Siste Blogginnlegg

// siste innlegg fra BLOGGER

links for 2006-11-14

Peer pro­duc­tion and «laws of qua­li­ty» Forsk­nings­ar­tik­kel drøf­ter hvor­dan kva­li­tet kan sik­res i pro­sjek­ter som Wiki­pe­dia og Pro­ject Guten­berg. (tags: all­men­nin­gen wiki­pe­dia)

 

links for 2006-11-10

Wiki­pe­dia og søke­mo­to­rer Stu­die: Wiki­­pe­­dia-treff domi­ne­rer i de størs­te søke­mo­to­re­ne. (tags: all­men­nin­gen wiki­pe­dia) Kine­sisk nett­dis­si­dent løs­latt En av fle­re saker hvor Yahoo er kri­ti­sert for å ha bistått etter­fors­ker­ne. (tags: ytrings­fri­het)

 

links for 2006-11-01

Glo­bal Voi­ces Online » Free­dom of Speech En av tema­sek­sjo­ne­ne til Glo­bal Voi­ces tar for seg ytrings­fri­het. (tags: all­men­nin­gen ytrings­fri­het)

 

links for 2006-10-31

«Insul­ting the Prop­het» Semi­nar på Chr. Michel­se­ns Insti­tutt 7. novem­ber om bl.a. islam og ytrings­fri­het. (tags: vox­pub­li­ca ytrings­fri­het) BASE — Bie­le­feld Aca­de­mic Search Engi­ne Gir mulig­het til å søke i åpent til­gjen­ge­li­ge aka­de­mis­ke pub­li­ka­sjo­ner. (tags: vox­pub­li­ca all­men­nin­gen ope­naccess) Own Your Own Words New York Times-essay om å påvir­ke pub­li­kums for­stå­el­se av vik­ti­ge begre­per — og ska­pe seg et […]

 
 
til toppen