Siste Blogginnlegg

// siste innlegg fra BLOGGER

Kritisk for politiske fanger i Burma

Siden 1988 har over hund­re poli­tis­ke fan­ger blitt drept i bur­me­sis­ke fengs­ler. De sis­te åre­ne har dis­se tal­le­ne økt dras­tisk. I desem­ber 2005 fikk ikke Røde Kors len­ger besø­ke bur­me­sis­ke fengs­ler for å leve­re nød­ven­di­ge medi­si­ner.

 

links for 2006-12-11

Folke­bi­blio­te­ke­ne: Fal­len­de utlån — og sti­gen­de besøk Blog­ge­ren Pli­ni­us om utvik­lings­trekk på folke­bi­blio­te­ke­ne. (tags: biblio­tek all­men­nin­gen) Ame­ri­can Chro­nicle: Is Bang­la­desh A Democracy or Autocracy Øko­nomi­pro­fes­sor Mahfuz R. Chowd­hury om den poli­tis­ke kri­sen i Bang­la­desh. (tags: demo­kra­ti)

 

links for 2006-12-06

Reto­rik der flyt­ter stem­mer Seriø­si­tet kob­let med enga­sje­ment vin­ner stem­mer, iføl­ge ny dansk bok som kan las­tes ned gra­tis. (tags: reto­rikk demo­kra­ti valg­kamp) The Long Tail: In Prai­se of Radi­cal Trans­pa­rency Ytrings­fri­het for ansat­te og topp­le­de­re bra for busi­ness? Wireds redak­tør drøf­ter. (tags: ytrings­fri­het blog­ging) Øster­riksk tv-team arres­tert i Tsje­tsje­nia Repor­te­re uten gren­ser pro­te­ste­rer mot mid­ler­ti­dig […]

 

links for 2006-11-30

Video­blog­ger laget av skole­barn Pro­sjekt med video­blog­ging i sko­len — 140 skole­ele­ver i ber­gens­om­rå­det har del­tatt. (tags: vlog­ging) Pay-walls and print shut peop­le out from the poli­ti­cal con­ver­sa­tion USAs poli­tis­ke debatt har flyt­tet seg til net­tet, mener maga­si­net Sla­tes redak­tør Jacob Weis­berg. (tags: all­men­nin­gen demo­kra­ti)

 
Side 117 av 120FØRSTE...5...116117118...120...SISTE
 
til toppen