Ukens medienyheter: Økonomi, pressestøtte og WikiLeaks

SV foreslår ny pressestøtteordning, robotjournalistikk ga MittMedia abonnementsvekst, avisen The Barents Observer blokkeres i Russland og spesialetterforsker Robert Mueller avslører kontakt mellom Trump-rådgiver Roger Stone og WikiLeaks i forbindelse med presidentvalget. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Forslag om momsfritak slaktet

Medi­enes bran­sje­or­gan­isas­jon­er slak­ter forslaget til moms­fritak for elek­tro­n­iske tidsskrifter. I forslaget har Skat­te­di­rek­toratet tatt utgangspunkt i at fritaket skal ligge tettest mulig på det som gjelder for tryk­te tidsskrifter. Det stilles krav om at det må finnes en papirut­gave, at tidsskrifter på nett må være num­mer­erte, ha faste utgivelser osv. Forslaget er dermed full­s­tendig i strid med reg­jerin­gens mediepoli­tikk som opp­muntr­er til dig­i­talis­er­ing av mediene.

LES MER HOS JOURNALISTEN (20/02/2019) 

Oppfordrer til varsling hos teknologiselskapene

Varslere har hatt stor betyd­ning for avs­lørin­gene som har kom­met om Face­book og Googles etiske over­tramp og brudd på per­son­vern. Nå har beveg­elsen Fight for the Future laget en egen løs­ning som varslere i slike sel­skaper kan bruke for å si fra om forhold som ikke tåler dagens lys. Secure­Drop skal gjøre det trygt å sende varsler til medi­er eller andre organ­isas­jon­er, og det er også lansert en kam­pan­je for å få flere ansat­te til å si fra. 

LES MER HOS GUARDIAN (20/02/2019)

The Barents Observer blokkert i Russland

Rus­s­land har blokkert til­gan­gen til avisen The Bar­ents Observ­er som følge av at avisen ikke vil fjerne et portret­tin­ter­vju med en homofil samisk mann. Det rus­siske medi­etil­synet påstår det er omtale av selv­mord i inter­vjuet som står bak kravet om slet­ting. The Bar­ents Observ­er pub­lis­eres på engel­sk, rus­sisk og nå også på kine­sisk.

LES MER HOS JOURNALISTEN (20/02/2019)

Schibsted og Viafree med samarbeid om videoannonser

Schib­st­ed og Nent (MTG) skal sam­abei­de om dig­i­tale videoan­nonser. Konkret går samar­bei­det ut på at Schib­st­eds VGTV slår sam­men en stor del av det dig­i­tale video­vare­lageret med gratist­jen­esten Viafree. De to mediehusene skal teste annons­esamar­bei­det under våren, og det er særlig i tilknyt­ning TV 3‑programmet Par­adise Hotel. I dagens dig­i­tale video­marked er Youtube den store vin­neren i Norge.

LES MER HOS KAMPANJE (19/02/2019)

Vice legger ned Oslo-kontoret – nedbemanner globalt

Tre år etter at det inter­nasjonale mediekon­ser­net Vice åpnet innholds­byrået Virtue i Oslo, legges norgeskon­toret ned. Kon­ser­net skal kutte ti pros­ent av staben glob­alt, som innebær­er 250 ansat­te. Vice skal bestå i Køben­havn, som blir det eneste kon­toret i Nor­den. Dis­ney investerte 400 mil­lion­er dol­lar i Vice i 2015, men skrev i novem­ber ned sin invester­ing i 157 mil­lion­er dollar. 

LES MER HOS KAMPANJE (19/02/2019)

Kontakt mellom Trump-rådgiver Roger Stone og WikiLeaks

Spe­sialet­ter­forsker Robert Mueller, som etter­forsker rus­sisk innbland­ing i pres­i­dent­val­get i 2016, kan bekrefte kon­takt mel­lom Trump-råd­giv­er og mangeårig venn Roger Stone, Wik­iLeaks og Guc­cifer 2.0 – et net­tal­ias brukt av den rus­siske mil­itære etter­ret­nin­gen GRU. Det melder CNN. Stone er tiltalt blant annet for å ha løyet til Kon­gressen og motar­bei­det rettsvesenet i forbindelse med tilknyt­nin­gen til Wik­iLeaks. Stone har nek­tet for å ha vært i kon­takt med Wik­iLeaks angående lekkas­jen av Hillary Clin­tons e‑poster. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (18/02/2019)

WikiLeaks i tvilsomt lys

Etter­forsknin­gen av Trump i forbindelse med anklager om samar­beid med Rus­s­land i val­gkam­p­en, har avs­lørt kon­takt mel­lom en av Trumps nære råd­gi­vere og Wik­iLeaks. Wik­iLeaks spilte en vik­tig rolle i det amerikanske val­get da organ­isas­jo­nen lekket en stor mengde av Hillary Clin­tons e‑poster. Under­veis har det vært stilt spørsmål om lekkas­jen kunne koples til Trumps val­gkamp eller Rus­s­land forsøk på å påvirke val­get. Etter­forsknin­gen skal også ha avs­lørt kon­takt mel­lom råd­giv­eren og rus­sisk etteretning.

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS REUTERS (18/02/2019)

SV foreslår ny pressestøtte

SV vil fores­lå en ny press­es­tøt­te­ord­ning som bedre skal tilpass­es dig­i­tale medi­er. Par­ti­et vil ha en ord­ning som baser­er seg seg antall redak­sjonelle still­inger, i stedet for antall abon­nen­ter eller opplag. Det innebær­er at også grati­savis­er kan få støtte. Den nye ord­nin­gen fores­lås som et til­legg til dagens pro­duk­sjon­stil­skudd, og skal ikke stille like strenge krav til det redak­sjonelle innholdet.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (18/02/2019)

Barnebøker topperutlånslistene

90 av de 100 mest utlånte bøkene i norske bib­liotek­er det siste halve året er barnebøk­er. Ifølge led­er for Norsk bib­liotek­foren­ing, Mar­i­ann Schjei­de, må lesekam­pan­jen Som­mer­les få mye av æren. Det er en land­som­fat­tende lesekam­pan­je for barn, startet av Vest­fold­bib­liotekene i 2012, som gir poeng og pre­mier. Sta­tis­tikken omfat­ter utlån hos Bib­liofil-bib­lio­tekene i Norge, som dekker 60 pros­ent av befolkningen.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (18/02/2019)

Robotjournalistikk ga MittMedia abonnementsvekst

Det svenske lokalaviskon­ser­net Mitt­Media har hatt stor suk­sess med sine robot­jour­nal­is­ter. Med fokus på boligsalg, har robot­jour­nal­is­tikken san­ket inn 1000 nye dig­i­tale abon­nen­ter. Robot­ene spe­sialis­er­er seg på per­son­til­pas­set boligstoff fra nærom­rådet. Kon­serne pro­duser­er ukentlig rundt 480 slike saker. 

LES MER HOS DIGIDAY (15/02/2019)

Dårlige tider i NHST

Drift­sreg­n­skapet til NHST, som eier Dagens Næringsliv og Mor­gen­bladet, endte med under­skudd i 2018. Omset­nin­gen falt, og det er annon­sein­ntek­tene som svik­ter. Abon­nementsin­ntek­tene økte med syv pros­ent. For Dagens Næringsliv og Mor­gen­bladet kom­penser­er ikke økte bruk­erin­ntek­ter for fal­l­et i annonseinntektene. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (15/02/2019)

Bedre resultat i Bonnier

Bon­nier økte drift­sre­sul­tatet med nesten 200 mil­lion­er i 2018, men den delen av sel­skapet som tjen­er mest penger er på vei til å selges. TV4 fikk et drift­sre­sul­tat på 1,4 mil­liarder, men ble i 2018 avtalt sol­gt til Telia. Sal­get er under behan­dling hos svenske konkur­ranse­myn­digheter. Mag­a­sin- og uke­blad­de­len av Bon­nier gjør det langt dårligere, og bokhan­delk­je­den Adlib­ris går med under­skudd. Bon­niers avis­er har økt omset­nin­gen, men kjøpet av lokalavisene i konkurstruede Mitt­Media i 2019 vil neppe gi pluss i reg­n­skapet med det første. Bon­niers slut­tre­sul­tat i 2018 endte i minus.

LES MER HOS KAMPANJE
LES MER OM TV4 (15/02/2019)

Stor vekst i digitale brukerinntekter i Polaris

I siste kvar­tal av 2018 økte inntek­tene fra dig­i­tale abon­nement hos Polaris økte med 44 pros­ent – til over 64 mil­lion­er kro­ner. Driftsin­ntek­tene endte på 405 mil­lion­er kro­ner. Totalt økte abon­nementsin­ntek­tene med seks pros­ent, og de dig­i­tale abon­nementsin­ntek­tene kom­penserte for nedgan­gen i papirin­ntek­tene. I løpet av året fikk aviskon­ser­net mer enn 6000 nye abonnenter. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (15/02/2019)

Bloggnettverket United Influencers doblet resultatet

Den norske delen av markeds­førings­byrået og blog­gnettver­ket Unit­ed Influ­encers økte i fjor omset­nin­gen, og endte med en nær dobling av resul­tatet – fra 1,2 mil­lion­er kro­ner i 2017 til 2,2 mil­lion­er i fjor. Unit­ed Influ­encers har rundt 30 ansat­te fordelt på kon­tor­er i Oslo, Stock­holm og Gøte­borg. Sel­skapet rep­re­sen­ter­er blant annet Sophie Elise.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (15/02/2019)

New York Times tar pause fra Snapchat

Storavisen New York Times har ikke pub­lis­ert innhold på sin Snapchat Dis­cov­er-plat­tform siden desem­ber 2018. Avisen skal tilsynela­tende ikke slutte å bruke Snapchat, men hold­er på å utvikle nye ideer for hvor­dan de best kan nå unge lesere med innhold­et sitt på det sosiale medi­et. CNN for­lot Dis­cov­er i 2017, men vendte tilbake til Snapchat med lanserin­gen av Curat­ed Our Sto­ries – et verk­tøy som lar mediehusene lage innhold basert på Snapchat-bruk­eres inn­legg. Snapchat opplever ikke lenger bruk­ervekst, men omset­nin­gen går oppover. 

LES MER HOS DIGIDAY (15/02/2019)

Britisk utredning vil ha statsstøtte til lokale nyhetsmedier

En uavhengig utred­ning i Storbri­tan­nia anbe­faler offentlig støtte for å red­de nyhets­deknin­gen lokalt. Dame Frances Cairn­cross ble i fjor utnevnt av reg­jerin­gen til å utrede kvalitet­sjour­nal­is­tikkens framtid. I den ferske rap­porten beskrives den elendi­ge for­fat­nin­gen britiske lokalavis­er er i, og hvor vik­tig lokal nyhets­dekn­ing er for demokrati­et. I til­legg til sub­si­di­er og moms­fritak anbe­faler rap­porten en gransk­ing og reg­u­ler­ing av Google og Face­books dominerende posisjon i annonsemarkedet.

LES MER HOS GUARDIAN (14/02/2019)

Schibsteds digitale abonnementsinntekter tredoblet

Schib­st­ed-avisenes inntek­ter fra dig­i­tale abon­nement er tre­doblet i løpet av fire år, melder kon­ser­net. Sam­tidig vis­er kvar­tal­srap­porten for 2018 at VG for første gang har passert en mil­liard i dig­i­tal årsom­set­ning. Dermed er inntek­tene fra nett større enn fra papir. Også abon­nementsavisene har økt de dig­i­tale inntek­tene sine. 

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES KVARTALSRAPPORTEN HER (14/02/2019)

EU enige om regler for opphavrett

EUs mye omtalte direk­tiv for opphavs­rett på net­tet blir nå trolig en realitet etter at EU-kom­misjo­nen, EU-par­la­mentet og EUs medlem­s­land kom til enighet denne uken. Målet har vært å sikre at opphavs­rettsha­vere får betalt når fotografi­er, video­er, musikk osv. deles på net­tet. Flere har hevdet at de nye reg­lene innebær­er en form for sen­sur på net­tet, da de i teorien kan fremtvinge teknolo­gi som gjenkjen­ner innhold som er beskyt­tet av opphavs­rett på sider som Youtube og Face­book – som dermed blir automa­tisk fil­tret vekk slik at video­plat­tformene slip­per å betale. Det er særlig artikkel 13 som har skap debatt. Les mer om den her

LES MER HOS JOURNALISTEN (14/02/2019)

Monster produserer ny norsk serie for Netflix

Net­flix hel­fi­nan­sier­er sin andre norskspråk­lige serie, Blod­tur, og det er Mon­ster som skal stå for pro­duk­sjo­nen. Serien er i sjan­geren hor­ror, og skal bestå av seks ulike fortellinger. Manus­for­fat­ter bak norske Mani­ac, Kjetil Indregard, har utviklet serien sam­men med regis­sør­er Atle Knud­sen og Geir Hen­ning Hop­land samt det kreative teamet i Mon­ster Scripted.

LES MER HOS KAMPANJE (14/02/2019)

TEMA

P

ressest
øtte

41 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen