Nyhetsbrev fra Vox Publica: Retten til å bli glemt

Bred analyse av Google-dommen. Få også med deg Lars Nyres essay om kritisk tillit til journalistikken.

Nye artik­ler
Goog­le og EU: Ret­ten til å bli glemt mot ret­ten til å få vite
Vil du bli glemt av Goog­le? EU-dom­sto­lens opp­sikts­vek­ken­de dom styr­ker per­son­ver­net, men etter­la­ter man­ge ube­svar­te spørs­mål. Av Hal­vard Hauke­land Fred­rik­sen.

Homo­fo­bi­ens rike hjel­pe­re
I land sør for Saha­ra opp­le­ver homo­fi­le øken­de under­tryk­kel­se. Homo­fiendt­li­ge ide­er spres aktivt av kris­ten­kon­ser­va­ti­ve ame­ri­kans­ke orga­ni­sa­sjo­ner. Av Emma Ger­rit­sen.

Puti­nis­mens reto­rikk
Fryk­ten for Ves­ten og å tale om å ta til­ba­ke det som er sitt — en ana­ly­se av Vla­di­mir Putins tale om Krim-halv­øya, Ukrai­na og Russ­land. Av Sjur Aase­rud.

Kri­tisk til­lit til jour­na­lis­tikk
Vert du ofte irri­tert over ting du ser og høy­rer i media? Slik irri­ta­sjon kan nokon gon­ger vera vag og ret­nings­laus, and­re gon­ger er den uttrykk for aktiv mis­til­lit. Du bør kana­li­se­ra irri­ta­sjo­nen din i ei kon­struk­tiv ret­ning, og det­te essay­et syner fram ein mulig­heit. Av Lars Nyre.

Poli­tisk PR
Byrå­krat­hets, bever­drap og ster­ke his­to­ri­er
Et utvalg av ny, poli­tisk reklame­film fra Sve­ri­ge. Av Mag­nus Hoem Iver­sen.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­bo­ok.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen