av valg­kam­pen og poli­tis­ke kan­di­da­ter, hvor­dan man kan til­trek­ke seere og vel­ge­re til lands­mø­te­nes lan­ge tale­ma­ra­to­ner, og hvor­for intim­me­di­et fjern­syn ikke er til for­del for ame­ri­kans­ke parti­kon­ven­ter.

Kjeld­sens kol­le­ga og med­blog­ger Tryg­ve Svens­son har skre­vet om hva som skap­te Oba­mas come­back i valg­kam­pen, betyd­nin­gen av den spe­si­el­le reto­ris­ke blan­din­gen i poli­tisk debatt og hvor­dan den ret­te talen av Oba­ma kun­ne bidra til å over­vin­ne Ame­ri­kas dypt for­ank­re­te reli­giø­se og kul­tu­rel­le kon­flik­ter.

I Fak­ta først-blog­gen skri­ver Tom­my Even­sen om UiBs sat­sing på mer trans­pa­rens i forsk­nings­ar­bei­det gjen­nom pro­sjek­tet «åpne data». Olav Anders Øvre­bø for­tel­ler om Nor­ges opp­føl­ging av inter­na­sjo­nalt sam­ar­beid om åpen­het i bistand og Eirik Sta­ve­lin gir et inn­blikk i hvil­ken digi­tal kom­pe­tan­se data­jour­na­lis­ter bør ha.

I Valg­b­log­gen for­tel­ler Svein­ung Arne­sen blant annet om pre­di­ka­sjons­mar­ke­de­ne i USA-valg­kam­pen og hvor­dan øko­no­mi­en kun­ne ten­kes å påvir­ke utfal­let av ame­ri­kansk pre­si­dent­val­get 4 år etter Leh­man Brot­hers-kol­lap­sen.

For å lese artik­le­ne:

Rap­port fra en “Wiki­pe­di­an in resi­den­ce”
Etter halv­an­net år som wiki­pe­dia­ner med arbeids­plass hos Norsk Folke­mu­se­um har de fles­te av mine mot­fore­stil­lin­ger mot Wiki­pe­dia vist seg ube­grun­net. Av Jon Bir­ger Øst­by.

Doku­men­ter­te over­grep i Sri Lan­kas bor­ger­krig
Ytrings­fri­het på dags­or­den i Ber­gen: Jour­na­lis­ter i eksil for­tel­ler om mas­sa­krer og for­føl­gel­se i den blo­di­ge bor­ger­kri­gens sis­te fase. Av Tom­my Sol­tvedt.

Digi­ta­le spor og tro­ver­dig­het
Vågå-saken er ikke over­di­men­sjo­nert i medie­ne. Den er feil­di­men­sjo­nert. Av Astrid Gyn­nild og Marie Smith-Sol­bak­ken.

Nyhets­døg­net 22. juli — noen sider ved medie­dek­nin­gen
Dek­ket NRK og TV 2 22. juli for­skjel­lig? Hva karak­te­ri­ser­te medie­nes språk­bruk? Fun­ger­te Twit­ter som nyhets­kil­de? Fire stu­dent­bi­drag ana­ly­se­rer aspek­ter ved dek­nin­gen. Av Svein Brurås.

Der homo­fi­li kan få deg drept
Call Me Kuchu, om kam­pen for homo­fi­les ret­tig­he­ter i Ugan­da, er en av doku­men­tar­fil­me­ne under årets film­fes­ti­val i Ber­gen.

Sys­tem­kri­tikk, men først og fremst god kunst
Med utstil­lin­gen Real Life Sto­ries på kunst­mu­se­ene i Ber­gen skal ti leden­de kine­sis­ke sam­tids­kunst­ne­re, inklu­dert ver­dens­kjen­te Ai Weiwei, gi pub­li­kum et sam­funns­kri­tisk inn­blikk i dagens Kina. Av Vil­de Ste­dal Kal­vik.

Nige­ria: En stor­makt på leir­føt­ter
Kor­rup­sjon, poli­tisk vold og makt­kamp – men også et demo­kra­ti i utvik­ling. Det­te er arbeids­for­hol­de­ne for årets vin­ner av Raft­opri­sen. Av Sofie Sva­nes Flem og Kris­ti­na Zim­mer.

Raft­opri­sen til miljø­for­kjem­per i Nige­ria
Nnim­mo Bassey (54) fra Nige­ria er vin­ne­ren av årets Raft­opris. Av Sofie Sva­nes Flem og Kris­ti­na Zim­mer.

Gene­ra­sjon Utøya?
Unge er blitt mer åpne for å del­ta i demo­kra­ti­et gjen­nom valg og par­ti­er, kon­klu­de­rer rap­por­ten “Ett år etter 22. juli”. Hvor­dan opp­le­ver de unge sin poli­tis­ke del­ta­gel­se etter Utøya? Av Julie Ane Øde­gaard.

Blogg­trus­ler – en ytrings­fri­hets­sak?
Straffe­lo­ven av 1902 er ikke det ret­te grunn­la­get for å behand­le trus­ler frem­satt i en blogg. Av Arne Jen­sen.

Reto­rikk­blog­gen

Hva skap­te Oba­mas come­back?
Oba­ma hus­ket det Demo­kra­te­ne tid­li­ge­re ofte glem­te i USA: At poli­tisk debatt er en helt spe­si­ell blan­ding av hyg­ge­lig­hets-kon­kur­ran­se og rå kamp. Og at det gjel­der å ha noen gode his­to­ri­er på lager. Av Tryg­ve Svens­son.

Kan­di­da­te­ne snak­ker, medie­ne for­tol­ker, vel­ger­ne stem­mer
Medie­ne har stør­re betyd­ning i vår for­tolk­ning av hvor­dan poli­tis­ke kan­di­da­ter kla­rer seg i debat­ter enn vi tror. Av Jens Elme­lund Kjeld­sen.

Deba­te disas­ters og kvik­ke bemerk­nin­ger
Kan sjarm, mor­som­me bemerk­nin­ger og offen­si­ve angrep i fjern­syns­de­bat­ter vin­ne valg­kam­pen? Av Jens Elme­lund Kjeld­sen.

Myten om det visu­el­les betyd­ning i fjern­syns­de­bat­ter
Er det vir­ke­lig rik­tig at vi ikke hører hva folk i fjern­sy­net sier, men bare påvir­kes av hvor­dan de ser ut? Av Jens Elme­lund Kjeld­sen.

Det visu­el­le kon­vent (2)
Godt fjern­syn kom­mer ikke all­tid på TV. Av Jens Elme­lund Kjeld­sen.

Det visu­el­le kon­vent (1)
Taler er kje­de­li­ge. Film og fjern­syns­se­ri­er er under­hol­den­de. Så hva gjør man, når man skal til­trek­ke seere og vel­ge­re til en fire dagers lang tale­ma­ra­ton? Av Jens Elme­lund Kjeld­sen.

Fra røyk­fyl­te rom til fjern­syns­fore­stil­lin­ger
De ame­ri­kans­ke parti­kon­ven­te­ne er gått fra å være inter­ne valg­sam­lin­ger til bli fjern­syns­send­te tale­fore­stil­lin­ger. Men noe tyder på at tiden er løpt fra gen­ren. Av Jens Elme­lund Kjeld­sen.

The old lady and the prop­het
Could Oba­ma quell the out­ra­ge over the anti-Isla­mic film with an ele­gant and deci­si­ve speech, as he did with the reve­rend Wright con­tro­ver­sy four years ago? Av Tryg­ve Svens­son.

«Dere var for­and­rin­gen»
Da er de sto­re ame­ri­kans­ke par­ti­enes lands­mø­ter fer­dig. Demo­kra­te­ne var bed­re koor­di­nert enn Repub­li­ka­ner­ne, men Repub­li­ka­ner­ne klar­te like­vel å stil­le spørs­må­let som fikk mot­par­ten på defen­si­ven: Hvor­for har folk ikke fått det bed­re siden 2008? Av Tryg­ve Svens­son.

Fak­ta Først

UiB sat­ser på åpne data
Uni­ver­si­te­tet vil for­bed­re kom­mu­ni­ka­sjon både utad og inn­ad med åpne data. Av Tom­my Even­sen.

Nor­ge vil åpne bistands­data (ende­lig)
Føl­ger opp inter­na­sjo­nalt sam­ar­beid om åpen­het i bistand – etter lang­va­rig nøling. Av Olav Anders Øvre­bø.

Digi­tal kom­pe­tan­se for jour­na­lis­ter
Hva må jour­na­lis­ter lære seg for å lage data­jour­na­lis­tikk? Av Eirik Sta­ve­lin.

Svens­ker med pejl på data­jour­na­lis­tikk.
Det er vir­ke­lig noe på gang hos nabo­ene i øst. Av Eirik Sta­ve­lin.

Valg­b­log­gen

Haren og skil­pad­den
Rom­ney tryk­ket inn tur­bo­kna­ppen under den førs­te debat­ten, og er oppe i ryg­gen på Oba­ma­mo­bi­len. Val­get var ikke over like­vel. Av Svein­ung Arne­sen.

Er det over?
Også pre­dik­sjons­mar­ke­de­ne for­ut­ser en klar sei­er for Oba­ma. Av Svein­ung Arne­sen.

Øko­no­mi og vin­ner­sjan­ser: Et over­sikts­kart
Adam McCann har visu­ali­sert hvor­dan øko­no­mi­en kan ten­kes å påvir­ke valg­ut­fal­let i novem­ber. Av Svein­ung Arne­sen.

Fire år siden Leh­man Brot­hers
På den­ne tiden for fire år siden had­de McCain ende­lig klart å hen­te inn ledel­sen til Oba­ma. Så kom Leh­man Brot­hers-kol­lap­sen. Hvil­ken rol­le vil øko­no­mi­en spil­le den­ne gan­gen? Av Svein­ung Arne­sen.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen