Åsa Wikforss: Alternativa fakta. Om kunskapen och dess fiender (podkast)

Lyg president Trump? Eller produserer han berre sine eigne «alternative fakta»? Podkast frå debattmøte.

Iføl­ge filo­sofi­pro­fes­sor Åsa Wik­forss ved Stock­holms uni­ver­si­tet er pre­si­den­ten i USA eit sym­ptom på eit inter­na­sjo­nalt pro­blem. Ver­da over blir etab­lert kunn­skap og fak­ta mis­ten­ke­leg­gjort, og det offent­le­ge rom­met for dia­log om kva som er sant blir borte. Ein av kon­se­kven­sa­ne er at demo­kra­ti­et mis­ter ein vik­tig basis for rasjo­nell debatt, ein annan at uni­ver­si­tet og fors­king blir svek­ka.

I boka Alter­na­ti­va fak­ta. Om kun­ska­pen och dess fien­der (2017) hev­dar Wik­forss at kunn­skaps­ak­tø­r­a­ne sjøl­ve har ansvar for å ta eit opp­gjer med den­ne rela­ti­vis­men. Har uni­ver­si­te­ta svik­ta si opp­gå­ve som for­sva­rar og for­mid­lar av san­ning?

Åsa Wik­forss inn­leia om tema­et på møte i Forum for viten­skap og demo­kra­ti i Ber­gen 1. okto­ber 2018. Møte­lei­ar: Tor Hal­vor­sen.

Les og: Inter­vju med Wik­forss i Vox Pub­li­ca: Hvor­for vi fal­ler for fals­ke nyhe­ter og des­in­for­ma­sjon.

TEMA

F

alske n
yheter

20 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen