Siste Blogginnlegg

// siste innlegg fra BLOGGER

links for 2007-01-06

Rett­fer­dig eks­po­ne­ring — Pro­pa­gan­da AS Debatt­inn­legg om TV og del­ta­gel­se. (tags: TV del­ta­kel­se) ‘NYT’ May Drop Pub­lic Edi­tor Position New York Times vur­de­rer å stop­pe ord­nin­gen med leser­om­bud. (tags: jour­na­lis­tikk offent­lig­het) And­re Glu­cks­mann, Raphael Glu­cks­mann: A brid­ge to Chech­nya Lov­ord til orga­ni­sa­sjo­nen Stu­den­ter uten gren­ser — stu­den­ter fra Tsje­tsje­nia får opp­hold i Frank­ri­ke. (tags: men­neske­ret­tig­he­ter russ­land)

 

links for 2007-01-05

Over­sta­dig Bru­seth: Per­fekt fore­drag fra Les­sig Len­ke til fore­drag av Lawren­ce Les­sig om digi­ta­le medi­er, kul­tur og opp­havs­rett. (tags: all­men­nin­gen opp­havs­rett) Vox popu­li: Tale­nes Jens Feil og slurv i stats­mi­nis­te­rens nytt­års­tale, påpe­ker blog­ger. (tags: del­ta­kel­se) bt.no — Skri­ver du under med fullt navn? Ano­ny­mi­tet i nett­de­bat­ter — Gre­ger­sens tek­noblogg på bt.no (tags: del­ta­kel­se ytrings­fri­het)

 

links for 2007-01-04

MR-siden Hel­sing­fors­ko­mi­te­en med info­side om men­neske­ret­tig­he­ter for ung­dom og lære­re i videre­gå­en­de sko­le. (tags: men­neske­ret­tig­he­ter)

 

links for 2007-01-03

Uni­ver­si­tets­bi­blio­te­ke­ne sier nei til uri­me­li­ge betin­gel­ser fra Black­well Uni­fo­rum: Uni­ver­si­te­te­ne set­ter foten ned for høye tids­skrift­pri­ser. (tags: biblio­tek ope­naccess)

 

links for 2006-12-29

Fafo-kon­­fe­ran­­sen 2007: Lik­het, mang­fold og inklu­sjon: De nor­dis­ke model­le­nes utford­rin­ger i en glo­ba­li­sert øko­no­mi Inn­le­de­re bl.a. Stol­ten­berg, Stø­re, Soros. (tags: demo­kra­ti)

 

links for 2006-12-23

mymarkup.net: Hel- och halv­hjärt­a­de försök till öppen gransk­ning Erik Stat­tin om mer og mind­re vel­lyk­ke­de sat­sin­ger på for­ny­el­se av sys­te­met for fag­fel­le­vur­de­ring av viten­ska­pe­li­ge artik­ler. (tags: ope­naccess all­men­nin­gen) Blogs and Chi­na cor­re­spon­den­ce — sur­vey results Under­sø­kel­se om betyd­nin­gen blog­ger har for uten­riks­kor­re­spon­den­ter i Kina. (tags: presse­fri­het blog­ging) Media-Sourcing Deba­te on Deck at Capi­tol — WSJ.com Bush-admi­­ni­stra­­sjo­­nen […]

 

links for 2006-12-22

LA Times — Unvei­ling China’s past Ikke fle­re enn 20 uten­lands­ke fil­mer til­la­tes vist i Kina per år. Siden pro­duk­sjons­sel­ska­pet søk­te kine­sisk sam­ar­beid slip­per «The Painted Veil» uten­om kvo­ten. (tags: kina film ytrings­fri­het sen­sur)

 

links for 2006-12-21

Ny straffe­pa­ra­graf for å avver­ge nett­over­grep Regje­rin­gen fore­slår et eget straffe­bud for å ram­me voks­ne som avta­ler å møte barn med pla­ner om sek­su­el­le over­grep. (tags: poli­tikk juss barn) Folke­bi­blio­te­ke­ne: Besøks­top­pen 2005 Pli­ni­us med biblio­teks­sta­ti­stikk. (tags: biblio­tek all­men­nin­gen)

 
 
til toppen