Nyhetsbrev fra Vox Publica: Medienes vågestykke

Ny forskning på effekter av kamuflert reklame i mediene. Andre saker: Folks syn på ytterliggående gruppers rettigheter; Stortinget og offentlighetsprinsippet; russerne og ytringsfriheten.

Span­der en titt på Vox Pub­li­cas nye tema­por­tal. Her fin­ner du et utvalg av våre nær 1000 tema­si­der. På tema­si­de­ne er våre egne artik­ler sup­plert med rela­tert inn­hold fra kil­der som Sto­re Nors­ke Lek­si­kon, Wiki­pe­dia, Digi­talt Muse­um og Virk­som­me ord.

Nye artik­ler
Fri­he­tens vik­tigs­te for­ut­set­ning
Ytrings­fri­he­ten kan gi det rus­sis­ke sam­fun­net den tap­te fri­he­ten til­ba­ke, for før eller sene­re vil bor­ger­ne få høre det frie ord og for­stå og erkjen­ne dets betyd­ning. Av Lev Schloss­berg

Med­bor­ger­pa­ne­let
Trues jour­na­lis­te­nes tro­ver­dig­het?
En øken­de trend i nors­ke avis­hus er å kamu­fle­re rekla­me som nyhe­ter. Resul­ta­te­ne fra et nytt sur­vey­eks­pe­ri­ment tyder på at den­ne typen rekla­me kan få folk til å sto­le litt mind­re på jour­na­lis­tikk. Av Mag­nus Hoem Iver­sen og Erik Knud­sen

Demo­kra­tis­ke ret­tig­he­ter og dis­kri­mi­ne­ring. Funn fra tre sur­vey-eks­pe­ri­men­ter
Nors­ke med­bor­gere skil­ler tyde­lig mel­lom ret­tig­he­tene til ytter­lig­gå­ende grup­per og poli­tiske par­tier. Like man­ge stil­ler seg posi­tiv til mus­limske som til krist­ne menig­he­ters for­sam­lings­rett. Rom­folk er den mest utsat­te mino­ri­te­ten, viser ett eks­pe­ri­ment i stu­di­en. Av Lise Lund Bjå­nes­øy og Lars Erik Bernt­zen.

Fak­ta først
Opp­lys fol­ket om foto­skat­ten
Fri­kjø­pet av hundre­tu­se­ner foto­gra­fier fra Dex­tra-sam­lin­gen er et geni­alt grep, men nå må fol­ket opp­ly­ses om bil­dene og hjel­pes i gang med å bru­ke dem. Av Olav Anders Øvre­bø

Offent­lig­he­tens his­to­rie
Stor­tin­get for åpne dører: «En Grund­sæt­ning i vores Stats­for­fat­ning»
Selv om offent­lig­hets­prin­sip­pet har til­hørt vår stats­for­fat­ning siden 1814, var det len­ge strid om hvor­dan pub­li­kums inn­syns­rett til Stor­tin­gets arbeid skul­le prak­ti­se­res. Av Anders Johan­sen

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­bo­ok.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen