Åsa Wikforss: Alternativa fakta. Om kunskapen och dess fiender (podkast)

Lyg president Trump? Eller produserer han berre sine eigne «alternative fakta»? Podkast frå debattmøte.

Ifølge filosofipro­fes­sor Åsa Wik­forss ved Stock­holms uni­ver­sitet er pres­i­den­ten i USA eit symp­tom på eit inter­nasjon­alt prob­lem. Ver­da over blir etablert kunnskap og fak­ta mis­tenke­leg­gjort, og det offentlege rom­met for dia­log om kva som er sant blir borte. Ein av kon­sekven­sane er at demokrati­et mis­ter ein vik­tig basis for rasjonell debatt, ein annan at uni­ver­sitet og forsk­ing blir svekka. 

I boka Alter­na­ti­va fak­ta. Om kun­skapen och dess fien­der (2017) hev­dar Wik­forss at kunnskap­sak­tørane sjølve har ans­var for å ta eit oppg­jer med denne rel­a­tivis­men. Har uni­ver­site­ta svik­ta si oppgåve som forsvarar og formid­lar av sanning?

Åsa Wik­forss innleia om temaet på møte i Forum for viten­skap og demokrati i Bergen 1. okto­ber 2018. Møteleiar: Tor Halvorsen.

Les og: Inter­vju med Wik­forss i Vox Pub­li­ca: Hvor­for vi fall­er for falske nyheter og desinformasjon.

TEMA

F

alske n
yheter

20 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen