Ukens medienyheter: TV, Netflix og personvern

Schibsted vil endre vedtektene for nytt selskap, en potensiell forlengelse av FM-konsesjonene får tverrpolitisk støtte, TV-distributørene tar nye grep for å konkurrere med Netflix og Facebook rammes av nok en personvernskandale. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Overskudd og mer personvernkrøll for Facebook

Vekst i både omset­ning og bruk­er­tall fikk Face­book-aksjen til å øke med syv pros­ent da sel­skapet denne uken la frem sine resul­tater. Sam­tidig ble en ny avs­løring gjort kjent: Ifølge Techcrunch har Face­book betalt utval­gte brukere for å bruke VPN-pro­gram­varen «Research», som kort for­t­alt fanger opp alt av infor­masjon og aktivitet på bruk­ernes smart­tele­fon. Dermed får Face­book et unikt innblikk i bruk­ernes van­er. Pro­gram­met har vært admin­istr­ert via tred­jeparts­sel­skaper, for å skjule Face­books involver­ing. Timer etter at sak­en ble gjort kjent, fjer­net Face­book Research-appen fra Apples operativsystemer.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (31/01/2019)

Nedgang for Canal Digital

I fjerde kvar­tal 2018 sank Canal Dig­i­tals omset­ning med 65 mil­lion­er sam­men­lignet med året før. Det kom­mer frem av Telenors resul­tater for fjerde kvar­tal og 2018 i sin hel­het. I fjor mis­tet TV-dis­trib­utøren hele 45 000 kun­der på satel­litt, og i til­legg har antall kun­der som kjøper til­leg­gspro­duk­ter utover grun­npakkene falt. Drift­sre­sul­tatet til Canal Dig­i­tal i Nor­den endte på 118 mil­lion­er kro­ner, som var en nedgang på 57 millioner.

LES MER HOS KAMPANJE (30/01/2019)

TV-distributørene tar nye grep for å matche Netflix

I dagens nærmest umet­telige strøm­memarked, må TV-dis­trib­utørene jobbe stadig hard­ere for å beholde kun­dene sine. Nå har Alti­box, Get og Canal Dig­i­tal fått inte­gr­ert NRKs TV-arkiv i sine strøm­met­jen­ester, og gjør sam­tidig alt innhold fra alle aktør­er tilgjen­gelig via ett og samme søk. I første omgang tilbyr NRK arkivinnhold fra syv dager bakover og syv dager «fre­mover», mens resten av arkivet kom­mer etter­hvert. Det betyr at NRKs Heime­bane og HBOs Game of Thrones blir å finne i samme søke­felt. Dis­trib­utørene benyt­ter alle Googles Android TV som teknisk løsning.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (30/01/2019)

Tverrpolitisk støtte til flere FM-år

Før jul ble det kjent at Kul­tur­de­parte­mentet har bedt Medi­etil­synet utrede om FM-kons­esjonene skal for­lenges ytterligere. Medi­etil­synet skal vur­dere om lokalra­dioene kan fort­sette å sende på FM-bån­det frem til 2031 – ti år lengre enn den opprin­nelige pla­nen. Sen­ter­par­ti­et har lenge øns­ket en tiårig for­len­gelse, og nå ønsker også Arbei­der­par­ti­ets Trond Giske for­lenget lev­etid for FM-nettet. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (29/01/2019)

Lanserer folkefinansiert kvinnemagasin

I en tid der stadig flere mag­a­sin­er legges ned, skal komik­er Sigrid Bonde Tusvik og frilan­sjour­nal­ist Ida Eliassen-Cok­er lage et nytt mag­a­sin med fem­i­nis­tisk innhold. Mag­a­sinet får navnet Alt­så, og skal lanseres i april. Mag­a­sinet har fått 200 000 kro­ner i støtte fra Fritt Ord, og målet er å kunne full­fi­nan­siere mag­a­sinet gjen­nom såkalt folkefinansiering. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (28/01/2019)

Schibsted vil endre vedtektene for nytt selskap

I april skal Schib­st­ed skille ut den inter­nasjonale delen av rubrikkvirk­somheten i et eget, børsnotert sel­skap. Schib­st­ed skal beholde 65 % av aksjene, men vil selge 5 % hvis forhold­ene lig­ger til rette. 35 % skal deles ut til Schib­st­eds aksjonær­er. Nå ønsker Schib­st­eds styre et unntak fra vedtek­tene som gir Tinius-stif­telsen neg­a­tiv kon­troll i det nye sel­skapet, slik den har i Schib­st­ed. Målet er at det er styret som skal avgjøre salg av aksjer eller virk­somheter i det nye selskapet.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES MER OM DELINGEN AV SCHIBSTED HER (25/01/2019)

Netflix tatt opp i amerikansk filmforbund

Denne uken ble Net­flix god­kjent som medlem i det amerikanske film­for­bun­det (The Motion Pic­ture Asso­ci­a­tion of America/MPAA), hvor gigan­ter som Dis­ney, Para­mount, Uni­ver­sal og Warn­er Bros hør­er hjemme. Sam­tidig kan strøm­met­jen­esten feire ti Oscar-nom­i­nasjon­er for fil­men Roma. I Storbri­tan­nia har Net­flix på fire år nesten fire­doblet antallet abon­nen­ter, og knuser dermed konkur­renten Ama­zon Prime.

LES MER HOS MPAA
LES MER HOS THE GUARDIAN (25/01/2019)

Store prisforskjeller i bokbransjen

Forskjellen på høyeste og laveste pris for Jojo Moyes’ nyeste bok, utgitt av Bas­tion for­lag, er på over 200 kro­ner. Nor­li Lib­ris satt ned prisen fra 379 til 129 kro­ner. Nå advar­er folk fra bran­sjen om at pris­senk­ing på nye bøk­er kan redusere inntek­tene til samtlige aktør­er. Flere for­lag, inklud­ert Bas­tion og Vig­mostad & Bjørke, er ikke med i For­leg­ger­forenin­gen, og trenger der­for ikke å forholde seg til fast­prisprin­sip­pet. Der­som også Stordalens Straw­ber­ry Pub­lish­ing melder seg ut av For­leg­ger­forenin­gen, kan bokav­tal­en til slutt uthules. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (25/01/2019)

Aftenposten satser på nettdokumentarer

Lan­dets største avis, Aften­posten, har inngått samar­beid med doku­men­tar­byrået Paragon om full­fi­nan­sier­ing og pub­lis­er­ing av seks enkelt­stående doku­mentar­er. Aften­posten skal betale Paragon tilsvarende én arbei­dsmåned per doku­men­tar. Den første doku­mentaren, Dukke­bar­na, ble pub­lis­ert før jul. Den var kun tilgjen­gelig for abon­nen­ter, og er sett over 50 000 ganger. Den har i til­legg skaf­fet avisen 140 nye abonnenter.

LES MER HOS JOURNALISTEN (25/01/2019)

Mindre avisstoff om vanlige arbeidere

Medieforskerne Elis­a­beth Eide og Tine Figen­schou har sett på hvor­dan arbei­d­slivet har vært dekket av norske avis­er gjen­nom 20 år. Spe­si­fikt har de tatt for seg artik­ler som han­dler om de to sek­torene bygge­bran­sjen og omsorgs­bran­sjen. Resul­tatene vis­er både at antall artik­ler om disse to sek­torene er kraftig redusert siden 1990-tal­let, og at ansat­te «på gøl­vet» er min­dre syn­lige enn før. Klassekam­p­en har tidligere gjort en gjen­nom­gang av innhold­et i Aften­posten som vis­er lig­nende utvikling.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (24/01/2019)

Store bemanningskutt i Buzzfeed og Verizon

Nyhets- og under­hold­ningsnettst­edet Buz­zFeed skal sparke inntil 200 ansat­te på grunn av økonomiske vanske­ligheter. Nettst­edet sliter med å skaffe nok inntek­ter, i likhet med de tradis­jonelle mediehusene. Det er nyhets­de­len av sel­skapet som rammes. Også Ver­i­zon, eier av Huff­in­g­ton Post og Yahoo, skal gjen­nom en stor kut­trunde. 800 ansat­te står i fare for å miste jobben. Reuters Insti­tutes spå­dom om en stor bølge av nedbe­man­ning av jour­nal­is­ter ver­den over i 2019 ser foreløpig ut til å stemme. 

LES MER HOS THE GUARDIAN (24/01/2019)

NRK-serien «En sjøens helt» blir dyreste noensinne

Når Jon Michelets romanserie «En sjøens helt» blir TV-serie blir det NRKs dyreste TV-serie noensinne. Serien har fått bud­sjett på 150 mil­lion­er kro­ner, og første sesong vil bestå av åtte episoder. NRK tar halv­parten av reg­nin­gen, mens pro­duk­sjon­s­sel­skapet Filmkam­er­atene må stå for resten av finan­sierin­gen. Serien kom­mer først på skjer­men i 2021 eller 2022. 

LES MER HOS NRK (24/01/2019)

TEMA

F

acebook

76 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen