Nyhetsbrev fra Vox Publica uke 38: Grunnloven og EU, The Siv Scream

Og en foreløpig status for medievalgkampen.

Nes­te år fyl­ler Grunn­lo­ven 200 år, og fei­rin­gen er alle­re­de i gang. John Erik Fos­sum tar for seg tre pro­ble­ma­tis­ke sider ved jubi­le­et. En av dem gjel­der for­hol­det til EU, som Fos­sum mener er pre­get av «vir­tu­ell repre­sen­ta­sjon»: «Nor­ge er knyt­tet opp til et euro­pe­isk sys­tem med poli­tisk valg­te repre­sen­tan­ter i EU som lager reg­le­ne som vi under­leg­ges.»

Frp-leder Siv Jen­sens opp­tre­den på valg­va­ken 9. sep­tem­ber ble svært omdis­ku­tert. I Reto­rikk­blog­gen for­kla­rer Jens E. Kjeld­sen hvor­for den­ne talen — og spe­si­elt «The Siv Scream» — vir­ket så sterkt.

Hva kjenne­teg­net medie­valg­kam­pen 2013? Mag­nus Hoem Iver­sen har fått fore­lø­pi­ge vur­de­rin­ger fra medie­fors­ke­re, med et sær­lig blikk på sosia­le medi­ers rol­le.

Nye artik­ler:
Grunn­lovs­ju­bi­le­et i 2014: Fei­ring med bismak?
Vi må dis­ku­te­re om Nor­ge i for­hol­det til EU har impor­tert mye av den prak­sis Eids­volls­men­ne­ne øns­ket å sik­re seg mot i 1814. Tre kri­tis­ke merk­na­der til grunn­lovs­ju­bi­le­et. Av John Erik Fos­sum.

Face­bo­ok for fol­ket, Twit­ter for eli­ten
Vel­ger­mo­bi­li­se­ring på Face­bo­ok og et dyna­misk sam­spill mel­lom tra­di­sjo­nel­le og sosia­le medi­er. Medie­fors­ke­re om tren­de­ne i valg­kam­pen 2013. Av Mag­nus Hoem Iver­sen.

Reto­rikk­blog­gen:
The Siv Scream
USA har len­ge hatt «the Dean Scream», nå har Frem­skritts­par­ti­ets leder gitt oss «The Siv Scream». Av Jens E. Kjeld­sen.

Poli­tisk PR:
Poli­ti­ke­re og sosia­le medi­er
Hva skjer mel­lom vel­ger og poli­ti­ker? Av Mag­nus Hoem Iver­sen.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­bo­ok.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen