Ukens medienyheter: TV, Netflix og personvern

Schibsted vil endre vedtektene for nytt selskap, en potensiell forlengelse av FM-konsesjonene får tverrpolitisk støtte, TV-distributørene tar nye grep for å konkurrere med Netflix og Facebook rammes av nok en personvernskandale. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Overskudd og mer personvernkrøll for Facebook

Vekst i både omset­ning og bru­ker­tall fikk Face­bo­ok-aksjen til å øke med syv pro­sent da sel­ska­pet den­ne uken la frem sine resul­ta­ter. Sam­ti­dig ble en ny avslø­ring gjort kjent: Iføl­ge Tech­crunch har Face­bo­ok betalt utvalg­te bru­ke­re for å bru­ke VPN-pro­gram­va­ren «Rese­arch», som kort for­talt fan­ger opp alt av infor­ma­sjon og akti­vi­tet på bru­ker­nes smart­te­le­fon. Der­med får Face­bo­ok et unikt inn­blikk i bru­ker­nes vaner. Pro­gram­met har vært admi­ni­strert via tredje­parts­sel­ska­per, for å skju­le Face­bo­oks involve­ring. Timer etter at saken ble gjort kjent, fjer­net Face­bo­ok Rese­arch-appen fra Apples ope­ra­tiv­sys­te­mer.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (31/01/2019)

Nedgang for Canal Digital

I fjer­de kvar­tal 2018 sank Canal Digi­tals omset­ning med 65 mil­lio­ner sam­men­lig­net med året før. Det kom­mer frem av Tele­nors resul­ta­ter for fjer­de kvar­tal og 2018 i sin hel­het. I fjor mis­tet TV-dis­tri­bu­tø­ren hele 45 000 kun­der på satel­litt, og i til­legg har antall kun­der som kjø­per til­leggs­pro­duk­ter utover grunn­pak­ke­ne falt. Drifts­re­sul­ta­tet til Canal Digi­tal i Nor­den end­te på 118 mil­lio­ner kro­ner, som var en ned­gang på 57 mil­lio­ner.

LES MER HOS KAMPANJE (30/01/2019)

TV-distributørene tar nye grep for å matche Netflix

I dagens nær­mest umet­te­li­ge strøm­me­mar­ked, må TV-dis­tri­bu­tø­re­ne job­be sta­dig har­de­re for å behol­de kun­de­ne sine. Nå har Alti­box, Get og Canal Digi­tal fått inte­grert NRKs TV-arkiv i sine strøm­me­tje­nes­ter, og gjør sam­ti­dig alt inn­hold fra alle aktø­rer til­gjen­ge­lig via ett og sam­me søk. I førs­te omgang til­byr NRK arkiv­inn­hold fra syv dager bak­over og syv dager «frem­over», mens res­ten av arki­vet kom­mer etter­hvert. Det betyr at NRKs Heime­bane og HBOs Game of Thro­nes blir å fin­ne i sam­me søke­felt. Dis­tri­bu­tø­re­ne benyt­ter alle Goog­les And­roid TV som tek­nisk løs­ning.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (30/01/2019)

Tverrpolitisk støtte til flere FM-år

Før jul ble det kjent at Kul­tur­de­par­te­men­tet har bedt Medie­til­sy­net utre­de om FM-kon­se­sjo­ne­ne skal for­len­ges ytter­li­ge­re. Medie­til­sy­net skal vur­de­re om lokal­ra­dio­ene kan fort­set­te å sen­de på FM-bån­det frem til 2031 – ti år leng­re enn den opp­rin­ne­li­ge pla­nen. Sen­ter­par­ti­et har len­ge øns­ket en tiårig for­len­gel­se, og nå øns­ker også Arbei­der­par­ti­ets Trond Gis­ke for­len­get leve­tid for FM-net­tet. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (29/01/2019)

Lanserer folkefinansiert kvinnemagasin

I en tid der sta­dig fle­re maga­si­ner leg­ges ned, skal komi­ker Sigrid Bon­de Tus­vik og fri­lans­jour­na­list Ida Elias­sen-Coker lage et nytt maga­sin med femi­nis­tisk inn­hold. Maga­si­net får nav­net Alt­så, og skal lan­se­res i april. Maga­si­net har fått 200 000 kro­ner i støt­te fra Fritt Ord, og målet er å kun­ne full­fi­nan­siere maga­si­net gjen­nom såkalt folke­fi­nan­sie­ring. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (28/01/2019)

Schibsted vil endre vedtektene for nytt selskap

I april skal Schib­sted skil­le ut den inter­na­sjo­na­le delen av rubrikk­virk­som­he­ten i et eget, børs­no­tert sel­skap. Schib­sted skal behol­de 65 % av aksje­ne, men vil sel­ge 5 % hvis for­hol­de­ne lig­ger til ret­te. 35 % skal deles ut til Schib­steds aksjo­næ­rer. Nå øns­ker Schib­steds sty­re et unn­tak fra ved­tek­te­ne som gir Tini­us-stif­tel­sen neg­a­tiv kon­troll i det nye sel­ska­pet, slik den har i Schib­sted. Målet er at det er sty­ret som skal avgjø­re salg av aksjer eller virk­som­he­ter i det nye sel­ska­pet.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES MER OM DELINGEN AV SCHIBSTED HER (25/01/2019)

Netflix tatt opp i amerikansk filmforbund

Den­ne uken ble Net­flix god­kjent som med­lem i det ame­ri­kans­ke film­for­bun­det (The Motion Pic­tu­re Associa­tion of America/MPAA), hvor gigan­ter som Dis­ney, Param­ount, Uni­ver­sal og War­ner Bros hører hjem­me. Sam­ti­dig kan strøm­me­tje­nes­ten fei­re ti Oscar-nomi­na­sjo­ner for fil­men Roma. I Stor­bri­tan­nia har Net­flix på fire år nes­ten fire­dob­let antal­let abon­nen­ter, og knu­ser der­med kon­kur­ren­ten Ama­zon Pri­me.

LES MER HOS MPAA
LES MER HOS THE GUARDIAN (25/01/2019)

Store prisforskjeller i bokbransjen

For­skjel­len på høy­es­te og laves­te pris for Jojo Moyes’ nyes­te bok, utgitt av Bas­tion for­lag, er på over 200 kro­ner. Nor­li Libris satt ned pri­sen fra 379 til 129 kro­ner. Nå adva­rer folk fra bran­sjen om at pris­sen­king på nye bøker kan redu­se­re inn­tek­te­ne til samt­li­ge aktø­rer. Fle­re for­lag, inklu­dert Bas­tion og Vigmo­stad & Bjør­ke, er ikke med i For­leg­ger­for­enin­gen, og tren­ger der­for ikke å for­hol­de seg til fast­pris­prin­sip­pet. Der­som også Stor­da­lens Straw­ber­ry Pub­lish­ing mel­der seg ut av For­leg­ger­for­enin­gen, kan bok­av­ta­len til slutt uthu­les. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (25/01/2019)

Aftenposten satser på nettdokumentarer

Lan­dets størs­te avis, Aften­pos­ten, har inn­gått sam­ar­beid med doku­mentar­by­rå­et Para­gon om full­fi­nan­sie­ring og pub­li­se­ring av seks enkelt­stå­en­de doku­men­ta­rer. Aften­pos­ten skal beta­le Para­gon til­sva­ren­de én arbeids­må­ned per doku­men­tar. Den førs­te doku­men­ta­ren, Dukke­bar­na, ble pub­li­sert før jul. Den var kun til­gjen­ge­lig for abon­nen­ter, og er sett over 50 000 gan­ger. Den har i til­legg skaf­fet avi­sen 140 nye abon­nen­ter.

LES MER HOS JOURNALISTEN (25/01/2019)

Mindre avisstoff om vanlige arbeidere

Medie­fors­ker­ne Eli­sa­beth Eide og Tine Figen­schou har sett på hvor­dan arbeids­li­vet har vært dek­ket av nors­ke aviser gjen­nom 20 år. Spe­si­fikt har de tatt for seg artik­ler som hand­ler om de to sek­to­re­ne bygge­bran­sjen og omsorgs­bran­sjen. Resul­ta­te­ne viser både at antall artik­ler om dis­se to sek­to­re­ne er kraf­tig redu­sert siden 1990-tal­let, og at ansat­te «på gøl­vet» er mind­re syn­li­ge enn før. Klasse­kam­pen har tid­li­ge­re gjort en gjen­nom­gang av inn­hol­det i Aften­pos­ten som viser lig­nen­de utvik­ling.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (24/01/2019)

Store bemanningskutt i Buzzfeed og Verizon

Nyhets- og under­hold­nings­nett­ste­det Buzz­Fe­ed skal spar­ke inn­til 200 ansat­te på grunn av øko­no­mis­ke vans­ke­lig­he­ter. Nett­ste­det sli­ter med å skaf­fe nok inn­tek­ter, i lik­het med de tra­di­sjo­nel­le medie­hu­se­ne. Det er nyhets­de­len av sel­ska­pet som ram­mes. Også Veri­zon, eier av Huf­fing­ton Post og Yahoo, skal gjen­nom en stor kutt­run­de. 800 ansat­te står i fare for å mis­te job­ben. Reu­ters Insti­tu­tes spå­dom om en stor bøl­ge av ned­be­man­ning av jour­na­lis­ter ver­den over i 2019 ser fore­lø­pig ut til å stem­me. 

LES MER HOS THE GUARDIAN (24/01/2019)

NRK-serien «En sjøens helt» blir dyreste noensinne

Når Jon Michelets roman­se­rie «En sjø­ens helt» blir TV-serie blir det NRKs dyres­te TV-serie noen­sin­ne. Seri­en har fått bud­sjett på 150 mil­lio­ner kro­ner, og førs­te sesong vil bestå av åtte epi­so­der. NRK tar halv­par­ten av reg­nin­gen, mens pro­duk­sjons­sel­ska­pet Film­ka­me­ra­te­ne må stå for res­ten av finan­sie­rin­gen. Seri­en kom­mer først på skjer­men i 2021 eller 2022. 

LES MER HOS NRK (24/01/2019)

TEMA

F

acebook

72 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen