Siste Blogginnlegg

// siste innlegg fra BLOGGER

links for 2006-12-06

Reto­rik der flyt­ter stem­mer Seriø­si­tet kob­let med enga­sje­ment vin­ner stem­mer, iføl­ge ny dansk bok som kan las­tes ned gra­tis. (tags: reto­rikk demo­kra­ti valg­kamp) The Long Tail: In Prai­se of Radi­cal Trans­pa­rency Ytrings­fri­het for ansat­te og topp­le­de­re bra for busi­ness? Wireds redak­tør drøf­ter. (tags: ytrings­fri­het blog­ging) Øster­riksk tv-team arres­tert i Tsje­tsje­nia Repor­te­re uten gren­ser pro­te­ste­rer mot mid­ler­ti­dig […]

 

links for 2006-11-30

Video­blog­ger laget av skole­barn Pro­sjekt med video­blog­ging i sko­len — 140 skole­ele­ver i ber­gens­om­rå­det har del­tatt. (tags: vlog­ging) Pay-walls and print shut peop­le out from the poli­ti­cal con­ver­sa­tion USAs poli­tis­ke debatt har flyt­tet seg til net­tet, mener maga­si­net Sla­tes redak­tør Jacob Weis­berg. (tags: all­men­nin­gen demo­kra­ti)

 

links for 2006-11-29

Coun­ter­Spin En ukent­lig podcast med kri­tisk blikk på ukens hen­del­ser i media. Utgis av press­grup­pen FAIR (Fai­r­ness & Accu­racy in Repor­ting). (tags: podkas­ting medi­er)

 

links for 2006-11-28

Media Con­trol and Self-Cen­sor­ship in Hong Kong Artik­kel om øken­de selv­sen­sur i Hong­kongs medi­er. (tags: presse­fri­het ytrings­fri­het) Dags­pres­sens kil­der Resul­ta­ter fra dansk forsk­nings­pro­sjekt — elite­kil­der domi­ne­rer kraf­tig i dags­avi­se­ne. (tags: jour­na­lis­tikk)

 

links for 2006-11-24

Hol­berg­pri­sen — Arran­ge­ment Det avhol­des en rek­ke arran­ge­men­ter i Ber­gen i for­bin­del­se med utde­ling av Hol­berg­pri­sen og Nils Klim-pri­­sen i slut­ten av novem­ber. (tags: demo­kra­ti) An empi­ri­cal exa­mi­na­tion of Wikipedia’s cre­di­bi­li­ty Stu­die som viser at eks­per­ter vur­de­rer kva­li­te­ten på Wiki­­pe­­dia-artik­­ler høy­ere enn ikke-eks­­per­­ter. (tags: wiki­pe­dia all­men­nin­gen) Democracy in Ame­rica: paths to renew­al Michael Edwards om beho­vet for for­ny­el­se […]

 
 
til toppen