Ukens medienyheter: Facebook-dating, PFU og pressefrihet

I denne ukens medienyheter kan du blant annet lese om Facebooks satsing på datingmarkedet, PFU-kritikk av VGs innholdsmarkedsføring, samt den siste rapporten om pressefrihet fra journalistorganisasjonen Reporters Without Borders.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Facebook lanserer datingtjeneste

Face­bo­ok blir ikke met­tet på å kap­re nye mar­ke­der, og nå er det dating­mar­ke­det som står for tur. Face­bo­ok skal lan­se­re en egen dating­tje­nes­te. Da nyhe­ten ble kjent, falt aksje­ne til Match Group, sel­ska­pet bak blant and­re Tin­der, med 20 pro­sent.

LES MER HOS E24 (02/05/2018)

Nordmenn føler de får mindre igjen for NRK-lisensen

I sin årli­ge pro­fil­un­der­sø­kel­se spør NRK hvor­vidt folk synes de får god valu­ta for lisen­sen. I 2018 pek­te pile­ne ned­over. Pro­sent­an­de­len som mener at de i meget eller gans­ke stor grad får valu­ta for lisen­sen falt i alle alders­grup­per, og aller mest blant de mel­lom 15 og 29 år. Her mener 53 pro­sent at de får valu­ta for lisen­sen. Det skri­ver Dagens Nærings­liv (betalt sak). Iføl­ge fun­ge­ren­de medie­di­rek­tør, Mari­us Lille­li­en, tar NRK resul­ta­tet på alvor. Han tror de plan­lag­te kut­te­ne i sende­ti­den til loka­le nyhets­sen­din­ger, samt seer­ned­gan­gen for de line­ære TV-kana­ler kan ha vært med­vir­ken­de.

LES MER HOS DN+ (02/05/2018)

Alexandra Beverfjord ny sjefredaktør i Dagbladet

Alex­and­ra Bever­fjord over­tar stil­lin­gen som ansvar­lig redak­tør og admi­ni­stre­ren­de direk­tør i Dag­bla­det etter John Arne Mar­kus­sen. Bever­fjord kom­mer fra stil­lin­gen som nyhets­di­rek­tør i NRK. Hun har fra tid­li­ge­re lang erfa­ring fra Dag­bla­det, blant annet som nyhets­re­dak­tør.

LES MER HOS MEDIER24 (02/05/2018)

Debatt etter VGs kritikk for merking av innholdsmarkedsføring

Etter at VG nylig fikk kri­tikk av PFU for mer­kin­gen av inn­holds­mar­keds­fø­ring, øns­ker redak­tør i Dag­bla­det, John Arne Mar­kus­sen, at Norsk Presse­for­bund ryd­der opp i reg­le­ne. Artik­le­ne i VG var mer­ket med «Annon­sør­inn­hold», annon­sø­re­nes logo og mar­kert med dob­le skille­lin­jer i bun­nen, men PFU ga avi­sen kri­tikk for ikke å ha iva­re­tatt punk­tet i Vær Var­som-pla­ka­ten som sier at man ald­ri skal svek­ke det kla­re skil­let mel­lom jour­na­lis­tikk og rekla­me. Mar­kus­sen hev­der PFU ska­per for­vir­ring, og sam­ti­dig bry­ter med sine egne, tid­li­ge­re sig­na­ler om mer­king av inn­holds­mar­keds­fø­ring.

LES MER HOS KAMPANJE (30/04/2018)

EU krever 30 prosent europeisk innhold på Netflix

Net­flix, Ama­zon og and­re strøm­me­tje­nes­ter må ha minst 30 pro­sent euro­pe­isk inn­hold i sin port­fo­lie, iføl­ge for­sla­get til en ny EU-lov som ble ved­tatt i Brus­sel den­ne uken. Strøm­me­tje­nes­te­ne må også finan­siere euro­pe­is­ke TV-seri­er og fil­mer, enten gjen­nom direk­te støt­te eller gjen­nom bidrag til nasjo­na­le film­fond. De fore­slåt­te lov­end­rin­ge­ne vil også gjel­de video­er på platt­for­mer som Face­bo­ok og Yout­ube, i de til­fel­ler video­inn­hold er en essen­si­ell del av platt­for­mens virk­som­het. Lov­for­sla­get skal behand­les i juni, og må til slutt god­kjen­nes av Euro­pa­par­la­men­tet og EU-lan­de­ne.

LES MER HOS THE GUARDIAN (27/04/2018)

Net­flix må til­by minst 30 pro­sent euro­pe­isk inn­hold der­som lov­for­sla­get god­kjen­nes. (Skjerm­dump).

Stor økning i digitalabonnenter for Polaris

På ett år har antall rene digi­tal­abon­nen­ter i Polar­is Media økt med 69 pro­sent. Antal­let digi­tal­abon­nen­ter per 1. kvar­tal 2018 nær­mer seg 50 000, som er en fjerde­del av det tota­le antal­let abon­nen­ter. Økte bru­ker­inn­tek­ter har ført til at Polar­is Media for tred­je kvar­tal på rad had­de økning i inn­tek­te­ne. Annonse­inn­tek­te­ne på papir har som for­ven­tet fort­satt å syn­ke, men de digi­ta­le annonse­inn­tek­te­ne har økt til­sva­ren­de.

LES MER HOS MEDIER24 (27/04/2018)

Hver tredje pensjonist har Instagram

Fers­ke sosia­le medi­er-tall fra Ipsos viser at Insta­gram-bru­ken blant nord­menn over 60 år har økt bety­de­lig de sis­te åre­ne. Nå har 30 pro­sent i den­ne alders­grup­pen Insta­gram-pro­fil. Face­bo­ok frem­de­les er det størs­te sosia­le medi­et i Nor­ge. 3,5 mil­lio­ner nord­menn har pro­fil, og bru­ken er sta­bil. Én av to sjek­ker Face­bo­ok mens de ser på TV. På andre­plass kom­mer Sna­pchat, med rundt 2,5 mil­lio­ner bru­ke­re.

LES MER HOS IPSOS (27/04/2018)

Lydbok og e‑bok i vekst

Nors­ke lese­re blir sta­dig mer digi­ta­le. Bruk av både e‑bøker og lyd­bø­ker har økt de to sis­te åre­ne, og fle­re hand­ler nå bøker på net­tet. Det viser Leser­un­der­sø­kel­sen, pub­li­sert av Bok­hand­ler­for­enin­gen og For­leg­ger­for­enin­gen. Bok­han­de­len er der­imot frem­de­les den klart fore­truk­ne han­dels­ka­na­len for bok­kjøp. Nes­ten ni av ti nord­menn har lest minst én bok det sis­te året, og vi kjø­per fle­re bøker enn for to år siden.

LES MER HOS BOK365
LES MER HOS BOKHANDLERFORENINGEN (25/04/2018)

Økt hat mot journalister og medier

Den senes­te rap­por­ten fra den inter­na­sjo­na­le jour­na­list­or­ga­ni­sa­sjo­nen Repor­ters Wit­hout Bor­ders viser at pre­si­den­te­ne Donald Trump, Vla­di­mir Putin og Xi Jin­ping bidrar til å ska­pe et fiendt­lig og hate­fullt kli­ma mot jour­na­lis­ter, mens de sam­ti­dig for­sø­ker å kon­trol­le­re medie­ne. Orga­ni­sa­sjo­nen mener at hatet mot jour­na­lis­ter er far­lig og en trus­sel mot demo­kra­ti­et. Også i land som Tsjek­kia og Slo­va­kia tru­er auto­ri­tæ­re lede­re og popu­lis­tis­ke poli­ti­ke­re presse­fri­he­ten.

LES MER HOS MEDIER24 (25/04/2018)

Den slo­va­kis­ke jour­na­lis­ten Jan Kuciak og kjæ­res­ten ble drept i mars, og siden har det vært sto­re demon­stra­sjo­ner mot regje­rin­gen og myn­dig­he­te­ne. Demon­stra­sjo­ne­ne pågår fort­satt.

TEMA

P

ressefr
ihet

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen