Majdan holder koken og planlegger fremtiden

Verdens øyne er festet på Krim, men i Kiev er Majdan fremdeles i full vigør og forbereder seg på sitt neste oppdrag: å spre folkestyret til resten av Ukraina.

For tre måne­der siden duk­ket det opp en ny mini­stat på Euro­pa-kar­tet. Den reis­te seg av ingen­ting i hjer­tet av Ukrai­nas hoved­stad Kiev, som pro­test mot de ukrains­ke leder­nes beslut­ning om å inn­stil­le for­be­re­del­se­ne til å under­teg­ne en asso­sie­rings­av­ta­le med EU.

Den nye sta­ten god­tok ikke vold og rabu­lis­me, utpres­sing og løgn. I de tre måne­de­ne siden den duk­ket opp har Maj­dan, som den­ne sta­ten kal­les, truk­ket opp sine gren­ser, mar­kert dem med bar­ri­ka­der og satt opp egne kon­troll­pos­ter. Den har også etab­lert sitt eget for­svar (i prak­sis sin egen hær), sani­tets­tje­nes­te og forsyningslinjer.

Maidan dukket opp på kartet som en ny ministat i Europa.

Maj­dan duk­ket opp på kar­tet som en ny mini­stat i Europa.

«Maj­dan har vist at vi, ukrai­ner­ne, kan løse pro­ble­me­ne våre på grunn­pla­net uten ster­ke makt­ha­ve­re, ved å etab­le­re våre egne alter­na­ti­ve struk­tu­rer,» sier den kjen­te ukrains­ke for­fat­te­ren Oksa­na Zabuzj­ko. Maj­dan har ikke bare vært selv­ber­get, men har bann­lyst alle poli­ti­ke­re og utnevnt sine egne lede­re. De enes­te uskrev­ne reg­le­ne som gjel­der her, er rett­fer­dig­het, ærlig­het, sam­vit­tig­het og sannhet.

Utfordre politikerne

Etter at nær hund­re maj­da­nis­ter ble drept av snik­skyt­te­re 21. febru­ar, reis­te inn­byg­ge­re i det­te lil­le, men stol­te lan­det seg i pro­test mot avta­len som ble inn­gått mel­lom oppo­si­sjo­nen og pre­si­dent Vik­tor Janu­k­o­vitsj. Den­ne avta­len gikk ut på at den ukrains­ke nasjo­nal­for­sam­lin­gen, Verk­hov­na Rada, skul­le stem­me over et for­slag om å gå til­ba­ke til kon­sti­tu­sjo­nen av 2004 (som ga for­sam­lin­gen stor makt), og at pre­si­dent­val­get i febru­ar 2015 skul­le flyt­tes frem til en gang mel­lom sep­tem­ber og desem­ber 2014. Avta­len ble bekref­tet ved at uten­riks­mi­nist­re­ne i Frank­ri­ke, Tysk­land og Polen – Lau­rent Fabi­us, Frank-Wal­ter Stein­mei­er og Radek Sikor­ski – var til ste­de under samtalene.

«Folk tren­ger meka­nis­mer til å kon­trol­lere statsapparatet»

Men maj­da­nis­te­ne betrak­tet avta­len som for­ræ­de­ri. Etter tre måne­der med mot­stand, etter at fle­re av kame­ra­te­ne deres var døde og den poli­tis­ke ledel­sen had­de neg­li­sjert kra­ve­ne deres, kun­ne ikke demon­stran­te­ne god­ta at en tyrann med blod på hen­de­ne, som de nå anså Janu­k­o­vitsj for å være, skul­le bli sit­ten­de ved mak­ten i enda ni måne­der. Det var et slag i ansik­tet på de døde og alvor­lig såre­de, og oppo­si­sjons­le­der­ne som kom ned på Maj­dan-plas­sen for å infor­me­re om avta­len, ble møtt med pipe­kon­sert. Volo­dy­myr Para­siuk, en 26 år gam­mel tid­li­ge­re kadett i hæren fra Lviv, gikk opp på sce­nen, grep mik­ro­fo­nen og erklær­te at Maj­dans krav – at pre­si­den­ten måt­te trek­ke seg umid­del­bart – fort­satt sto ved lag.

Røykepause på Majdan, 9. desember 2013.

Røyke­pau­se på Maj­dan, 9. desem­ber 2013.

Slik den ukrains­ke for­fat­te­ren And­rej Kur­kov så det, befin­ner «det ukrains­ke folk seg på et høy­ere nivå i poli­tisk utvik­ling enn selv oppo­si­sjons­par­ti­ene, som tror de har vun­net en sei­er». Talen hans gikk over i uni­so­ne rop fra folke­meng­den: «Zek get!» – Ut med Janu­k­o­vitsj! (Zek er slang for straffe­dømt. Pre­si­den­ten ble to gan­ger fengs­let for volds­for­bry­tel­ser da han var ung.) Det­te slag­or­det var blitt en slags mini­na­sjo­nal­sang for den nye sta­ten. Para­siuk vis­te at Mai­dan vil­le tvin­ge poli­ti­ker­ne til å lyt­te og ikke la sei­e­ren bli skus­let bort slik det skjed­de i 2004 da oran­sje­re­vo­lu­sjo­nens lede­re hav­net i inn­byr­des kran­gel og mis­tet ener­gi­en til å gjen­nom­føre sto­re forandringer.

Majdans første offer

Etter Volo­dy­myr Para­siuks opp­ild­nen­de tale var Vik­tor Janu­k­o­vitsjs skjeb­ne beseg­let. Han for­lot Kiev alle­re­de sam­me kveld, og i man­ge dager var det ukjent hvor han befant seg. Det ga Verk­hov­na Rada anled­ning til å ved­ta (med et fler­tall på 328) å fra­ta ham mak­ten med den begrun­nel­se at han had­de for­latt sin post. Janu­k­o­vitsj ble kalt deser­tør og for­ræ­der, ikke bare av sine mot­stan­de­re, men også av sine tid­li­ge­re parti­ka­me­ra­ter. Avset­tel­sen av pre­si­den­ten var Maj­dans førs­te og vik­tigs­te sei­er, men det var bare et førs­te skritt.

«Maj­dans opp­ga­ve er å for­and­re vårt land, omgjø­re det fra et tota­li­tært sov­jet­sys­tem til et demo­kra­tisk sys­tem som sty­res etter retts­sta­tens rett­fer­di­ge lover. For i dag ved­tar Verk­hov­na Rada til min sto­re bekla­gel­se lover som tje­ner og beri­ker dem som sit­ter der og ikke til bes­te for det ukrains­ke folk,» har patri­ar­ken Fila­ret uttalt, over­ho­det for Kiev-patri­ar­ka­tet under den ukrains­ke orto­dok­se kir­ke, den gre­nen av den orto­dok­se kir­ken med størst til­slut­ning i Ukraina.

Det er grun­nen til at Oksa­na Zabuzj­ko mener at Maj­dan så langt bare har vun­net sla­get om Kiev – som et førs­te skritt mot en omstart av hele sty­rings­sys­te­met som til nå har vist seg å være full­sten­dig inkom­pe­tent. Slik beskri­ver hun Maj­dans nes­te opp­drag: «Den poli­tis­ke eli­ten sto ikke til ansvar for vel­ger­ne. Det enes­te den gjor­de var å mani­pu­le­re dem for å få deres stem­mer. Folk tren­ger meka­nis­mer til å kon­trol­le­re stats­ap­pa­ra­tet, det vil ikke ren­se seg selv.»

Blomsterhav til minne om de drepte på Majdan (bilde tatt 9. mars 2014).

Bloms­ter­hav til min­ne om de drep­te på Maj­dan (bil­de tatt 9. mars 2014).

Demon­stran­te­ne på plas­sen vet det­te. Det er grun­nen til at de frem­de­les for­sva­rer sin lil­le stats suve­re­ni­tet, til tross for at de er kvitt Janu­k­o­vitsj og har begynt å refor­me­re både den lov­gi­ven­de for­sam­ling (det er nå en ny koa­li­sjon der) og den utøven­de makt (Verk­hov­na Rada har bekref­tet den nye regje­rin­gen ledet av Arse­nyj Jat­senjuk). «Vårt sam­funn end­rer seg ikke,» sier And­rej Kur­kov når han opp­sum­me­rer situa­sjo­nen. «Og dess­uten kom­mer de nye poli­ti­ker­ne alle­re­de med utta­lel­ser som bare lef­ler med folke­me­nin­gen. Jo mer de hen­fal­ler til dema­go­gi, jo mind­re mulig­het har vi til å gjø­re forandringer.»

Noen demonstranter har fått makt

En stor del av Maj­dans befolk­ning kam­pe­rer frem­de­les ute på den sen­tra­le plas­sen i det lil­le lan­det sitt, og folk sier de vil bli væren­de til 25. mai, den nye dato­en for pre­si­dent­val­get. Det er alle­re­de klart at den som blir valgt til nytt stats­over­hode, vil måt­te inspi­se­res og god­kjen­nes av Maj­dan og kom­me dit og mot­ta fol­kets velsignelse.

Det­te er alle­re­de skjedd med den nye regje­rin­gen. For førs­te gang i det selv­sten­di­ge Ukrai­na har folk fått vite nav­ne­ne på kom­men­de minist­re før de ble stemt inn av par­la­men­ta­ri­ker­ne, ikke etter. Dagen før nasjo­nal­for­sam­lin­gen skul­le stem­me over den nye regje­rin­gens sam­men­set­ning, sto alle kan­di­da­te­ne frem på sce­nen på Maj­dan-plas­sen, og hver enkelt ble pre­sen­tert og god­kjent. Tre av de nye minist­re­ne er fak­tisk tid­li­ge­re demon­stran­ter. Kul­tur­mi­nis­ter Evhen Nisjt­sjuk er skue­spil­ler og godt kjent som stem­men fra Maj­dan. Han har de sis­te tre måne­de­ne vært demon­stran­te­nes kon­fe­ran­sier og holdt mora­len oppe fra sce­nen. Første­hjel­pe­ren Oleh Musyj, som har koor­di­nert Maj­dans sani­tets­tje­nes­te, er blitt helse­mi­nis­ter, og Dmy­tro Bula­tov er ung­doms- og idretts­mi­nis­ter. Bula­tov var en av dem som orga­ni­ser­te bil­de­mon­stra­sjo­nen Auto­maj­dan og som var bort­ført i åtte dager og ble alvor­lig skadet.

Journalisten Tetjana Tsjernovol ble mishandlet av voldsmenn i desember. Hun leder nå antikorrupsjonsetaten. (foto: Iryna Solomko)

Jour­na­lis­ten Tetja­na Tsjernovol ble ban­ket opp av volds­menn i desem­ber. Hun leder nå den stat­li­ge anti­kor­rup­sjons­eta­ten. (foto: Iry­na Solomko)

Maj­da­nis­te­ne vil også få and­re embe­ter. Tetja­na Tsjernovol, en grave­jour­na­list som ble bru­talt ban­ket opp av ikke iden­ti­fi­ser­te over­falls­menn i desem­ber, skal lede anti­kor­rup­sjons­eta­ten. Akti­vis­ten Yehor Soboljev skal lede ren­sel­ses­kom­mi­sjo­nen som har som opp­ga­ve å fjer­ne res­te­ne etter det kor­rup­te sty­ret og muli­gens stil­le tid­li­ge­re tje­neste­menn for ret­ten. Vik­to­ria Siu­mar, også jour­na­list og uof­fi­si­ell Maj­dan-leder, er utnevnt til nest­le­der for nasjo­nal­rå­det for sik­ker­het og for­svar under And­rij Par­u­bij, sje­fen for Maj­dans «selv­for­svars»- styr­ker som nyter stor auto­ri­tet og respekt blant demon­stran­te­ne. Hans nest­kom­man­de­ren­de And­rej Levus er blitt nest­sjef for den ukrains­ke sik­ker­hets­tje­nes­ten. Der­med har Maj­dan bidratt med nytt blod til det nye statsstyret.

Fra nå av vil alle med høye poli­tis­ke verv måt­te reg­ne med Majdan

Men Ukrai­nas nye hers­ke­re har ikke vil­let gi lede­ren for Pra­vyj sek­tor (høy­re sek­tor), en sam­ling ultra­na­sjo­na­lis­tis­ke grup­pe­rin­ger, Dmi­tro Jarosj, en jobb i sik­ker­hets­tje­nes­ten. Den­ne beve­gel­sens inn­fly­tel­se på Maj­dan er en kil­de til stor uro og engstel­se for euro­pe­is­ke poli­ti­ke­re og folk fra den sør­øst­li­ge delen av Ukrai­na, og den blir brukt i rus­ser­nes anti­ukrains­ke pro­pa­gan­da som bekref­tel­se på radi­ka­li­se­rin­gen i lan­det. Det var den­ne «spred­nin­gen av den bru­ne pes­ten» som ga Vla­di­mir Putin påskudd til å sen­de sol­da­ter inn på ukrainsk territorium.

Poli­tis­ke eks­per­ter er imid­ler­tid til­bøye­lig til å mene at Pra­vyj sek­tors rol­le er over­dre­vet, og at det vil­le brem­se radi­ka­li­se­rin­gen der­som beve­gel­sen ble tatt inn i var­men. And­rej Kur­ov deler det­te synet: «Den radi­ka­le sek­tor har ennå ikke sam­let seg i et poli­tisk par­ti. Når det skjer, vil dens sta­tus bli end­ret og der­med også dens adferd og reto­rikk. En eks­tre­mist­grup­pe som kom­mer inn i nasjo­nal­for­sam­lin­gen eller får inn­pass i det offent­li­ge, opp­hø­rer å være radi­kal. Folk slut­ter å være redd for dem.»

Men det er andre der ute …

Sam­ti­dig er demon­stran­te­ne på Maj­dan fullt klar over at det å inn­set­te akti­vis­ter i offi­si­el­le stil­lin­ger ikke er noen garan­ti for sys­tem­skif­te. Det er grun­nen til at de frem­de­les er der og frem­de­les har så stor inn­fly­tel­se. Patri­ark Fila­ret tror Maj­dan vil bli opp­løst så snart ukrai­ner­ne er til­freds med sitt nye sty­re. Hvis oppo­si­sjons­po­li­ti­ker­ne som nå sit­ter ved mak­ten, skul­le glem­me at de er der for å tje­ne fol­ket og gjen­nom­føre refor­mer, og hen­fal­ler til gam­le syn­der med kor­rup­sjon og intern makt­kamp, vil Maj­dan være der og min­ne dem om at de står i gjeld til sine landsmenn.

Vitalij Klitsjko snakker med demonstrerende studenter i Kiev i november 2013.

Vita­lij Klitsj­ko snak­ker med demon­stre­ren­de stu­den­ter i Kiev i novem­ber 2013.

Vita­lij Klitsj­ko, som er leder for UDAR-par­ti­et og vil stil­le som kan­di­dat ved pre­si­dent­val­get i mai, erkjen­ner også at Maj­dan har en rol­le å spil­le i utfor­min­gen av det nye sty­rets poli­tikk i tiden etter Maj­dan. «Fol­ket på Maj­dan er våre vik­tigs­te alli­er­te, våre part­ne­re, og det de sier er av størs­te betyd­ning. Det vil­le være ille der­som våre inter­es­ser kom­mer i kon­flikt med pub­li­kums interesser.»

Artik­ke­len er over­satt fra engelsk av Gun­nar Nyquist. Opp­rin­ne­lig pub­li­sert av Open Democracy.

And­rej Kur­kov anser også at Maj­dan har en ny rol­le å spil­le i frem­ti­den. Han mener at demon­stran­te­ne, og sær­lig de yng­re, bør bli en driv­kraft i lokal­po­li­tik­ken når de ven­der til­ba­ke til hjem­ste­det. Det er de også inn­stilt på å gjø­re. Etter tre måne­der på bar­ri­ka­de­ne vil de ikke til­la­te at poli­ti­ker­ne kas­ter vrak på det de har opp­nådd. Fra nå av vil alle med høye poli­tis­ke verv måt­te reg­ne med Majdan.

TEMA

O

ffentli
ghet

90 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen