Nyhetsbrev fra Vox Publica uke 25: Tyrkia, stemmerettsjubileum

Protestene i Tyrkia, stemmerett for kvinner 100 år, debatt om journalistisk kvalitet.

Hundre­års­ju­bi­le­et for kvin­ners stem­me­rett mar­ke­res også i Vox Pub­li­ca med fle­re inn­legg av våre for­fat­te­re. Les talen Anders Johan­sen holdt under Stor­tin­gets mar­ke­ring av jubi­le­et. Bri­ta Ytre-Arne tar for seg kvin­ne­nes stem­me­retts­strid fra en medie­his­to­risk vin­kel og ana­ly­se­rer presse­dek­nin­gen av saken frem til 1913. På blog­gen «Virk­som­me ord» tar Hanne Ris­myhr i anled­ning jubi­le­et en titt i data­ba­sen med poli­tis­ke taler i Nor­ge og fin­ner frem noen pas­sen­de gull­korn.

Pro­tes­te­ne i Tyr­kia drei­er seg grunn­leg­gen­de sett om demo­kra­ti og ytrings­fri­het, skri­ver Deniz Akin. Hun for­kla­rer hvor­dan de tyr­kis­ke masse­me­die­ne prøv­de å igno­re­re pro­test­ak­sjo­ne­ne mot regje­rin­gen.

Debat­ten om jour­na­lis­tisk kva­li­tet er også i full gang. Paul Bjer­ke og Anders Bjart­nes fra Fritt Ord-utval­get om jour­na­lis­tik­kens frem­tid har skar­pe menin­ger om jour­na­lis­tik­kens vil­kår på papir og nett, og ble utford­ret til å gjen­nom­føre en epost-duell.

Mag­nus Hoem Iver­sen har laget et kort sam­men­drag av rap­por­tens kon­klu­sjo­ner, og trek­ker frem utval­gets kon­kre­te for­slag til å red­de kva­li­tets­jour­na­lis­tik­ken.

Medie­bru­ken i Nor­ge blir mer og mer mobil, og smart­te­le­fo­ner er snart alle­manns­eie, fast­slår Medie­nor­ges aktu­el­le nyhets­brev Medie­fak­ta.

Nye artik­ler:
«Kvin­de­lig­he­den» i fare: Medie­ne og kam­pen for stem­me­rett.
Hvor­dan dek­ket nors­ke medi­er stri­den om inn­fø­rin­gen av stem­me­rett for kvin­ner i peri­oden fram mot 1913? Av Bri­ta Ytre-Arne.

En god begyn­nel­se.
Tale ved Stor­tin­gets mar­ke­ring av hundre­års­ju­bi­le­et for kvin­ners stem­me­rett. Av Anders Johan­sen.

Smart­te­le­fo­nen: Sta­dig vik­ti­ge­re medie­platt­form.
Nord­menn blir mobi­le medie­bru­ke­re. Smart­te­le­fo­ner er snart alle­manns­eie, og medie­bret­te­ne føl­ger hakk i hæl. Av Anja Sal­z­mann.

Tur­key: «You are beaut­i­ful when you are ang­ry».
The pro­tests in Tur­key are fun­da­men­tally about free­dom. Av Deniz Akin.

Kan det­te red­de kva­li­tets­jour­na­lis­tik­ken?
Et sam­men­drag av de kon­kre­te for­sla­ge­ne fra Fritt Ord-rap­por­ten om jour­na­lis­tikk og demo­kra­ti. Av Mag­nus Hoem Iver­sen.

En kort duell om kva­li­tet.
To erfar­ne presse­folk utkjem­per en epost-duell om jour­na­lis­tik­kens vil­kår på papir og nett. Av Anders Bjart­nes og Paul Bjer­ke.

Virk­som­me ord:
«Hvad rager det os?» Reto­rik­ken i stem­me­retts­kam­pen.
His­to­riske taler fram­ført av skue­spil­lere, tale av Anders Johan­sen da stemme­retts­ju­bi­leet ble mar­kert på Stor­tin­get. Av Red. Vox Pub­li­ca.

100 år!
I dag er det 100 år siden nors­ke kvin­ner fikk stemme­rett på lik lin­je med menn. En slik hur­ra­dag bør selv­sagt fei­res med en liten titt i Virk­somme ord-basens rik­hol­dig­he­ter. Av Hanne Ris­myhr.

Poli­tisk PR:
Eit stil­le åtak på fien­den.
Val­kamp­fil­ma­ne til Arbei­dar­par­ti­et ver­kar sym­pa­tis­ke, men er også under­for­ståt­te åtak mot høgre­sida. Av John Mag­nus R. Dahl.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­bo­ok.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen