Folk som er lite interessert i nyheter: Er oftere på nettet, stoler mindre på nyheter

Nordmenn flest er svært opptatt av å følge med på nyheter. Men hva kjennetegner den gruppen som er lite interessert i nyheter? Ny undersøkelse gir svar.

Reu­ters Insti­tute Digi­tal News Report er en omfat­ten­de sam­men­lig­nen­de stu­die av nyhets­bruk basert på spørre­un­der­sø­kel­ser i 36 land ver­den over. Med støt­te fra Fritt Ord er også Nor­ge inklu­dert.

Ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen har vi ana­ly­sert de nors­ke tal­le­ne og gitt ut en egen rap­port om digi­tal nyhets­bruk i Nor­ge. Rap­por­ten doku­men­te­rer hvor­dan vi benyt­ter nyhe­ter. I den­ne artik­ke­len ser vi spe­si­elt på hva rap­por­ten for­tel­ler om de som ikke er inter­es­ser­te i nyhe­ter, og om de som opp­gir å unn­gå nyhe­ter.

Interesse for nyheter

Nyhets­in­ter­es­sen er høy hos de fles­te nord­menn – nes­ten to av tre erklæ­rer seg som svært eller eks­tremt inter­es­ser­te i nyhe­ter. Der­imot sier nes­ten ingen at de ikke er inter­es­ser­te.

Hvor inter­es­sert, hvis i det hele tatt, vil du si at du er i nyhe­ter? (Kil­de: Reu­ters Insti­tute Digi­tal News Report, Nor­ge 2017)

Om vi ser litt nær­me­re på tal­le­ne, fin­ner vi at menn sier seg noe ofte­re inter­es­sert i nyhe­ter enn kvin­ner, og inter­es­sen er sti­gen­de med alder, slik at den størs­te grup­pen svært og eks­tremt inter­es­ser­te fin­nes blant de elds­te (55+). Hos menn er de aller mest inter­es­ser­te rela­tivt jevnt for­delt i uli­ke alders­grup­per, mens kvin­ner i grup­pe­ne mel­lom 35 og 54 opp­gir sjeld­ne­re eks­trem inter­es­se.

Det er svært få som opp­gir seg som lite nyhets­in­ter­es­ser­te (4%), men de har en nok­så tyde­lig sosi­al pro­fil. De er ofte­re kvin­ner (62%), de er mer van­li­ge å fin­ne i grup­per med lav inn­tekt (21% av de lavt nyhets­in­ter­es­ser­te plas­se­rer seg her, mot 7% av den øvri­ge befolk­nin­gen) og mer uvan­li­ge i grup­per med høy­ere utdan­ning (45% av den øvri­ge befolk­nin­gen har høy­ere utdan­ning, men bare 28% av de lavt nyhets­in­ter­es­ser­te). Deres medie- og nyhets­bruk er også mer ret­tet mot digi­ta­le medi­er (spe­si­elt sosia­le medi­er), og de har ofte­re lav til­lit til medi­er og liten inter­es­se for poli­tikk.

De lite nyhets­in­ter­es­ser­te:

  • … er ofte­re på net­tet. 60% er på net­tet mer enn 10 gan­ger om dagen (mot 52% av den øvri­ge befolk­nin­gen), og de er mer inn­ret­tet mot digi­ta­le nyhe­ter.
  • … vet ofte­re ikke (36% mot 15% av den øvri­ge befolk­nin­gen) hvor de plas­se­rer seg selv poli­tisk eller hvor ven­ner plas­se­rer seg poli­tisk (37% mot 21%).
  • … opp­gir ofte­re ha sosia­le medi­er som hoved­kil­de til nyhe­ter (29% mot 10% i den øvri­ge befolk­nin­gen), men bru­ker både digi­ta­le og off­li­ne nyhe­ter sjeld­ne­re enn and­re.
  • … opp­gir sjeld­ne­re at de sto­ler på nyhe­ter. 46% er ueni­ge i at de stort sett kan sto­le på nyhe­ter (mot 24% i den øvri­ge befolk­nin­gen), 44% sto­ler ikke på nyhe­te­ne de bru­ker (mot 16%), og de mener også ofte­re at medie­ne er påvir­ket av poli­tisk og øko­no­misk press.
  • … opp­gir ofte­re å ikke ha kjøpt aviser sis­te uken (77% mot 57% av den øvri­ge befolk­nin­gen), og 83% har ikke betalt for digi­ta­le nyhe­ter i løpet av det sis­te året (mot 69%).

Å unngå nyheter

Under­sø­kel­sen tar også for seg i hvil­ken grad folk unn­går nyhe­ter. Det­te drei­er seg ikke om nød­ven­dig­vis om såkalt nyhets­unn­vik, men hel­ler om hvor­vidt folk vel­ger bort nyhe­ter i kon­kre­te situa­sjo­ner, og hvor­for de gjør det. Kun 4% sier de ofte prø­ver å unn­gå nyhe­ter. De fles­te opp­gir at de ikke, eller bare en gang i blant, har unn­gått nyhe­ter (75%).

Her får vi nyan­sert mot­set­nin­gen i nyhets­bruk ver­sus ikke-bruk. Og ser at det er ikke bare sånn at nes­ten alle føl­ger med på nyhe­ter og en liten grup­pe er helt avkob­let, men at også de som føl­ger med stort sett også føler behov for å unn­gå nyhe­ter av og til.

Neden­for ser vi grun­ner til å unn­gå nyhe­ter som blir opp­gitt av de som har svart at de unn­går nyhe­ter «ofte», «noen gan­ger» eller «en gang i blant» (til­sam­men 47% av de spur­te).

Du opp­ga at du mer­ker at du prø­ver å unn­gå nyhe­ter. Hvil­ke av føl­gen­de, om noen, er grun­ner til at du aktivt prø­ver å unn­gå nyhe­ter? (Kil­de: Reu­ters Insti­tute Digi­tal News Report, Nor­ge 2017)

Noen fle­re kvin­ner enn menn sier at de aktivt unn­går nyhe­ter (totalt 51% mot 42%). Den van­ligs­te grun­nen som blir opp­gitt av beg­ge kjønn er at nyhe­ter kan påvir­ke humø­ret. Kvin­ner på sin side opp­gir mye ofte­re enn menn å rea­ge­re på ster­ke bil­der. Også følel­sen av å ikke kun­ne gjø­re noe med det som dek­kes i nyhe­te­ne er mer fram­tre­den­de hos kvin­ner. Menn der­imot opp­gir ofte­re som årsak at nyhe­ter er for tid­kre­ven­de eller dis­tra­he­ren­de i for­hold til vik­ti­ge­re ting, i til­legg til lav til­lit til nyhe­te­ne.

Det er også verdt å nev­ne at nord­menn sier noe sjeld­ne­re enn EU-bor­ge­re at de aktivt unn­går nyhe­ter (55% i EU mot 47% i Nor­ge), og de opp­gir sjeld­ne­re lav til­lit til medie­ne som årsak til å unn­gå nyhe­ter, i de til­fel­le­ne de gjør det (33% i EU, 25% i Nor­ge).

Vi har vel­etab­ler­te redak­sjo­nel­le medi­er, rela­tivt høy til­lit til dis­se og er over gjen­nom­snit­tet digi­tal i vår nyhets­bruk sam­men­lig­net med and­re land. Sli­ke inn­sik­ter min­ner oss om at det like­vel fin­nes nyan­ser i nyhets­bruk, også i Nor­ge.

TEMA

M

ediebru
k

15 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen