Nyhetsbrev fra Vox Publica uke 25: Tyrkia, stemmerettsjubileum

Protestene i Tyrkia, stemmerett for kvinner 100 år, debatt om journalistisk kvalitet.

Hun­dreårsju­bileet for kvin­ners stem­merett mark­eres også i Vox Pub­li­ca med flere inn­legg av våre for­fat­tere. Les tal­en Anders Johansen holdt under Stortingets mark­er­ing av jubileet. Bri­ta Ytre-Arne tar for seg kvinnenes stem­merettsstrid fra en mediehis­torisk vinkel og analy­ser­er pressedeknin­gen av sak­en frem til 1913. På bloggen “Virk­somme ord” tar Hanne Ris­myhr i anled­ning jubileet en titt i data­basen med poli­tiske taler i Norge og finner frem noen passende gullkorn.

Protestene i Tyrkia dreier seg grunn­leggende sett om demokrati og ytrings­fri­het, skriv­er Deniz Akin. Hun fork­lar­er hvor­dan de tyrkiske masseme­di­ene prøvde å ignorere protes­tak­sjonene mot regjeringen.

Debat­ten om jour­nal­is­tisk kvalitet er også i full gang. Paul Bjerke og Anders Bjartnes fra Fritt Ord-utval­get om jour­nal­is­tikkens fremtid har skarpe meninger om jour­nal­is­tikkens vilkår på papir og nett, og ble utfor­dret til å gjen­nom­føre en epost-duell.

Mag­nus Hoem Iversen har laget et kort sam­men­drag av rap­portens kon­klusjon­er, og trekker frem utval­gets konkrete forslag til å red­de kvalitetsjournalistikken.

Mediebruken i Norge blir mer og mer mobil, og smart­tele­fon­er er snart alle­mann­seie, fast­slår Medienorges aktuelle nyhets­brev Mediefakta.

Nye artik­ler:
«Kvin­de­lighe­den» i fare: Medi­ene og kam­p­en for stem­merett.
Hvor­dan dekket norske medi­er stri­den om inn­førin­gen av stem­merett for kvin­ner i peri­o­den fram mot 1913? Av Bri­ta Ytre-Arne.

En god begynnelse.
Tale ved Stortingets mark­er­ing av hun­dreårsju­bileet for kvin­ners stem­merett. Av Anders Johansen.

Smart­tele­fo­nen: Stadig vik­tigere medieplat­tform.
Nord­menn blir mobile mediebrukere. Smart­tele­fon­er er snart alle­mann­seie, og mediebret­tene føl­ger hakk i hæl. Av Anja Salzmann.

Turkey: “You are beau­ti­ful when you are angry”.
The protests in Turkey are fun­da­men­tal­ly about free­dom. Av Deniz Akin.

Kan dette red­de kvalitetsjournalistikken?
Et sam­men­drag av de konkrete forsla­gene fra Fritt Ord-rap­porten om jour­nal­is­tikk og demokrati. Av Mag­nus Hoem Iversen.

En kort duell om kvalitet.
To erfarne presse­folk utk­jem­per en epost-duell om jour­nal­is­tikkens vilkår på papir og nett. Av Anders Bjartnes og Paul Bjerke.

Virk­somme ord:
«Hvad rager det os?» Retorikken i stem­merettskam­p­en.
His­to­riske taler fram­ført av skue­spil­lere, tale av Anders Johan­sen da stemme­retts­ju­bi­leet ble mar­kert på Stortinget. Av Red. Vox Publica.

100 år!
I dag er det 100 år siden norske kvin­ner fikk stemme­rett på lik lin­je med menn. En slik hur­ra­dag bør selv­sagt fei­res med en liten titt i Virk­somme ord-basens rikholdigheter. Av Hanne Rismyhr.

Poli­tisk PR:
Eit stille åtak på fien­den.
Valkamp­fil­mane til Arbei­darpar­ti­et verkar sym­pa­tiske, men er også under­forståtte åtak mot høgresi­da. Av John Mag­nus R. Dahl.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­book.

Hilsen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen