Nyhetsbrev fra Vox Publica: Dagbladet mot Schjenken

Analyse av Schjenken-saken, ytringsfriheten og medienes ansvar. Andre temaer: Tabloid-NRK; Llewyn Davis.

Nye artik­ler
Ytrings­fri­he­tens krav til pres­sen
Schjen­ken-dom­men er et nyt­tig kor­rek­tiv for medie­ne. Av Ter­je Angelshaug.

Drap, vold og nrk.no
NRK gir stoff om ulyk­ker og kri­mi­na­li­tet høy prio­ri­tet på nett. Hele 42 pro­sent av topp­sa­ke­ne fal­ler inn under en av dis­se to kate­go­ri­ene. Av Mag­nus Hoem Iver­sen.

Maj­dan hol­der koken og plan­leg­ger frem­ti­den
Ver­dens øyne er fes­tet på Krim, men i Kiev er Maj­dan frem­de­les i full vigør og for­be­re­der seg på sitt nes­te opp­drag: å spre folke­sty­ret til res­ten av Ukrai­na. Av Iry­na Solomko.

Kri­tikk­blog­gen Pei­ling
Skygge­bok­se­ren Llewyn Davis
I Coen-brød­re­nes nye film møter vi kunst­ne­ren som vel­dig sur mann. Av Stein Ove Lien.

Med­bor­ger­pa­ne­let
70 pro­sent svar­te på and­re run­de av Med­bor­ger­pa­ne­let
Med­bor­ger­pa­ne­lets and­re run­de ble avslut­tet 31. mars, og 70 pro­sent av del­ta­kerne svar­te. Av Hil­mar Mjel­de.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­bo­ok.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen