Nyhetsbrev uke 2

Om partiskhet i databaserte nyheter, Vox Publicas årsrapport, og en serie om forskere og blogging.

Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen øns­ker alle våre lese­re et rik­tig godt nytt år!

Vi star­ter det det nye året med Nicholas Diakopou­los, som skri­ver om hvor­dan par­tisk­het kan sni­ke seg inn i nyhe­ter basert på algo­rit­mer — som blir mer og mer van­lig. Olav Anders Øvre­bø har laget en liten års­rap­port for Vox Pub­li­ca. Og i artik­ke­len «Språk og sorg» skri­ver Kir­sti Tveite­r­eid om to dag­boks­teks­ter av Ceci­lie Skog og Roland Barthes.

I Reto­rikk­blog­gen har vi fått nye inn­legg av Jens Elme­lund Kjeld­sen, som vei­er for og imot: Bør fors­ke­re blog­ge, eller la være?

Nye artik­ler:
Språk for sorg
Ceci­lie Skog og Roland Bart­hes, Antark­tis og Paris: To dag­boks­teks­ter om sorg og savn. Av Kir­sti Tveitereid.

Når data­ba­ser­te nyhe­ter blir partiske
Algo­rit­mer er blitt alle­steds­nær­væ­ren­de i nyhets­me­die­ne – der­for er det vik­tig å vite hvor­dan par­tisk­het og skjev­he­ter kan sive inn i beslut­nin­ge­ne de tar. Av Nicholas Diakopoulos.

Klas­sisk og moderne
Vox Pub­li­cas lil­le års­rap­port for 2012 — samt noe om pla­ne­ne for 2013. Av Olav Anders Øvrebø.

Reto­rikk­blog­gen:

Fors­ke­re som (ikke) blog­ger. Del 1 av 3

Blog­ging er anti­te­sen til forsk­ning. Så det er gode grun­ner til at fors­ke­re ikke blog­ger; men det er også gode grun­ner til å gjø­re det like­vel. Av Jens Elme­lund Kjeldsen.

Fors­ke­re som (ikke) blog­ger. Del 2 av 3

Fors­ke­re som (ikke) blog­ger. Del 3 av 3

Vi min­ner også om tes­tin­gen av vår nye design, som pågår på beta.voxpublica.no. Inn­spill øns­kes velkommen.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hil­sen Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen