Siste Blogginnlegg

// siste innlegg fra BLOGGER

links for 2007-01-04

MR-siden Hel­sing­fors­ko­mi­te­en med info­side om men­neske­ret­tig­he­ter for ung­dom og lære­re i videre­gå­en­de sko­le. (tags: men­neske­ret­tig­he­ter)

 

links for 2007-01-03

Uni­ver­si­tets­bi­blio­te­ke­ne sier nei til uri­me­li­ge betin­gel­ser fra Black­well Uni­fo­rum: Uni­ver­si­te­te­ne set­ter foten ned for høye tids­skrift­pri­ser. (tags: biblio­tek ope­naccess)

 

links for 2006-12-29

Fafo-kon­­fe­ran­­sen 2007: Lik­het, mang­fold og inklu­sjon: De nor­dis­ke model­le­nes utford­rin­ger i en glo­ba­li­sert øko­no­mi Inn­le­de­re bl.a. Stol­ten­berg, Stø­re, Soros. (tags: demo­kra­ti)

 

links for 2006-12-23

mymarkup.net: Hel- och halv­hjärt­a­de försök till öppen gransk­ning Erik Stat­tin om mer og mind­re vel­lyk­ke­de sat­sin­ger på for­ny­el­se av sys­te­met for fag­fel­le­vur­de­ring av viten­ska­pe­li­ge artik­ler. (tags: ope­naccess all­men­nin­gen) Blogs and Chi­na cor­re­spon­den­ce — sur­vey results Under­sø­kel­se om betyd­nin­gen blog­ger har for uten­riks­kor­re­spon­den­ter i Kina. (tags: presse­fri­het blog­ging) Media-Sourcing Deba­te on Deck at Capi­tol — WSJ.com Bush-admi­­ni­stra­­sjo­­nen […]

 

links for 2006-12-22

LA Times — Unvei­ling China’s past Ikke fle­re enn 20 uten­lands­ke fil­mer til­la­tes vist i Kina per år. Siden pro­duk­sjons­sel­ska­pet søk­te kine­sisk sam­ar­beid slip­per «The Painted Veil» uten­om kvo­ten. (tags: kina film ytrings­fri­het sen­sur)

 

links for 2006-12-21

Ny straffe­pa­ra­graf for å avver­ge nett­over­grep Regje­rin­gen fore­slår et eget straffe­bud for å ram­me voks­ne som avta­ler å møte barn med pla­ner om sek­su­el­le over­grep. (tags: poli­tikk juss barn) Folke­bi­blio­te­ke­ne: Besøks­top­pen 2005 Pli­ni­us med biblio­teks­sta­ti­stikk. (tags: biblio­tek all­men­nin­gen)

 

links for 2006-12-20

New York Times — Old Media ver­sus YouT­ube Sto­re media­kon­sern gjør fel­les front i kam­pen om web-seer­­­ne — men det er man­ge skjær i sjø­en. (tags: yout­ube)

 

links for 2006-12-19

TIME: Per­son of the Year: You Time kårer «bru­ke­ren» til årets navn. Stor pak­ke av artik­ler føl­ger med. (tags: del­ta­kel­se web2.0) Recon­sti­tu­ting Democracy in Euro­pe Nytt EU-støt­­tet forsk­nings­pro­sjekt. Start­kon­fe­ran­se i Oslo 26. janu­ar 2007. (tags: demo­kra­ti) Digi­tal Hver­dag 2007 Kon­fe­ran­se m.m. 25–28. janu­ar i Grieg­hal­len, Ber­gen. (tags: tek­no­lo­gi) DN — Kul­tur — Lek­ful­la sex­fil­mer på porr­fria You […]

 

links for 2006-12-16

FAD — Eit infor­ma­sjons­sam­funn for alle Ny stor­tings­mel­ding om det offent­li­ge og IKT (tags: poli­tikk ikt) UiB-kri­­tikk mot for­mid­lings­kom­po­nent UiBs hørings­ut­ta­lel­se om fore­slått sys­tem for insen­ti­ver til forsk­nings­for­mid­ling. (tags: for­mid­ling offent­lig­het) Dagens it — Åpner NRK-arki­ve­­ne Ini­tia­tiv fra for­ny­ings­mi­nis­te­ren. (tags: nrk all­men­nin­gen) The Evo­lu­tion of Poli­ti­cal Scien­ce Spe­sial­num­mer av forsk­nings­tids­skrift viet 100-års­ju­­bi­­le­et for den ame­ri­kans­ke […]

 
 
til toppen