Nyhetsbrev fra Vox Publica uke 38: Grunnloven og EU, The Siv Scream

Og en foreløpig status for medievalgkampen.

Neste år fyller Grunnloven 200 år, og feirin­gen er allerede i gang. John Erik Fos­sum tar for seg tre prob­lema­tiske sider ved jubileet. En av dem gjelder forhold­et til EU, som Fos­sum men­er er preget av “virtuell rep­re­sen­tasjon”: “Norge er knyt­tet opp til et europeisk sys­tem med poli­tisk val­gte rep­re­sen­tan­ter i EU som lager reg­lene som vi underlegges.”

Frp-led­er Siv Jensens opp­tre­den på val­gvak­en 9. sep­tem­ber ble svært omdiskutert. I Retorikkbloggen fork­lar­er Jens E. Kjeld­sen hvor­for denne tal­en — og spe­sielt “The Siv Scream” — vir­ket så sterkt.

Hva kjen­neteg­net medieval­gkam­p­en 2013? Mag­nus Hoem Iversen har fått foreløpige vur­deringer fra medieforskere, med et særlig blikk på sosiale mediers rolle.

Nye artik­ler:
Grunnlovsju­bileet i 2014: Feir­ing med bismak?
Vi må diskutere om Norge i forhold­et til EU har importert mye av den prak­sis Eidsvolls­mennene øns­ket å sikre seg mot i 1814. Tre kri­tiske merk­nad­er til grunnlovsju­bileet. Av John Erik Fossum.

Face­book for folket, Twit­ter for eliten
Vel­ger­mo­bilis­er­ing på Face­book og et dynamisk sam­spill mel­lom tradis­jonelle og sosiale medi­er. Medieforskere om tren­dene i val­gkam­p­en 2013. Av Mag­nus Hoem Iversen.

Retorikkbloggen:
The Siv Scream
USA har lenge hatt «the Dean Scream», nå har Frem­skrittspar­ti­ets led­er gitt oss «The Siv Scream». Av Jens E. Kjeldsen.

Poli­tisk PR:
Poli­tikere og sosiale medier
Hva skjer mel­lom vel­ger og poli­tik­er? Av Mag­nus Hoem Iversen.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­book.

Hilsen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen