Nyhetsbrev uke 47

Obamas seierstale, valgprediksjon, presseetikk etter 22. juli - og Vox Publica nå i åpen beta.

Sis­te nytt fra Vox Pub­li­ca: Ter­je Angelshaug skri­ver om medie­nes presse­etis­ke for­plik­tel­ser etter erfa­rin­ge­ne 22.juli. Tryg­ve Svens­son ana­ly­se­rer i Reto­rikk­blog­gen Oba­mas vel­lyk­ke­te sei­ers­tale på valg­va­ken.

I Valg­b­log­gen argu­men­te­rer Svein­ung Arne­sen for gjen­nom­brud­det for valg­pre­dik­sjon etter de aktu­el­le erfa­rin­ge­ne fra den ame­ri­kans­ke valg­kam­pen.

Sist, men ikke minst kan vi nå pre­sen­te­re Beta Pub­li­ca — en grunn­leg­gen­de for­ny­el­se av Vox Pub­li­ca, fore­lø­pig i test­ver­sjon eller såkalt «åpen beta». Ta en titt på den nye siden og hjelp oss med tes­ting og for­bed­ring av nes­te gene­ra­sjon Vox Pub­li­ca!

Beta Pub­li­ca:
Nye Vox Pub­li­ca nå i åpen beta: Hva synes du?
Hjelp oss å tes­te nes­te gene­ra­sjon Vox Pub­li­ca!

Ny artik­kel:
Presse­etikk i ter­ro­rens tid
Medie­ne har en presse­etisk for­plik­tel­se til å lage doku­men­ta­rer og repor­ta­sjer i frem­ti­den som er mer dek­ken­de for 22. juli-mas­sa­kren enn det vi hit­til har sett. Av Ter­je Angelshaug.

Reto­rikk­blog­gen:
En stra­te­gisk sei­er
Så har kon­fet­ti­en lagt seg på betong­gul­vet i McCor­mick Place i Chi­ca­go. La det være sagt. Det var en glim­ren­de sei­ers­tale. Nes­ten like bra som den sis­te kam­panje­ta­len i Iowa to dager tid­li­ge­re. Av Tryg­ve Svens­son.

Valg­b­log­gen:
Mot nor­malt i pre­si­dent­val­get
Resul­ta­tet ved årets ame­ri­kans­ke pre­si­dent­valg var helt som for­ven­tet. Der­for mar­ker­te val­get det defi­ni­ti­ve gjen­nom­brud­det for valg­pre­dik­sjon. Av Svein­ung Arne­sen.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen