Nyhetsbrev fra Vox Publica: Medienes vågestykke

Ny forskning på effekter av kamuflert reklame i mediene. Andre saker: Folks syn på ytterliggående gruppers rettigheter; Stortinget og offentlighetsprinsippet; russerne og ytringsfriheten.

Span­der en titt på Vox Pub­li­cas nye temapor­tal. Her finner du et utvalg av våre nær 1000 temasider. På temasi­dene er våre egne artik­ler sup­plert med relatert innhold fra kilder som Store Norske Lek­sikon, Wikipedia, Dig­i­talt Muse­um og Virk­somme ord.

Nye artik­ler
Fri­hetens vik­tig­ste forutsetning
Ytrings­fri­heten kan gi det rus­siske sam­fun­net den tapte fri­heten tilbake, for før eller senere vil borg­erne få høre det frie ord og forstå og erk­jenne dets betyd­ning. Av Lev Schlossberg

Med­borg­er­pan­elet
Trues jour­nal­istenes troverdighet?
En økende trend i norske avishus er å kamu­flere reklame som nyheter. Resul­tatene fra et nytt sur­veyeksper­i­ment tyder på at denne typen reklame kan få folk til å stole litt min­dre på jour­nal­is­tikk. Av Mag­nus Hoem Iversen og Erik Knudsen

Demokratiske ret­tigheter og diskrim­iner­ing. Funn fra tre survey-eksperimenter
Norske med­bor­gere skiller tydelig mel­lom ret­tig­he­tene til ytter­lig­gå­ende grup­per og poli­tiske par­tier. Like mange stil­ler seg posi­tiv til mus­limske som til kristne menig­he­ters for­sam­lings­rett. Rom­folk er den mest utsat­te mino­ri­te­ten, vis­er ett eksper­i­ment i stu­di­en. Av Lise Lund Bjå­nesøy og Lars Erik Berntzen.

Fak­ta først
Opplys folket om fotoskatten
Fri­kjø­pet av hundre­tu­se­ner foto­gra­fier fra Dex­tra-sam­lin­gen er et geni­alt grep, men nå må fol­ket opp­ly­ses om bil­dene og hjel­pes i gang med å bruke dem. Av Olav Anders Øvrebø

Offent­lighetens historie
Stortinget for åpne dør­er: «En Grund­sæt­ning i vores Statsforfatning»
Selv om offent­lig­hets­prin­sip­pet har til­hørt vår stats­for­fat­ning siden 1814, var det lenge strid om hvor­dan pub­li­kums inn­syns­rett til Stor­tin­gets arbeid skulle prak­tis­eres. Av Anders Johansen

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­book.

Hilsen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen