Argumentasjon

Hvis du er inter­es­sert i argu­men­ta­sjon og argu­men­ta­sjons­forsk­ning bør du møte opp på Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen klok­ken 12, tors­dag 16. april. Så kan du høre ver­dens kan­skje mest leden­de argu­men­ta­sjons­fors­ker snak­ke om argu­men­ta­sjon, reto­rikk og dialektikk.