Ukens medienyheter: Økonomi, pressestøtte og WikiLeaks

SV fore­slår ny presse­støtte­ord­ning, robot­jour­na­lis­tikk ga Mitt­Me­dia abon­ne­ments­vekst, avi­sen The Barents Obser­ver blok­ke­res i Russ­land og spe­sial­et­ter­fors­ker Robert Muel­ler avslø­rer kon­takt mel­lom Trump-råd­gi­ver Roger Sto­ne og WikiLe­aks i for­bin­del­se med pre­si­dent­val­get. Det­te er ukens medienyheter.

 

Ukens medienyheter: Personvern, oppkjøp og musikkbransjen

Spo­ti­fy leve­rer posi­tivt drifts­re­sul­tat for førs­te gang, Data­til­sy­net kri­ti­se­rer for­slag til ny e‑lov, inten­siv­ord­nin­gens penge­pott for 2019 er brukt opp og Norsk Jour­na­list­lag er mis­for­nøy­de med regje­rin­gens for­slag til end­rin­ger i kilde­vern­reg­le­ne. Det­te er ukens medienyheter. 

 

Nok er nok. En kamp om fremtiden.

I sin sis­te bok «The Age of Surveil­lance Capi­ta­lism. The Fight for a Human Futu­re at the New Fron­ti­er of Power» tol­ker Har­vard-pro­fes­so­ren Shos­ha­na Zubo­ff den hem­me­li­ge arki­tek­tu­ren bak et nytt øko­no­misk para­dig­me som utvik­let seg etter det sto­re digi­ta­le skif­tet. Nå adva­rer hun om arki­tek­tu­rens svært anti-demo­kra­tis­ke ind­re logikk.