Ukens medienyheter: Teknologi, journalistikk og investering

Flere Schibsted-aviser tester algoritmestyrte forsider, Polaris Media kjøper reklamebyrå og ny undersøkelse viser at svenske journalister er mer venstrevridde enn norske. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Norske journalister mindre venstrevridde enn svenske

En ny under­sø­kel­se i for­bin­del­se med Nor­dis­ke medie­da­ger viser at nors­ke jour­na­lis­ter både er mind­re venstre­orienterte samt mind­re posi­ti­ve til inn­vand­ring sam­men­lig­net med jour­na­lis­ter i Sve­ri­ge. Mens én av fem nors­ke jour­na­lis­ter plas­se­rer seg selv til høy­re poli­tisk, gjør kun én av åtte det sam­me i Sve­ri­ge. I under­sø­kel­sen blir jour­na­lis­te­ne også spurt om hva de vil­le stemt der­som det var valg. De rødgrøn­ne par­ti­ene, inklu­dert Sen­ter­par­ti­et og miljø­par­ti­et De grøn­ne, fikk en opp­slut­ning på 69 pro­sent.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (08/05/2019)

Høring om mediemeldingen

Repre­sen­tan­ter for medie­ne del­tok på Stor­tin­gets høring om medie­mel­din­gen på man­dag. Schib­sted etter­lys­te nye til­tak som kan hjel­pe på kri­sen avi­se­ne står i, siden man­ge aviser fort­satt har største­par­ten av inn­tek­te­ne fra papir og annonse­inn­tek­te­ne fort­set­ter å fal­le. Medie­be­drif­te­nes Lands­for­ening trakk igjen fram for­sla­get om fri­tak for arbeids­gi­ver­av­gift, for hind­re kutt i redak­sjo­ne­ne, mens samis­ke aviser bekym­ret seg over kut­tet i post­le­ve­rin­gen. Og det fore­slåt­te medie­støtte­rå­det er medie­ne lite begeist­ret for.

LES MER HOS JOURNALISTEN (07/05/2019)

Guardian med første overskudd på 20 år

Penge­slu­ket Guar­di­an går med over­skudd for førs­te gang på 20 år. Avi­sa som står bak en rek­ke sto­re avslø­rin­ger – Mur­d­och-avi­se­nes tele­fon-hack­ing, Face­bo­oks mis­bruk av per­son­data – har kun­net bru­ke pen­ger som få and­re, for­di den har en gene­røs stif­tel­se som eier. I 2015 ble penge­sek­ken stram­met til og kut­te­ne viser seg i 2018-resul­ta­tet. Sam­ti­dig har omset­nin­gen økt, og hele 55 pro­sent av inn­tek­te­ne kom­mer nå fra den digi­ta­le delen av virk­som­he­ten. Som en av få sto­re inter­na­sjo­na­le aviser, har Guar­di­an ald­ri inn­ført bru­ker­be­ta­ling på nett. I ste­det blir leser­ne møtt med opp­ford­rin­ger om å bidra med pen­ger til drif­ten, noe man­ge gjør.

LES MER HOS BBC
LES MER HOS NIEMANLAB (06/05/2019)

Trusler mot norsk pressefrihet

Presse­fri­he­tens dag 3. mai ble blant annet mar­kert med et semi­nar i Oslo, der de størs­te trus­le­ne mot norsk presse­fri­het ble pre­sen­tert. Selv om presse­fri­he­ten lever bra i Nor­ge, er det fle­re for­hold som kan inn­skren­ke den fri­he­ten. De vik­tigs­te som ble truk­ket fram på semi­na­ret var nye lov­for­slag som hind­rer jour­na­lis­tisk inn­syn eller inne­bæ­rer mer over­vå­king, tra­kas­se­ring og trus­ler mot jour­na­lis­ter, samt de sto­re tek­no­logi­sel­ska­pe­nes makt over dis­tri­bu­sjon og inn­hold.

LES MER HOS JOURNALISTEN (06/05/2019)

Schibsted stille om planene for Adevinta-gevinsten

Etter at Schib­sted skil­te ut den inter­na­sjo­na­le rubrikk­virk­som­he­ten tid­li­ge­re i vår, sit­ter avis­kon­ser­net igjen med 2,66 mil­li­ar­der kro­ner. Redak­tø­re­ne i Schib­steds aviser håper på økt inves­te­ring i både tek­no­lo­gi og jour­na­lis­tikk. Ole Jacob Sun­de, styre­le­der i Schib­sted, vil ikke fore­lø­pig kom­men­te­re hva pen­ge­ne skal bru­kes til.

LES MER HOS MEDIER24 (06/05/2019)

Flere Schibsted-aviser tester algoritmestyrte forsider

Aften­pos­tens algo­rit­me­styr­te for­si­de har gitt gode resul­ta­ter. Nå skal de and­re Schib­sted-avi­se­ne – Fædre­lands­ven­nen, Stav­an­ger Aften­blad og Ber­gens Tiden­de – i gang med lig­nen­de løs­nin­ger. For Aften­pos­ten har en vik­tig del av algo­ritme­sat­sin­gen hand­let om å løf­te frem pluss-stoff på for­si­den, i håp om å øke sal­get av abon­ne­ment.

LES MER HOS MEDIER24 (06/05/2019)

Polaris Media kjøper reklamebyrå

Polar­is Media Midt-Nor­ge, som består av Adresse­avi­sen og en rek­ke mind­re lokal­avi­ser, kjø­per reklame­sel­ska­pet Xme­dia. Adresse­avi­sen har to kom­mer­si­el­le byrå­er fra før av: Mar­ke­ting Stu­dio og Brand Stu­dio. Xme­dia flyt­ter inn i loka­le­ne til Adresse­avi­sen nå i mai. 

LES MER HOS KAMPANJE (03/05/2019)

Mer fornøyde med radiotilbudet

Seks av ti nord­menn er for­nøy­de med det tota­le radio­til­bu­det. Omtrent like man­ge er for­nøy­de med dekningen.Det viser en under­sø­kel­se fra Kan­tar Media på opp­drag fra Medie­til­sy­net. Tre av ti sier de er ver­ken for­nøy­de eller mis­for­nøy­de. Antal­let DAB-radio­er i befolk­nin­gen fort­set­ter å øke, og hver hus­stand har i snitt 10 enhe­ter som kan bru­kes til å lyt­te til radio.

LES MER HOS MEDIETILSYNET (03/05/2019)

TEMA

J

ournali
stikk

135 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen