Frihetens viktigste forutsetning

Ytringsfriheten kan gi det russiske samfunnet den tapte friheten tilbake, for før eller senere vil borgerne få høre det frie ord og forstå og erkjenne dets betydning.

Kjære kol­leger, mine damer og herrer!

På veg­ne av redak­tørene i avisen Pskovska­ja Guberni­ja og med velvil­lig tilla­telse fra våre kol­leger vil jeg takke Fritt Ord og Zeit-Stiftung for æren vi er vist gjen­nom tildelin­gen av Fri Presse-prisen.

Deres anerk­jen­nelse av arbei­det som utføres av rus­siske jour­nal­is­ter, er vik­tig både for oss og våre lesere – flere mil­lion­er russere for hvem fri­het er det mest verdi­fulle her i livet.

Pressepris­er for Rus­s­land og Øst-Europa
Den rus­siske ukeav­isen Pskovska­ja Guberni­ja var en av seks vin­nere av Fritt Ord og Zeit-Stiftungs pressepris­er for Rus­s­land og Øst-Europa for 2015. Vi gjen­gir her takke­tal­en redak­tør Lev Schloss­berg holdt ved pris­ser­e­monien i Nobelin­sti­tut­tet i Oslo 24. juni 2015. De øvrige vin­nerne av prisene:

  • Redak­tør Gali­na Timt­sjenko fra Russland
  • Byrået Slidstvo.Info og jour­nal­is­tene Ser­hij Har­masj og Valen­ty­na Samar fra Ukraina
  • Nettmedi­et Netgazeti fra Georgia

Så sent som ved slut­ten av det 20. århun­dret ven­tet vi ikke at fri­hetens mulighet eller umu­lighet skulle bli det vik­tig­ste diskusjon­stemaet i Rus­s­land i beg­yn­nelsen av det 21. århun­dret. Vi følte vi hadde overvun­net trus­lene mot fri­heten. De poli­tiske og økonomiske krisene så ut til å være en del av den poli­tiske og økonomiske kam­p­en. Alle delt­agerne i denne stri­den kunne benytte seg av fri­heten, frem­for alt ytrings­fri­heten. Det lot til at ytrings­fri­heten var en nød­vendighet for alle, og at ingen ville gå inn for å utry­dde den.

Likev­el er det i dag, i år 15 i det nye århun­dret, min­dre ytrings­fri­het og fri­het som sådan i Rus­s­land enn i de siste 25 årene.

De første skrit­tene på veien mot fri­het i et ufritt land ble tatt for 30 år siden, i særde­leshet ved hjelp av ytringsfriheten.

I beg­yn­nelsen var ordet, ytringen.

Og det kunne ikke være noen annen begynnelse.

Ytrings­fri­heten er den første og vik­tig­ste betingelsen for frihet.

Det er umulig å utslette fri­heten uten å utslette ytringsfriheten.

Opp­gaven til frie masseme­di­er over­alt og til alle tider er å la ytrings­fri­heten komme hele sam­fun­net til gode.

Rus­s­lands poli­tiske sys­tem i det 21. århun­dret beveg­er seg fra fri­het til ufrihet.

Ytrings­fri­heten er blitt det første offer­et på denne veien.

Redaksjonsmøte i ukeavisen Pskovskaja Gubernija (foto: Fritt Ord)

Redak­sjon­s­møte i ukeav­isen Pskovska­ja Guberni­ja (foto: Fritt Ord)

Det er ingen frie, riks­dekkende medi­er av poli­tisk betyd­ning i vårt land i dag. Dette er forut­set­nin­gen for avviklin­gen av hele nasjo­nens fri­het, en forut­set­ning for å etablere en til­stand av ufrihet.

Lan­det har beveg­et seg dit på bare litt over ti år, og denne utviklin­gen er høyst beklagelig ennå ikke stanset.

Fri­hetens verdier, inklud­ert ytrings­fri­heten, kan ikke inn­føres uten­fra, de må være hardt tilk­jem­pet, forstått og akseptert av både den enkelte og kollektivet.

Tid er ikke den eneste forut­set­nin­gen for at så skal skje. Poli­tisk vil­je er også nød­vendig. Folkets fri­het må fos­tres, og det trengs tålmodighet når folket skal utdannes.

Inter­vju med prisvinner
Les også: – Du kan ikke være uavhengig jour­nal­ist på Krim-halvøya i dag. Inter­vju med ukrainske Valen­ty­na Samar, vin­ner av pressepris for Øst-Europa 2015.

Reformene i Sov­je­tu­nio­nen på 1980-tal­let og de påføl­gende reformene i 1990-tal­lets Rus­s­land ga ikke lan­det fri­het. De lyk­tes ikke for­di mak­thav­erne ofret men­nes­kets fri­het og ikke betrak­tet den som det aller mest verdi­fulle, hver gang de tok vik­tige beslut­ninger. De aksepterte ikke folke­menin­gen som et uttrykk for fri­het. Hverken et land eller en stat kan bygges uten at dette er forstått.

Fri­hetens verdier ble ikke en nød­vendighet for fler­tal­let av befolknin­gen. I den kollek­tive bevis­s­theten ble de ingen forut­set­ning for å opp­nå per­son­lige mål og frem­gang for lan­det. De til­førte ikke sam­fun­net en forståelse av det fak­tum at fri­het, inklud­ert ytrings­fri­het, er som luften men­nes­ket puster i.

Alle ufrie poli­tiske regi­mer byg­ger på løgn og vold

Behovet for fri­het, og for ytrings­fri­het og sannhet, er blant men­nes­kets opprin­nelige, naturlige behov.

Men disse behovene kom­mer særlig til uttrykk i fri­hetens betingelser.

I en til­stand av ufri­het blir disse behovene under­trykt og til og med fordreid.

Autoritære, total­itære og dik­ta­toriske sys­te­mer tar fri­hetens plass. Ytrings­fri­het og sannhet fortrenges av løgn.

Alle ufrie poli­tiske regimer byg­ger på løgn og vold. Løgn og vold er uløselig for­bun­det med hveran­dre, de er hveran­dres forutsetning.

Ytrings­fri­het utgjør hov­edtrusse­len mot et poli­tisk regime som er basert på løgn og vold.

Et slikt regime er blitt realiteten i Rus­s­land i dag.

Vladimir Putin innledet sitt virke som Rus­s­lands pres­i­dent med en kon­sekvent kamp mot ytrings­fri­heten, mot alle den poli­tiske fri­hetenes institutter.

Han opp­nådde mye på denne veien og for­van­dlet Rus­s­land til et ufritt land.

Men han grei­de ikke å nøy­tralis­ere den delen av befolknin­gen for hvem fri­het, inklud­ert ytrings­fri­het, er en naturlig livsbetingelse.

Denne delen av dagens rus­siske sam­funn fort­set­ter å lete etter, snakke om og bek­jent­gjøre sannheten.

Denne delen av dagens rus­siske sam­funn er rep­re­sen­tert ved noen få masseme­die­in­sti­tusjon­er, de som forstår, husker og ivare­tar sitt opp­drag, å fremme ytringsfriheten.

Ytrings­fri­he­ten er og blir fri­he­tens første og vik­tigste forutsetning

Fri­het er den vik­tig­ste ver­di­en i livet for dem som arbei­der i disse medie­in­sti­tusjonene. De har et pub­likum i Rus­s­land også, de som har behov for den frie tale, for sannheten.

Fri­hetsver­di­ene foren­er mil­lion­er av men­nesker i Rus­s­land og flere titalls uavhengige medi­er som har tatt vare på ytrings­fri­hetens ide­al­er og prin­sip­per og deres ukrenke­lighet og integritet.

Gjenin­n­førin­gen av fri­het for mil­lion­er av men­nesker avhenger av om jour­nal­is­tene i de frie medi­ene i Rus­s­land vil mak­te å stå imot og være tro mot opp­draget sitt.

For noen tusen som for noen titalls år siden: I beg­yn­nelsen var ordet, og vil fort­satt være det.

Ytrings­fri­heten kan gi sam­fun­net den tapte fri­heten tilbake, for før eller senere vil borg­erne få høre det frie ord og forstå og erk­jenne dets betydning.

Tal­en er over­satt fra engel­sk av Gun­nar Nyquist.

Basert på dagens situ­asjon har ytrings­fri­heten en lang vei å gå i Rus­s­land. I det min­ste er våre 40 år ennå ikke forbi.

På denne veien må de russerne som sverg­er til ytrings­fri­heten, bevare roen og være tillits­fulle og tålmodige.

Ytrings­fri­heten er og blir fri­hetens første og vik­tig­ste forutsetning.

Takk til alle som snakker om, stre­ber etter og støt­ter den frie tale.

TEMA

P

ressefr
ihet i
Russlan
d

14 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen