Ukens medienyheter: Teknologi, journalistikk og investering

Flere Schibsted-aviser tester algoritmestyrte forsider, Polaris Media kjøper reklamebyrå og ny undersøkelse viser at svenske journalister er mer venstrevridde enn norske. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Norske journalister mindre venstrevridde enn svenske

En ny under­søkelse i forbindelse med Nordiske mediedager vis­er at norske jour­nal­is­ter både er min­dre venstre­orienterte samt min­dre pos­i­tive til innvan­dring sam­men­lignet med jour­nal­is­ter i Sverige. Mens én av fem norske jour­nal­is­ter plasser­er seg selv til høyre poli­tisk, gjør kun én av åtte det samme i Sverige. I under­søkelsen blir jour­nal­is­tene også spurt om hva de ville stemt der­som det var valg. De rød­grønne par­tiene, inklud­ert Sen­ter­par­ti­et og miljø­par­ti­et De grønne, fikk en opp­slut­ning på 69 prosent.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (08/05/2019)

Høring om mediemeldingen

Rep­re­sen­tan­ter for medi­ene del­tok på Stortingets høring om mediemeldin­gen på mandag. Schib­st­ed etterlyste nye tiltak som kan hjelpe på krisen avisene står i, siden mange avis­er fort­satt har størsteparten av inntek­tene fra papir og annon­sein­ntek­tene fort­set­ter å falle. Mediebedriftenes Lands­foren­ing trakk igjen fram forslaget om fritak for arbei­ds­giver­avgift, for hin­dre kutt i redak­sjonene, mens samiske avis­er bekym­ret seg over kut­tet i postlev­erin­gen. Og det fores­låtte medi­estøt­terådet er medi­ene lite begeistret for.

LES MER HOS JOURNALISTEN (07/05/2019)

Guardian med første overskudd på 20 år

Penges­luket Guardian går med over­skudd for første gang på 20 år. Avisa som står bak en rekke store avs­løringer – Mur­doch-avisenes tele­fon-hack­ing, Face­books mis­bruk av per­son­da­ta – har kun­net bruke penger som få andre, for­di den har en gen­erøs stif­telse som eier. I 2015 ble penge­sekken stram­met til og kut­tene vis­er seg i 2018-resul­tatet. Sam­tidig har omset­nin­gen økt, og hele 55 pros­ent av inntek­tene kom­mer nå fra den dig­i­tale delen av virk­somheten. Som en av få store inter­nasjonale avis­er, har Guardian aldri inn­ført bruker­be­tal­ing på nett. I stedet blir leserne møtt med opp­for­dringer om å bidra med penger til driften, noe mange gjør.

LES MER HOS BBC
LES MER HOS NIEMANLAB (06/05/2019)

Trusler mot norsk pressefrihet

Presse­fri­hetens dag 3. mai ble blant annet mark­ert med et sem­i­nar i Oslo, der de største trus­lene mot norsk presse­fri­het ble pre­sen­tert. Selv om presse­fri­heten lever bra i Norge, er det flere forhold som kan innskrenke den fri­heten. De vik­tig­ste som ble trukket fram på sem­i­naret var nye lov­forslag som hin­dr­er jour­nal­is­tisk innsyn eller innebær­er mer overvåk­ing, trakasser­ing og trusler mot jour­nal­is­ter, samt de store tek­nol­o­gisel­skapenes makt over dis­tribusjon og innhold.

LES MER HOS JOURNALISTEN (06/05/2019)

Schibsted stille om planene for Adevinta-gevinsten

Etter at Schib­st­ed skilte ut den inter­nasjonale rubrikkvirk­somheten tidligere i vår, sit­ter aviskon­ser­net igjen med 2,66 mil­liarder kro­ner. Redak­tørene i Schib­st­eds avis­er håper på økt invester­ing i både teknolo­gi og jour­nal­is­tikk. Ole Jacob Sunde, styreled­er i Schib­st­ed, vil ikke foreløpig kom­mentere hva pen­gene skal brukes til.

LES MER HOS MEDIER24 (06/05/2019)

Flere Schibsted-aviser tester algoritmestyrte forsider

Aften­postens algo­ritmestyrte for­side har gitt gode resul­tater. Nå skal de andre Schib­st­ed-avisene – Fædrelandsven­nen, Sta­vanger Aften­blad og Bergens Tidende – i gang med lig­nende løs­ninger. For Aften­posten har en vik­tig del av algo­ritmesatsin­gen han­dlet om å løfte frem pluss-stoff på for­si­den, i håp om å øke sal­get av abonnement.

LES MER HOS MEDIER24 (06/05/2019)

Polaris Media kjøper reklamebyrå

Polaris Media Midt-Norge, som består av Adresseav­isen og en rekke min­dre lokalavis­er, kjøper reklame­sel­skapet Xme­dia. Adresseav­isen har to kom­mer­sielle byråer fra før av: Mar­ket­ing Stu­dio og Brand Stu­dio. Xme­dia fly­t­ter inn i loka­lene til Adresseav­isen nå i mai. 

LES MER HOS KAMPANJE (03/05/2019)

Mer fornøyde med radiotilbudet

Seks av ti nord­menn er fornøyde med det totale radi­otil­budet. Omtrent like mange er fornøyde med dekningen.Det vis­er en under­søkelse fra Kan­tar Media på opp­drag fra Medi­etil­synet. Tre av ti sier de er verken fornøyde eller mis­fornøyde. Antallet DAB-radio­er i befolknin­gen fort­set­ter å øke, og hver hus­stand har i snitt 10 enheter som kan brukes til å lytte til radio.

LES MER HOS MEDIETILSYNET (03/05/2019)

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen