Ukens medienyheter: Facebook-dating, PFU og pressefrihet

I denne ukens medienyheter kan du blant annet lese om Facebooks satsing på datingmarkedet, PFU-kritikk av VGs innholdsmarkedsføring, samt den siste rapporten om pressefrihet fra journalistorganisasjonen Reporters Without Borders.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Facebook lanserer datingtjeneste

Face­book blir ikke met­tet på å kapre nye marked­er, og nå er det dat­ing­markedet som står for tur. Face­book skal lansere en egen dat­ingt­jen­este. Da nyheten ble kjent, falt aksjene til Match Group, sel­skapet bak blant andre Tin­der, med 20 prosent.

LES MER HOS E24 (02/05/2018)

Nordmenn føler de får mindre igjen for NRK-lisensen

I sin årlige pro­filun­der­søkelse spør NRK hvorvidt folk synes de får god val­u­ta for lisensen. I 2018 pek­te pilene nedover. Pros­en­tande­len som men­er at de i meget eller ganske stor grad får val­u­ta for lisensen falt i alle alder­s­grup­per, og aller mest blant de mel­lom 15 og 29 år. Her men­er 53 pros­ent at de får val­u­ta for lisensen. Det skriv­er Dagens Næringsliv (betalt sak). Ifølge fun­gerende mediedi­rek­tør, Mar­ius Lil­lelien, tar NRK resul­tatet på alvor. Han tror de plan­lagte kut­tene i sende­ti­den til lokale nyhetssendinger, samt seernedgan­gen for de lineære TV-kanaler kan ha vært medvirkende.

LES MER HOS DN+ (02/05/2018)

Alexandra Beverfjord ny sjefredaktør i Dagbladet

Alexan­dra Bev­er­fjord over­tar still­in­gen som ans­varlig redak­tør og admin­istr­erende direk­tør i Dag­bladet etter John Arne Markussen. Bev­er­fjord kom­mer fra still­in­gen som nyhets­di­rek­tør i NRK. Hun har fra tidligere lang erfar­ing fra Dag­bladet, blant annet som nyhetsredaktør.

LES MER HOS MEDIER24 (02/05/2018)

Debatt etter VGs kritikk for merking av innholdsmarkedsføring

Etter at VG nylig fikk kri­tikk av PFU for merkin­gen av innholds­markeds­føring, ønsker redak­tør i Dag­bladet, John Arne Markussen, at Norsk Presse­for­bund ryd­der opp i reg­lene. Artik­lene i VG var mer­ket med «Annon­sørinnhold», annon­sørenes logo og mark­ert med doble skil­lelin­jer i bun­nen, men PFU ga avisen kri­tikk for ikke å ha ivare­tatt punk­tet i Vær Var­som-plakat­en som sier at man aldri skal svekke det klare skil­let mel­lom jour­nal­is­tikk og reklame. Markussen hevder PFU skaper forvir­ring, og sam­tidig bry­ter med sine egne, tidligere sig­naler om merk­ing av innholdsmarkedsføring.

LES MER HOS KAMPANJE (30/04/2018)

EU krever 30 prosent europeisk innhold på Netflix

Net­flix, Ama­zon og andre strøm­met­jen­ester må ha minst 30 pros­ent europeisk innhold i sin port­folie, ifølge forslaget til en ny EU-lov som ble ved­tatt i Brus­sel denne uken. Strøm­met­jen­estene må også finan­siere europeiske TV-serier og filmer, enten gjen­nom direk­te støtte eller gjen­nom bidrag til nasjonale film­fond. De fores­låtte loven­drin­gene vil også gjelde video­er på plat­tformer som Face­book og Youtube, i de til­feller videoinnhold er en essen­siell del av plat­tfor­mens virk­somhet. Lov­forslaget skal behan­dles i juni, og må til slutt god­kjennes av Europa­parla­mentet og EU-landene.

LES MER HOS THE GUARDIAN (27/04/2018)

Net­flix må til­by minst 30 pros­ent europeisk innhold der­som lov­forslaget god­kjennes. (Skjer­mdump).

Stor økning i digitalabonnenter for Polaris

På ett år har antall rene dig­i­ta­l­abon­nen­ter i Polaris Media økt med 69 pros­ent. Antallet dig­i­ta­l­abon­nen­ter per 1. kvar­tal 2018 nærmer seg 50 000, som er en fjerd­edel av det totale antallet abon­nen­ter. Økte bruk­erin­ntek­ter har ført til at Polaris Media for tred­je kvar­tal på rad hadde økn­ing i inntek­tene. Annon­sein­ntek­tene på papir har som for­ven­tet fort­satt å synke, men de dig­i­tale annon­sein­ntek­tene har økt tilsvarende.

LES MER HOS MEDIER24 (27/04/2018)

Hver tredje pensjonist har Instagram

Ferske sosiale medi­er-tall fra Ipsos vis­er at Insta­gram-bruken blant nord­menn over 60 år har økt bety­delig de siste årene. Nå har 30 pros­ent i denne alder­s­grup­pen Insta­gram-pro­fil. Face­book fremde­les er det største sosiale medi­et i Norge. 3,5 mil­lion­er nord­menn har pro­fil, og bruken er sta­bil. Én av to sjekker Face­book mens de ser på TV. På andreplass kom­mer Snapchat, med rundt 2,5 mil­lion­er brukere.

LES MER HOS IPSOS (27/04/2018)

Lydbok og e‑bok i vekst

Norske lesere blir stadig mer dig­i­tale. Bruk av både e‑bøker og lyd­bøk­er har økt de to siste årene, og flere han­dler nå bøk­er på net­tet. Det vis­er Leserun­der­søkelsen, pub­lis­ert av Bokhan­dler­forenin­gen og For­leg­ger­forenin­gen. Bokhan­de­len er der­i­mot fremde­les den klart fore­trukne han­del­skanalen for bokkjøp. Nesten ni av ti nord­menn har lest minst én bok det siste året, og vi kjøper flere bøk­er enn for to år siden.

LES MER HOS BOK365
LES MER HOS BOKHANDLERFORENINGEN (25/04/2018)

Økt hat mot journalister og medier

Den sen­este rap­porten fra den inter­nasjonale jour­nal­is­tor­gan­isas­jo­nen Reporters With­out Bor­ders vis­er at pres­i­den­tene Don­ald Trump, Vladimir Putin og Xi Jin­ping bidrar til å skape et fiendtlig og hate­fullt kli­ma mot jour­nal­is­ter, mens de sam­tidig forsøk­er å kon­trollere medi­ene. Organ­isas­jo­nen men­er at hatet mot jour­nal­is­ter er farlig og en trussel mot demokrati­et. Også i land som Tsjekkia og Slo­va­kia truer autoritære ledere og pop­ulis­tiske poli­tikere pressefriheten.

LES MER HOS MEDIER24 (25/04/2018)

Den slo­vakiske jour­nal­is­ten Jan Kuci­ak og kjæresten ble drept i mars, og siden har det vært store demon­strasjon­er mot reg­jerin­gen og myn­dighetene. Demon­strasjonene pågår fortsatt.

TEMA

P

ressefr
ihet

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen