Siste Blogginnlegg

// siste innlegg fra BLOGGER

links for 2007-01-28

New­Te­eVee » YouT­ube to Share Reve­nue with Crea­tors YouT­­u­be-grün­­de­­re vars­ler at video­pro­du­sen­ter skal få betalt etter hvert. (tags: video yout­ube) Glo­ba­liza­tion of inter­net: The next bil­lion users are coming with a chal­len­ge The 3rd world view — blog­ger fra Bang­la­desh om hvor­dan net­tet kan ska­pe mer ytrings­fri­het. (tags: ytrings­fri­het blog­ging)

 

links for 2007-01-27

Insi­de Iraq Blogg skre­vet av ira­kis­ke jour­na­lis­ter ansatt ved Bag­­dad-kon­to­ret til ame­ri­kansk avis­kon­sern. (tags: blog­ging jour­na­lis­tikk)

 

links for 2007-01-26

Kunn­skaps­or­ga­ni­sa­sjon 2.0 Blogg fra kon­fe­ran­se på Høg­sko­len i Oslo 25 og 26. janu­ar om biblio­te­ker, webut­vik­ling og orga­ni­se­ring. (tags: biblio­tek web2.0)

 

links for 2007-01-25

Elections in the OSCE area in 2007 En over­sikt over valg i Euro­pa, Russ­land og tid­li­ge­re sov­jet­re­pub­lik­ker i år. (tags: valg) Petition: pub­lic access to pub­­licly-fun­­ded rese­arch results You may sign this petition to regis­ter your sup­port for free and open access to Euro­pean rese­arch. (tags: pub­li­caccess forsk­ning offent­lig­het ope­naccess petition)

 

links for 2007-01-24

Ambi­sjons­løst om tek­no­lo­gi Espen Ander­sen mener regje­rin­gens stor­tings­mel­ding «Et infor­ma­sjons­sam­funn for alle» er lite ambi­siøs når det gjel­der de sto­re spørs­mål i IKT-debat­­ten. Ander­sen hev­der det til syv­en­de og sist et spørs­mål om demo­kra­ti. (tags: tek­no­lo­gi ikt inter­nett infor­ma­sjon offent­lig­het) Hrant Dinks sis­te artik­kel Den myr­de­de tyr­kisk-armens­­ke redak­tø­ren for­tel­ler i sin sis­te artik­kel om retts­pro­ses­sen som ble […]

 

links for 2007-01-23

Pro­pa­gan­da AS: Redi­ge­rings­hel­ve­te Redi­ge­rin­gen av nyhets­inn­slag på tv er et pro­blem for demo­kra­ti­et, mener NA24 Pro­pa­gan­das skri­bent Lars Nyre. (tags: demo­kra­ti TV) ifocos — INSTITUTE FOR THE CONNECTED SOCIETY iFOCOS con­ve­nes thought lea­ders from across indu­stries and disci­pli­nes to under­stand, apply and expe­ri­ment with media and tech­no­lo­gy, and to harness the power of media, com­mu­ni­ca­tion […]

 

links for 2007-01-20

Euro­sphe­re: forsk­nings­pro­sjekt om offent­lig­het i Euro­pa EU-støt­­tet pro­sjekt basert ved UiB. Start­kon­fe­ran­se 14–16. febru­ar i Ber­gen. (tags: demo­kra­ti offent­lig­het)

 

links for 2007-01-18

Chi­na: Bad start to year for online free expres­sion Repor­te­re Uten Gren­ser med nyhe­ter om nett­sen­sur i Kina. (tags: kina sen­sur ytrings­fri­het) Eiriks for­fat­ter­blogg: Smart utgangs­punkt, dum løs­ning Kri­tikk av TV 2 Nyhets­ka­na­len og dis­ku­sjon av hva som er en god digi­tal stra­te­gi for NRK. (tags: nrk) Hvor går NRK? Debatt­møte Fritt Ord Man­dag 22. janu­ar, inn­legg […]

 

links for 2007-01-17

Pro­pa­gan­da AS : Skal beløn­ne blog­ge­re CNN og CFJ har gått sam­men og opp­ret­tet en egen pris for jour­na­list­stu­den­ter som blog­ger. (tags: blog­ging)

 
 
til toppen