Mette Andersson: Kampen om vitenskapeligheten (podkast)

Hva er forholdet mellom forskning og samfunnsengasjement? Hvordan balansere faglig integritet og politisk ansvar? Hvordan kombinere medborger- og ekspertrollene? Podkast fra debattmøte.

Når viten­ska­pen beve­ger seg inn i poli­tisk sen­si­ti­ve felt – kli­ma, like­stil­ling, inn­vand­ring og inte­gre­ring – blir sli­ke spørs­mål stilt på spis­sen. Met­te Anders­son har under­søkt erfa­rin­ger med og hold­nin­ger til sli­ke spørs­mål blant nors­ke migra­sjons­fors­ke­re. Når de får mer­ke at den fag­li­ge tro­ver­dig­he­ten deres blir tru­et, er det man­ge som trek­ker seg fra for­mid­lings­ar­beid og offent­lig debatt.

Met­te Anders­son er pro­fes­sor ved Insti­tutt for sosio­lo­gi og sam­funns­ge­o­gra­fi, Uni­ver­si­te­tet i Oslo. Hun har nylig utgitt boka Kam­pen om viten­ska­pe­lig­he­ten. Forsk­nings­kom­mu­ni­ka­sjon i et poli­tisk betent felt.

Anders­son inn­le­det på debatt­møte i Forum for viten­skap og demo­kra­ti i Ber­gen 20. okto­ber 2018. Møte­le­der: Anders Johan­sen

Podkas­ten er pro­du­sert av Ingjald Pil­skog, post­dok­tor ved Nor­ce Kli­ma.

Les også: Inter­vju med Met­te Anders­son i Vox Pub­li­ca.

TEMA

P

odkast

20 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen