Ukens medienyheter: Økonomi, pressestøtte og WikiLeaks

SV foreslår ny pressestøtteordning, robotjournalistikk ga MittMedia abonnementsvekst, avisen The Barents Observer blokkeres i Russland og spesialetterforsker Robert Mueller avslører kontakt mellom Trump-rådgiver Roger Stone og WikiLeaks i forbindelse med presidentvalget. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Forslag om momsfritak slaktet

Medie­nes bran­sje­or­ga­ni­sa­sjo­ner slak­ter for­sla­get til moms­fri­tak for elekt­ro­nis­ke tids­skrif­ter. I for­sla­get har Skatte­di­rek­to­ra­tet tatt utgangs­punkt i at fri­ta­ket skal lig­ge tet­test mulig på det som gjel­der for tryk­te tids­skrif­ter. Det stil­les krav om at det må fin­nes en papir­ut­ga­ve, at tids­skrif­ter på nett må være num­me­rer­te, ha fas­te utgi­vel­ser osv. For­sla­get er der­med full­sten­dig i strid med regje­rin­gens medie­po­li­tikk som opp­mun­t­rer til digi­ta­li­se­ring av medie­ne.

LES MER HOS JOURNALISTEN (20/02/2019) 

Oppfordrer til varsling hos teknologiselskapene

Vars­le­re har hatt stor betyd­ning for avslø­rin­ge­ne som har kom­met om Face­bo­ok og Goog­les etis­ke over­tramp og brudd på per­son­vern. Nå har beve­gel­sen Fight for the Futu­re laget en egen løs­ning som vars­le­re i sli­ke sel­ska­per kan bru­ke for å si fra om for­hold som ikke tåler dagens lys. Secure­Drop skal gjø­re det trygt å sen­de vars­ler til medi­er eller and­re orga­ni­sa­sjo­ner, og det er også lan­sert en kam­pan­je for å få fle­re ansat­te til å si fra. 

LES MER HOS GUARDIAN (20/02/2019)

The Barents Observer blokkert i Russland

Russ­land har blok­kert til­gan­gen til avi­sen The Barents Obser­ver som føl­ge av at avi­sen ikke vil fjer­ne et por­trett­in­ter­vju med en homo­fil samisk mann. Det rus­sis­ke medie­til­sy­net påstår det er omta­le av selv­mord i inter­vju­et som står bak kra­vet om slet­ting. The Barents Obser­ver pub­li­se­res på engelsk, rus­sisk og nå også på kine­sisk.

LES MER HOS JOURNALISTEN (20/02/2019)

Schibsted og Viafree med samarbeid om videoannonser

Schib­sted og Nent (MTG) skal sama­bei­de om digi­ta­le video­an­non­ser. Kon­kret går sam­ar­bei­det ut på at Schib­steds VGTV slår sam­men en stor del av det digi­ta­le video­va­re­la­ge­ret med gra­tis­tje­nes­ten Viafree. De to medie­hu­se­ne skal tes­te annonse­sam­ar­bei­det under vår­en, og det er sær­lig i til­knyt­ning TV 3‑programmet Para­di­se Hotel. I dagens digi­ta­le video­mar­ked er Yout­ube den sto­re vin­ne­ren i Nor­ge.

LES MER HOS KAMPANJE (19/02/2019)

Vice legger ned Oslo-kontoret – nedbemanner globalt

Tre år etter at det inter­na­sjo­na­le medie­kon­ser­net Vice åpnet inn­holds­by­rå­et Vir­tue i Oslo, leg­ges nor­ges­kon­to­ret ned. Kon­ser­net skal kut­te ti pro­sent av sta­ben glo­balt, som inne­bæ­rer 250 ansat­te. Vice skal bestå i Køben­havn, som blir det enes­te kon­to­ret i Nor­den. Dis­ney inves­ter­te 400 mil­lio­ner dol­lar i Vice i 2015, men skrev i novem­ber ned sin inves­te­ring i 157 mil­lio­ner dol­lar. 

LES MER HOS KAMPANJE (19/02/2019)

Kontakt mellom Trump-rådgiver Roger Stone og WikiLeaks

Spe­sial­et­ter­fors­ker Robert Muel­ler, som etter­fors­ker rus­sisk inn­blan­ding i pre­si­dent­val­get i 2016, kan bekref­te kon­takt mel­lom Trump-råd­gi­ver og mange­årig venn Roger Sto­ne, WikiLe­aks og Guc­ci­fer 2.0 – et nett­alias brukt av den rus­sis­ke mili­tæ­re etter­ret­nin­gen GRU. Det mel­der CNN. Sto­ne er til­talt blant annet for å ha løy­et til Kon­gres­sen og mot­ar­bei­det retts­ve­se­net i for­bin­del­se med til­knyt­nin­gen til WikiLe­aks. Sto­ne har nek­tet for å ha vært i kon­takt med WikiLe­aks angå­en­de lek­ka­sjen av Hilla­ry Clin­tons e‑poster. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (18/02/2019)

WikiLeaks i tvilsomt lys

Etter­forsk­nin­gen av Trump i for­bin­del­se med ankla­ger om sam­ar­beid med Russ­land i valg­kam­pen, har avslørt kon­takt mel­lom en av Trumps nære råd­gi­ve­re og WikiLe­aks. WikiLe­aks spil­te en vik­tig rol­le i det ame­ri­kans­ke val­get da orga­ni­sa­sjo­nen lek­ket en stor meng­de av Hilla­ry Clin­tons e‑poster. Under­veis har det vært stilt spørs­mål om lek­ka­sjen kun­ne kop­les til Trumps valg­kamp eller Russ­land for­søk på å påvir­ke val­get. Etter­forsk­nin­gen skal også ha avslørt kon­takt mel­lom råd­gi­ve­ren og rus­sisk etter­et­ning.

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS REUTERS (18/02/2019)

SV foreslår ny pressestøtte

SV vil fore­slå en ny presse­støtte­ord­ning som bed­re skal til­pas­ses digi­ta­le medi­er. Par­ti­et vil ha en ord­ning som base­rer seg seg antall redak­sjo­nel­le stil­lin­ger, i ste­det for antall abon­nen­ter eller opp­lag. Det inne­bæ­rer at også gra­tis­avi­ser kan få støt­te. Den nye ord­nin­gen fore­slås som et til­legg til dagens pro­duk­sjons­til­skudd, og skal ikke stil­le like stren­ge krav til det redak­sjo­nel­le inn­hol­det.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (18/02/2019)

Barnebøker topperutlånslistene

90 av de 100 mest utlån­te bøke­ne i nors­ke biblio­te­ker det sis­te halve året er barne­bø­ker. Iføl­ge leder for Norsk biblio­tek­for­ening, Mari­ann Schjei­de, må lese­kam­pan­jen Som­mer­les få mye av æren. Det er en lands­om­fat­ten­de lese­kam­pan­je for barn, star­tet av Vest­fold­bi­blio­te­ke­ne i 2012, som gir poeng og pre­mi­er. Sta­ti­stik­ken omfat­ter utlån hos Biblio­fil-biblio­­te­ke­ne i Nor­ge, som dek­ker 60 pro­sent av befolk­nin­gen.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (18/02/2019)

Robotjournalistikk ga MittMedia abonnementsvekst

Det svens­ke lokal­avis­kon­ser­net Mitt­Me­dia har hatt stor suk­sess med sine robot­jour­na­lis­ter. Med fokus på bolig­salg, har robot­jour­na­lis­tik­ken san­ket inn 1000 nye digi­ta­le abon­nen­ter. Robo­te­ne spe­sia­li­se­rer seg på per­son­til­pas­set bolig­stoff fra nær­om­rå­det. Kon­ser­ne pro­du­se­rer ukent­lig rundt 480 sli­ke saker. 

LES MER HOS DIGIDAY (15/02/2019)

Dårlige tider i NHST

Drifts­regn­ska­pet til NHST, som eier Dagens Nærings­liv og Mor­gen­bla­det, end­te med under­skudd i 2018. Omset­nin­gen falt, og det er annonse­inn­tek­te­ne som svik­ter. Abon­ne­ments­inn­tek­te­ne økte med syv pro­sent. For Dagens Nærings­liv og Mor­gen­bla­det kom­pen­se­rer ikke økte bru­ker­inn­tek­ter for fal­let i annonse­inn­tek­te­ne. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (15/02/2019)

Bedre resultat i Bonnier

Bon­ni­er økte drifts­re­sul­ta­tet med nes­ten 200 mil­lio­ner i 2018, men den delen av sel­ska­pet som tje­ner mest pen­ger er på vei til å sel­ges. TV4 fikk et drifts­re­sul­tat på 1,4 mil­li­ar­der, men ble i 2018 avtalt solgt til Telia. Sal­get er under behand­ling hos svens­ke kon­kur­ranse­myn­dig­he­ter. Maga­sin- og uke­blad­de­len av Bon­ni­er gjør det langt dår­li­ge­re, og bok­han­del­kje­den Adli­bris går med under­skudd. Bon­ni­ers aviser har økt omset­nin­gen, men kjø­pet av lokal­avi­se­ne i kon­kurs­true­de Mitt­Me­dia i 2019 vil nep­pe gi pluss i regn­ska­pet med det førs­te. Bon­ni­ers slutt­re­sul­tat i 2018 end­te i minus.

LES MER HOS KAMPANJE
LES MER OM TV4 (15/02/2019)

Stor vekst i digitale brukerinntekter i Polaris

I sis­te kvar­tal av 2018 økte inn­tek­te­ne fra digi­ta­le abon­ne­ment hos Polar­is økte med 44 pro­sent – til over 64 mil­lio­ner kro­ner. Drifts­inn­tek­te­ne end­te på 405 mil­lio­ner kro­ner. Totalt økte abon­ne­ments­inn­tek­te­ne med seks pro­sent, og de digi­ta­le abon­ne­ments­inn­tek­te­ne kom­pen­ser­te for ned­gan­gen i papir­inn­tek­te­ne. I løpet av året fikk avis­kon­ser­net mer enn 6000 nye abon­nen­ter. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (15/02/2019)

Bloggnettverket United Influencers doblet resultatet

Den nors­ke delen av mar­keds­fø­rings­by­rå­et og blogg­nett­ver­ket Uni­ted Influ­en­cers økte i fjor omset­nin­gen, og end­te med en nær dob­ling av resul­ta­tet – fra 1,2 mil­lio­ner kro­ner i 2017 til 2,2 mil­lio­ner i fjor. Uni­ted Influ­en­cers har rundt 30 ansat­te for­delt på kon­to­rer i Oslo, Stock­holm og Gøte­borg. Sel­ska­pet repre­sen­te­rer blant annet Sop­hie Eli­se.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (15/02/2019)

New York Times tar pause fra Snapchat

Stor­avi­sen New York Times har ikke pub­li­sert inn­hold på sin Sna­pchat Dis­cover-platt­form siden desem­ber 2018. Avi­sen skal til­syne­la­ten­de ikke slut­te å bru­ke Sna­pchat, men hol­der på å utvik­le nye ide­er for hvor­dan de best kan nå unge lese­re med inn­hol­det sitt på det sosia­le medi­et. CNN for­lot Dis­cover i 2017, men vend­te til­ba­ke til Sna­pchat med lan­se­rin­gen av Curated Our Sto­ries – et verk­tøy som lar medie­hu­se­ne lage inn­hold basert på Sna­pchat-bru­ke­res inn­legg. Sna­pchat opp­le­ver ikke len­ger bru­ker­vekst, men omset­nin­gen går opp­over. 

LES MER HOS DIGIDAY (15/02/2019)

Britisk utredning vil ha statsstøtte til lokale nyhetsmedier

En uav­hen­gig utred­ning i Stor­bri­tan­nia anbe­fa­ler offent­lig støt­te for å red­de nyhets­dek­nin­gen lokalt. Dame Fran­ces Cairn­cross ble i fjor utnevnt av regje­rin­gen til å utre­de kva­li­tets­jour­na­lis­tik­kens fram­tid. I den fers­ke rap­por­ten beskri­ves den elen­di­ge for­fat­nin­gen bri­tis­ke lokal­avi­ser er i, og hvor vik­tig lokal nyhets­dek­ning er for demo­kra­ti­et. I til­legg til sub­si­di­er og moms­fri­tak anbe­fa­ler rap­por­ten en grans­king og regu­le­ring av Goog­le og Face­bo­oks domi­ne­ren­de posi­sjon i annonse­mar­ke­det.

LES MER HOS GUARDIAN (14/02/2019)

Schibsteds digitale abonnementsinntekter tredoblet

Schib­sted-avi­se­nes inn­tek­ter fra digi­ta­le abon­ne­ment er tre­dob­let i løpet av fire år, mel­der kon­ser­net. Sam­ti­dig viser kvar­tals­rap­por­ten for 2018 at VG for førs­te gang har pas­sert en mil­li­ard i digi­tal års­om­set­ning. Der­med er inn­tek­te­ne fra nett stør­re enn fra papir. Også abon­ne­ments­avi­se­ne har økt de digi­ta­le inn­tek­te­ne sine. 

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES KVARTALSRAPPORTEN HER (14/02/2019)

EU enige om regler for opphavrett

EUs mye omtal­te direk­tiv for opp­havs­rett på net­tet blir nå tro­lig en rea­li­tet etter at EU-kom­mi­sjo­nen, EU-par­la­men­tet og EUs med­lems­land kom til enig­het den­ne uken. Målet har vært å sik­re at opp­havs­retts­ha­ve­re får betalt når foto­gra­fi­er, video­er, musikk osv. deles på net­tet. Fle­re har hev­det at de nye reg­le­ne inne­bæ­rer en form for sen­sur på net­tet, da de i teori­en kan frem­tvin­ge tek­no­lo­gi som gjen­kjen­ner inn­hold som er beskyt­tet av opp­havs­rett på sider som Yout­ube og Face­bo­ok – som der­med blir auto­ma­tisk fil­tret vekk slik at video­platt­for­me­ne slip­per å beta­le. Det er sær­lig artik­kel 13 som har skap debatt. Les mer om den her

LES MER HOS JOURNALISTEN (14/02/2019)

Monster produserer ny norsk serie for Netflix

Net­flix hel­fi­nan­sie­rer sin and­re norsk­språk­li­ge serie, Blod­tur, og det er Mons­ter som skal stå for pro­duk­sjo­nen. Seri­en er i sjan­ge­ren hor­ror, og skal bestå av seks uli­ke for­tel­lin­ger. Manus­for­fat­ter bak nors­ke Maniac, Kje­til Indre­gard, har utvik­let seri­en sam­men med regis­sø­rer Atle Knud­sen og Geir Hen­ning Hop­land samt det krea­ti­ve team­et i Mons­ter Scrip­ted.

LES MER HOS KAMPANJE (14/02/2019)

TEMA

P

ressest
øtte

40 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen