Folk som er lite interessert i nyheter: Er oftere på nettet, stoler mindre på nyheter

Nordmenn flest er svært opptatt av å følge med på nyheter. Men hva kjennetegner den gruppen som er lite interessert i nyheter? Ny undersøkelse gir svar.

Reuters Insti­tute Dig­i­tal News Report er en omfat­tende sam­men­lig­nende studie av nyhets­bruk basert på spør­re­un­der­søkelser i 36 land ver­den over. Med støtte fra Fritt Ord er også Norge inkludert. 

Ved Uni­ver­sitetet i Bergen har vi analy­sert de norske tal­lene og gitt ut en egen rap­port om dig­i­tal nyhets­bruk i Norge. Rap­porten doku­menter­er hvor­dan vi benyt­ter nyheter. I denne artikke­len ser vi spe­sielt på hva rap­porten forteller om de som ikke er inter­esserte i nyheter, og om de som opp­gir å unngå nyheter. 

Interesse for nyheter

Nyhetsin­ter­essen er høy hos de fleste nord­menn – nesten to av tre erk­lær­er seg som svært eller ekstremt inter­esserte i nyheter. Der­i­mot sier nesten ingen at de ikke er interesserte. 

Hvor inter­essert, hvis i det hele tatt, vil du si at du er i nyheter? (Kilde: Reuters Insti­tute Dig­i­tal News Report, Norge 2017)

Om vi ser litt nærmere på tal­lene, finner vi at menn sier seg noe oftere inter­essert i nyheter enn kvin­ner, og inter­essen er sti­gende med alder, slik at den største grup­pen svært og ekstremt inter­esserte finnes blant de eld­ste (55+). Hos menn er de aller mest inter­esserte rel­a­tivt jevnt fordelt i ulike alder­s­grup­per, mens kvin­ner i grup­pene mel­lom 35 og 54 opp­gir sjeld­nere ekstrem interesse. 

Det er svært få som opp­gir seg som lite nyhetsin­ter­esserte (4%), men de har en nok­så tydelig sosial pro­fil. De er oftere kvin­ner (62%), de er mer van­lige å finne i grup­per med lav inntekt (21% av de lavt nyhetsin­ter­esserte plasser­er seg her, mot 7% av den øvrige befolknin­gen) og mer uvan­lige i grup­per med høyere utdan­ning (45% av den øvrige befolknin­gen har høyere utdan­ning, men bare 28% av de lavt nyhetsin­ter­esserte). Deres medie- og nyhets­bruk er også mer ret­tet mot dig­i­tale medi­er (spe­sielt sosiale medi­er), og de har oftere lav tillit til medi­er og liten inter­esse for politikk. 

De lite nyhetsinteresserte:

  • … er oftere på net­tet. 60% er på net­tet mer enn 10 ganger om dagen (mot 52% av den øvrige befolknin­gen), og de er mer innret­tet mot dig­i­tale nyheter.
  • … vet oftere ikke (36% mot 15% av den øvrige befolknin­gen) hvor de plasser­er seg selv poli­tisk eller hvor ven­ner plasser­er seg poli­tisk (37% mot 21%).
  • … opp­gir oftere ha sosiale medi­er som hov­ed­kilde til nyheter (29% mot 10% i den øvrige befolknin­gen), men bruk­er både dig­i­tale og offline nyheter sjeld­nere enn andre.
  • … opp­gir sjeld­nere at de stol­er på nyheter. 46% er uenige i at de stort sett kan stole på nyheter (mot 24% i den øvrige befolknin­gen), 44% stol­er ikke på nyhetene de bruk­er (mot 16%), og de men­er også oftere at medi­ene er påvir­ket av poli­tisk og økonomisk press.
  • … opp­gir oftere å ikke ha kjøpt avis­er siste uken (77% mot 57% av den øvrige befolknin­gen), og 83% har ikke betalt for dig­i­tale nyheter i løpet av det siste året (mot 69%).

Å unngå nyheter

Under­søkelsen tar også for seg i hvilken grad folk unngår nyheter. Dette dreier seg ikke om nød­vendigvis om såkalt nyhet­sun­nvik, men heller om hvorvidt folk vel­ger bort nyheter i konkrete situ­asjon­er, og hvor­for de gjør det. Kun 4% sier de ofte prøver å unngå nyheter. De fleste opp­gir at de ikke, eller bare en gang i blant, har unngått nyheter (75%).

Her får vi nyansert mot­set­nin­gen i nyhets­bruk ver­sus ikke-bruk. Og ser at det er ikke bare sånn at nesten alle føl­ger med på nyheter og en liten gruppe er helt avkoblet, men at også de som føl­ger med stort sett også føler behov for å unngå nyheter av og til.

Neden­for ser vi grun­ner til å unngå nyheter som blir oppgitt av de som har svart at de unngår nyheter “ofte”, “noen ganger” eller “en gang i blant” (tilsam­men 47% av de spurte). 

Du opp­ga at du merk­er at du prøver å unngå nyheter. Hvilke av føl­gende, om noen, er grun­ner til at du aktivt prøver å unngå nyheter? (Kilde: Reuters Insti­tute Dig­i­tal News Report, Norge 2017)

Noen flere kvin­ner enn menn sier at de aktivt unngår nyheter (totalt 51% mot 42%). Den van­lig­ste grun­nen som blir oppgitt av begge kjønn er at nyheter kan påvirke humøret. Kvin­ner på sin side opp­gir mye oftere enn menn å rea­gere på sterke bilder. Også følelsen av å ikke kunne gjøre noe med det som dekkes i nyhetene er mer framtre­dende hos kvin­ner. Menn der­i­mot opp­gir oftere som årsak at nyheter er for tid­krevende eller dis­tra­herende i forhold til vik­tigere ting, i til­legg til lav tillit til nyhetene. 

Det er også verdt å nevne at nord­menn sier noe sjeld­nere enn EU-borg­ere at de aktivt unngår nyheter (55% i EU mot 47% i Norge), og de opp­gir sjeld­nere lav tillit til medi­ene som årsak til å unngå nyheter, i de til­fel­lene de gjør det (33% i EU, 25% i Norge). 

Vi har veletablerte redak­sjonelle medi­er, rel­a­tivt høy tillit til disse og er over gjen­nom­snit­tet dig­i­tal i vår nyhets­bruk sam­men­lignet med andre land. Slike innsik­ter min­ner oss om at det likev­el finnes nyanser i nyhets­bruk, også i Norge.

TEMA

M

ediebru
k

15 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen