Ukens medienyheter: Konkurranse, strømming og personvern

Konkurranse blant TV-selskaper, forlag og strømmetjenester preger medienyhetene den siste uken. Les også blant annet om Mark Zuckerbergs møte med Kongressen, Schibsteds lederlønninger og HBOs første norske dramaserie.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

GDPR kan ramme Facebook hardt

GDPR – eller Gene­ral Data Pro­tec­tion Regu­la­tion – er EUs nye per­son­vern­reg­ler på nett. Reg­le­ne stram­mer inn på hva som kan sam­les inn av per­son­li­ge opp­lys­nin­ger uten direk­te god­kjen­ning av bru­ker­ne. Man­ge har ment at Face­bo­ok og Goog­le er de som vil kom­me best ut av inn­stram­min­ge­ne, for­di den sen­tra­le rol­len beg­ge spil­ler i folks liv gjør at de har stør­re sjan­se for å få bru­ker­nes god­kjen­ning av data­inn­sam­ling og ‑bruk. Men den sis­te skan­da­len rundt Face­bo­ok-data­ene sam­let inn av Cam­brid­ge Ana­ly­ti­ca, kan ha end­ret det­te.

LES MER HOS DIGIDAY (18/04/2018)

Mentor Mediers styreleder trekker seg

Styre­le­der Tomas Brune­gård stil­ler ikke til gjen­valg i Men­tor Medi­er. Det­te meld­te han kort tid etter at mis­til­lits­for­sla­get mot ham unn­gikk fler­tall – med liten mar­gin – under den eks­tra­or­di­næ­re gene­ral­for­sam­lin­gen den­ne uken. Nå fore­slår Men­tor Medi­ers valg­ko­mi­té, med prost Tor­stein Lalim i spis­sen, å byt­te ut hele sty­ret. Komi­te­en har fore­slått en rek­ke kan­di­da­ter, der­iblant tid­li­ge­re nyhets­re­dak­tør i VG, Hans-Chris­ti­an Vad­seth.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (18/04/2018)

Netflix-brukere foretrekker TV-skjermen

En rap­port fra ana­lyse­sel­ska­pet Ovum viser at 44 pro­sent av Net­flix sine bru­ke­re fore­trek­ker å se Net­flix på en smart-TV. 19 pro­sent fore­trek­ker PC/laptop. Men blant unge i alde­ren 16–24 år ser bil­det anner­le­des ut; der trum­fer PC smart-TV. Under­sø­kel­sen er fore­tatt blant 5 000 Inter­nett-bru­ke­re i fem land: Aust­ra­lia, Brazil, Ita­lia, Stor­bri­tan­nia og USA. Ovum spår sam­ti­dig at Ama­zons inn­tek­ter fra video­inn­hold kom­mer til å over­sti­ge Net­flix sine i 2018.

LES MER HOS OVUM
LES OM AMAZONS INNTEKTER (17/04/2018)

Millioner skal være rammet i globalt dataangrep

USA og Stor­bri­tan­nia adva­rer om et angi­ve­lig rus­sisk­støt­tet data­an­grep som har infi­sert mil­lio­ner av data­ru­te­re over hele ver­den. Myn­dig­he­te­ne i USA og Stor­bri­tan­nia mener angre­pe­ne er en del av en rus­sisk spio­na­sje­kam­pan­je, og fryk­ter at de infi­ser­te ruter­ne vil kun­ne benyt­tes til å star­te aggres­si­ve cybe­r­ope­ra­sjo­ner. Måle­ne skal i hoved­sak være offent­li­ge myn­dig­he­ter og orga­ni­sa­sjo­ner i pri­vat sek­tor, samt til­by­de­re av kri­tisk infra­struk­tur og nett­le­ve­ran­dø­rer. Iføl­ge Mona Strøm Arn­øy i Nasjo­nal sik­ker­hets­myn­dig­het vet man fore­lø­pig ikke om angre­pe­ne har ram­met Nor­ge.

LES MER HOS VG (17/04/2018)

Antall Net­flix-bru­ke­re øker. Fler­tal­let fore­trek­ker fort­satt å se seri­er og film på tv-skjer­men.

Netflix øker omsetning og pengebruk

Net­flix fort­set­ter å øke både når det gjel­der abon­nen­ter og omset­ning, viser rap­port for 1. kvar­tal 2018. Fle­re bru­ke­re kom­bi­nert med pris­øk­ning ga sel­ska­pet en omset­nings­vekst på 40 pro­sent sam­men­lig­net med 1. kvar­tal 2017. Men fort­satt bru­ker Net­flix langt mere pen­ger enn det som kom­mer inn. Dif­fe­ran­sen mel­lom inn­be­ta­lin­ger og utbe­ta­lin­ger var på 287 mil­lio­ner dol­lar i minus.

LES MER HOS BLOOMBERG
LES MER HOS KAMPANJE (17/04/2018)

Pulitzer-pris for dekning av Trump og Weinstein

Avi­se­ne New York Times og Wash­ing­ton Post har fått Pulit­zer-pri­sen for nasjo­nal jour­na­lis­tikk for sin dek­ning av pre­si­dent Donald Trumps muli­ge for­bin­del­ser til Russ­land. De to avi­se­ne får også beg­ge Pulit­zer-pri­sen for arbeid i offent­lig­he­tens inter­es­se for avslø­rin­ge­ne om den over­g­reps­an­klag­de Hol­ly­wood-mogu­len Har­vey Wein­stein. Pulit­zer­pri­sen ble grunn­lagt av jour­na­lis­ten Joseph Pulit­zer, og ble delt ut for førs­te gang i 1917.

LES MER HOS KAMPANJE (17/04/2018)

Spenningen stiger mellom Netflix og kinoene

Net­flix har truk­ket seg fra Can­nes-fes­ti­va­len etter at en regel­end­ring sier at alle fil­mer i kon­kur­ranse­pro­gram­me­ne må dis­tri­bu­eres på kino i Frank­ri­ke. Net­flix viser der­imot lite inter­es­se for å slip­pe fil­me­ne sine på stor­skjer­men, og inves­to­rer antar at Net­flix frem­de­les er i start­fa­sen hva gjel­der vekst. Tje­nes­ten kan kom­me til å dob­le seg i stør­rel­se når den erob­rer nye mar­ke­der, som Asia. For å behol­de pubi­kum­me­re og sik­re dem uni­ke opp­le­vel­ser, opp­gra­de­rer sta­dig fle­re kino­er sale­ne, bilde­kva­li­te­ten og lyden. Til tross for at kino­be­sø­ket frem­de­les hol­der seg høyt i USA og Stor­bri­tan­nia, har man sett en svak ned­gang de sis­te åre­ne i takt med strøm­me­tje­nes­te­nes vekst.

LES MER HOS THE GUARDIAN (16/04/2018)

Mye énkildesaker i lokalavisene

Nes­ten halv­par­ten av nyhets­sa­ke­ne i nors­ke lokal­avi­ser har bare én kil­de. En fjerde­del er uten kil­de. Det­te viser fun­ne­ne i en pågå­en­de stu­die ved Nord uni­ver­si­tet i Bodø. Tre fors­ke­re har tatt for seg 2400 saker i tolv lokal­avi­ser. Blant fun­ne­ne er også at inn­hol­det i lokal­avi­se­ne hoved­sak­lig består av nyhe­ter.

LES MER HOS MEDIER24 (16/04/2018)

Rubicon lager HBOs første norske dramaserie

HBO Nor­dic har satt av 70 mil­lio­ner kro­ner til pro­duk­sjo­nen av drama­se­ri­en Befor­eig­ners, som på norsk får nav­net Frem­vand­rer­ne. Den blir blant de aller førs­te nor­dis­ke pro­duk­sjo­ne­ne hos HBO Nor­dic, og skal pro­du­se­res av Rubi­con. Manus­for­fat­ter­ne er Anne Bjørn­stad og Eilif Skod­vin, kjent for Lily­ham­mer og Roeng.

LES MER HOS KAMPANJE (16/04/2018)

Disneys ESPN med egen strømmetjeneste

Sports­ka­na­len ESPN har lan­sert en egen strøm­me­tje­nes­te, ESPN+. Tje­nes­ten vil by på et stort utvalg direkte­send­te sports­sen­din­ger, inklu­dert sen­din­ger som ikke blir til­gjen­ge­lig på sel­ska­pe­ts kabel-TV-kana­ler. Tje­nes­ten er den del av den nye Dis­ney-avde­lin­gen Direct-to-Con­su­mer and Inter­na­tio­nal. Nes­te år slip­per Dis­ney en egen strøm­me­tje­nes­te med fil­mer og TV-seri­er, noe som er grun­nen til at Dis­ney har slut­tet å for­sy­ne Net­flix og and­re strøm­me­tje­nes­ter med sitt eget inn­hold.

LES MER HOS VARIETY (13/04/2018)

YouTube anmeldes for reklame mot barn

23 ame­ri­kan­skje orga­ni­sa­sjo­ner, som job­ber med ret­tig­he­ter for barn, for­bru­ke­re og per­son­vern, har anmeldt Goog­le og YouT­ube for brudd på loven om rekla­me ret­tet mot barn. Orga­ni­sa­sjo­ne­ne hev­der Yout­ube tje­ner gode pen­ger på rekla­me som er plas­sert i kana­ler for barn, der­iblant ChuCh­uTV Nurse­ry Rhy­mes & Kids Songs og Ryan Toys­Re­view. Yout­ube har alders­gren­se på 13 år, men en under­sø­kel­se viser at åtte av ti barn mel­lom seks og 12 år bru­ker video­tje­nes­ten dag­lig i USA.

LES MER HOS NRK (13/04/2018)

Ungdom skremmes fra å delta i nettdebatter

Én av fire i alders­grup­pen 16 til 25 år har vært utsatt for hets på sosia­le medi­er. Det viser den årli­ge medie­un­der­sø­kel­sen i regi av Nor­dis­ke Medie­da­ger i Ber­gen. I 2014 had­de omtrent halv­par­ten av ung­dom­me­ne del­tatt i nett­de­bat­ter i kom­men­tar­felt og på sosia­le medi­er. Fire år sene­re er ande­len redu­sert til én av tre. Medie­forsker Erik Knud­sen ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen tror den lave del­ta­kel­sen hen­ger sam­men med at sta­dig fle­re opp­le­ver å bli het­set på net­tet, og fryk­ter de unge skrem­mes vekk. Kun fire pro­sent blant de yng­re debat­te­rer på nett ukent­lig.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (13/04/2018)

Dagbladet lanserer spillkanal på Youtube

Dag­bla­det Spill er en egen YouT­ube-kanal for spill­en­tu­si­as­ter og game­re. Dag­bla­dets kul­tur­re­dak­tør, Sigrid Hvid­sten, for­tel­ler at avi­sen øns­ker å bidra til stør­re spill­dek­ning blant de kom­mer­si­el­le medie­ehu­se­ne. Sam­ti­dig øns­ker Dag­bla­det å møte unge seer­ne på den kana­len de befin­ner seg. Over 100 håpe­ful­le spil­le­re har søkt på stil­lin­gen som inn­holds­pro­du­sent for Yout­ube-kana­len, hvor­av 25 pro­sent er kvin­ner.

LES MER HOS KAMPANJE (13/04/2018)

Medietilsynets rapport skaper debatt

Medie­til­sy­nets rap­port om NRKs rol­le i medie­mang­fol­det, som ser på om NRKs posi­sjon er en trus­sel mot and­re medi­er, ska­per debatt. Rap­por­ten får kri­tikk fra and­re medi­er for å være for posi­tiv til NRKs virk­som­het. Men Medie­til­sy­nets direk­tør viser til at kon­klu­sjo­ne­ne i rap­por­ten er fakta­ba­ser­te, og at det lig­ger fle­re uli­ke ana­ly­ser til grunn for rap­por­ten.

DU KAN LESE RAPPORTEN SELV HER (12/04/2018)

Rettsaken mellom Konkurransetilsynet og forlagene i gang

Den fire uker lan­ge retts­sa­ken mel­lom Kon­kur­ranse­til­sy­net og for­la­ge­ne Cap­pe­len Damm, Gyl­den­dal og Asche­houg er i gang. For­la­ge­ne har gått til sak mot Kon­kur­ranse­til­sy­net for å få opp­he­vet ved­ta­ket om over­tre­del­ses­ge­by­ret på 32 mil­lio­ner kro­ner. For­la­ge­ne bestri­der påstan­den om en kol­lek­tiv boi­kott av det Reitan-eide dis­tri­bu­sjons­sel­ska­pet Inter­press. Advo­kat Anders Ryss­dal viser blant annet til at Asche­houg lot Inter­press dis­tri­bu­ere Jo Nes­bøs Søn­nen i 2014.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (12/04/2018)

NRK-serier vant priser i Cannes

Under pris­ut­de­lin­gen Emmy Kids Awards i Can­nes stakk NRK av med sei­e­ren i kate­go­ri­en Bes­te digi­tal­pro­sjekt for nett­se­ri­en Jen­ter. Seri­ens for­mat lig­ner Skam, men det er Jen­ter som star­tet tren­den med å ukent­lig dele små video­klipp, teks­ter og bil­der. Seri­en pub­li­se­res først og fremst på nrksuper.no. Jen­ter, hvis mål­grup­pe er jen­ter i alde­ren 10 til 14 år, er inne i sin tien­de sesong. NRK-seri­en Lykke­land vant to pri­ser under den inter­na­sjo­na­le serie­fes­ti­va­len i Can­nes, for bes­te ori­gi­na­le serie­ma­nus og for bes­te musikk. Den sen­des på NRK til høs­ten.

LES MER HOS VG

LES MER HOS DAGSAVISEN (12/04/2018)

Schibsteds lederlønninger bare småtterier?

Schib­steds topp­le­de­re har fått økte godt­gjø­rel­ser i 2017, viser kon­ser­nets års­rap­port. En god del av godt­gjø­rel­se­ne består av aksjer gjen­nom kon­ser­nets aksje­spare­pro­gram. Kon­sern­sjef Ryss­dal har en fast­lønn på 4,4 mil­lio­ner NOK, mens ver­di­en av aksje­ne hans er på 3,8 mil­lio­ner. Sam­let sett, inklu­dert fast­lønn, bonu­ser, aksjer og pen­sjon, utgjør topp­le­del­sens godt­gjø­rel­ser 73 mil­lio­ner for­delt på ti stil­lin­ger. Men det­te er bare småt­te­ri­er sam­men­lig­net med Egmonts ledel­se, der to topp­sje­fer deler på 45 mil­lio­ner NOK. Schib­steds total­om­set­ning var vel en mil­li­ard stør­re enn Egmonts i 2016.

LES OM EGMONTS TOPPSJEFER HER

SE SCHIBSTED-LØNNINGENE HER (11/04/2018)

Facebook-sjefen blir grillet

Mark Zucker­berg – Face­bo­oks sjef og grunn­leg­ger – blir i to dager gril­let i den ame­ri­kans­ke kon­gres­sen. Bak­grun­nen er fle­re skan­da­ler rundt bruk av Face­bo­ok til poli­tisk påvirk­ning. Sel­ska­pet Cam­brid­ge Ana­ly­ti­ca skal ha hen­tet ut per­son­li­ge data om 87 mil­lio­ner Face­bo­ok-bru­ke­re og solgt dem vide­re – blant annet til Donald Trumps valg­kamp­or­ga­ni­sa­sjon. Face­bo­ok er også blitt brukt av rus­sis­ke aktø­rer til å sen­de pro­pa­gan­da til 146 mil­lio­ner bru­ke­re av det sosia­le nett­ver­ket, også det i for­bin­del­se med valg­kam­pen i USA. I til­legg er det kom­met fram at Face­bo­ok lag­rer data om bru­ker­nes tekst­mel­din­ger og tele­fon­sam­ta­ler.

LES MER HOS NEW YORK TIMES

LES MER HOS AFTENPOSTEN

LES MER HOS NRK (11/04/2018)

EU-razzia mot TV-selskaper med sportsrettigheter

Kon­to­re­ne til blant and­re Fox Networks i Lon­don og fle­re and­re TV-sel­ska­per med sports­ret­tig­he­ter er ran­sa­ket av EUs kon­kur­ranse­myn­dig­he­ter på grunn av mis­tan­ke om ulov­li­ge kar­tell­av­ta­ler. Spørs­må­let drei­er seg om hvor­vidt de involver­te sel­ska­pe­ne har brutt EUs kon­kur­ranse­lov, som for­byr kar­tel­ler – ulov­li­ge sam­ar­beid mel­lom kon­kur­re­ren­de virk­som­he­ter – og restrik­ti­ve for­ret­nings­mo­del­ler. Aksjo­nen fore­går en rek­ke EU-land.

LES MER HOS KAMPANJE (11/04/2018)

TEMA

M

edier

98 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen