Mette Andersson: Kampen om vitenskapeligheten (podkast)

Hva er forholdet mellom forskning og samfunnsengasjement? Hvordan balansere faglig integritet og politisk ansvar? Hvordan kombinere medborger- og ekspertrollene? Podkast fra debattmøte.

Når viten­skapen beveg­er seg inn i poli­tisk sen­si­tive felt – kli­ma, likestill­ing, innvan­dring og inte­grering – blir slike spørsmål stilt på spis­sen. Mette Ander­s­son har under­søkt erfaringer med og hold­ninger til slike spørsmål blant norske migrasjons­forskere. Når de får merke at den faglige tro­verdigheten deres blir truet, er det mange som trekker seg fra formidlingsar­beid og offentlig debatt.

Mette Ander­s­son er pro­fes­sor ved Insti­tutt for sosi­olo­gi og sam­funns­geografi, Uni­ver­sitetet i Oslo. Hun har nylig utgitt boka Kam­p­en om viten­skape­ligheten. Forskn­ingskom­mu­nikasjon i et poli­tisk betent felt.

Ander­s­son innledet på debattmøte i Forum for viten­skap og demokrati i Bergen 20. okto­ber 2018. Møteled­er: Anders Johansen

Pod­kas­ten er pro­dusert av Ing­jald Pil­skog, post­dok­tor ved Norce Klima.

Les også: Inter­vju med Mette Ander­s­son i Vox Publica.

TEMA

P

odkast

20 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen