Ukens medienyheter: Konkurranse, strømming og personvern

Konkurranse blant TV-selskaper, forlag og strømmetjenester preger medienyhetene den siste uken. Les også blant annet om Mark Zuckerbergs møte med Kongressen, Schibsteds lederlønninger og HBOs første norske dramaserie.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

GDPR kan ramme Facebook hardt

GDPR – eller Gen­er­al Data Pro­tec­tion Reg­u­la­tion – er EUs nye per­son­vern­re­gler på nett. Reg­lene stram­mer inn på hva som kan sam­les inn av per­son­lige opplysninger uten direk­te god­kjen­ning av bruk­erne. Mange har ment at Face­book og Google er de som vil komme best ut av innstram­min­gene, for­di den sen­trale rollen begge spiller i folks liv gjør at de har større sjanse for å få bruk­ernes god­kjen­ning av datainnsam­ling og ‑bruk. Men den siste skan­dalen rundt Face­book-dataene sam­let inn av Cam­bridge Ana­lyt­i­ca, kan ha endret dette.

LES MER HOS DIGIDAY (18/04/2018)

Mentor Mediers styreleder trekker seg

Styreled­er Tomas Brunegård stiller ikke til gjen­valg i Men­tor Medi­er. Dette meldte han kort tid etter at mist­il­lits­forslaget mot ham unngikk fler­tall – med liten mar­gin – under den ekstra­ordinære gen­er­al­for­sam­lin­gen denne uken. Nå fores­lår Men­tor Mediers val­gkomité, med prost Torstein Lal­im i spis­sen, å bytte ut hele styret. Komi­teen har fores­lått en rekke kan­di­dater, deri­blant tidligere nyhet­sredak­tør i VG, Hans-Chris­t­ian Vadseth.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (18/04/2018)

Netflix-brukere foretrekker TV-skjermen

En rap­port fra analy­sesel­skapet Ovum vis­er at 44 pros­ent av Net­flix sine brukere fore­trekker å se Net­flix på en smart-TV. 19 pros­ent fore­trekker PC/laptop. Men blant unge i alderen 16–24 år ser bildet annerledes ut; der trum­fer PC smart-TV. Under­søkelsen er fore­tatt blant 5 000 Inter­nett-brukere i fem land: Aus­tralia, Brazil, Italia, Storbri­tan­nia og USA. Ovum spår sam­tidig at Ama­zons inntek­ter fra videoinnhold kom­mer til å over­stige Net­flix sine i 2018.

LES MER HOS OVUM
LES OM AMAZONS INNTEKTER (17/04/2018)

Millioner skal være rammet i globalt dataangrep

USA og Storbri­tan­nia advar­er om et angivelig rus­siskstøt­tet dataan­grep som har infis­ert mil­lion­er av datarutere over hele ver­den. Myn­dighetene i USA og Storbri­tan­nia men­er angrepene er en del av en rus­sisk spi­onas­jekam­pan­je, og fryk­ter at de infis­erte ruterne vil kunne benyttes til å starte aggres­sive cyber­op­erasjon­er. Målene skal i hov­ed­sak være offentlige myn­digheter og organ­isas­jon­er i pri­vat sek­tor, samt tilby­dere av kri­tisk infra­struk­tur og net­tleverandør­er. Ifølge Mona Strøm Arnøy i Nasjon­al sikker­hetsmyn­dighet vet man foreløpig ikke om angrepene har ram­met Norge.

LES MER HOS VG (17/04/2018)

Antall Net­flix-brukere øker. Fler­tal­let fore­trekker fort­satt å se serier og film på tv-skjermen.

Netflix øker omsetning og pengebruk

Net­flix fort­set­ter å øke både når det gjelder abon­nen­ter og omset­ning, vis­er rap­port for 1. kvar­tal 2018. Flere brukere kom­bin­ert med prisøkn­ing ga sel­skapet en omset­ningsvekst på 40 pros­ent sam­men­lignet med 1. kvar­tal 2017. Men fort­satt bruk­er Net­flix langt mere penger enn det som kom­mer inn. Dif­fer­ansen mel­lom inn­be­talinger og utbe­talinger var på 287 mil­lion­er dol­lar i minus.

LES MER HOS BLOOMBERG
LES MER HOS KAMPANJE (17/04/2018)

Pulitzer-pris for dekning av Trump og Weinstein

Avisene New York Times og Wash­ing­ton Post har fått Pulitzer-prisen for nasjon­al jour­nal­is­tikk for sin dekn­ing av pres­i­dent Don­ald Trumps mulige forbindelser til Rus­s­land. De to avisene får også begge Pulitzer-prisen for arbeid i offent­lighetens inter­esse for avs­lørin­gene om den over­grep­san­klagde Hol­ly­wood-mogulen Har­vey Wein­stein. Pulitzer­prisen ble grunnlagt av jour­nal­is­ten Joseph Pulitzer, og ble delt ut for første gang i 1917.

LES MER HOS KAMPANJE (17/04/2018)

Spenningen stiger mellom Netflix og kinoene

Net­flix har trukket seg fra Cannes-fes­ti­valen etter at en rege­len­dring sier at alle filmer i konkur­ranse­pro­grammene må dis­tribueres på kino i Frankrike. Net­flix vis­er der­i­mot lite inter­esse for å slippe filmene sine på storskjer­men, og inve­stor­er antar at Net­flix fremde­les er i start­fasen hva gjelder vekst. Tjen­esten kan komme til å doble seg i stør­relse når den ero­br­er nye marked­er, som Asia. For å beholde pubikum­mere og sikre dem unike opplevelser, opp­grader­er stadig flere kino­er salene, bildek­valiteten og lyden. Til tross for at kinobesøket fremde­les hold­er seg høyt i USA og Storbri­tan­nia, har man sett en svak nedgang de siste årene i takt med strøm­met­jen­estenes vekst.

LES MER HOS THE GUARDIAN (16/04/2018)

Mye énkildesaker i lokalavisene

Nesten halv­parten av nyhetssak­ene i norske lokalavis­er har bare én kilde. En fjerd­edel er uten kilde. Dette vis­er funnene i en pågående studie ved Nord uni­ver­sitet i Bodø. Tre forskere har tatt for seg 2400 sak­er i tolv lokalavis­er. Blant funnene er også at innhold­et i lokalavisene hov­ed­sak­lig består av nyheter.

LES MER HOS MEDIER24 (16/04/2018)

Rubicon lager HBOs første norske dramaserie

HBO Nordic har satt av 70 mil­lion­er kro­ner til pro­duk­sjo­nen av dra­mase­rien Befor­eign­ers, som på norsk får navnet Frem­van­dr­erne. Den blir blant de aller første nordiske pro­duk­sjonene hos HBO Nordic, og skal pro­duseres av Rubi­con. Manus­for­fat­terne er Anne Bjørn­stad og Eilif Skod­vin, kjent for Lily­ham­mer og Roeng.

LES MER HOS KAMPANJE (16/04/2018)

Disneys ESPN med egen strømmetjeneste

Sport­skanalen ESPN har lansert en egen strøm­met­jen­este, ESPN+. Tjen­esten vil by på et stort utvalg direk­te­sendte sportssendinger, inklud­ert sendinger som ikke blir tilgjen­gelig på sel­skapets kabel-TV-kanaler. Tjen­esten er den del av den nye Dis­ney-avdelin­gen Direct-to-Con­sumer and Inter­na­tion­al. Neste år slip­per Dis­ney en egen strøm­met­jen­este med filmer og TV-serier, noe som er grun­nen til at Dis­ney har slut­tet å forsyne Net­flix og andre strøm­met­jen­ester med sitt eget innhold.

LES MER HOS VARIETY (13/04/2018)

YouTube anmeldes for reklame mot barn

23 amerikan­skje organ­isas­jon­er, som job­ber med ret­tigheter for barn, for­brukere og per­son­vern, har anmeldt Google og YouTube for brudd på loven om reklame ret­tet mot barn. Organ­isas­jonene hevder Youtube tjen­er gode penger på reklame som er plassert i kanaler for barn, deri­blant ChuChuTV Nurs­ery Rhymes & Kids Songs og Ryan Toys­Re­view. Youtube har alder­s­grense på 13 år, men en under­søkelse vis­er at åtte av ti barn mel­lom seks og 12 år bruk­er videot­jen­esten daglig i USA.

LES MER HOS NRK (13/04/2018)

Ungdom skremmes fra å delta i nettdebatter

Én av fire i alder­s­grup­pen 16 til 25 år har vært utsatt for hets på sosiale medi­er. Det vis­er den årlige medie­un­der­søkelsen i regi av Nordiske Mediedager i Bergen. I 2014 hadde omtrent halv­parten av ung­dommene deltatt i nettde­bat­ter i kom­men­tar­felt og på sosiale medi­er. Fire år senere er ande­len redusert til én av tre. Medie­forsker Erik Knud­sen ved Uni­ver­sitetet i Bergen tror den lave deltakelsen henger sam­men med at stadig flere opplever å bli het­set på net­tet, og fryk­ter de unge skremmes vekk. Kun fire pros­ent blant de yngre debat­ter­er på nett ukentlig.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (13/04/2018)

Dagbladet lanserer spillkanal på Youtube

Dag­bladet Spill er en egen YouTube-kanal for spillen­tu­si­aster og gamere. Dag­bladets kul­turredak­tør, Sigrid Hvid­sten, forteller at avisen ønsker å bidra til større spilldekn­ing blant de kom­mer­sielle mediee­husene. Sam­tidig ønsker Dag­bladet å møte unge seerne på den kanalen de befinner seg. Over 100 håpe­fulle spillere har søkt på still­in­gen som innhold­spro­dusent for Youtube-kanalen, hvo­rav 25 pros­ent er kvinner.

LES MER HOS KAMPANJE (13/04/2018)

Medietilsynets rapport skaper debatt

Medi­etil­synets rap­port om NRKs rolle i medie­mang­fold­et, som ser på om NRKs posisjon er en trussel mot andre medi­er, skaper debatt. Rap­porten får kri­tikk fra andre medi­er for å være for pos­i­tiv til NRKs virk­somhet. Men Medi­etil­synets direk­tør vis­er til at kon­klusjonene i rap­porten er fak­tabaserte, og at det lig­ger flere ulike analyser til grunn for rapporten.

DU KAN LESE RAPPORTEN SELV HER (12/04/2018)

Rettsaken mellom Konkurransetilsynet og forlagene i gang

Den fire uker lange rettssak­en mel­lom Konkur­ransetil­synet og for­la­gene Cap­pe­len Damm, Gylden­dal og Aschehoug er i gang. For­la­gene har gått til sak mot Konkur­ransetil­synet for å få opphevet ved­taket om overtre­delses­ge­byret på 32 mil­lion­er kro­ner. For­la­gene bestrid­er pås­tanden om en kollek­tiv boikott av det Rei­tan-eide dis­tribusjon­s­sel­skapet Inter­press. Advokat Anders Ryss­dal vis­er blant annet til at Aschehoug lot Inter­press dis­tribuere Jo Nes­bøs Søn­nen i 2014.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (12/04/2018)

NRK-serier vant priser i Cannes

Under prisut­delin­gen Emmy Kids Awards i Cannes stakk NRK av med seieren i kat­e­gorien Beste dig­i­tal­pros­jekt for nettse­rien Jen­ter. Seriens for­mat lign­er Skam, men det er Jen­ter som startet tren­den med å ukentlig dele små videok­lipp, tek­ster og bilder. Serien pub­lis­eres først og fremst på nrksuper.no. Jen­ter, hvis mål­gruppe er jen­ter i alderen 10 til 14 år, er inne i sin tiende sesong. NRK-serien Lykke­land vant to pris­er under den inter­nasjonale seriefes­ti­valen i Cannes, for beste orig­i­nale serie­manus og for beste musikk. Den sendes på NRK til høsten.

LES MER HOS VG

LES MER HOS DAGSAVISEN (12/04/2018)

Schibsteds lederlønninger bare småtterier?

Schib­st­eds top­pledere har fått økte godt­gjørelser i 2017, vis­er kon­ser­nets årsrap­port. En god del av godt­gjørelsene består av aksjer gjen­nom kon­ser­nets aksjes­pare­pro­gram. Kon­sern­sjef Ryss­dal har en fastlønn på 4,4 mil­lion­er NOK, mens ver­di­en av aksjene hans er på 3,8 mil­lion­er. Sam­let sett, inklud­ert fastlønn, bonuser, aksjer og pen­sjon, utgjør top­pledelsens godt­gjørelser 73 mil­lion­er fordelt på ti still­inger. Men dette er bare småt­terier sam­men­lignet med Egmonts ledelse, der to topp­sje­fer del­er på 45 mil­lion­er NOK. Schib­st­eds totalom­set­ning var vel en mil­liard større enn Egmonts i 2016.

LES OM EGMONTS TOPPSJEFER HER

SE SCHIBSTED-LØNNINGENE HER (11/04/2018)

Facebook-sjefen blir grillet

Mark Zucker­berg – Face­books sjef og grunn­leg­ger – blir i to dager gril­let i den amerikanske kon­gressen. Bak­grun­nen er flere skan­daler rundt bruk av Face­book til poli­tisk påvirkn­ing. Sel­skapet Cam­bridge Ana­lyt­i­ca skal ha hen­tet ut per­son­lige data om 87 mil­lion­er Face­book-brukere og sol­gt dem videre – blant annet til Don­ald Trumps val­gkam­por­gan­isas­jon. Face­book er også blitt brukt av rus­siske aktør­er til å sende pro­pa­gan­da til 146 mil­lion­er brukere av det sosiale nettver­ket, også det i forbindelse med val­gkam­p­en i USA. I til­legg er det kom­met fram at Face­book lagr­er data om bruk­ernes tek­st­meldinger og telefonsamtaler.

LES MER HOS NEW YORK TIMES

LES MER HOS AFTENPOSTEN

LES MER HOS NRK (11/04/2018)

EU-razzia mot TV-selskaper med sportsrettigheter

Kon­torene til blant andre Fox Net­works i Lon­don og flere andre TV-sel­skaper med sport­sret­tigheter er ransaket av EUs konkur­ranse­myn­digheter på grunn av mis­tanke om ulovlige kartellav­taler. Spørsmålet dreier seg om hvorvidt de involverte sel­skapene har brutt EUs konkur­ranselov, som for­byr karteller – ulovlige samar­beid mel­lom konkur­rerende virk­somheter – og restrik­tive for­ret­ningsmod­eller. Aksjo­nen foregår en rekke EU-land.

LES MER HOS KAMPANJE (11/04/2018)

TEMA

M

edier

99 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen